Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Поняття, форма та функції Конституції України

Вона не може стояти осторонь від таких спеціальних інституцій як власність, права і свободи громадян; громадські та релігійні об’єднання; громадянське суспільство з його політичною, економічною та соціально-класовими основами; влада як авторитарний спосіб організації суспільства; права і свободи нації тощо. Це - елементи організації суспільства, а не державного устрою, його прерогатив. Закріплення таких засад суспільства є одною з функцій Конституції як Основного Закону суспільства й держави. Основними рисами конституції є: 1) Її основоположний характер, оскільки предметом конституційного регулювання є фундаментальні, найважливіші суспільні відносини, які визначають "обличчя" суспільства; 2) Народний характер, який полягає в тому, що конституція має слугувати народу, створюється ним, забезпечує його участь в управлінні справами суспільства і держави; 3) Реальний характер, тобто відповідність фактично існуючим суспільним відносинам; 4) Органічне поєднання стабільності й динамізму конституції. Розділ 2. Загальна характеристика Конституції України як політико- правового документу Розглядати Конституцію України лише як правовий акт було б не зовсім правильно. Вона є надзвичайно важливим політико-правовим документом довгострокової дії, яким збагатилася наша держава; фундаментом не лише сучасних, але й майбутніх перетворень у нашому суспільстві, основою його консолідації. Одночасно хотілося б звернути увагу, що в ній містяться і окремі моральні орієнтири соціальної справедливості у нашому суспільстві і державі. Конституція закріплює в Україні основи державної політики б спрямованої перш за все на забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя. Вона заклала серйозні підвалини для розвитку і зміцнення демократичної, соціальної і правової держави, в якій людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Через зміст Конституції проводиться надзвичайно цінна і гуманна ідея про те, що саме держава функціонує для людини, відповідає перед нею за свою діяльність, а не навпаки. І це є головним її обов'язком. Ми вже сьогодні усвідомлюємо, що інакше не повинно бути. Адже Український народ є джерелом влади, яку він реалізує через відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Тому держава з її апаратом повинна слугувати, перш за все, своєму народові. Крім політичного значення, нова Конституція України має надзвичайно велику юридичну цінність як правовий акт. Перш за все - це Основний Закон нашої держави, який має найвищу юридичну силу. Всі закони та інші правові акти приймаються на її основі і повинні відповідати їй. А це означає, що Конституція є основним джерелом нашого законодавства розрахованим на тривалий період. 2.1. Ознаки Конституції З точки зору ознак Конституції України як правового документу її юридичними властивостями є те, що: 1. Конституція - це, насамперед, закон, тобто акт виключної ваги і значення; 2. Конституції властиве юридичне верховенство, найвища юридична сила у порівнянні з іншими правовими актами: ні один акт не може перевищувати Конституцію; 3.

У суспільстві почала складатися реальна багатопартійність, демократична виборча система, місцеве самоврядування тощо. Поряд із змінами в організації держави й суспільства і завдяки їм, відбуваються зміни у правовій системі в цілому. Важливим етапом в українському державотворенні, у розвитку українського суспільства і держави стало прийняття 28 червня 1996р нової Конституції України. Прийняття Основного Закону нашої держави - це визначна подія в її історії, у житті її народу. Прийнята Верховною Радою України Конституція є історичною віхою в утвердженні державної суверенності України. Разом з тим сьогодення вимагає глибокого її осмислення з тим, щоб позитив Основного Закону оптимально використовувався і спрямовувався у прогресивне русло процесів державотворення. Тим більше, що Конституція у деяких її положеннях неоднозначно сприймається різними політичними силами та верствами суспільства. Говорячи про це ми не можемо забувати, що якою б не була Конституція, вона не може передбачити всіх проблем, які поставить перед нею життя. Конституція України відображає тенденції і закономірності розвитку світового конституціоналізму. Найважливішими з таких тенденцій є: цілеспрямоване регулювання й перебудова внутрішньодержавних і міжнародних відносин; загальна демократизація конституції, політичних режимів, правового статусу особи виборчого права; закріплення основних рис правової держави; впровадження ідей парламентаризму; орієнтація на людину і загальнолюдські цінності; правове зміцнення основ громадянського суспільства, розвиток механізмів узгодження інтересів різноманітних соціальних, національних, мовних і релігійних груп; посилення виховної, морально-етнічної ролі конституції; розширення масштабів і сфер конституційного регулювання тощо. Конституція України намагається втілити у життя наступні загальносуспільні цінності: здорове екологічне середовище, соціальну захищеність, відповідний рівень життя, право на користування надбанням людства в сфері політики, економіки, культури тощо. Розділ 1. Поняття і основні властивості Конституції як основного закону держави Термін "конституція" походить від латинського слова "co s i u o", що буквально можна перекласти як "устрій, встановлення, утвердження". Разом з тим існує думка, що він бере початок від звороту "rem publicum co", з якого починаються окремі акти римських імператорів. Конституція - категорія історична. Окремі її елементи були сформульовані в працях древньогрецьких філософів, зокрема Платона і Арістотеля, указах імператорів Стародавнього Риму, які мали силу джерела права, в актах конституційного типу - хартіях (Магдебурзьке і Любекське право 13 - 18 ст.). Сучасне розуміння слова "конституція" (конституція держави) бере свій початок із періоду зміни в Європі феодального ладу на буржуазний (XVII -XVIII ст.) і кінцево викристалізовується на початок XX ст. уже як сутність основного закону держави. Першими (писаними) конституціями довгий час вважали Конституцію Пилипа Орлика 1710 р., Конституцію США 1787 р., Конституції Франції та Польщі 1791 р. Наука конституційного права знає різні підходи (погляди різних правових шкіл) щодо визначення поняття конституції. Одним із найуніфікованіших вважають визначення, за яким "Конституція - це Основний Закон держави, що об’єднує у собі групу норм із вищою юридичною силою, які закріплюють основи державного ладу, права, свободи та обов'язки особи і громадянина, систему та принципи організації державної влади, територіальної організації держави тощо ".

