Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

РЕФЕРАТЫ:

Швидкість обробки запитів на SQL-серверах укр

Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

Захист довкілля від іонізуючого випромінювання

Приймачі випромінювання

Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

Швидкість різання при різних видах механічної обробки

Біологічна дія іонізуючого випромінювання

Квантова природа випромінювання

Рентгенівське випромінювання

Методика вивчення методів практичного виявлення та вимірювання радіоактивного випромінювання

Нелінійна взаємодія електромагнітного випромінювання з діелектричними періодичними структурами

Джерела і приймачі оптичного випромінювання

Модуляція оптичного випромінювання

Джерела випромінювання в оптичній спектроскопії

Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

Недостатність лютеїнової фази: клініка, діагностування, лікування

Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності

Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

Захист від виробничих випромінювань

Діяльність закладу швидкого харчування "Картопляна хата"

В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Інвестиційна діяльність страхових компаній

Життя та діяльність митрополита Петра Могили

Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Творчість Рембрандта

Життя і творчість Івана Франка

Маркетингова сутність реклами

Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

Виробничо-торговельна діяльність підприемства

Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

Поняття та сутність менеджменту

Сутність та зміст сучасного менеджменту

Відповідальність за порушення податкового законодавства

План-конспект урока Розмітка тонкого листового металу

Демократія: сутність, доктрини, різновиди

Обмежена матеріальна відповідальність працівників

Діяльність римських магімтратів

Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

Необережність як форма вини

Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

Матераільна відповідальність працівників

Свідомість та творчість

Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

Суспільна свідомість та її структура

Філософська культура особи та її суспільна значущість

Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Сбалансованість бюджета України

Інноваційна діяльність підприємства

Інтегральна ефективність діяльності

Інтегральна ефективність діяльності підприємства

Бідність в України

Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

Рентабельність підприємства

Ринкова пропозиція та її еластичність

Сутність витрат та методи їх зниження

Ліквідність банку

Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині

Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

Поняття сущність та ознаки держави

Підсудність і її види

Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

Легка промисловість України i транспорт

Хімічна промисловість України

Сільське господарство i харчова промисловість України

АПК, його галузева структура і необхідність формування

Активність і творчість учнів на уроках історії

Грошові потоки, звітність, планування

Античність у поетичних творах Яра Славутича

Діяльність уряду України в галузі екології

Життя та діяльність І.П.Котляревського

Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

Легка промисловість України укр

Співзвучність поезії І.Я.Фpанка з наpоднопісенною твоpчістю

З жуpбою pадість обнялась…

Народна мудрість в легендах, оповідках, фольклорі

Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

Суспільно-політична діяльність Костомарова

Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

Комічне як соціокультурна реальність

Моральність і мораль

Моральність колізії ХХ ст

Освоєння космосу: історія та сучасність

Астероїдна небезпека: міфи та реальність

Діяльність СГ "ТАС"

Діяльність страхової компанії "Оранта"

Ліквідність банківської системи України

Маркетингова діяльність комерційного банку

Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

Портфель цінних паперів - сутність та функції

Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

Сутність і значення соціального страхування

Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

Сутність перестрахування

Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

Фінансова надійність страхової компанії

Фінансова стійкість комерційного банку

Інвестиційна діяльність страхових компаній

Комерційна діяльність СК "Універсальна"

Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

Сутність токсикоманії

Дія іонізуючого випромінення на організм людини

Запиленість повітря виробничих приміщень

Різновидність метеликів

Розселення й чисельність найдавнішого людства

Рослинність евтрофних боліт

Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

Флора і рослинність урочища Пагур

Адаптація й спадковість

Видовий склад та чисельність птахів лісу

Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

Життєдіяльність личинок волохокрильців

Життєдіяльність організму

Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

Вплив регуляторів росту на продуктивність озимої пшениці в Бершадському районі

Грунти, грунтоутворення і їх родючість

Ґрунт та його родючість

Екокономічна ефективність виробництва картоплі

Економічна ефективність виробництва

Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

Економічна ефективність виробництва соняшника

Економічна ефективність птахівництва

Економічна ефективність рослинництва

Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах

Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

Кислотність ґрунтів

Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

Селекція озимої пшениці на урожайність

Собівартість продукції стада великої рогатої худоби

Умови вирощування і урожайність ріпаку ярого на фоні різних глибин плоскорізного обробітку ґрунту

Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

Харчова цінність та оцінка якості зерна

Несправжня вагітність сук

Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

Виробництво зерна, його економічна ефективність

Відповідальність аудитора

Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

Відповідальність бухгалтера

Економічна сутність виробничих запасів

Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

Звітність

Звітність бюджетних установ

Звітність сільськогосподарських підприємств

Інтелектуальна власність у господарський діяльності

Кошторис та собівартість продукції

Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

Планування аудиту: необхідність та основні стадії

Посадові інструкції бухгалтерів. Відповідальність бухгалтера

Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

Собівартість продукції та шляхи її зменшення

Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

Фінансова звітність

Фінансова звітність в Україні

Фінансова звітність підприємства

Аудиторська діяльність

Аудиторська діяльність

Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

Ввод автомобілів до експлуатації та приведення їх у готовність до використання за призначенням

Конструктивна складність крил реактивних літаків

Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

Хімічна промисловість в України


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.