Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Загальна структура мовної системи

Реферат подготовил Василий Бовкун Для виявлення загальних особливостей функціонування системи обробки символьної інформації як структури, складеної із системи подання знань та лінгвістичного процесора, абсолютно необхідним уявляється посилання на головні результати, які отримані лінгвістами та психологами у сфері вивчення мови та мовної діяльності. На шляху дослідження ключовим питанням постає дихотомія мовамовлення. Вперше ця проблема була сформульована та поставлена Ф. Де Сосюром, який відокремив мовне повідомлення від мови взагалі. Але все ж,  значно точніше, та й на більш  високому рівні що проблему сформулював та визначив Л.В.Щерба у своїй програмній праці  “О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании”. Ця праця, що постає вершиною загальнолінгвістичних уявлень Л.В.Щерби, вводить ряд понять та визначень настільки загального та фундаментального рівня, що вони необхідним чином повинні враховуватись при моделюванні будь-яких мовних  явищ: тим більш вони повинні враховуватись (бути вибраними як конструктивні гіпотези) при моделюванні мовної діяльності людини, що охоплює як питання формування (синтезу), так і розуміння (аналізу) мовної інформації. Для подальшої розбудови моделі мовної системи обов”язково необхідно згадати найважливіші концепції Л.В.Щерби, які можуть бути подані наступним чином: мовна діяльність спирається на процеси синтезу ( мовлення) та аналізу (розуміння) текстової інформації , причому: процеси розуміння інтерпретації знаків мови будуть не менш активними але й не менш важливими у сукупності того явища, яке ми позначаємо мовою, і вони обумовлюються тим же , чим обумовлюється можливість і явища мовлення. Мовна діяльність постає перед нами як функціонування деякої мовної системи, “зануреної” у мовний матеріал. Мовний матеріал визначається як сукупність всього мовленевого та сприйнятного у довільних конкретних обставинах і в ту чи іншу епоху життя даної конкретної групи, з нього виводяться всі мовні величини, з якими ми оперуємо  у словнику та граматиці. Мовна система, як сукупність мовних величин та граматик , враховує, що зумовлюють особливості формування окремих елементів понятійного апарату та особливості формування окремих елементів понятійного апарату та особливості їх функціонування у мовному матеріалі. Мовна система – це сукупність окремих індивідуальних мовних систем , кожна з яких виводиться з конкретного мовного матеріалу. Мовна система постає як деяка соціальна цінність, як щось єдине та загальнообов”язкове для всіх учасників цієї суспільної групи, об”єктивно подане  в умовах життя цієї групи”, система ж мовних уявлень у загальному випадку має індивідуальний характер. Таким чином , загальна концепція може бути подана схематично наступним чином: деякий мовний матеріал, що постійно діє на сприймаючу систему, формує індивідуальну мовну систему., яка у подальшому зможе функціонувати у режимі мовної діяльності і , звичайно, поповнювати мовний матеріал. Сукупність окремих індивідуальних мовних систем у граничному випадку і складає загальну систему мови. Уявляється ймовірним, що відмінності індивідуальних мовних систем в основному зводяться до наповнення системи подання знань, тоді як правила функціонування цих систем більш-менш ідентичні.

Більш канонізовано цей принцип можна сформулювати так: довільне мовне повідомлення грунтується на одноманітних синтаксичних структурах, що мають статус атомарного речення. Тільки за цієї умов людина може так легко орієнтуватись у складному мовному середовищі. Ця категорична теза стверджує, що в основі будови будь-якого мовного повідомлення лежить структура атомарного речення, що раніше була визначена як “синтаксичний блок”. Конкретна реалізація цієї синтаксичної структури в реальному мовному повідомленні має три альтернативні напрями. Це може бути або сама атомарна конструкція, або сукупність їх, або лише її фрагмент. Зауважимо лише , що наведена теза буде конструктивною тільки за допущення можливих перетворювань цієї базової конструкції.(варіації та модифікації атомарної структури).

