Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Методи рефінансування центральним банком комерційних банків

Емісійні кредити надавалися в той час за пільговими відсотками (ставками), які були значно нижчими, ніж темпи інфляції, що прискорювало процес обезцінення грошей. Після 1993 р. згідно з рішенням найвищих державних органів обсяги кредитних емісій почали зменшуватися. Це дало змогу НБУ розпочати запровадження економічно обгрунтованої системи регулювання грошового ринку з відповілними інструментами і завдяки цьому стабілізувати грошово- кредитний ринок, інфляцію, а відтак – і вартість національних грошей. Поступово почались запроваджуватись операції, спрямовані на підтримання ліквідності комерційних банків через кредитні аукціони, ломбардне кредитування та операції РЕПО. Кредити комерційним банкам для підтримання їхньої ліквідності до 1994 р. надавалися опосередовано. Тобто відповідно до рішень законодавчих та виконавчих органів централізовані цільові кредити одержували безпосередньо клієнти (підприємтсва та організації). Такі кредити нерідко потрапляють неплатоспроможним клієнтам, які підтримувалися державою, і досить часто не поверталися. Це ускладнювало стан з ліквідністю комерційних банків і вимагало нових емісійних кредитів. Практика надання емісійних кредитів несплатоспроможним клієнтам була припинена із запровадженням у 1994 р. кредитних аукціонів, чере які ресурси надходили в комерційні банки, далі – в економіку. У 1995 р. НБУ відмовився від кредитування суб’єктів господарювання, що також сприяло зміцненню економічних відносин з комерційними банками. НБУ припинив також виділення ресурсів комерційним банкам для кредитування на пільгових умовах, тобто під пільгову процентну ставку . З 1995 р. почала запроваджуватися практика проведення цільових кредитних аукціонів з продажу кредитів комерціним банкам для кредитування підприємств, що потребують державної фінансової допомоги. У 1996 р. НБУ в механізмі кредитування комерційних банків застосувало ломбардне кредитування під заставу державних цінних паперів та угод РЕПО. Це стало можливим лише в умовах створення і розвитку ринку державних цінних паперів, який перші кроки зробив у 1995 р. У 1997 р. для рефінансування комерційних банків (тобто одержання ними позик з метою надання кредитів власним клієнтам). НБУ випусти в обіг понад 38 % платіжних засобів, через аукціоніи за обліковою ставкою 21,7 % (у 1996 р. – 52,6 %), шляхом ломбардного кредитування – більш як 37 % за обліковою ставкою 31,4 % (у 1996 р. – 64, 3 %, у 1998 р. – 54,4 %), операцій РЕПО – більш як 16 % за обліковою ставкою 21,8 % (у 1998 р. – 54,1 %), за допомогою інших засобів більш як 8 % за обліковою ставкою 19,7 % (у 1998 р. – 47,8 %). Отже, НБУ, по суті, припинив прямі кредитування дефіциту державного бюджету і перейшов до ринкового механізму регулювання грошово-кредитних відносин, у якому цільне місце належить кредитним відносинам з комерційними банками та іншими кредитними установами. Коли мі розглянули еволюцію кредитних відносин, переходимо до розгляду економічної сутності і значення кредитів. Розділ 3 Економчна сутність і значення кредитів, що надаються центральними банками комерційним банкам Центральний банк є банком банків, кредитором в останній інстанції, тобто тільки цей банк може задовольнити додаткову потребу економіки в кредитах.

Міністерство освіти і науки України Міжнародний університет фінансів Криворізька філія Курсова робота з дисципліни: Гроші та кредитна тему: Методи рефінансування центральним банком комерційних банків Студента III курсу групи Ф-2000’/Т Ступак Лілії Вячеславівни Науковий керівник Панчук А.Г. Робота допущена до захисту “ ” р. Захищена “ ” р. з оцінкою Підписи викладачів м.Кривий Ріг 2001р. Міністерство освіти і науки України Міжнародний університет фінансів Криворізька філія Рецензіяна курсову роботу студента III курсу групи Ф-2000’/ТСтупак Лілії Вячеславівни Курсова робота з дисципліни: Гроші та кредит Дата отримання роботи на рецензування: “ ” р. Рецензент (прізвище, ім’я та по-батькові, вчене звання, вчений ступінь) Зміст рецензії: робота допущена до захисту “ ” року Рецензент (підпис) (прізвище, ім’я та по-батькові) Підпис рецензентазасвідчую (підпис) (прізвище, ім’я та по-батькові) М.П. Вступ Серед інструментів грошово-кредитної політики важливе значення має політика, яку проводить НБУ як кредитор в останній інстанції. У країнах із розвинутими ринковими відносинами Центральний банк надає кредити комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам, рефінансуючи їхні активні операції, тобто здійснюючи переоблік комерційних векселів і надаючи ломбардний кредит. Національний банк України також використовує зазначені вище види кредитування. В основних напрямках грошово-кредитної політики України йдеться про те, що для підтримання необхідної ліквідності банківської системи НБУ продовжуватиме здійснювати рефінансування комерційних банків через: - операції РЕПО; - ломбардні кредитування; - кредитні аукціони. Передбачається переказати на рефінансування комерційних банків близько 500 млн. грн., що дасть можливість комерційним банкам інтенсивніше здійснювати кредитні підтримування конкретної економіки. Політика рефінансування буде сприяти подальшому розвитку економіки, що є актуальним у перехідний період. Мета даної роботи – розкрити методи рефінансування Центральним банком комерційні банки. Головні задачі: - розкрити відносини між Центральним банком та комерційними банками; - визначити економічну сутність і значення кредитів, що надаються Центральним банком комерційним банкам; - ознайомитися з еволюцією кредитних відносин НБУ з комерційними банками; - розкрити метод рефінансування комерційних банків за допомогою проведення кредитних аукціонів; - розкрити метод рефінансування Центральних банків під заставу державних цінних паперів; - ознайомитись з досвідом Центральних банків зарубіжних країн з кредитуванням комерційних банків. Для написання роботи використано законодавчі і нормативні документи, підручники, наукові посібники, наукові статті в журналах та газетах таких економістів: А.Н.Мороза, Б.С.Івасіва, Я.Чайковського, М.Ф.Пуховкіної, І.Сп’як, М.Баб’юк та інших. В роботі використано методи дедукції і індукції, збору і обробки інформації. Переходимо до характеристики відносин між Центральним банком та комерційним банком. Розділ 1 Відносини між центральним банком та комерційним банком Центральні банки у переважній більшості країн не вступають у безпосередні взаємовідносини з підприємствами, організаціями та населенням, а здійснюють кредитно-розрахункове обслуговування інших банківських установ, уже через них впливаючи на економічні процеси.