В преамбулі Конституції України формулюються цілі, мета побудови держави, важливіші вихідні положення політико-правового характеру, зокрема: - положення про державно-політичне розуміння поняття “український народ”, за яким його визначають як єдність громадян України різних національностей, тобто всі особи, які належать до громадянства України, разом становлять український народ; - положення про те що дану Конституцію прийнято на основі здійснення українською нацією права на самовизначення; - Положення про те, що дану Конституцію прийнято для забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя; - Положення про те, що парламентарії, приймаючи Основний Закон України, усвідомлюють усю свою відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми і прийдешніми поколіннями українського народу; - Положення про визначення Конституції Основним Законом України. Основна частина Конституції включає інститути та норми, які "вичерпують" її зміст. Після преамбули перший розділ Основного Закону закріплює загальні засади конституційного ладу, як керівних начал, що визначають сутність Конституції в цілому, усіх її інститутів і кожної статті зокрема. Пріоритетність людини як найвищої соціальної цінності є змістом логічно обумовленого другого розділу Конституції. Інтересам людини, захистові її прав і свобод підпорядкована чітка організація державної влади та місцевого самоврядування. Держава відповідає перед громадянами за свою діяльність. ВИСНОВКИ Роки, що пройшли з часу проголошення Україною незалежності, достатньо впевнено показали, наскільки важливим, особливо для держави, яка переходить до нового суспільного устрою, захищає принципи демократії та громадянського суспільства, є існування Основного Закону держави, її Конституції, що відповідає цим ідеям. Україна дійсно вистраждала свою Конституцію, демократичну Конституцію незалежної держави Тепер постає нове, не менш, а ще більш важливе завдання, яке повинен виконати наш народ, - поступово, на демократичних засадах, неухильно керуючись принципами Права і Справедливості, поступово впроваджувати в країні засади громадянського суспільства, демократичної соціальної правової держави. Ці завдання повинні бути головними у житті нашого народу, громадян вільної України. Водночас слід наголосити, що визначення Конституції України і формування її змісту як Основного Закону держави, аж ніяк не означає одержавлення суспільного життя або потяг до нього. Навпаки, зорієнтованість нормативно-регулюючої ролі Конституції у суспільстві насамперед на державу засвідчує про намір розвиватися у напрямі до сформування реального громадянського суспільства. А суспільство лише тоді набуде рис громадянського, коли воно саме по собі і кожна особа в ньому стануть повноцінними і достатньо автономними від прямого впливу держави; держава стане його справжньою складовою. Прийняття Конституції, яка увібрала в себе світовий досвід державотворення, зафіксувала основи міжнародного співробітництва, є першим і серйозним кроком на цьому шляху. Тому цілком зрозумілим є те, що міжнародне співтовариство визнало важливість прийняття Основного Закону нашої держави. Конституція України створила умови для практичної реалізації закладених у її тексті принципів.