До цього часу йде активне накопичення знань в межах функціонування 1-ї сигнальної системи. Досить ретельний аналіз цього раннього періоду знаходимо у багатьох дослідників онтогенезу мови. Не треба також скидати з рахунку, весь свій час дитина знаходиться під безперервним інформаційним впливом якраз мовної інформації, і можливо, у немовляти, що постійно зіставляє мовне повідомлення з результатами його проявів в оточуючому середовищі вже підспудно сформувалась одна складова лінгвістичного процесора – аналізатор мови. Лише десь потім, після цього , дитина починає шукати шляхів до активної участі у цьому цікавому спілкуванні на знаковому рівні. Це вже засвідчує початок формування другої складової ЛП – мовного синтезатора. Пошук шляхів реалізації комунікативної інтенції завершується синтезом першого осмисленого знака-звука. У віці 13-місяців дитина усвідомлює, що конвенція є знаковим засобом, а також, що кожен знак означає поняття, окремі елементи ситуації або ситуацію в цілому. Цей вік, можливо, характеризується вже більш-менш закінченим онтогенезом нейронної структури аналізаторів, через які немовля сприймає оточуюче середовище. На цей час спадає вже початок формування 2-ї сигнальної системи, як нейронної організації , що має справу з мовною інформацією. Дитина на цей час усвідомлює, що через слово вона може реалізовувати свої комунікаційні інтенції. Поява першого слова – звукокомплексу означає початок функціонування системи синтезу мови. Бо мовний аналізатор на цей час вже може працювати на всю “потужність”, що насправді так найчастіше і буває. Кажуть же , що дитина все розуміє, що дитина не може ще керувати не тільки процесом синтезу мови але й своїми голосовими зв”язками – голосовим апаратом. МОНОПРЕДИКАТИВНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Головним результатом онтогенезу мови було становлення базової конструкції SBO, що стає основною схемою як квантування дійсності, так і її відтворення мовними засобами. Філогенез – це об”єктивний процес, що супроводжує діалектичне буття мови. Але розвиток мовних засобів не відбувається спонтанно, а зумовлюється головними принципами еволюції. Можемо подати в стислій формі ті принципи, стосовно до яких відбувається розвиток мовних засобів. ПРЕЗУМПЦІЯ ЗМІСТОВНОСТІ ПОВІДОМЛЕННЯ Вступаючи у будь-які комунікативні стосунки, ми переслідуємо лише одну мету – передати або отримати якусь суттєву для нас інформацію. І інформація ця подається на мовному рівні. Початок комунікативного процесу починається лише з моменту, коли акустичний сигнал дитини починає адекватно співвідноситися з конкретною ситуацією навколишнього середовища. Починаючи з цього часу, кожне повідомлення тільки так і будується – як опис окремої динамічної ситуації середовища. Починаючи з цього часу, кожне повідомлення тільки так і будується  - як опис окремої динамічної ситуації середовища. При цьому нас зовсім не цікавлять такі логічні категорії, як істинаправда: головне, що кожне з повідомлень може відтворювати потенціально можливу ситуацію зовнішнього середовища. Це може бути навіть якесь абстрактне повідомлення , якому немає відповідності у навколишньому зовнішньому середовищі, але яке побудоване з урахуванням головних принципів відтворення зовнішнього середовища засобами мови.

Они выступают в качестве своеобразной "промежуточной методологии" между философией и фундаментальными теоретико-методологическими положениями специальных наук. К общенаучным понятиям чаще всего относят такие понятия, как "информация", "модель", "структура", "функция", "система", "элемент", "оптимальность", "вероятность" и др. Характерными чертами общенаучных понятий являются, во-первых, "сплавленность" в их содержании отдельных свойств, признаков, понятий ряда частных наук и философских категорий. Во-вторых, возможность (в отличие от последних) их формализации, уточнения средствами математической теории, символической логики. Если философские категории воплощают в себе предельно возможную степень общности - конкретно-всеобщее, то общенаучным понятиям присуще большей частью абстрактно-общее (одинаковое), что и позволяет выразить их абстрактно-формальными средствами. Важным критерием "философичности", "диалектичности" того или иного "мыслительного формообразования" является его необходимое "участие" в решении основного вопроса философии (во всем его объеме)

РЕФЕРАТЫ:

Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

Это возможно как раз потоиу, что, кроме упомянутых четырех элементов, существует еще и пятая, неуничтожимая материя, которую Аристотель назвал эфиром. Из эфира будто бы и состоят все небесные тела, для которых вечное круговое движение - это естественное состояние. “Зона эфира” начинается около Луны и простирается вверх, тогда как ниже Луны находится мир четырех элементов. Вот как описывает свое понимание мироздания сам Аристотель: “Солнце и планеты обращаются около Земли, находящейся неподвижно в центре мира. Наш огонь, относительно цвета своего, не имеет никакого сходства со светом солнечным, ослепительной белизны. Солнце не состоит из огня; оно есть огромное скопление эфира; теплота Солнца причиняется действием его на эфир во время обращения вокруг Земли. Кометы суть скоропреходящие явления, которые быстро рождаются в атмосфере и столь же быстро исчезают. Млечный Путь есть не что иное, как испарения, воспламененные быстрым вращением звезд около Земли. Движения небесных тел, вообще говоря, происходят гораздо правильнее, чем движения замечаемые на Земле; ибо, так как тела небесные совершеннее любых других тел, то им приличествует самое правильное движение, и вместе с тем самое простое, а такое движение может быть только круговым, потому что в этом случае движение бывает вместе с тем и равномерным.

