Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Трудовое право Украины

Максимальний розмiр допомоги не може бути вищим вiд середньоi заробiтноi плати, що склалася в народному господарствi вiдповiдноi областi. Розмiр допомоги по безробiттю пiдлягае iндексацii у встановленому законодавством порядку. У перiод одержання громанянином допомоги по безробiттю за ним зберiгаеться безперервний трудовий стаж. Особливi гарантii встановленi працiвникам, якi втратили роботу у зв”язку iз змiнами в органiзацii виробництва i працi. Допомога по безробiттю таким громадянам призначаеться у розмiрi 75% середньоi заробiтноi плати за останнiм мiсцем роботи протягом наступних трьох мiсяцiв i 50% протягом наступних шести мiсяцiв, але не бiльше середньоi заробiтноi плати, що склалася в народному господарствi вiдповiдноi областi, i не нижче встановленоi законодавством мiнiмальноi заробiтноi плати. Якщо працiвник поступив на нову роботу за умови професiйного перенавчання з вiдривом вiд виробництва, за ним зберiгаеться на новому мiсцi роботи середня заробiтна плата за попереднiм мiсцем роботи на весь перiод перенавчання. Громадянам, якi втратили роботу i заробiток, зареестрованим у державнiй службi зайнятостi, в перiод професiйноi пiдготовки i перепiдготовки виплачуеться стипендiя у розмiрi 75% , а тим, хто не мае дiтей або iнших утриманцiв, - 50% iх середньоi заробiтноi плати за останнiм мiсцем роботи, але не бiльше середньоi заробiтноi плати, що склалася в народному господарствi вiдповiдноi областi i не нижче мiнiмальноi заробiтноi плати. Членам сiм”i, якi перебувають на утриманнi безробiтного, а також громадянам, якi втратили право на допомогу по безробiттю у зв”язку iз закiнченням строку ii виплати, подаеться матерiальна та iнша допомога, включаючи дотацii на користування житлом, комунальними послугами, громадським транспортом, у розмiрi 50% мiнiмальноi заробiтноi плати у розрахунку на кожного з них за рахунок коштiв державного фонду сприяння зайнятостi населення. Виплата допомоги по безробiттю припиняеться при працевлаштуваннi безробiтного; при проходженнi професiйноi пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацii за направленням державноi служби зайнятостi; в разi закiнчення строку виплати допомоги по безробiттю; одержання допомоги по безробiттю обманним шляхом; засудження безробiтного; призначення пенсii вiдповiдно до законодавства Украiни (можливий достроковий вихiд на пенсiю за пiвтора роки). Законом Украiни “Про зайнятiсть населення” передбачено ряд випадкiв, коли виплата допомоги по безробiттю може бути припинена на строк до трьох мiсяцiв. Це можливо при вiдмовi безробiтного вiд двох пропозицiй пiдходящоi роботи; при прихованнi вiд державноi служби зайнятостi вiдомостей про працевлаштування на тимчасову работу в перiод одержання допомоги по безробiттю; при порушеннi безробiтним умов його реестрацii та перереестрацii як безробiтного; при вiдсутностi безробiтного бiльше одного мiсяця за мiсцем проживання без погодження з державною службою зайнятостi; при вiдмовi вiд роботи за спецiальнiстю, набутою пiсля перенавчання за направленням служби зайнятостi; при припиненнi навчання у навчальних закладах пiдвищення квалiфiкацii та перепiдготовки кадрiв без поважних причин.