Конституцию, которая будет существовать века и которая должна, следовательно, быть приспособлена для различных форм человеческой деятельности". Конституция США всегда толковалась в принципе с большой гибкостью. Здесь судьи Верховного суда США своими методами толкования опередили на 100 лет "телеологические" методы толкования, введенные во Франции Жоссераном. Как говорил без обиняков судья Хьюз, "Конституция -- это то, что скажут о ней судьи". Все развитие права США, различие между федеральным правом и правом отдельных штатов были толкованием Верховного суда подогнаны под определенные формулы Конституции США. По этому вопросу надо специально упомянуть ст. 1 (раздел 8) Конституции, позволяющей конгрессу устанавливать налоги для общего блага США и регулировать торговлю с иностранными государствами и между штатами. Следует упомянуть также V поправку, устанавливающую, что никто не должен лишаться жизни, свободы или имущества без законного судебного разбирательства, и формулу, которую содержит XIV поправка, касающаяся ограничения прав штатов

РЕФЕРАТЫ:

Обрання та функції Президента України

Жаропонижающий препарат принимают за 15-20 минут до первого укола, затем ежечасно проводят измерения температуры и при необходимости прием парацетамола повторяют. Как правило, выраженный подъем температуры отмечается через 4-5 часов после укола и в последующем целесообразно принимать парацетамол примерно за полчаса до ожидаемого повышения температуры. Возможно также использование физических методов охлаждения: обтирания теплой водой, влажные компрессы на лоб, паховую и подмышечную области и т. д. У большинства пациентов в течение первого месяца лечения происходит адаптация к препарату и необходимость в использовании жаропонижающих средств отпадает. Противовирусная эффективность такого лечения, как правило, не превышает 20-25%. Разработан препарат ИФН в свечах, предназначенный для ректального (через прямую кишку) введения. Преимущество этого препарата заключается в отсутствии тяжелых побочных эффектов, свойственных инъекционным формам ИФН. Поэтому виферон довольно широко применяется для лечения хронических вирусных гепатитов у детей и у лиц, имеющих выраженную сопутствующую патологию печени, почек, сердца, нервной системы и т. д., которая затрудняет использование инъекционных форм ИФН.

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Таким образом «судьба» тел в этом пространстве не зависит от чьей-либо личной верховной воли, но только от собственных свойств участников взаимодействия и случайности их положения относительно друг друга. Результаты этих взаимодействий зависят от исходных качеств взаимодействующих индивидов, их общественного взаиморасположения и законов общества, в котором это взаимодействие происходит. Так, конфликт крестьянина и вельможи имел все шансы закончиться для последнего иначе, чем конфликт этого вельможи с придворным, имеющим более высокое положение при дворе. Конечно, мастера придворных интриг выигрывали у равных себе по положению за счет собственной энергии, изобретательности и знания «нравов», т.е. неписаных законов жизни придворного общества. Но все же несправедливость общественных порядков, царивших в странах Европы, и ставивших большинство людей в изначально невыгодное положение, в котором даже незаурядные личные достоинства мало, что могли изменить, со временем становилась все более очевидной для любого, кто смотрел на вещи непредвзято.Проблема несправедливости общественного устройства осмысливалась так: считалось, что люди, в силу присущей их природе «свободе воли», по незнанию, злому умыслу или унаследованным предрассудкам, на протяжении истории были склонны устанавливать законы общества, противоречащие естественной природе человека.

Загальна характеристика конституції України

Факт формирования среднего класса можно было бы рассматривать в качестве важного критерия эффективности реформ, свидетельствующего о прочности всей системы экономических, социальных и политических институтов. Научный и практический интерес к проблеме среднего класса резко возрос в начале 1998г. Действительно, ход и результаты экономического развития в 1996-97 гг. давали основания полагать, что формирование среднего класса в России идет достаточно успешно. Несмотря на рост напряженности на рынке труда, формирование феномена задолженности по денежным выплатам населению, кризис бюджетной и пенсионной сфер, достаточно отчетливо проявили себя и позитивные тенденции - оживление на потребительском рынке, рост платежеспособного спроса со стороны населения, увеличение объема сбережений, реструктуризация потребления в пользу снижения доли расходов на питание в общей структуре потребительских расходов, что являлось косвенным свидетельством существования и развития российского среднего класса. Финансовый кризис августа 1998 г. не мог не осложнить экономическое положение слоев населения, которые могут быть отнесены к среднему классу. Общественная тональность в отношении его судьбы резко изменилась.

Населення та трудові ресурси України

Сначала работы проводились на общественном участке, а затем на семейных. Кроме того, общинники платили налоги. Ван раздавал земли с жившими на них общинниками своим чиновникам, военачальникам. В первую очередь он передавал им земли, захваченные в ходе войн. Главным образом это были земли кочевников, которых китайцы называли презрительным словом, подобным слову «варвар» у греков. Ван дарил своим людям рабов целыми родами, селениями. Рабов также покупали, обменивали. Например, имеется запись об обмене пяти рабов на лошадь и моток шелка. По мере развития древнекитайского государства создавался чиновничий аппарат. Во главе этого аппарата был помощник вана. Ему подчинялись три чиновника, руководивших тремя главными ведомствами. Первое ведомство осуществляло надзор за хозяйственной жизнью страны, т. е. за сельскохозяйственными работами, торговлей, ценами на рынках и т. д. Второе - руководило войском. Третье - ведало всем земельным фондом и ирригационной системой страны. Позднее появились другие ведомства, руководившие судами, управлявшие царским дворцом и поместьями и, наконец, ведомство, осуществлявшее организацию религиозного культа.

Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

Но настоящей усадьбы Шереметьевы в этом имении не устраивали, ведь у них были наизнатнейшие усадьбы в Подмосковье. Усадьба недалеко от деревни Ворониной появилась лишь при кн. Енгалычевых в середине XIX века . Здесь был возведен целый комплекс каменных построек: господский двухэтажный дом, конюшни с экипажным сараем, оранжереи, службы и хозяйственные дворы. Одновременно разбит обширный пейзажный парк и плодовые сады. Сейчас на месте последних раскинулся современный поселок, среди строений которого встречаются отдельные березы из аллейных посадок, некогда разделяющих сад на участки. В пейзажном парке сохранилась большая поляна, окаймленная живописными группами деревьев 120-180 лет и парк на склоне с террасами и родниками, а также широкий луг в излучине реки Воронки. Особое внимание привлекает дуб-солитер с причудливой формой кроны, посаженный перед домом. От построек сохранились усадебный дом, дом садовника с оранжереями в развалинах. Их архитектурное решение подтверждает датировку - середину XIX века. Когда-то особой популярностью пользовалась Лопухинка. Наличие родоновых источников позволило владельцу П. X. Герингу в 1830-е годы создать водолечебные заведения.

Реалізація Конституції України

То есть, историческое время в этом случае можно рассматривать, во-первых, как период между отделением человека от природы и самореализацией абсолюта, и, во-вторых - как время ретроспективы, обратный ход, восстановление истории - последняя, таким образом, существует всегда как нечто восстановленное, и никогда как установленное (и уж, конечно, не как что-то само по себе бывшее). Далее, эта двоякость квазиисторического времени соответствует, или даже тождественна, диалектическому характеру гегелевского детерминизма (прилагательное "диалектический" мы могли бы заменить здесь на "мифологический"). Ведь, с одной стороны. Абсолют - как Истина (Объект) и как Человек (Субъект) - объективно определяет историю как историю своей самореализации в людях, а с другой стороны - именно в человеческом мышлении такой детерминизм получает свою феноменологию и антропологию 21.То есть, хотя по Гегелю Истина (объективный Абсолют) детерминирует своего Знающего (Субъекта-Человека), но этот последний детерминирует процесс самореализации этой истины - свою собственную историю вместе с ее "исчезновением", "подходом к концу" 22.

Історія прийняття Конституції України

Другой ракурс – необходимость постоянного обозначения намерений и действий по руководству людьми. 5) Рефлексивная – одна из важнейших функций языка как способа самопознания и самовыражения человека. Без него были бы невозможны ни становления человека, ни его совершенствования как субъекта культуры и цивилизации.Вопрос 15 Культура и искусство Существует 3 основных способа классификации искусства. 1-Деление искусств на пространственные и временные. К пространственным относится живопись, архитектура, скульптура. К временным относится –музыка и поэзия. Существует также такой пространственно- временной вид искусства как театр. 2- Деление на опосредованные и непосредственные. Опосредованными называются такие искусства в которых для создания художественного произведения применяется какой либо материал помимо самого творца.( инструментальная музыка , живопись, скульптура, архитектура.) Непосредственными называются те искусства в которых творческим субъектом и материалом является сам человек. К ним относятся- вокальная музыка, театральное искусство. 3- Классификация по принципу 4-х измерений. Искусства с одним измерением не существует. Искусства с 2-мя измерениями это живопись, графика, фреска.

Суспільно-політичне та культурне життя України

Святой Николай Мирликийский, Николай Андреевич, Николай и Николенька Несколько упоминаемых в "Войне и мире" храмов посвящено святому Николаю (Николе) Мирликийскому. Пьер по пути к Бородинскому полю спускается по дороге, ведущей "мимо стоящего на горе направо собора, в котором шла служба и благовестили" (т. 3, ч. 2, гл. ХХ ). Это новый Никольский собор на городище Можайска, у кромки вала (святой Николай Мирликийский — небесный покровитель Можайска). Собор был построен в 1685 г. как надвратный храм; Пьер должен был видеть его в перестроенном виде, но без построенной в 1814 г. колокольни: в 1802—1812 г. старый обветшавший храм был перестроен в неоготическом стиле архитектором А. Н. Бакаревым. (См. об этом храме: Мокеев Г. Я. Можайск — священный город русских. М., 1992. С. 78—80. Храм сохранился.) Упоминание Толстого о можайском Никольском соборе не случайно: Можайск и его надвратный храм  воспринимались как символические ворота Москвы, Московской земли, а святой Николай — как покровитель не только Можайска, но и всей Русской земли.

Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

Пусковым механизмом ОКИ секреторного типа является экзотоксин возбудителей, а тяжесть и исход заболевания определяют степень дегидратации (обезвоживания) организма. Главные направления терапии - мероприятия, способствующие нейтрализации экзотоксина в кишечнике (назначение внутрь энтеросорбентов), возмещению дефицита воды и компенсации патологических потерь жидкости и электролитов организмом, - обильное питье (оральная регидратация) специально для этого разработанных ВОЗ глюкозо-солевых растворов (Регидрон и др.). Антибиотики не назначаются, т. к. возбудитель не играет решающей роли в развитии инфекционного процесса. Для ускоренной санации организма при умеренной и выраженной диарее обоснованным является назначение антибактериальных ЛС, которые не всасываются или плохо всасываются в кишечнике и обладают широким спектром действия. Эффективные средства альтернативной этиотропной терапии - энтеросорбенты и пробиотики. Осмотический тип Этиологическим фактором ОКИ осмотического типа чаще всего являются вирусы или криптоспори-дии.

Поняття, функції та система трудового права України

В холодной воде он набухает, но не растворяется. При длительном нагревании в воде температурой 60 – 950 С коллаген разваривается и переходит в глютин, который при охлаждении ниже 40 0С образует студень. Эластин в значительном количестве находится в затылочно-шейной связке, стенках кровеносных сосудов, брюшных мышцах. Количество жира в мясе животных различных видов сильно колеблется – от 2% (у телятины) до 40% (у свинины) массы туши и зависит в основном от упитанности животного. Углеводы мяса состоят в основном из гликогена, или животного крахмала, который является запасным питательным материалом и играет важную роль в процессе созревания мяса. В мясе его до 0,8%, в печени - от 2 до 5%. Экстрактивные вещества мяса подразделяют на безазотистые и азотистые. К безазотистым веществам относятся гликоген и продукты его распада – мальтоза, глюкоза, молочная кислота и др. Наиболее важными азотистыми веществами являются креатин, креатинфосфат, карнозин и аденозинфосфаты – аденозинтрифосфорная, аденозиндифосфорная и аденозинмонофосфорная кислоты.

Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

В 1997 году из числа несовершеннолетних, совершивших рецидив 129 подростков на момент совершения уже имели судимость: 109 были осуждены условно ( в 1996 году – 106 человек), возвратились из ВТК – 19 человек ( в 1996 году – 12), один человек был ранее приговорён к исправительным работам. В отдельных районах Новгородской области эти данные распределяются следующим образом: в Демянском с 1996 по 1997 годы – с 0 до 7, в Парфинском – с 6 до 11, в Шимском – с 3 до 11, в Чудовском – с 3 до 8, в Маловишерском – с 8 до 11. К числу негативных факторов, влияющих на подростковую преступность следует отнести распространение попрошайничества, бродяжничества, сиротства. В Новгородской области насчитывается 1827 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Из них 1200 человек проживает в детских домах и интернатах. Настораживает также увеличение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности. ( в 1997 году было зарегистрировано 426 случаев).Социальное положение несовершеннолетних, совершивших преступления в 1997 году по Новгородской области.

Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

ПЛАН. Раздел I.Введение. Этапы развития общественного питания.2 Раздел II. Технология приготовления изделий из натуральной рубленой массы.6 1. Химический состав блюд из натурально-рубленой массы.6 2. Ассортимент блюд.7 3. Технология приготовления.8 4.Планировка цеха и размещения оборудования.24 Раздел III. Организация труда при производстве мясных блюд из натуральной рубленой массы.24 1. Организация цеха и рабочих мест24 2. Организация работы в цехе.27 3. Техника безопасности в цехе. 27 Раздел IV. Список использованной литературы.30 Введение. Этапы развития общественного питания. 8 ноября (27 октября) 1917 года В.И.Ленин подписал декрет об организации общественных столовых, контроле за их деятельностью и распределению продовольственных фондов. Первые столовые возникли на Путиловском заводе в Петрограде, а за тем в Москве и других городах. В условиях острой нехватки продуктов и хозяйственной разрухи в период гражданской войны и иностранной интервенции общественные столовые сыграли большую роль в обеспечении питанием населения.

Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

Движущая сила эволюции материи Единственная характеристика материи кроме гносеологического отношения к сознанию есть существование или бытие. Существование и сущность – понятия не случайно одного корня, ибо существование и есть сущность самого существования, что отражено в едином немецком "das Wese ", означающем одновременно бытие, существование и сущность; аналогичном английском "bei g" или "esse ce" (существование и сущность) и "subs a ce" (существование и материя). Существование не есть данная сущность материи, а результат стремления к существованию, которое выражается в стремлении к самосохранению. Существуют, т.е. обладают бытием лишь те материальные объекты, которые положительно решают проблему своего самосохранения. Весь мир существует только в силу того, что пронизан стремлением к самосохранению существования. "Быть или не быть – вот в чем вопрос!". Это "основной вопрос" и всех материальных объектов и, соответственно, исходный момент любого учения о развитии материи. В том числе истории. Мы должны говорить именно о самосохранении, а не об устойчивости, ибо последняя по своему понятию подразумевает именно устойчивость, а не самосохранение.

Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Сотрудники Астрономического института в Кембридже ( Великобритания ) И.Стивенс, М.Рис и Ф.Подсядловский пришли к следующему выводу: пульсар PSR 1257 12 разрушил своего компаньона, а две планеты возникли в результате этого процесса. Ученые разработали модель, где исчезнувший компаньон - обычная звезда, сходная с нашим Солнцем, но вдвое менее массивная.Он обращался вокруг пульсара со скоростью 1 оборот в сутки. Часть массы этой звезды обрушилась на пульсар, уменьшив его период обращения всего на несколько миллисекунд. При токам быстром вращении пульсар превратился в мощный источник излучения, причем внешние слои звезды начали бурно расширяться и покидать звезду. Еще в 1988 году астрономы обсерватории Арисибо открыли пульсар ( он получил прозвище "Черная вдова" ), который также "поедает" своего компаньона. Теряя один внешний слой за другим, звезда постепенно уменьшается в массе. Силы тяготения ее ослабевают, пока, наконец, звезда не разорвется на части за какие-нибудь несколько часов. Ее вещество распределяется по орбите и образует вокруг пульсара узкое газовое кольцо.

Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

В 1916 году Арсеньев посетил Манчжурию. Там, в Харбине, по приглашению Русского общества ориенталистов он выступил с рядом докладов о своих исследования. После февральской революции В.К. Арсеньев, как хорошо знавший нужды коренного населения Дальнего Востока, назначается комиссаром по инородческим делам в Приамурском крае. Одновременно он продолжает исследовательскую работу и с июня 1917 года по февраль 1918 года совершает экспедицию в бассейн среднего течения Амура для обследования бассейна р. Тунгуски. Экспедиция получила название «Олгон-Горинская» (или «Кур-Олгонская»), т.к. за ее время путешественником были обследованы реки (кроме Тунгуски) Олгон, Горин и Кур, кроме них еще реки Ин, Урми, Уркана, Амгунь, оз. Болонь-Оджал и хребты Ян-де Янге и Быгин-Быгинен. В 1918 году Арсеньев отправляется на Камчатку с целью исследования условий хозяйственного освоения долины р. Камчатки. На моторном катере ему удалось подняться до верховьев реки, где появление самодвижущейся лодки, идущей против течения, произвело на камчадалов сильное впечатление.

Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Эта формула, особенно в последней ее части, .проводилась теперь с большей, чем при Николае Г, последовательностью во внешней политике, настоящим руководителем которой являлся сам император. Во внутренней политике возобладали охранительные и консервативные начала. Прежде всего это выразилось в отношении правительства к печати. Затем, вопреки манифесту 29 апреля 1881 г. началась переделка всех великих преобразований 1860-х гг., из которых систематически вытравлялись либеральные и демократические принципы.  В 1885 г. был открыт особый дворянский банк, специальной задачей которого было поддержание ссудами на льготных условиях дворянского землевладения. Для распространения административной опеки над крестьянами изданы были весьма стеснительные правила о крестьянских семейных разделах. Власть сосредоточивалась в руках поместного дворянства. При пересмотре земского положения уничтожена была самостоятельность и независимость от бюрократической власти земских учреждений. Наряду с развитием сильной административной власти сильно ограничивалась сфера действия суда присяжных и другие подобные изменения судебных уставов.