Дискуссионные вопросы состава и структуры финансовой системы РФ

С утверждением христианства в жизнь вошел и новый, предписанный церковью погребально-поминальный обряд. Христианская обрядность категорически отвергала сожжение умерших. Хоронить следовало в земле, положив тело покойного "головою за запад". Но вместе с тем продолжали соблюдаться и многие дохристианские обычаи. Сочетанию христианских и языческих традиций способствовали общие идеи вероучения - вера в загробный мир, в продолжающуюся жизнь души и в необходимость заботиться о душах умерших родственников. Важно подчеркнуть, что сохранение дохристианских верований и обрядов у принявших православие русских неправильно толковать двоеверие как равноценность языческого и христианского мировоззрений. Соблюдались те языческие обычаи, которые не противоречили главным идеям христианства, не были направлены против основ вероучения. Оплакивание умерших, захоронение вещей с умершим в могилу, обильные поминальные "пиры" и даже пляски скоморохов на погостах - эти и другие народные традиции были нехристианского пpoиcxoждeния и порицались духовенством, но они не отрицали веру в Христа, в христианскую мораль, в необходимость церковных треб и т.д. Поэтому русские люди, сохранявшие в своей жизни обычаи, оставшиеся от предков, с полным основанием осознавали себя христианами.

Выбор и обоснование структуры автоматизированной системы управления – АСУ "Супермаркет"

Маргарита крикнула это. " По новому и слышит себя Маргарита: она " подивилась тому, что ее голос, полный как колокол, покрыл вой оркестра. Человек от счастья вздрогнул.". На этом балу Маргарита осознает свое величие, ведь она способна подарить счастье такому человеку как Иоганн Штраус, да и на балу, по словам Коровьева, без внимания Маргариты гости "захирели", а позже Фриде Маргарита подарит покой. В начале Маргарите интересны и удивительны гости, поэтому она задает вопросы, хотя и "машинально". Но чем дальше, тем меньше остается сил у Маргариты, тем больше усталость, поэтому и становятся короткими фразы, меняется голос. " Да, - глухо ответила Маргарита". Речь и действия Маргариты на балу часто механические, она все время " поднимает руки ", " однообразно скалясь, улыбалась гостям." В шуме бала Маргарита слышит и музыку. Говорит же на балу Маргарита только с Фридой, той, которая как и она, лишена покоя. И будучи королевой дарует этот покой. Быть может, это предсказание будущего покоя самой Маргариты ? Но вот приходит усталость, и бал оборачивается для Маргариты мукой, из всех чувств остается лишь страдание.

Структура финансовой системы РФ и порядок ее функционирования

Кроме того, метафизические материалисты понятие материи относили лишь к природе и не распространили на понимание общественных явлений. Философы Возрождения не являются последовательными материалистами, и их взгляды во многом отличаются друг от друга. Однако в одном они едины — в оппозиции средневековому методу и вообще аристотелевско-схоластическому мышлению. Они показывают бесплодность и комичность схоластических спекуляций, давая схоластикам совершенно однозначные характеристики. Бесспорно, высокая оценка эмпирического знания, принципов естественнонаучных исследований и отвращение к схоластике были главными причинами того, что дуализм материи и формы отмирает одновременно со схоластикой. Судьба понятий "forma" и "ma eria", однако, различна. Идея "формы", как некоторого внешнего активного принципа, дающего материи видовое и индивидуальное определение, совершенно отрицает какой-либо опыт и потому исчезает из философского мышления эпохи Возрождения. Наоборот, понятие "ma eria" сохраняет свою жизнеспособность, так как отражает реальную действительность в абстракции. Известное значение для изучаемого нами процесса имела существовавшая в то время дисциплина лабораторно-экспериментального характера — алхимия.

Кредиты как основной элемент, структура кредитной системы Украины

Если законы рынка труда действуют в полной мере и трудовое законодательство отвечает их требованиям, а экономика дает материальное обеспечение рабочей силе в виде разнообразных рынков товаров и услуг, общество идет по пути к процветанию. Даже содержание нетрудоспособных и безработных не представляется ему в тягость: эффективное хозяйство, основанное на свободном и заинтересованном труде позволяет содержать освобожденных от труда, предоставлять им необходимую поддержку. Для общества экономически выгоднее и нравственно честнее поступать таким образом, чем прилаживать к делу без надобности каждого ради всеобщей занятости. Нежелающий или не способный работать по объективным причинам не должен мешать трудящимся, что естественно вытекает из законов рынка труда. Однако достижение этой простой истины дается чрезвычайно трудно. В общественном сознании безработица воспринимается как беда, ужасное несчастье, которое приносит в дом рынок труда. И тем не менее безработица- не оборотная сторона свободы труда, и ее определяют более глубокие обоснования, чем рыночные отношения купли продажи рабочей силы.