Для реалiзацii полiтики зайнятостi населення i забезпечення громадянам гарантiй по всiй терiторii Украiни створенi служби зайнятостi. Послуги громадянам, пов”язанi iз забезпеченням зайнятостi, державними службами зайнятостi надаються безплатно. Громадяни Украiни мають право на працевлаштування i вибiр мiсця роботи шляхом звернення до работодавця безпосередньо або до державноi служби зайнятостi за сприянням у пiдшуканнi роботи. За сприянням в працевлаштуваннi можуть звертатись як незайнятi на роботi громадяни, якi бажають працювати, так i зайнятi громадяни, якi бажають помiняти мiсце роботи чи знайти додаткову роботу. “При вивiльненнi працiвникiв у зв”язку iз змiнами в органiзацii виробництва i працi, в тому числi лiквiдацiею, реорганiзацiею або перепрофiлюванням пiдприемств, установ, органiзацiй, скороченням чисельностi або штату працiвникiв пiдприемства, установи, органiзацii незалежно вiд форм власностi, повiдомляють про це не пiзнiше як за два мiсяцi в письмовiй формi державнiй службi зайнятостi, вказуючи пiдстави i строки вивiльнення, найменування професiй, спецiальностей, квалiфiкацii, розмiр оплати працi. .” (Закон Украiни “Про зайнятiсть населення” вiд 1 березня 1991 р., стаття 20, п.4). У разi проведення на пiдприемствах, в установах i органiзацiях скорочення чисельностi або штату працiвникiв у розмiрi, що перевищуе п”ять процентiв загальноi кiлькостi робочих мiсць, мiсцевi Ради народних депутатiв зменшують або взагалi не встановлюють квоти для зазначених пiдприемств, установ та органiзацiй. “Працiвникам, вивiльнюваним з пiдприемств, установ, органiзацiй, при розiрваннi трудового договору у зв”язку iз змiнами в органiзацii виробництва i працi зберiгаеться середня заробiтна плата на перiод працевлаштування, але не бiльш як на три мiсяцi з дня звiльнення з урахуванням виплати вихiдноi допомоги. Виплата мiсячноi вихiдноi допомоги i середнього заробiтку, що зберiгаеться, провадиться за попереднiм мiсцем роботи. За зазначеними працiвниками зберiгаеться безперервний трудовий стаж, якщо перерва в роботi пiсля звiльнення не перевищила трьох мiсяцiв” (Кодекс законiв про працю, стаття 49-3). Громадяни, трудовий договiр з якими було розiрвано з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу у зв”язку iз змiнами в органiзацii виробництва i працi, в тому числi лiквiдацiею, реорганiзацiею, перепрофiлюванням пiдприемства, установи чи органiзацii, скороченням чисельностi або штату працiвникiв (пункт 1 статтi 40 КЗпП Украiни), рееструються в центрi зайнятостi як такi, що шукають роботу, не пiзнiше десяти календарних днiв до закiнчення тримiсячного строку пiсля звiльнення. У разi порушення зазначеного строку реестрацii без поважних причин (хвороба, смерть або хвороба близьких родичiв, якi були на утриманнi громадянина, iншi випадки, що перешкоджали своечасно зарееструватися), пiдтверджених вiдповiдними документами, або у разi вiдмови вiд двох пропозицiй пiдходящоi роботи, вони втрачають право на передбаченi законом пiльги i рееструються на загальних пiдставах нарiвнi з iншими незайнятими громадянами. Громадяни Украiни, якi звiльненi з роботи за скороченням чисельностi або штату працiвникiв з пiдприемств, установ чи органiзацiй, розташованих на територii Росii чи iнших краiн СНД, i прибули на постiйне проживання в Украiну, рееструються в державнiй службi зайнятостi на загальних пiдставах, якщо iнше не передбачене чинними нормативними актами та мiжнародними договорами або угодами.

Рассмотрение споров об установлении новых или изменении существующих условий труда Трудовые споры об установлении работнику новых или изменении существующих условий труда разрешаются администрацией и соответствующим профсоюзным органом в пределах предоставленных им прав. Статья 220. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров (конфликтов) Коллективные трудовые споры (конфликты), возникающие между администрацией предприятия, учреждения, организации и трудовым коллективом (коллективом подразделения) или профсоюзом по вопросам установления новых или изменения существующих условий труда и быта, заключения и исполнения коллективного договора и иных соглашений, рассматриваются в соответствии с законодательством о порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов). Статья 221. Исчисление сроков, предусмотренных настоящим Кодексом Течение сроков, с которыми настоящий Кодекс связывает возникновение или прекращение трудовых прав и обязанностей, начинается на следующий день после календарной даты, которой определено его начало

РЕФЕРАТЫ:

Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством України

Виктимологические идеи родились тысячелетия назад. Самозащита потенциальной жертвы на заре человечества была основным способом воздействия на преступность. Затем по мере появления и развития иных механизмов воздействия на социальное зло самозащита перешла в разряд частных проблем. Государство и общество, пытаясь защитить личность, разрабатывали иные меры, не требовавшие участи потерпевшего в их реализации, и эта фигура как бы «потерялась» в криминологическом анализе, который был сосредоточен на таких феноменах, как преступность, преступление, преступник. Правда, большинство правовых систем включало право на необходимую оборону, что было правовой поддержкой потенциальной жертвы. В ХХ веке представители научного направления, получившего название «интеракционизм», провели ревизию всех факторов преступности. От их внимания не ускользнула и значительная роль жертвы в процессе криминализации личности. Фрагментарные исследования роли жертвы в генезисе преступления предпринимались многими учеными и писателями. В учебнике «Криминология» Э. Сатерленд третью главу посвятил анализу жертв преступлений. Приведенные им статистические данные показывали, что наибольшая вероятность стать жертвой убийства у лиц в возрасте 25-30 лет, независимо от пола и расы.

