Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Анархізм в Росії: теорія та практика

РЕФЕРАТЫ:

Зміни у доході на споживання. Поняття дисконтної величини. Обсяг надлишкового попиту

Теорія споживання Мілтона Фрідмена

Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

Теорія споживання

Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

Фразеология (Поняття про фразеологізм)

АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

Економічна теорія предмет і методи вивчення

МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Постмодернізм та українська історична наука

Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

Культорологічні теорії

Теорія фольклору

Дуалізм «конфуціанство – даосизм» у китайському культурному світогляді.

Зміст і еволюція поняття мотивації

Сутність та зміст сучасного менеджменту

Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

Основні теорії походження держави і права

Теорія подібностей

Реклама в ЗМІ

Іудаїзм - релігія євреїв

Теорія розподілу влад

Розрахунок вольт-амперної характеристики сонячного елемента при врахуванні зміни поверхневої рекомбі

Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

Історія єкономічної теорії

Американський неолібералізм. Монетаризм

Господарський механізм

Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

Приватизація: зміст, цілі, шляхи

Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

Теорія граничної корисності

Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи

Механізм кредитування банками України

Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

Соціальні проблеми у ЗМІ

Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК

Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

Зміни в українському правопису в наш час

Гуманізм у відносинах між людьми

Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

Основні риси Відродження, його гуманістичний зміст

Введення в курс “Основи економічної теорії”

Тpагізм обpазу матеpі в поемі Т.Г.Шевченка "Hаймичка"

Теорія держави і права

Теорія Едипового комплексу в науковому доробку З.Фрейда

"Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

Антропоморфізм в естетиці

Зміст та завдання професійної етики юриста

Від стародавніх до сучасних теорій руху планет

Кредитний механізм в комерційних банках

Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Механізм реалізації форфейтингу

Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

Економічний зміст лізингу

Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

Характеристика отруйних речовин за дією на організм людини

Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

Вплив мобільного телефону на організм людини

Дія іонізуючого випромінення на організм людини

Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

Мікробний антогонізм як основа використання антибіотиків

Морфологія, анатомія та фізіологія мікроорганізмів

Нейронна теорія

Роль та вміст води в організмі

Участь мікроорганізмів в кругообігу азоту

Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин

Біологічна роль марганцю в організмі людини і тварин

Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку

Генетичні особливості мікроорганізмів

Екологічний зміст процесу антропогенезу

Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

Життєві форми організмів

Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

Порядок калькулювання повних і змінних витрат

Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера

Теорії виникнення і розвитку біосфери Землі

Вулканізм, як один із факторів рельєфоутворення

Американський федералізм

Аналіз доктринальних змін японської правової системи

Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

Державний устрій України: проблеми теорії і практики

Зміст права на фірмове найменування та його охорона

Зміст трудового договору

Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

Методологія теоріїї держави і права

Механізм правового регулювання

Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

Наукові школи та теорії в зарубіжній кримінології

Новели посвідчення правочинів зі змінами 09.01.09

Основи теорії держави і права

Основи теорії права

Основні теорії походження місцевого самоврядування

Питання фіктивних та удаваних правочинів у теорії та практиці

Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика

Політично-правова теорія Жана Бодена

Поняття, встановлення, зміна цільового призначення земель України

Поняття, предмет та зміст господарського договору

Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

Поняття, сутність і зміст права

Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів

Прийняття та зміна Конституції Угорщини

Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

Теорії виникнення держави

Теорії походження держави

Теорія держави і права

Теорія держави і права

Теорія з Кримінального права

Теорія і методологія дослідження управління

Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

Теорія суспільного договору походження держави

Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

Виборчий процес та ЗМІ у системі демократії

Війна в Іраку та ЗМІ

Культурна проблематика на регіональних ЗМІ

Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

Проблеми у ЗМІ

Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

Особливості компаративних фразеологізмів

Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту

Структуралізм як історичний напрям мовознавства

Еквівалентність перекладу при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригінала

Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові

Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці

Американський структуралізм (дескриптивізм) та Генеративізм – історичні течії лінгвістики

Білінгвізм. Моўная інтэрферэнцыя

Аналіз теорії цифрових автоматів

База даних "Теорія та практика прикладного програмування"

Відстежування змін за допомогою стовпців і таблиць аудиту

Інтеграли зі змінними границями

Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

Механізм обслуговування системних викликів

Прикладна теорія цифрових автоматів

Прикладна теорія цифрових автоматів

Прикладна теорія цифрових автоматів

Теорія захисту інформації

Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем

Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

Гра "Змійка" - опис програми

Господарський механізм античного рабства Давньої Греції

Зміна системи державних закупівель сільськогосподарської продукції в 1950-60 рр.

Зміни в системі місцевого самоврядування, внесені реформою Катерини II

Зміст аграрної реформи П.А. Столипіна і її наслідки

Київська Русь - теорії походження та розвиток

Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

Соціалізм в історії України

Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

Трипільська культура та теорії походження Київської Русі

Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

Зміст діагностичних карт первинних перевірок вузлів і підсистем

Перевірка закону Ома при аналізі послідовних кіл змінного струму

Теорії лінійних одноконтурних автоматичних систем регулювання

Основи теорії похибок вимірювань

Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

Зміни під час зберігання м’яса

Проект ковбасного цеху продуктивністю 6,8 тонн за зміну

Технологія виробництва кефіру 3,2% в кількості 4000кг/зм. на базі Філії Сумський молочний завод ДП "Аромат"

Теорії та концепції харчування людини

Гуманістичні теорії розвитку культури Е. Фромма і А. Маслоу

Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття

Модернізм. Основні течії першої половини XX століття

Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

Соціокультурна теорія постмодернізму

"Золотий вік" російської літератури. Романтизм, реалізм

Автобіографізм роману "Життя Девіда Коперфілда" Ч. Діккенса

Дуалізм давніх релігій та демонічні персонажі в романі М.А. Булгакова "Майстер і Маргарита"

Психологізм дитячих оповідань у творах Івана Франка

Психологізм у п’єсі Теннессі Уільямса "Трамвай "Бажання"

Символізм як мистецький напрямок

Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"

Экзістэнцыялізм

Етнографічно–побутове начало в реалізмі повісті І. Нечуя–Левицького "Кайдашева сім’я"

Класичний реалізм

Виробництво, споживання та торгівля кавою та кавовими напоями

Маркетинг і світ, що змінюється

Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

Основи теорії і практики маркетингу


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.