Структура банковской системы страны

Первым секретарем ЦК КПСС (с 1966 г. - Генеральным секретарем) был избран Л. И. Брежнев, Председателем Совета Министров СССР стал А. Н. Косыгин.Таким образом, в результате многочисленных преобразований 1953 - 1964 гг. тоталитарный политический режим лишь дал трещину и продолжал свое существование в слегка подретушированном виде.Экономика СССР: Альтернативы, реформы, контрреформы.Экономический курс Маленкова.Идеологизация экономической политики, нежелание учитывать ошибки 30-х гг. поставили в начале 50-х гг. перед экономикой страны серьезные проблемы. Консервация уровня жизни населения, рост социальной напряженности в обществе, по расчетам Сталина, должны были найти оправдание в поисках «врагов народа», расправу над которыми он и готовил в 1953г.После смерти Сталина экономические дискуссии в руководстве разгорелись с новой силой. В августе 1953 г. с собственной программой экономических преобразований, предусматривавшей смену стратегии и приоритетов развития промышленности и сельского хозяйства, выступил Г. Маленков. Он заявил, что в ходе индустриализации соотношение между тяжелой и легкой промышленностью радикально изменились: до 70 % всех рабочих были заняты к этому времени в тяжелой индустрии, доля средств производства в ее продукции также достигала 70 %.

Современная организационная структура в системе муниципального управления

Стало очевидным, что студенты, включенные в "элитную" группу, чаще совмещают работу с учебой. Это дает им свободу действий, в том числе, в плане дальнейшего наращивания профессиональных знаний. Они чаще других приобретают профессиональную литературу в личное пользование, имеют доступ к коммерческим БД, высоко ценят возможности профессионального общения, напрямую связывают уровень информационной обеспеченности с успешностью учебной и профессиональной деятельности. Полученные результаты свидетельствуют о правомерности гипотезы, рассматривающей информационное поведение как значимое основание социальной дифференциации общества. Уровень информационной культуры ощутимо влияет на успешность жизнедеятельности личности и расширяет свободу действий человека. В настоящее время умение находить и использовать информацию влияют на социальный статус в не меньшей степени, чем полученное образование, экономическое и социальное положение семьи и другие социальные факторы. Можно предвидеть время, когда условием вхождения в интеллектуальную элиту станет уровень информационной культуры личности. Доказано, что информационное поведение различных социальных групп поддается наблюдению, сопоставлению и оценке.

Структура информационной системы

Руководитель уральской археологической экспедицией, кандидат исторических наук, зав кафедрой истории и этнографии Челябинского гос. Университета, Геннадий Борисович Зданович едет в Москву. Рискуя своей карьерой и ученым именем он добивается, чтобы строительство почти завершенной плотины на реке Большая Караганка было прекращено. Как говорит сам Геннадий Борисович - случилась вещь почти нереальная – остановилось многомиллионное строительство ради археологической находки! Это было настоящим вмешательством судьбы. Так было нужно. “Круги на Земле” Пролетая над Аркаимом на вертолете у Вас перехватывает дыхание! Два огромных концентрических круга четко видны на ровной степи. Удивление, смешанное с восхищением и ожиданием приобщения к Тайне. Сорок веков, четыре тысячи лет Исток цивилизации. Быть может, в то время Боги еще жили среди людей, как гласят древние легенды Рис.1 Фото Аркаима с вертолета. Давайте и мы поближе рассмотрим древний город АРКАИМ. Рассказывает Геннадий Борисович Зданович:“Архитектура Аркаима ничуть не менее сложна, чем архитектура Крита.