Право на відпустку за трудовим правом України

Поэтическая форма на самом деле давно уже стала побочным явлением, в своей основе она была уже пережитком. Немногочисленные остатки творчества прозаических "логографов" производят куда более свежее и современное впечатление. Они стремятся вновь оживить интерес к материалу благодаря искусному рассказу. В то время как разложение эпической формы в прозу делает последовательное опредмечивание и историзацию мифа особенно наглядными, в хоровой поэзии, которая возникает на греческом Западе, в Сицилии, осуществляется новое художественное оформление героического предания, его пересадка с эпической на лирическую почву. Правда, речь не идет о том, что к сказанию вновь стали относиться серьезно. Стесихор из Гимеры относится к нему столь же рационально и критически, как и Гекатей из Милета. Для допиндаровской хоровой лирики сказание вообще не самоцель, как то было для эпоса, а идеальный материал для музыкальных композиций и хоральных постановок. Логос, ритм и гармония действуют вместе как формообразующие силы, но логос среди них — наименьший. Он играет роль ведомого, музыка — ведущую роль; она и вызывает особый интерес.

Господарське право України

Действие преобразователя основано на пневматической силовой компенсации. Измеряемое давление, подаваемое в камеру измерительного блока, воздействует на мембрану и сильфон и заставляет поворачиваться на небольшой угол рычаг вокруг опоры, образованной двумя тягами и упругой мембраной. При этом перемещается заслонка индикатора рассогласователя относительно сопла, питаемого сжатым воздухом. Возникающий в линии сопла сигнал усиливается пневмореле и поступает в сильфон обратной связи и на вход преобразователя. Выбор датчика обусловлен чувствительностью и точностью. Выбор вторичного прибора РПВ10.1Э обусловлен простотой, взрыво- и пажаробезопасностью, точностью. Входной сигнал поступает в сильфон. Усилие, развиваемое сильфоном, передаётся на рычаг, который поворачивается вокруг упругой опоры, перекрывает сопло пропорционально величине входного сигнала. При этом изменяется давление в линии сопла и в цилиндрах пневматического сервомеханизма, что вызывает перемещение поршня, уплотнённого магнитной мембраной. Поступательное движение поршня преобразуется во вращательное движение выходного вала, на котором жестко закреплен шкив приводящей в движение посредством тросика каретку со стрелкой.

Конституційні засади виконавчої влади України

Спектр этих различий весьма широк: от почти полного отрицания необходимости государственного вмешательства в функционирование национальной экономики (классическая школа немарксистской экономической мысли) до признания главенствующей роли государства в решении всех макроэкономических проблем (ортодоксальный марксизм). Теоретической основой неоднозначной трактовки целей и задач макроэкономической политики служит разное понимание способности рынка к саморегулированию и бескризисному экономическому развитию. Несмотря на широкое различие во взглядах представителей различных школ. большинство экономистов признает, что основной задачей макроэкономической политики должно являться повышение эффективности и социальной направленности функционирования рыночной экономики. Решение этой задачи предполагает ориентацию макроэкономической политики государства на достижение следующих основных целей: -устойчивого и эффективного экономического роста; -полной занятости; -стабильности общего уровня цен; -социальной справедливости и экономической обеспеченности нетрудоспособных; -устойчивости торгового и платежного балансов страны.4. Что такое система национального счетоводства В экономической теории и статистике зарубежных стран (в нашей стране такая система только начинает применяться) для характеристики конечных результатов годового производства используются показатели, исчисленные на основе системы национальных счетов.

Аграрне право України

Этот механизм, просуществовавший только до конца 1989 года, оказался внутренне противоречивым и для планируемых результатов — увеличения валютной выручки для страны и улучшения структуры внешнеторгового оборота. Между тем он подтолкнул предприятия к неорганизованному экспорту из страны угля, металлолома, макулатуры, древесины, цветных и редких металлов, что вызвало их нехватку в стране и падение цен на зарубежных рынках в связи с множественностью советских экспортеров, их неоправданной конкуренции между собой и продаже продукции по демпинговым ценам. Не дало ожидаемого результата лицензирование экспорта и импорта, хотя на тот период перечень лицензируемых товаров охватывал более 90% стоимости экспорта и почти 8% — импорта. Последовавший как реакция на сложившийся хаос во внешней торговле отказ от этого механизма в пользу ужесточения государственного контроля за ВЭД был отменен уже в условиях суверенного Российского государства Указом Президента № 213. Снова начался неконтролируемый вывоз из страны важнейших ресурсов государства, который не удалось остановить до сих пор. Механизм регулирования ВЭД РФ, выстраивавшийся в 1992 — 1993 годах при полном игнорировании опыта советского этапа его эволюции, при расчете на «саморегулирование при помощи невидимой руки рынка», не только не принес пользу внешнеторговому обороту государства, укреплению его экономической безопасности, но и оказался удачно встроенным в механизм паразитирующей российской экономики в целом.