Історія держави та права України

После этого папа объявил для борьбы с ними крестовый поход. Но и крестоносцам мужественные крестьяне наносили жестокие поражения. Зимой 1232/33 г. они отбросили войско крестоносцев и подступили к самому Бремену. Осенью 1233 г. крестоносцы потерпели поражение и при этом потеряли своего предводителя графа Бурхарда Ольденбургского. Папа не скупился на буллы, призывавшие к еще более решительным действиям. В Бремене собралось огромное феодальное войско, жадное до крови и грабежей. Крестоносные убийцы, посланные Григорием IX, предводительствуемые знатнейшими германскими феодалами, учинили поголовную резню среди свободных немецких крестьян— штедингов—за их нежелание подчиниться бременскому архиепископу и надеть на себя ярмо крепостничества. В битве при Альтенеше 27 мая 1234 г. конные рыцарские орды истребили свыше 6 тысяч героически защищавшихся крестьян. Пленных сжигали живыми, как «еретиков». А здесь же, на пригорке, стояло духовенство с крестом и знаменем и благочестиво распевало гимны «во славу милостивого бога». Несмотря на террор, крестоносцам не скоро удалось добиться покорности и подчинения пруссов.

Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

Для образования бесконечной ленты тре- буемой длинны куски соединяют между собой горячей(а и б) и холодной вулканиза - цией с применением П – образных скоб (рис в) или с помощью крючкообразныхпроволочных скоб.Загрузочные и устройства устанавлива - ют в местах поступления груза на кон- вейер и служит для: направления грузопо- потока на ленту, сообщения поступающему грузопотоку скорости, близкой по величине и направлению к скорости движения ленты, образования угольной подушки, предохраняющей верхнюю обкладку ленты, обеспечения центрального хода ленты и снижения динамической нагрузки на ленту от больших падающих кусков угля (для этого под лентой загрузочного устройства устанавливают аморти- зирущие ролики . ----------------------- Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 1 ЛР 18 08 РТ 00 02 Разраб. Провер.Стариков Реценз. Н. Контр. Утверд. Ленточные конвейеры Лит. Листов 3 ГЭМ 02 Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 2 ЛР 18 08 РТ 00 02

Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

Свобода есть собранность, а не распущенность духа, свобода сурова и трудна, а не легка. Свободная жизнь есть самая трудная жизнь, легкая же жизнь есть жизнь в необходимости и принуждении. Свобода порождает страдание и трагедию. Отречение от свободы порождает кажущееся облегчение страданий и трагизма жизни. Гетерономное сознание представляет себе Бога восточным деспотом, требующим себе рабской покорности невольника. Так отражается Бог в природном человеке, в стихии греха. Это представление о Боге глубоко вошло и в мир христианский и отравляет его. Человек - раб Божий, подданный самодержавного властелина, который должен исполнять волю Господина, в чем бы воля эта ни заключалась, должен исполнить закон Хозяина. Грехопадение есть формальное нарушение самодержавной воли Господина, неисполнение закона Хозяина жизни. Такое формально-юридическое понимание грехопадения ведет к формально-юридическому пониманию искупления. Бог, как самодержавный и ничем не ограниченный деспот, требует от человека не исполнения правды и истины, которые осмысления для человека, соизмеримы с его духовной природой, а исполнения своей формальной воли, своего повеления, хотя бы оно было бессмысленно и совершенно трансцендентно его духовной природе.

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Удачным примером или аналогом такого поведения можно считать игру в футбол, когда в ходе перемещения по полю происходит постоянная смена амплуа игроков. Для взаимодействия с партнерами каждому из игроков необходимо ставить себя на место партнера и представлять себе, что он сделал бы в том или ином игровом эпизоде. Команда возникает и действует только тогда, когда каждый усваивает не только собственную роль, но и роли партнеров. В ходе подобного процесса индивид, проходя последовательно все стадии вхождения в другие роли, развивает способность видеть свое собственное поведение во взаимосвязи с другими индивидами и ощущать на себе их реакции. Через осознание других ролей, а также чувств и ценностей других в сознании личности формируется «обобщенный другой». Он является грубым сравнением со стандартами и ценностями общества. Повторяя принимаемую роль «обобщенного другого», индивид формирует свою концепцию Я. Стадии принятия роли другого, других, обобщенного другого — все это стадии превращения физиологического организма в рефлексивного социального индивида.

Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

Средства в распоряжение банка поступают из следующих источников: средства, внесенные в каче­стве паев, полученные от реализации акций у акционерных банков; межбанковские кре­диты; выпуск облигаций, векселей, депозитных и сберега­тельных сертификатов; средства юридических и физичес­ких лиц, привлеченные во вклады, средства на счетах кли­ентов; прибыль, которая остается в распоряжении банка. 1. Собственные средства. Средства, полученные в результате реализации акций и от внесения паев, поступают в собственность банка и могут использоваться им в рамках, установленных законом, учредительными документами и лицензией, по своему усмотрению. 2.Межбанковский кредит. Не подле­жит сомнению тот факт, что данные кредиты опосредуют отношения займа между банками. Согласно ст. 819 ГК по кредитному договору банк или иная кредитная организа­ция обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты9. К отношениям по кредитному договору применяются правила, регулирующие отношения займа. Согласно ст. 807 ГК по договору займа одна сторона передает в собственность другой деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а сто­рона, получившая деньги или вещи (заемщик), обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества10. 3.Выпуск собственных ценных бумаг.

