Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

РЕФЕРАТЫ:

Атомна енергетика України і РПС

Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

Народный депутат Украины (Народний депутат України)

Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Громадянство України

Політичні права і свободи громадян України

Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

Львівський музей українського мистецтва

Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

Український мандрівний філософ Г. Сковорода

Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

Історія України

Історія України

Історія соборності України

Виникнення та формування українського етносу

Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Голодомор в Україні 1932-33 годах

Господарство України на рубежі 18-19 столітть

Господарство України періоду утвердження капіталізму

Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

Исторія українського друкарства

Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

Період гетьманщини України

Постмодернізм та українська історична наука

Походження людини та її поява на території України

Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

Роль Пласта на Україні В ХХ столитті

Створення залізниць в Україні

Україна після смерті Богдана Хмельницького

Центральна Рада і пролетаріат України

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Декабристський рух та його поширення на Україні

Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

Історія держави та права України

Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

Українська національна революція 1649-1657рр

Історія розвитку криміналістики в Україні

Рококо

Рококо

Культура початку ХХ ст Українська музика

М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

Портрет доби українського бароко

Рококо

Звичаї та обряди на Україні

Лекції з української та зарубіжної культури

Культура України в 30-х рока

Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

Леся Українка

Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

Розвиток рекламних агентств на Україні

Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Основні засади зовнішньоекономічної політики України

Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

Податкова політика України

Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

Економічне районування України

Олігополія. Антимонопольне законодавство України

Святкування Великодня на Україні

Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

Українська держава П. Скоропадського

Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

Cучасні політичні партії в Україні

Загальна характеристика конституції України

Основні напрямки зовнішньої політики України

Партия зеленых в Украине (Партія зелених в Україні)

Україна в сучасному геополітичному просторі

Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

Господарське право України

Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

Конституційний суд України

Поняття, форма та функції Конституції України

Цивільне право України

Конституційна реформа в Україні: позитивний і негативний аспекти, різночитання Конституції.

Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя

Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

Страхування в Україні

Суверенітет України

Суверенітет України

Шляхи формування правової держави в Україні

Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Права профспілок в Україні

Правове регулювання зайнятості на україні

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Проект кримінального кодекса України

Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

Бюджет України: актуальні проблеми

Бюджетна ситема України

Державній бюджет України

Державний бюджет України і бюджетне право

Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Сбалансованість бюджета України

Управління фінансами України

Фінансова система України

Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

Екологія в Україні

Організаційна система управління природокористуванням України

Організаційна система управління природокористуванням України

Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

Машинобудування України

Інтеграція України у світове господарство

Бідність в України

Використання трудових ресурсів Західної України

Вплив російської кризи на економіку України

Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

Міжнародний ринок туристичних послуг України

Місце України в глобалізаційних процесах

Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

Машинобудівний комплекс України

Особливості перехідної економіки України

Ринок зерна в Україні

Ринок овочів і баштанних в Україні

Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

Роль і значення АПК для господарства України

Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні

Авіаційний транспорт України

Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

Чорна металургія України

Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

Грошовий обіг України

Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

Органи внутрішніх справ України

Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

Стан української мови

Суржик - проблема української мови

Банківська система України

Грошові розрахунки в господарському обороті України

Механізм кредитування банками України

Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

Розвиток і розміщення промислового комплексу України

Інформаційна політика України

Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

Закон україни про міліцію

Конституційні засади виконавчої влади України

Створення пiдприємств в Українi за Законом України

Судова система України

шпори з цивільного права України

Український правопис

Грошова система України

Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

Проблеми залучення зарубіжних інвестицій в Україну

Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

Заповідники України

Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

Культура та побут населення України

Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

Легка промисловість України i транспорт

Хімічна промисловість України

Сільське господарство i харчова промисловість України

Чорна i кольорова металургія України

Електроенергетика України

Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

Виробництво мінеральних добрив в Україні

Українське ділове мовлення

Запозичення зі східних мов в українському правописі

Регіональний розвиток харчової промисловості України

Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

Законодавство України про військову службу


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.