Адміністративне право України

В связи с низкой орбитой, выбранной для оптимальной работы РЛС, исключалась возможность использования солнечных источников тока и возникла необходимость решения научно-технической проблемы создания космической атомной электростанции, что, в свою очередь, привело к необходимости разработки радиационно стойкой бортовой аппаратуры и внедрения мероприятий по обеспечению радиационной безопасности на всех этапах подготовки и эксплуатации КА. Решение указанных выше научно-технических проблем могло быть обеспечено только путем комплексного подхода к созданию космической системы, способной решать задачи разведки наводной обстановки на океанских театрах и обеспечения целеуказанием ПКР ВМФ. Первое правительственное решение о развертывании опытно-конструкторских работ по созданию системы морской космической разведки и целеуказания (МКРЦ) вышло в марте 1961г. К разработке системы были привлечены крупнейшие КБ и НИИ авиационной и радиотехнической промышленности, а для создания бортовой атомной электростанции - Физико-энергетический институт (академик А.И.Лейпунский) и Институт атомной энергии им.И.В.Курчатова (академики М.Д.Миллионщиков и А.П.Александров). Курирование работ по созданию атомной электростанции осуществлял Комитет по использованию атомной энергии (Ю.И.Данилов, В.М.Тюгин). Впоследствии эти работы сосредоточились в Министерстве среднего машиностроения СССР.

Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

В этот период совершалось до 17воздушных атак в день. Число самолетов, участвовавших в каждом налете, доходило до25. В период с 6августа по 5сентября 1941г. дальние бомбардировщики ДБ-З 1-го Минно-торпедного полка Балтийского флота под руководством полковника Е.Н. Преображенского совершили 10налетов на столицу фашистской Германии Берлин. В налетах участвовали по 15самолетов, бравших на борт 500кг бомб. Боевой счет авиации Северного флота открыл 24июня 1941г. командир эскадрильи старший лейтенант Б.Ф.Сафонов, который залпом реактивных снарядов уничтожил бомбардировщик “Хейнкель-111”. Замечательного успеха авиация Северного флота добилась 15сентября 1941г., когда в воздушном бою против 30вражеских бомбардировщиков и 22истребителей 7североморских летчиков уничтожили 13 фашистских самолетов. 14июня 1942г. командир полка подполковник Б.Ф.Сафонов первым из участников Великой Отечественной войны был удостоен второй Золотой Звезды Героя (посмертно). За год войны он совершил более 300боевых вылетов, лично сбил 25 вражеских самолетов, 14уничтожил в групповых боях. Велика роль морской авиации в обороне Одессы, Севастополя, Ленинграда, Таллина, базы Ханко, в прикрытии “дороги жизни” на Ладожском озере.

Житлове право України

Открыть Открыть существующую рабочую книгу. Закрыть Закрыть рабочую книгу. Сохранить Сохранить изменения в файле на диске. Сохранить как Сохранить рабочую книгу под новым именем. Сохранить рабочую Сохранить измененные документы и состояние область рабочей области. Свойства Вывод сведений о данном документе Доступ Совместное использование одного документа несколькими пользователями Параметры страницы Изменение параметров страницы для документа Область печати - Задать Определение области листа для распечатки - Убрать Удаление определения Предварительный Просмотр документа перед печатью просмотр Печать Вывод документа или его части на печать 1 Список последних файлов которые вы открывали. 2 Можно повторно открыть указанный в списке файл. 3 4 Выход Выход из программы Excel Правка Отменить Отменить последнее произведенное действие Повторить Вернуть отмененное действие Вырезать Вырезать выделенный обьект в буфер Копировать Скопировать выделенный обьект в буфер Вставить Вставить обьект из буфера Специальная вставка Позволяет выбрать, что вставлять данные или формулы Заполнить Заполнить выделенный интервал значениями - Вниз расположенными в первой ячейке.

Історія земельного права України

Физическая связь и неразрывная с ней эксплуатационная готовность являются основной функцией 1-го уровня. Стандарты физического уровня включают рекомендации V.24 МККТТ (CCI ), EIA RS232 и Х.21. Стандарт ISD (I egra ed Services Digi al e work) в будущем сыграет определяющую роль для функций передачи данных. В качестве среды передачи данных используют трехжильный медный провод (экранированная витая пара), коаксиальный кабель, оптоволоконный проводник и радиорелейную линию. Уровень 2. Канальный. Канальный уровень формирует из данных, передаваемых 1-м уровнем, так называемые "кадры" последовательности кадров. На этом уровне осуществляются управление доступом к передающей среде, используемой несколькими ЭВМ, синхронизация, обнаружение и исправление ошибок. Уровень 3. Сетевой. Сетевой уровень устанавливает связь в вычислительной сети между двумя абонентами. Соединение происходит благодаря функциям маршрутизации, которые требуют наличия сетевого адреса в пакете. Сетевой уровень должен также обеспечивать обработку ошибок, мультиплексирование, управление потоками данных.