Конституційні засади виконавчої влади України

Спектр этих различий весьма широк: от почти полного отрицания необходимости государственного вмешательства в функционирование национальной экономики (классическая школа немарксистской экономической мысли) до признания главенствующей роли государства в решении всех макроэкономических проблем (ортодоксальный марксизм). Теоретической основой неоднозначной трактовки целей и задач макроэкономической политики служит разное понимание способности рынка к саморегулированию и бескризисному экономическому развитию. Несмотря на широкое различие во взглядах представителей различных школ. большинство экономистов признает, что основной задачей макроэкономической политики должно являться повышение эффективности и социальной направленности функционирования рыночной экономики. Решение этой задачи предполагает ориентацию макроэкономической политики государства на достижение следующих основных целей: -устойчивого и эффективного экономического роста; -полной занятости; -стабильности общего уровня цен; -социальной справедливости и экономической обеспеченности нетрудоспособных; -устойчивости торгового и платежного балансов страны.4. Что такое система национального счетоводства В экономической теории и статистике зарубежных стран (в нашей стране такая система только начинает применяться) для характеристики конечных результатов годового производства используются показатели, исчисленные на основе системы национальных счетов.

Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

Главные виды фондовых ценностей — это облигации, акции и опционы. Имущественным вложением называется помещение капитала в такие имущественные ценности, как реальные активы компании или личное вещественное имущество. Реальные активы включают землю, постройки и все, что постоянно "привязано" к земле; личное вещественное имущество состоит из таких предметов, как золотые вещи, антиквариат, произведения искусства, и других предметов, которые служат объектами коллекционирования. Вложения в фондовые ценности распространены очень широко, но многие предпочитают вкладывать деньги в имущественные ценности, дающие приятное ощущение собственности: ведь их можно видеть и осязать. Прямые и косвенные инвестиции Прямая инвестиция — это форма вложений, которая дает инвестору непосредственное право собственности на ценную бумагу или имущество. Например, когда инвестор покупает акцию, облигацию, ценную монету или участок земли, чтобы сохранить стоимость денег или получить доход, он осуществляет прямое инвестирование. Косвенная инвестиция — это вложение в портфель, иначе говоря, набор ценных бумаг или имущественных ценностей. Например, инвестор может купить акцию взаимного фонда, который представляет собой диверсифицированный набор ценных бумаг, выпущенных различными фирмами.

Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

Среди жителей Северо-Востока и Дальнего Востока заметно больше людей активных, подвижных и склонных к жизненному риску и даже авантюризму. Такие люди склонны сами искать работу, не доверяя этого какой-либо “конторе”, в т.ч. службе занятости. Кроме этого более рисковый склад характера здешних жителей ведет к их большей занятости во вновь нарождающихся (и поэтому еще не регистрируемых) сферах занятости, а также в криминальной сфере. Минимальная скрытая безработица свойственна промышленно развитым районам Сибири и Урала. Во-первых, в этом проявляются последствия более низкой занятости в сельском хозяйстве, которому скрытая безработица свойственна в наибольшей степени. Во-вторых здесь более выражен миграционный отток избытка рабочей силы. На Европейской части страны имеются две крупных зоны скрытой безработицы - степные регионы низовий Волги и Дона, и северо-западный экономический район, включая Калининградскую область. Структурная безработица. Считается, что показатель безработицы может применяться как индикатор уровня развития процесса реструктуризациии в экономике.

Етикет України та Росії

В мае 1990 года оформилась крупнейшая партия либерального лагеря - "Демократическая партия России", а в ноябре - "Республиканская партия Российской Федерации". В октябре 1990 года на базе движения избирателей "Демократическая Россия" (созданного в ходе выборов народных депутатов СССР весной 1989 года), оформилась одноименная массовая общественно-политическая организация, объединившая партии, общественные организации и движения либеральной направленности. Социал-демократическое направление было представлено двумя основными организациями: "Социал-демократической ассоциацией" и "Социал- демократической партией России". В июне 1990 года была основана "Социалистическая партия". Анархистское направление нашло отражение в деятельности "Конференции анархо-синдикалистов" и "Анархо- коммунистического революционного союза". Многие из этих партий были малочисленными, не имевшими прочной организационной структуры и социальной базы и впоследствии распались. Политический плюрализм затронул и крупнейшую политическую силу- КПСС. В 1990 - нач. 1991 г. в ней обозначились пять направлений: социал- демократическое, "Демократическое движение коммунистов", центристское, "Марксистская платформа в КПСС", традиционалистское.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.