Структура и система международных отношений

Сперматогенный эпителий составляют: I. Сперматогонии, 2. Сперматоциты 1-го и 2-го порядка, 3. Сперматиды, 4. Сперматозоиды. Рис. 2. СПЕРМАТОГЕНЕЗ. В нем различают 4 стадии: размножение, рост, созревание и формирование. В первой стадии РАЗМНОЖЕНИЯ происходит усиленное деление сперматогоний. Отдалившиеся от базальной мембраны клетки вступают в стадию РОСТА, превращаясь в сперматоциты 1-го порядка. В этом периоде роста клетки готовятся к редукционному делению или мейозу через четыре стадии преобразования хромосом. В первой стадии ЛЕПТОТЕННОЙ, становятся видимыми хромосомы, при сохранении ядерной оболочки и ядрышка. Из-за маленькой спирализации они имеет вид тонких, длинных нитей. Во второй стадии хромосомы прилегают друг к другу и даже перекручиваются, между ними происходит обмен генами. – СИНАПТЕННАЯ, или ЗИГОТЕНАЯ стадия. Далее, хромосомы продолжая скручиваться укорачиваются и утолщаются - ПАХИТЕННАЯ стадия. Затем хромосомы частично расходятся и в них появляется продольная цель - ДИПЛОТЕННАЯ стадия. Условно можно сказать, что количество хромосом равно 92. Происходит это потому, что дальнейшая спирализация конъюгировавших хромосом приводит к образованию коротких телец разнообразной формы - тетрад (тетра - четыре).

Організаційна структура митної системи України

Археология для истории, по выражению крупнейшего английского ученого Гордона Чаилда, подобна телескопу в астрономии и микроскопу в биологии: столь же расширяет она пространственный горизонт исторической науки. И публикуемая картина не плод досужей фантазии. Облик первоначальной Москвы воссоздан по археологическим данным доктором исторических наук М. Г. Рабиновичем, архитектором-реставратором С. С. Кравченко, художниками Г. И. Лазаревым и Ю. Д. Бржевской. О Домострое и "тяжелой женской доле" "Жены ради доброй блажен есть муж,и число дней его сугубо (удвоено)" Домострой "Россия оказалась на первом месте в мире по количеству женщин, работающих в сфере управления. 89 процентов отечественных предприятий зачислили дам в верхние менеджерские эшелоны. Второе место заняли Филиппины - 85 процентов, и США третье - 75 процентов. Женщинам досталось 42 процента всех руководящих постов в российском бизнесе ". Эта новость облетела газеты, экраны и сайты нашей страны в преддверие празднования женского дня и, наверняка, заставила испытать население страны чувство гордости таким прорывом русских женщин в мировую экономику.

Понятие и структура экономической системы общества

Жизнь для них предстаёт как процесс постоянного выбора, как непрестанное решение проблемы "быть или не быть". Самоактуализация предполагает опору на собственные силы, наличие самостоятельного и независимого собственного мнения по основным жизненным вопросам. Самоактуализация - это процесс постоянного развития и практической реализации своих возможностей. 2) РОДЖЕРС создавая свою теорию личности, он исходил из того, что каждый человек обладает стремлением и имеет способность к личностному самосовершенствованию. Будучи существом, наделённым сознанием, он сам для себя определяет смысл жизни, её цели и ценности, является высшим экспертом и верховным судьёй. Центральным понятием для его теории личности стало: "Я", включающее в себя представления, идеи, цели и ценности, через которые человек характеризует самого себя и намечает перспективы собственного развития. Степень удовлетворённости человека жизнью, мера его счастья непосредственно зависят от того, в какой мере его опыт, его "реальное Я" и "идеальное Я" согласуются между собой.3. Проблема периодизации развития личности.

Системы цифрового видеонаблюдения при организации охранных структур на особо охраняемых объектах

К общим правилам проведения налоговых проверок относятся: Проверкой могут быть охвачены только три календарных года деятельности проверяемых, непосредственно предшествующих году проверки; Запрещается проведение повторных выездных проверок (в течение календарного года) по одним и тем же налогам, подлежащим уплате или уплаченным налогоплательщиком (плательщиком сбора) за уже проверенный налоговый период; В том случае, если организация-налогоплательщик реорганизуется или ликвидируется, правило об ограничении проверок не применяется. Повторная проверка может быть проведена также и в порядке контроля за деятельностью налогового органа его вышестоящим налоговым органом по мотивированному постановлению последнего и с соблюдением требований, предъявляемых к проведению проверки. Необходимо обратить внимание на то, что ограничение, касающееся проведения повторных выездных проверок, в соответствии со ст. 87 НК РФ применяется к налогоплательщикам (плательщикам сборов), но не к налоговым агентам. К налоговым агентам не применяется и положение этой статьи в части проведения встречных проверок (т.е. проверок документов, относящихся к деятельности проверяемых) у лиц, связанных с ними, например, у контрагентов по гражданско-правовому договору.