Кримінальне процесуальне право України

Что нужды, что это было, собственно, издевательство над мертвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заколочены в гроба почему-то красные и противоестественно закопаны в самом центре города живых. Из “Известий” (замечательный русский язык): “Крестьяне говорят, дайте нам коммуну, лишь бы избавьте нас от кадетов.” Подпись под плакатом: “Не зарись, Деникин, на чужую землю!” Кстати, об одесской чрезвычайке. Там теперь новая манера пристреливать — над клозетной чашкой. “Предупреждение” в газетах: “В связи с полным истощением топлива, электричества скоро не будет”. Итак, в один месяц все обработали: ни фабрик, ни железных дорог, ни трамваев, ни воды, ни хлеба, ни одежды — ничего! Вчера поздно вечером, вместе с “комиссаром” нашего дома, явились измерять в длину, ширину и высоту все наши комнаты “на предмет уплотнения пролетариатом”. Почему комиссар, почему трибунал, а не просто суд? Все потому, что только под защитой таких священно-революционных слов можно так смело шагать по колено в крови. В красноармейцах главное — распущенность.

Основи муніципального права України

Так, неисправность вентиляционного оборудования ввиду некачественного ремонта (техническая причина) влечет за собой загазованность производственного помещения (санитарно-гигиеническая причина), что при отсутствии у работников индивидуальных средств защиты (организационная причина) приводит к несчастному случаю. Рассматриваемые преступления сопровождаются образованием различных следов, позволяющих установить факт нарушения конкретных правил охраны труда, виновных лиц, выяснить обстоятельства происшествия. Чаще всего эти следы остаются на месте происшествия, сохраняются в документации, относящейся к производству работ, при выполнении которых произошел несчастный случай. К подобным документам относятся: журналы регистрации инструктажей по технике безопасности: вахтенные журналы машин и механизмов; наряды на производство тех или иных работ: удостоверения и свидетельства на право управления определенными механизмами или производство конкретных работ; ведомости на выдачу спецодежды, индивидуальных средств защиты: наряды на выдачу сырья, инструментов, материалов, графики; профилактических осмотров оборудования, проведения медицинских осмотров работников, их переаттестации; документация экзаменов и зачетов по правилам техники безопасности; приказы о назначениях и перемещениях работников, возложении на них обязанностей по контролю за соблюдением правил безопасности труда; инструкции по технике безопасности: и др.

Поняття злочину у кримінальному праві України

Слово «сервировать» в русском языке появилось в XIX веке. Образовалось оно от французского глагола, имеющего значение «стараться», «заботиться». Действительно, не постараешься и не приложишь усилия – стол как следует и как положено не накроешь. А заботимся мы о том, чтобы всем, кто за столом нашим окажется, было и удобно, и приятно. Сервированный стол – это всегда знак нашей почтительности и сердечности. Об этом забывать не стоит. Ну а теперь – об основных правилах сервировки. Прежде всего – о скатерти. Без неё или заменяющих скатерть салфеток сервировка стола просто немыслима. В обычных случаях скатерть может быть любой (но только без дыр и пятен!), а вот в торжественных – конечно же, белой, отутюженной и, по возможности, накрахмаленной. И стол она должна не только накрывать целиком, но и свисать с него на 20 – 30 см. Нельзя обойтись и без посуды одного стиля. Нет сервиза? Не беда, нужно подобрать тарелки и всё прочее по цвету и рисунку. На середину стола поставить вазу с фруктами, графин с соком, солонку, перечницу. Хлебницу, накрытую салфеткой, лучше всего расположить рядом с собой и во время обеда подавать хлеб тем, кому он понадобиться.

Право України другої половини XVII-XVIII ст.

Оратор выбирает такой способ речи, который ему нужен. Типы его речей различны. Совершенно справедливо он говорит о себе: "Ни в одном роде нет такого ораторского достоинства, которого бы не было в наших речах, пусть не в совершенном виде, но хотя бы в виде попытки или наброска" (Or. 29, 103)9 Речь "За поэта Архия" звучит как спокойные литературные мемуары, проповедующие уважение к искусству и образованию, "Против Ватиния" — как полная сарказма инвектива, "Против Пизона" — похожа на политический памфлет. В "Катилинариях" преобладает патетика, выражающая и любовь к Риму, и беспокойство по поводу исхода заговора, и предчувствие своей миссии. Особенно впечатляет "Первая речь против Катилины, произнесенная на заседании срочно созванного сената, на которое пришел и сам руководитель заговорщиков. Безо всякого вступления Цицерон сразу нападает на него лавиной риторических вопросов: "До каких пор, скажи мне, Катилина, будешь злоупотреблять ты нашим терпением? Сколько может продолжаться эта опасная игра с человеком, потерявшим рассудок? Будет ли когда-нибудь предел разнузданной твоей заносчивости? Тебе ничто, как видно, и ночная охрана Палатина, и сторожевые посты, — где, в городе! — и опасенья народа, и озабоченность всех добрых граждан, и то, что заседание сената на этот раз проходит в укрепленнейшем месте, — наконец, эти лица, эти глаза? Или ты не чувствуешь, что замыслы твои раскрыты, не видишь, что все здесь знают о твоем заговоре и тем ты связан по рукам и ногам? Что прошлой, что позапрошлой ночью ты делал, где был, кого собирал, какое принял решение, — думаешь, хоть кому-нибудь из нас это неизвестно? Таковы времена! Таковы наши нравы!" (I Ca . I 1). Цицерон не может арестовать Катилину, потому что заговорщик — римский гражданин.

