Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Основи ділової української мови

РЕФЕРАТЫ:

Стан української мови

Суржик - проблема української мови

Розвиток української мови

Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

Норми сучасної української мови у спілкуванні

Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

Історія розвитку української мови

Архаїчне значення слів у словнику української мови

Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

Вивчення української мови в початкових класах

Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

Моделювання уроків української мови в школах нового типу

Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

Генеза української національної мови

Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

Вивчення сучасної української літературної мови

Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

Лекції з української та зарубіжної культури

Становище Української журналістики в 20-х роках

І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр

Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

Архетипи та універсалії української ментальності

Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

Характеристика родин української чорно–рябої молочної породи в ВАТ "Горохівський бурякорадгосп" Горохівського району Волинської області

Господарсько-корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи в ПСП "Правда" Млинівського району Рівненської області

Форми української держави

Проблеми вивчення історії української журналістики

Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

Розвиток української лексикографії

Формування і становлення української юридичної термінології

Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

Відродження української держави

Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

Євген Чикаленко - меценат української культури

Запорізька Січ - зародок української державності

Зародження української державності

Зовнішньополітичний курс Української держави Павла Скоропадського

Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

Павло Скоропадський - гетьман Української Держави

Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді

Політична система Української козацької держави

Поняття "української діаспори"

Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

Проблеми відродження української державності

Процес перетворення української народності в націю

Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

Становлення української державності 1648-1657рр.

Становлення української діаспори в пострадянських країнах

Становлення української інтелігенції

Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

Українсько-російські культурні відносини у 1991–2004рр.

Утворення Української Центральної Ради і її I та II Універсали

Володимир Винниченко – видатний діяч української Центральної Ради

Витоки української авіації

З історії української кухні

Витоки української культури. Міфо-релігійні уявлення східних слов’ян

Витоки української художньої культури

Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

Iсторія української драматургії, Г.В. Доброскок

Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

Етап першого відродження української нації

Значення творчості Івана Котляревського для української літератури

Неоромантизм української літератури

Розвиток усної руської і зокрема української літератури

Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

Українсько-бельгійські відносини

Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

Українсько-румунські відносини (1991-2008 рр.)

Українсько-румунські стосунки 1991-2004 рр.

Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)

Українсько-Угорські відносини

Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

Концепції української державності

Становлення української політичної думки

В’ячеслав Липинський і Дмитро Донцов: дві концепції української державності

Деякi вiхи становлення i проблеми української маркшейдерiї

Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

Особливості української демонології

Розвиток української етнонаціональної спільноти

Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття

Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

Українська мова у медіапросторі

Українська мова в засобах масової інформації

Українська мова серед інших слов’янських мов

Українська мова у професійному спілкуванні

Підготовка до ЗНО - українська мова

Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

Українське ділове мовлення

Запозичення зі східних мов в українському правописі

УКРАЇНСЬКЕ ДІЛОВЕ укр

Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

Основи адміністративного права України

Основи діяльності прокуратури України

Основи муніципального права України

Основи цивільного права України

Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

Правові основи пенсійного забезпечення громадян в Україні

Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

Лексико-тематична група соматичної лексики в українській мові

Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові

Основні способи словотвору в сучасній українській мові

Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

Сучасна українська літературна мова

Сфери проникнення англіцизмів в інші мови - російську, українську

Топоніми-американізми в сучасній українській мові

Етикетні норми спілкування засобами фразеології в українській мові

Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах

Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов

Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

Українська літературна мова очима Пантелеймона Куліша

Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

Дидактичні основи побудови підручників з природничо-математичних дисциплін для початкових шкіл України

Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов

Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Атомна енергетика України і РПС

Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

Реферат о Пугачеве

Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

Народный депутат Украины (Народний депутат України)

Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Громадянство України

Політичні права і свободи громадян України

Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

Львівський музей українського мистецтва

1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

Реферат по книге Фернана Броделя

Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

"Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

Український мандрівний філософ Г. Сковорода

Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Реферат по информационным системам управления

Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

Ведение в курс "Основы экономической теории" (Введення в курс "Основи економiчної теорiї)

Загальнi економiчнi основи товарного виробництва, його еволюцiя


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.