Политические аспекты деятельности предпринимательских структур: система взаимоотношений с органами власти, пути решений возникающих проблем; пути лоббирования

Как мы видели, теперь завещатель в подназначении наследника не был связан требованием закона о подназначении наследника только из числа лиц, являвшимися наследниками по закону (ст. 424 ГК РСФСР 1924 г.) и мог подназначать наследником любое лицо по своему выбору. Советское законодательство рассматриваемого периода не предусматривало, но вместе с тем и прямо не запрещало уже упоминавшейся выше фиденкомиссарной субституции (подназначения наследника), смысл которой заключается в том, что назначив основного наследника, завещатель возлагает на него обязанность сохранить унаследованное имущество с тем, чтобы оно после его смерти перешло к лицу, указанному в завещании. Таким образом, имущество по существу только во владение и пользование лица, указанного в качестве основного наследника, без права распоряжения им, но с обязанностью нести все расходы по имуществу и сохранять его для фиденкомиссарного субститута. При этом имуществом не вправе распорядится и сам субститут. Хотя, как указывалось выше, закон не запрещал прямо фиденкомиссарную субституцию, судебная и нотариальная практика отрицательно относилась к ограничению права собственника распоряжаться своим имуществом, полученным по наследству, лежащему в основе фиденкомиссиарной субституции.

Экономическая система: понятие, структура, генезис

Целью такого изучения общепринятой литературной нормы по употреблению прилагательного по отношению к определяемому слову является сравнение грамматики писателя с грамматикой языка на уровне позиции прилагательного в именной синтагме с тем, чтобы выявить у Реймонда Кено отклонения от этой нормы, то есть выявить незафиксированные, а значит неправильные с точки зрения строгой литературной нормы случаи употребления Реймондом Кено прилагательных в той или иной позиции. Для выявления таких отклонений у Реймонда Кено используется его роман «Le chie de », откуда произведены выборки всех адъективных синтагм типа A , A и их разновидностей. Чтобы не перегружать данную работу огромным количеством адъективных синтагм, встретившихся в этом романе, но в тоже время обеспечить репрезентативность этих выборок, изучению подвергнута только половина романа с первой по двухсотую страницу, с шагом в десять страниц. Уже изъятые адъективные синтагмы изучены и разделены на те, которые отвечают традиционной литературной норме и те, которые являются отклонениями от этой нормы.

Система искусств в структуре мировых религий и проблема художественно-религиозной целостности

Третья группа сотрудников музея издает путеводители, буклеты, проводит экскур­сии. В Кускове проводятся обзорные экскурсии для тех, кто впервые посещает эти музеи, и так называемые тематические экскурсии, по разделам для школьников, студентов художественных вузов, будущих учителей, то есть зрителей со специальными интересами. Музей — научное и культурно-просветительное учреждение, у которого, подобно айсбергу, над поверхностью высится лишь его малая верхняя часть. Огромная, кропотливая и трудоемкая работа музейных сотрудников остается невидимой, скрытой от глаз посетителей. Попадая в Кусково, мы редко помним об этой работе. Порой кажется, что все здесь, созданное двести лет назад, просто бережно хранится и что с тех пор достаточно было только стирать аккуратно пыль с творений искусства. Но это, конечно, совсем не так. Эта работа позволила мне по-новому взглянуть на уникальную в своем роде усадьбу - парк Кусково. Кто бы мог подумать, что заурядное на первый взгляд имение графа Шереметьева таит в себе столько особенностей, неповторимых черт и таинственности.

Правосознание: понятие, структура и роль в правовой системе

Лазерная система для измерения статистических характеристик пространственных квазипериодических структур

Тракены сейчас считаются одной из лучших полукровных верховых пород спортивного назначения.Характеристика буденновской породы.Буденновская порода лошадей выведена в конных заводах имени С.М.Буденного и имени Первой Конной Армии, Ростовской области. Лошади этой породы по своим рабочим качествам разносторонни: они пригодны под седло и в упряжь, прекрасно могут быть использованы в кавалерии, на сельскохозяйственных и транспортных работах Работа по созданию породы была начата в 1921г., с момента организации государственного коннозаводства на Северном Кавказе в Сальских степях, расположенных на юг от нижнего течения Дона При выведении буденновской породы в скрещивании стали использовать чистокровных жеребцов на наиболее ценных донских матках. Существенное значение для достижения поставленных целей имел совершенно новый метод выращивания молодняка, выработанный заводами имени Буденного и имени Первой Конной Армии и примененный при выведении породы, а именно метод культурно-табунного воспитания. При разработке этого метода исходили из того, что наследственность у помесей двойственная и расшатанная. Воспитанием можно усилить развитие у них либо отцовской, либо материнской наследственности.