Система цивільного права України

Обижаться на такие насмешки не полагалось. Ехали с угощением к "сватам" - родителям невесты - поздравлять с хорошей дочерью, - если та была "честной". Весь понедельник продолжалась свадьба: то устраивали молодым шуточные испытания: например, насыпали на полу мусор вперемешку с деньгами - невеста должна мусор вымести, а деньги собирать в подол, а гуленцы ещё снизу по подолу стукнут - и всё начинай сначала. Испытывали и жениха: вгоняли в чурку молотком серебряный рубль - вытаскивай зубами! Или бумажные деньги по углам, на потолок налепят - доставай! Мало кто из гуляк успокаивался и на третий день; с утра шли к невесте - лавки мыть, - опять же требовали угощения. Потом отправлялись по дворам тех, кто гулял первые два дня, требовали с них кур и в случае отказа грозились передушить всех, кого поймают. Собранных птиц несли молодой, одну рубили на куриную лапшу и опять гуляли. Царская свадьба Великокняжеские, а в последствии царские свадьбы начинались смотром девиц. Собирали из разных мест девиц дворянских фамилий, и царь смотрел на них и выбирал из них ту, которая ему нравилась.

Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

Его влияние в Генуе испытали Строцци и Валерио Кастелло а в Палермо - Пьетро Новелли. Во время своего пребывания в Италии а также в первый антверпенский период Ван Дейк создал множество рисунков - подготовительных этюдов для больших композиций (в гамбургском музее хранятся рисунки к картине "Взятие под стражу" Мадрид Прадо) этюды с произведений Рубенса ("Страдания Иакова" Париж Лувр) и Тициана (альбом набросков - собрание герцога Девонширского). Для всех них характерно барочное неистовство - быстрые эскизы тушью пером или кисточкой. Линии то налезают друг на друга то нервозно ищут друг друга ("Изгнание из рая" Антверпен Кор. музей изящных искусств; "Мученичество св. Екатерины" Париж Школа изящных искусств). Впоследствии Ван Дейк рисовал гораздо меньше и предпочитал рисункам пером или кистью этюды мелом. Второй антверпенский период. В конце 1627 Ван Дейк возвращается в Антверпен где в течение пяти последующих лет получает крупные заказы. Его портреты отвечают требованиям буржуазии. Так портреты П. Стевенса (1627) Гаага Маурицхёйс; Кассель музей) отличаются от изображений итальянской аристократии - они связаны с фламандской традицией в них модель представлена по пояс они более сдержанны и психологически просты.

Фінансове право України

U ders a di g Globaliza io .- .Y., 1999. Haass R. he Reluc a Sheriff. he U i ed S a es Af er he Cold War. - .Y., 1997. Prepari g America's Foreig Policy for he 21s Ce ury / Ed. by D. Bore a d E. Perki s. - orma , 1999. U.S. Foreig Policy Af er he Cold War / Ed. by R. Ripley a d J. Li dsey. - Pi sburgh, 1997. WEB-сайты: Важная роль в осуществлении такого рода политики, по мнению военных планировщиков США, должна принадлежать позитив методам «благожелательной гегемонии»: «В невоенных областях следует в достаточной степени учитывать интересы промышленно развитых стран, с тем, чтобы они не посягали на наше лидерство или на подрыв существующего политического и экономического порядка » По 100 тыс. в Европе и Восточной Азии и 25 тыс. в районе Персидского залива «Ядерное оружие, - подчеркивается в доктрине национальной безопасности, - служит подстраховкой на неопределенное будущее, гарантией наших союзнических обязательств в области безопасности и сдерживающим фактором для тех, кто помышляет о разработке приобретении собственного ядерного оружия».

Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

В 1916 году Арсеньев посетил Манчжурию. Там, в Харбине, по приглашению Русского общества ориенталистов он выступил с рядом докладов о своих исследования. После февральской революции В.К. Арсеньев, как хорошо знавший нужды коренного населения Дальнего Востока, назначается комиссаром по инородческим делам в Приамурском крае. Одновременно он продолжает исследовательскую работу и с июня 1917 года по февраль 1918 года совершает экспедицию в бассейн среднего течения Амура для обследования бассейна р. Тунгуски. Экспедиция получила название «Олгон-Горинская» (или «Кур-Олгонская»), т.к. за ее время путешественником были обследованы реки (кроме Тунгуски) Олгон, Горин и Кур, кроме них еще реки Ин, Урми, Уркана, Амгунь, оз. Болонь-Оджал и хребты Ян-де Янге и Быгин-Быгинен. В 1918 году Арсеньев отправляется на Камчатку с целью исследования условий хозяйственного освоения долины р. Камчатки. На моторном катере ему удалось подняться до верховьев реки, где появление самодвижущейся лодки, идущей против течения, произвело на камчадалов сильное впечатление.

Загальна характеристика конституції України

Факт формирования среднего класса можно было бы рассматривать в качестве важного критерия эффективности реформ, свидетельствующего о прочности всей системы экономических, социальных и политических институтов. Научный и практический интерес к проблеме среднего класса резко возрос в начале 1998г. Действительно, ход и результаты экономического развития в 1996-97 гг. давали основания полагать, что формирование среднего класса в России идет достаточно успешно. Несмотря на рост напряженности на рынке труда, формирование феномена задолженности по денежным выплатам населению, кризис бюджетной и пенсионной сфер, достаточно отчетливо проявили себя и позитивные тенденции - оживление на потребительском рынке, рост платежеспособного спроса со стороны населения, увеличение объема сбережений, реструктуризация потребления в пользу снижения доли расходов на питание в общей структуре потребительских расходов, что являлось косвенным свидетельством существования и развития российского среднего класса. Финансовый кризис августа 1998 г. не мог не осложнить экономическое положение слоев населения, которые могут быть отнесены к среднему классу. Общественная тональность в отношении его судьбы резко изменилась.

Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

Степень защиты преобразователей от воздействия пыли и воды – 1З54 по ГОСТ 14254-80. По устойчивости к воздействию вибрации преобразователи относятся к группе исполнения 3 по ГОСТ 12997-84. Дополнительная погрешность, вызванная воздействием вибрации во всем диапазоне частот, выраженная в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, не должна превышать: 1,5 – для диапазона измерений менее 2,5 kPa; 0,6 – для диапазонов измерений от 2,5 kPa; 0,4 – для диапазонов измерений 10 kPa и более. Амплитуда пульсации выходного сигнала, имеющей частоту в пределах полосы пропускания преобразователя не превышает 0,6% диапазона изменения выходного сигнала. Изменение значения выходного сигнала преобразователей, вызванное изменением нагрузочного сопротивления от 100 Ом до 1000 Ом или от 200 Ом до 2500 Ом, соответственно у преобразователей с верхним предельным значением выходного сигнала 20 mA или 5 mA не превышает 0,25% диапазона изменения выходного сигнала. Преобразователи имеют устройство, позволяющее перенастраивать их на любой из пределов измерений, предусмотренных для данной модели, а также перенастраивать их на смещенный диапазон измерений с установкой начального предельного значения выходного сигнала при значении измеряемого параметра в пределях: от разрежения Pmax до избыточного давления 0,84 Pmax – для преобразователей моделей 2410, 2420, 2430, 2434; от разрежения 0,1 Mpa до избыточного давления 0,84 Pmax – для остальных моделей; где Pmax – максимальное значение верхнего предела измерений модели.

Поняття, форма та функції Конституції України

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Удачным примером или аналогом такого поведения можно считать игру в футбол, когда в ходе перемещения по полю происходит постоянная смена амплуа игроков. Для взаимодействия с партнерами каждому из игроков необходимо ставить себя на место партнера и представлять себе, что он сделал бы в том или ином игровом эпизоде. Команда возникает и действует только тогда, когда каждый усваивает не только собственную роль, но и роли партнеров. В ходе подобного процесса индивид, проходя последовательно все стадии вхождения в другие роли, развивает способность видеть свое собственное поведение во взаимосвязи с другими индивидами и ощущать на себе их реакции. Через осознание других ролей, а также чувств и ценностей других в сознании личности формируется «обобщенный другой». Он является грубым сравнением со стандартами и ценностями общества. Повторяя принимаемую роль «обобщенного другого», индивид формирует свою концепцию Я. Стадии принятия роли другого, других, обобщенного другого — все это стадии превращения физиологического организма в рефлексивного социального индивида.

