Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

РЕФЕРАТЫ:

Атомна енергетика України і РПС

Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Народный депутат Украины (Народний депутат України)

Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Громадянство України

Політичні права і свободи громадян України

Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

Історія України

Історія України

Історія соборності України

Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Господарство України на рубежі 18-19 столітть

Господарство України періоду утвердження капіталізму

Період гетьманщини України

Походження людини та її поява на території України

Центральна Рада і пролетаріат України

Історія держави та права України

Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

Культура України в 30-х рока

Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Основні засади зовнішньоекономічної політики України

Податкова політика України

Економічне районування України

Олігополія. Антимонопольне законодавство України

Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

Загальна характеристика конституції України

Основні напрямки зовнішньої політики України

Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

Господарське право України

Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

Конституційний суд України

Поняття, форма та функції Конституції України

Цивільне право України

Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

Суверенітет України

Суверенітет України

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Проект кримінального кодекса України

Бюджет України: актуальні проблеми

Бюджетна ситема України

Державній бюджет України

Державний бюджет України і бюджетне право

Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Сбалансованість бюджета України

Управління фінансами України

Фінансова система України

Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

Організаційна система управління природокористуванням України

Організаційна система управління природокористуванням України

Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

Машинобудування України

Інтеграція України у світове господарство

Бідність в України

Використання трудових ресурсів Західної України

Вплив російської кризи на економіку України

Міжнародний ринок туристичних послуг України

Місце України в глобалізаційних процесах

Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

Машинобудівний комплекс України

Особливості перехідної економіки України

Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

Роль і значення АПК для господарства України

Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

Авіаційний транспорт України

Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

Чорна металургія України

Грошовий обіг України

Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

Органи внутрішніх справ України

Банківська система України

Грошові розрахунки в господарському обороті України

Механізм кредитування банками України

Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

Розвиток і розміщення промислового комплексу України

Інформаційна політика України

Закон україни про міліцію

Конституційні засади виконавчої влади України

Створення пiдприємств в Українi за Законом України

Судова система України

шпори з цивільного права України

Грошова система України

Заповідники України

Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

Культура та побут населення України

Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

Легка промисловість України i транспорт

Хімічна промисловість України

Сільське господарство i харчова промисловість України

Чорна i кольорова металургія України

Електроенергетика України

Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

Регіональний розвиток харчової промисловості України

Законодавство України про військову службу

Зародження партійно-радянської преси України

Діяльність уряду України в галузі екології

Проблеми золотоносності надр України

Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

Легка промисловість України укр

Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

Верховна Рада України в системі органів влади

Аграрне право України

Ґрунти України

М.О. Скрипник - видатний діяч України

Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

Етикет України та Росії

Ліквідність банківської системи України

Методики оцінки фінансового стану банків України

Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Національний банк України

Національний банк України

Національний Банк України

Національний банк України та особливості його функціонування

Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

Проблеми функціонування фінансових бірж України

Ринок цінних паперів України

Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

Страховий ринок України

Структура страхового законодавства України

Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

Фондовий ринок України

Формування бюджетів фондів соціального страхування України

Формування та розвиток банківської системи України

Функції Національного банку України

Банки на валютному ринку України

Банківська система України

Банківська система України

Банківська система України та проблеми її реформування

Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

Державний ощадний банк України

Законодавча база України про охорону праці

Негативні фактори, що впливають на населення України

Мохоподібні України

Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

Чинники процесу антропогенезу на території України

Геоботанічне районування України

Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

Сільськогосподарські регіони України

Сучасний стан сільского господарства України

Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

Кращі дерева України

Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

Організація обліку власного капіталу підприємства України

Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

Тенденції на ринку аудиторських послуг України

Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

Аудиторська перевірка Національного банку України

Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу

Законодавство України про цивільну оборону

Соціальна інфраструктура України

Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

Тваринний і рослинний світ України

Характеристика головних рекреаційних районів України в 2004-2008 рр.

Характеристика Причорноморського регіону України

Характеристика рекреаційних ресурсів України

Хімічна промисловість в України

Хімічна промисловість України

Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

Регіональна економіка промисловості України

Регіональна економіка сільського господарства України

Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

Географічне положення України

Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

Економіко- і політико-географічне положення України

Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

Економічні райони України


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.