Государственная система занятости: структура, основные направления развития на современном этапе

Их влияние зависит от распределения национального дохода, социальных гарантий и т.д.)   На сегодняшний день анализ всех этих факторов говорит о сиюминутности потребностей современного человека; его мировоззрение замкнуто на цепи Человек-Земля-производство, а единая картина мира и осознание себя как частицу вселенной включенной, в неразрывносввязанной с ее механизмом отсутствует. По сути, актуальным становиться вопрос культуры производства и потребления, т.е. поиск критериев " разумных потребностей", становление экологической этики. Известный американский экономист Гарингтон Эмерсон писал, что человеческая деятельность должна иметь тот же тип организации "оборони тельно-созидательный; какой существует в мире земных растений, а не военно-разрушительный; который активно культивируется сейчас. Разумная хозяйственная деятельность должна соответствовать тому, что в мире растений соответствует фотосинтезу, и должна быть такой же экологически безвредной, энергетически сбалансированной, какой является продуктивная деятельность зеленых растений.

Структура западной финансовой отчетности. Система финансовых отчетных документов

Понятно, нельзя решить, является ли такое представление более правильным., однако, полезно обратить внимание на возможность его". Таким образом, Берцелиусу пришлось допустить возможность замещения водорода хлором без изменения химической функции первоначального тела, в котором происходить замещение. Не останавливаясь на приложении его воззрений к другим соединениям, перехожу к работам Кольбе, который для уксусной кислоты, а затем и для других предельных одноосновных кислот нашел ряд фактов, гармонировавших со взглядами Берцелиуса (Жерара). Исходной точкой для работ Кольбе послужило изучение кристаллического вещества, состава CCl4SO2, полученного ранее Берцелиусом и Марсэ при действии царской водки на CS2 и образовавшегося у Кольбе при действии на CS2 влажного хлора. Рядом превращений Кольбе (См. Kolbe, "Bei rage z r Ke iss der gepaar e Verbi du ge " ("A . Ch. u. Ph.", 54, 1845, 145).) показал, что это тело представляет, выражаясь современным языком, хлор ангидрид трихлорометилсульфоновой кислоты, CCl4SO2 = CCl3.SO2Cl (Кольбе его назвал Schwefligsaures Kohle superchlorid), способный под влиянием щелочей давать соли соответственной кислоты - CCl3.SO2(OH) [по Кольбе НО C2Cl3S2O5 - Chlorkohle u erschwefelsaure] (Атомные веса: H=2, Cl=71, С=12 и О=16; а потому при современных атомных весах она - С4Сl6S2O6H2.) , которая под влиянием цинка замещает сначала один атом Сl водородом, образуя кислоту CHCl2.SO2(OH) [по Кольбе - wasserhal ige Chlorformylu erschwefelsaure (Берцелиус ("Jahresb. " 25, 1846, 91) замечает, что правильные считать ее сочетанием дитионовой кислоты S2O5 с хлороформилом, почему он CCl3SO2(OH) называет Kohle superchlorur (C2Cl6) - Di hio saure (S2O5).

Системы и структуры Франции, Германии и Молдовы

Операционной деятельностью компании является основная деятельность компании, приносящая доход. Инвестиционная деятельность связана с затратами на ресурсы, предназначенные для генерирования будущего дохода и потоков денежных средств. Финансовая деятельность связана с эмиссией акций, долевых  финансовых инструментов, выпуском облигаций, векселей, с предоставлением и получением займов, краткосрочных и долгосрочных финансовых кредитов (см.Приложение 1). Глава III. ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ В России переход на применение международных стандартов бухгалтерского учета начался еще в 1992 г. и продолжается в течение всего периода экономических реформ, проводимых в стране. Постановлением Верховного Совета РФ от 23.10.92 г. была утверждена Государственная программа перехода Российской Федерации на международные стандарты учета и статистики, которая уже реализована по некоторым направлениям. План счетов и Положение о бухгалтерском учете и отчетности, введенные в 1992 г., основаны на предположении, что учет капитала осуществляется в организациях, обособленных в имущественном и организационном отношениях от других организаций и от их собственников.

Финансовая система: сущность, структура, принципы построения

Об этике аудиторов-профессионалов много говорят, но мало делают для воспитания авторитетных высококлассных специалистов. Этические проблемы повседневно встречаются на профессиональном пути аудитора. Их нужно разрешать достойно, а для этого необходимо знать нормы профессионального поведения, готовить себя к их неукоснительному соблюдению. Список литературы Аудит: учебник для ВУЗов/ под ред. В.И.Подольского. - М, 2002 Бухгалтерский учет и аудит: 500 вопросов и ответов. Ростов-на-Дону. 2001 Палий В.Ф. Нормы профессионального поведения аудиторов // Бухучет Валебникова Н.В. О кодексе профессиональной этики // Бухучет № 3 1997 Кодекс профессиональной этики аудиторов// Бухучет № 3 1997 18

Японский опыт внедрения системы консолидированного налогообложения интегрированных структур и его значение для России