Використання трудових ресурсів Західної України

Наибольшую выгоду от заключенного соглашения должны получить потребители торгового блока, поскольку в результате усиления конкуренции и снижения тарифов снизятся цены на широкий круг товаров. В выгодном положении должны оказаться и американские промышленники, поскольку возрастет приток дешевой рабочей силах, гарантированный рост доходов ожидается в таких секторах Американской экономики, как производство электроники, компьютерного обеспечения, стройматериалов, автозапчастей и др. В то же время убытки понесут американские фермеры, производящие сахар, цитрусовые, зимние овощи. Первые два года функционирования НАФТА не оправдали надежд в отношении создания дополнительных рабочих мест за счет увеличения объемов экспорта. Кроме того, положительное торговое сальдо в торговле США с Мексикой исчезло, уступив место дефициту в 1995 г. В конечном счете, по планам создателей НАФТА, полноценный североамериканский общий рынок может быть создав к 2010 году. Уже сейчас американские экономисты моделируют создание самодостаточного панамериканского торгового блока протяженностью от Аляски до Огненной Земли.

Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

Выполненные на спутнике измерения позволили установить наличие внешней зоны радиационного пояса Земли; была получена точная картина пространственного распределения магнитного поля Земли в интервале высот 280 – 750 км. Полетом третьего советского спутника были заложены основы нового направления в науке – космической физики. Полеты первых трех советских искусственных спутников Земли показали, что наука получила уникальные возможности для проведения широкого комплекса исследований в космическом пространстве. Полеты первых трех спутников позволили отработать основные служебные системы: радиотехническую аппаратуру, измеряющую параметры движения спутника по орбите, радиотелеметрические системы, регистрирующие результаты научных измерений, системы «запоминания» и последующей передачи на Землю этих измерений, системы активного терморегулирования, энергопитания, радиосвязи. Была создана сеть станций слежения и управления полетом и обработки получаемой информации. Первые советские искусственные спутники Земли позволили получить начальные, довольно общие сведения о параметрах верхней атмосферы Земли, о процессах, протекающих в околоземном пространстве. Глава 3: Ю. А. Гагарин – первый космонавт Первый в истории землян летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского района Смоленской области в семье колхозника.

Засади конституційного ладу України

Ученики, как правило, знают, на какую оценку потрудились. Если ученик не готов по какой-то уважительной причине, то может ответить на следующем уроке. Работа с опорными конспектами у В. Ф. Шаталова включает несколько основных и дополнительных этапов, реализуемых дома и в классе на уроке: . Развёрнутое объяснение учителем нового материала. . Повторное сжатое объяснение по листу с опорными сигналами, расшифровка символов. . Изучение опорных сигналов каждым учеником по раздаточному материалу, вклеивание учениками листов в свои альбомы (возможно раскрашивание в классе или дома). . Самостоятельная домашняя работа ученика с учебником и листом с опорными сигналами; у кого есть магнитофон, тот записывает и прослушивает свой рассказ. . Письменное воспроизведение опорных сигналов по памяти хранящихся в кабинете истории (8-10 минут); проверка и оценка работ после урока учениками параллельного класса или взаимопроверка одноклассниками. Возможна проверка на уроке самим учителем (в этом случае выполнивший задание ученик молча подходит к столу учителя и показывает работу). . Во время выполнения работы проводится индивидуальная проверка опорных конспектов учеников, (опорный конспект воспроизводится на доске, ведутся рассказы на два магнитофона, тихо отвечают учителю); магнитофонные записи прослушивают и оценивают помощники учителя данного класса или старшеклассники; они ставят вторую оценку; лучшие ответы слушает весь класс; для экономии времени, блок, воспроизведённый у доски, в тетради не записывается. . Воспроизведение несколькими учениками одного-двух блоков опорного конспекта на доске. . Постоянное повторение и углубление изученного материала по опорным конспектам на повторительно-обобщающих уроках.

Нормативно-правові акти України

Штольц говорит, что это не жизнь, а обломовщина. Обломов удивляется, для чего всю жизнь мучиться, для чего копить капиталы, спрашивает, успокоится ли Штольц, когда удвоит свой капитал. Тот отвечает, что не успокоится даже когда учетверит. Труд, по его убеждению, нужен «для самого труда, больше ни для чего. Труд — образ, содержание, стихия и цель жизни». Говорит, что Обломов изгнал труд из своей жизни и поэтому стал похож бог знает на кого, что если он будет сидеть с Тарантьевым и Алексеевым, то совсем пропадет. Штольц обещает познакомить Обломова с Ольгой Ильинской, сводить послушать ее пение. Берет с Обломова обещание, что он поедет за границу. Сам он скоро уезжает в Париж. Обломов клянется, что приедет к Штольцу. Но проходит несколько месяцев, Штольц давно в Париже, а Обломов все не едет. Поначалу он придумывал разные отговорки — напр., укус мухи, от которого раздулась губа. Штольц пишет из Парижа неистовые письма, а Обломов все не едет. Причина тому — Ольга Ильинская, к которой Штольц водил Обломова перед отъездом.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.