Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Види творів, на які поширюється авторське право

РЕФЕРАТЫ:

Працевлаштування випускників ВНЗ, підготовка яких здійснюється за державним замовленням

Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

Приватизація як засіб припинення державної власності

Образ Чипки по роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi

Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

Планування як функція менеджменту

Управління трудовими ресурсам як динамічна система

Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

Журналистское расследование «Гибель ЯК-40»

Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

Іслам як монотеїстична релігія

Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

Туриз як галузь світового господарства

Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

Необережність як форма вини

Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Адам Сміт як економіст

Етапи розвитку валюти

Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

Юридичні особи як суб

Омоніми як засіб творення каламбуру в анекдотах

Паронімія як стилістичний засіб в творчості Л.Костенко

Право як спеціальне соціальне явище

Як використовуються відходи в нафтопереробній промисловості

Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

Я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю…

Казка як жанр

Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"

Пошук ідеалів і пpоблема вибоpу в pомані Панаса Миpного "Хіба pевуть воли, як ясла повні?"

Хiба ревуть воли, як ясла повнi

Як-15 (истребитель)

Агресія як форма поведінки підлітків

"Абхідхармакоша" Васубандху як джерело уявлень про час, простір і карму

"Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

"Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

Виникненя естетики як науки в середині ХVIII ст.

Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії

Комічне як соціокультурна реальність

Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

Де й із чого зароджується життя?

Операції, які здійснюють банки

Основні види ризику в операціях із використанням іноземної валюти

Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

Банки як учасники ринку ціних паперів

Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів

Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

Мікробний антогонізм як основа використання антибіотиків

Покритонасінні, або Квіткові як вищий етап еволюції наземних рослин

Поняття системи як наукового терміну

Як дикі тварини захищаються. Охорона тварин

Історія розвитку анатомії як науки

Людина як система з позиції валеологічної науки

Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

Електронна книга як вид документа

Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Облікова політика як елемент культури бізнесу

Ревізія як елемент методу економічного контролю

Ревізія як елемент методу економічного контролю

Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

Невідкладні роботи, які проводяться в надзвичайних ситуаціях на промислових об’єктах

Урбанізація як всесвітній процес. Географія найбільших мегалополісів світу

Політична географія як складова частина СЕГ

Кримські гори як фізико-географічний район

Ландшафт, як природно-територіальний комплекс

Машинобудування як галузь важкої промисловості

Вулканізм, як один із факторів рельєфоутворення

Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

Громадські організації як вид об’єднань громадян

Громадяни як суб’єкти трудового права

Демократія як соціальне явище

Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

Державний суверенітет як важлива ознака держави

Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

Договір як регулятор сімейних майнових відносин

Екологічне право як галузь права

Застосування права як особлива форма його реалізації

Злочинна недбалість, як вид необережності

Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

Обмеження волі як вид кримінального покарання

Особливості провадження в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину

Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

Підстави та процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого

Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

Потреби слідчої практики як умова її вдосконалення

Право на самовизначення як один з головних принципів міжнародного права

Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

Прецеденти суду як джерела права Європейського Союзу

Природні ресурси як надбання українського народу

Притримання речей як спосіб забезпечення виконання зобов‘язання у судовій практиці

Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

Угода сторін як підстава розірвання трудового договору

Україна як конституційна держава

Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин

Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

Цінні папери як об’єкти цивільного права

Шикана як особливий вид зловживання правом

Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"

Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

Як успадкувати майно

Висновок експерта як джерело доказів

Виконавче провадження як заключна стадія господарського судового процесу

Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

Журнал "Мирний труд" як зразок чорносотенної журналістики

Журналістське розслідування як жанр журналістського дискурсу

Музычная рэцэнзія як крытычны жанр

Професійне зростання журналіста. Чинники, які сприяють вдосконаленню журналістських навичок

М.Т. Рильський як теоретик та практик художнього перекладу

Мова як символ соціальної солідарності

Мовознавство як наука

Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

Структуралізм як історичний напрям мовознавства

Текст як спосіб пізнання

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

Частка як службова частина мови

Дієслово як центральна частина мови

Композити як вираження текстової модальності

Конверсія як засіб словотворення в англійській мові

Антропоніми як самостійний інтертекстуальний елемент в англомовному художньому тексті

Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

Відображення у перекладі явища ретроспекції, що створюється з допомогою означеного артикля

Програма модифікуюча команди, які використовуються в захищеному режимі

Система автоматизації проектних робіт як об’єкт проектування

Електронна пошта, як засіб ділових комунікацій

Документний фонд як інформаційний ресурс

Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

Веди - як історичне джерело

Значення і роль реформи Ехнатона, як втілення єгипетської системи вірувань у Бога Атона

Літаратура падарожжаў як гістарычная крыніца. Запіскі замежных дыпламатаў і падарожнікаў аб Беларусі

Літаратурныя і публіцыстычныя творы як гістарычныя крыніцы

Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

Перыядычны друк як спецыфічная сістэма гістарычных крыніц

Приватні колекції антикваріату - як збереження чи втрата культурної спадщини України

Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій

Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

Мікропроцесорний АЦП порозрядного врівноваження із ваговою надлишковістю, що калібрується

Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

Античний театр як модель античного полісу

Етикет як умова виховання і формування цілісності особистості

Культура як підґрунтя гармонізації протиріч між людиною і природою

Культура як суспільне явище. Культура первісного суспільства

Культурологія як наука

Культурологія як наукова дисципліна

Мистецтво як складова духовної культури суспільства

Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

Натурфілософія як основа світосприймання первісної людини

Обробка деревини – як вид мистецтва

Постмодерн як парадигма сучасного мистецтва

Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

Українське (мазепинське) бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво

Українське бароко як явище світової культури

Фольклор, як форма існування духовної культури

Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

Карбування металів як один з давніх видів народного декоративно-прикладного мистецтва України

Гамлет як герой світової літератури

Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

Ніколя Буало як теоретик французького класицизму

Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

Роман Вільяма Голдінга "Володар мух" як літературна притча

Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

Руська трійця: Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький

Символізм як мистецький напрямок

Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

Щоденники Пилипа Орлика як зразок літературної творчості бароко

Літературна династія як наукова проблема

Маркетинг і світ, що змінюється

Маркетингова інформація та її особливості як об’єкта автоматизованої обробки

Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

Роль та значення ярмарків як елементу інфраструктурного забезпечення

Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.