Чем не эластичнее спрос, тем выше может быть цена, предлагаемая фирмой; . рассчитывает, как изменяется сумма ее издержек при различных уровнях производства; . изучает цены конкурентов для использования их в качестве базы при ценовом позиционировании собственного товара; . выбирает для себя один из многих методов ценообразования, прежде всего: «средние издержки плюс прибыль», анализ безубыточности и обеспечение целевой прибыли; установление цены на основе ощущаемой покупателями ценности товара; на основе уровня текущих цен и т.д.; . устанавливает окончательную цену на товар с учетом ее наиболее полного психологического восприятия и с обязательной проверкой, что цена эта соответствует практикуемой фирмой политике цен, будет благоприятно воспринята дистрибьюторами и дилерами, собственным торговым персоналом фирмы, конкурентами, поставщиками и государственными органами(. Доходы и поступления; расходы и отчисления средств Одно из направлений управления финансами предприятия - это эффективное управление потоками денежных средств.

Лазерная система для измерения статистических характеристик пространственных квазипериодических структур

Составной частью празднеств в честь Диониса являлись песни хора, обличавшие пороки, и шуточные сценки, а которых высмеивались глупый богач, хвастун-ученый, плут.             Начиная с 487 - 486 гг. до н. э., комедии ставят на Великих Дионисиях. Известно около 40 имен комедийных поэтов, но произведения их сохра­нились только в отрывках. Одиннадцать комедий дошли до наших дней полностью. Это произведения Аристофана.             Критика деятельности афинских должностных лиц, приводимая Ари­стофаном. была настолько острой, что один из лидеров пеопода войны афинян и спартанцев - Клеон - даже пытался привлечь поэта к суду по­сле постановки одной из его комедий. Разорение граждан, обострение противоречий между городским и сельским демосом, обличение пороков присутствовали в несложных по сюжету произведениях комедиографа. И его современники узнавали в них себя.             Расцвет греческого театра приходится на период творчества вели­чайших драматургов Греции - Эсхила, Софокла и Еврипида. 7. Реформы Солона             Занятия ремеслом и тор­говлей приводят к тому, что среди демоса начинают появляться “богатые”, подчас превосходившие по уровню своего богатства “знатных”, но они не имели таких политических прав, как эвпатриды, из числа которых формировались все органы управления.

Пути интеграции функциональной системы налогового менеджмента в организационную структуру коммерческих банков

К обходным каналам относятся также деривационные судоходные каналы, спрямляющие судовой ход и боковые каналы, устраиваемые в долинах малых рек, если извилистые русла последних непригодны для судоходства. Подходные каналы на внутренних водных путях сообщения устраиваются для подхода судов из реки, озера или транзитного судоходного канала к промышленному предприятию или населенному пункту. Морские подходные каналы обычно представляющие подводную выемку, обеспечивают проход морских судов в акватории портов, расположенных в устьях рек. Морские подходные каналы прокладываются иногда на суше. Сталь, (1800-1900 г.), мостостроение, транспорт и потребности в прочных материалах. Промышленность XIX века характеризуется быстрым распространением паровых машин, металлообрабатывающих станков, текстильных машин, стальных пушек, насосов, подъемников в шахтах. Появляется потребность в больших количествах дешевого металла. В связи с этим в середине XIX века создаются и быстро развиваются новые методы производства литой стали - конвертерный (91856г.) и мартеновский (1864г.) для обработки больших масс стали давлением конструируются и строятся новые машины: паровой каток (1842г.) и мощный прокатный стан(1865г.) Было необходимо развивать науку о составе и физико-химических свойствах металла, в том числе и стали.

Кредитная система в структуре денежного хозяйства России

Військовий суддя іноді заміняв особу кошового, під ім'ям «наказного кошового отамана», виконував посаду скарбника й артилерії начальника при військовому «скарбі й армате». Зовнішнім знаком влади військового судді була велика срібна печатка, що він зобов'язаний був тримати при собі під час військових чи збор рад і прикладати до паперів, на яких ухвалювалося рішення всієї ради. Суддя, як і кошовий отаман, не мав ні особливого житла, ні окремого столу, а жив і харчувався разом з козаками свого куреня. Головним доходом судді було царське жалування —70 карбованців у рік і частину мита за перевози через ріки; крім того, він одержував, як і кошовий, цебро чи горілки білого вина від кожної привозимої у Січ куфи, «по товарі» від усякої ватаги, одного коня з приблудних коней, викуп за «відбите» злочинця від стовпа, «малий презент» від усякого прохача, частина видобутку від кожної партії, відома кількість меду, пива, бузи, м'яса і калачів від січових шинкарів, брагарників, м'ясників і калачників, нарешті, різдвяний і великодній ралец.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.