По операциям на открытом рынке в качестве базового актива в основном используются государственные ценные бумаги. Следует вывод, что причинами являются относительно низкий уровень риска данных финансовых инструментов, большие объемы государственных ценных бумаг в обращении и, что характерно, хорошо развитая инфраструктура рынка правительственных облигаций в зарубежных странах. Проведение операций с государственными ценными бумагами обладает еще одним существенным преимуществом с точки зрения Центрального банка: расходы по обслуживанию и погашению этих облигаций несет не Центральный банк, а правительство, что не приводит к росту денежной массы. В основном облигации Центрального банка получают приоритет перед государственными ценными бумагами, когда государственные ценные бумаги не могут эффективно использоваться в операциях на открытом рынке. Можно выделить, согласно международному опыту проведения денежно-кредитной политики, две причины неэффективности использования государственных ценных бумаг для регулирования ликвидности банковской системы: 1)Pотсутствие или низкий уровень развития рынка государственного внутреннего долга на этапе перехода Центрального банка от административных методов проведения денежно-кредитной политики к рыночным; 2)Pдаже относительно хорошо развитый рынок государственных ценных бумаг может быть непригодным для целей денежно-кредитной политики. ЛЕКЦИЯ P6

РЕФЕРАТЫ:

Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

Метод разработки проекта плана на год хорош тем, что, проработав один раз план рекламной кампании, руководитель предприятия и сотрудники начнут более четко представлять потребности фирмы в рекламе. При этом, финансируя рекламу на один квартал, всегда под рукой имеется проект плана на следующий период. К сожалению, к российским особенностям можно отнести размещение рекламы без планирования, а по предложениям представителей рекламных агентств и средств массовой информации. Этой ошибки на начальном этапе деятельности не избежало и предприятие "Диза". Случайный выбор и случайное размещение рекламы ведут к ее низкой эффективности и, в конечном счете, к повышенным расходам на рекламу. Планирование - это процесс, который позволяет осознанно размещать рекламу, сообразуя ее с товаром и финансовыми возможностями. 3.2. Рекомендации по использованию рекламных средств. Предприятие "Диза" хорошо известно в городе Пензе и Саранске по крупным объектам, где установленное оборудование зарекомендовало себя как надежная и качественная техника.

Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

В программу предметных недель обычно включают: конкурс газет по экологической тематике, КВН по экологическому краеведению, школьные олимпиады (Ривкин, 1993). Вопросы школьной олимпиады составляются с учётом следующих требований: соответствие заданий возрасту и степени обученности, практической значимости вопросов, вопросов экологического характера, опоры на краеведческий материал, использование проблемных заданий. Особое место среди всех видов массовых внеклассных мероприятий по природоведению занимают натуралистические кампании: «Неделя леса», «Неделя сада», «Праздник русской берёзки», «Праздник цветов», «Праздник урожая», «День птиц» и другие. Проведение этих мероприятий связано с длительной подготовкой, заключающейся в разнообразной работе школьников: наблюдения в природе, постановка простейших опытов, сбор природного материала для выставок, участие в озеленительных работах на территории школы. Вся подготовительная работа должна заканчиваться организацией праздника, на котором подводятся итоги проделанной работы школьников. Работа кружков и факультативов позволяет углубленно изучать вопросы, выйти на практическое применение экологических знаний.

Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

Вторая группа включает резервы лучшего использования основных производственных фондов (машин, механизмов, аппаратуры и пр.) как по мощности, так и по времени, а также резервы более экономного и полного использования сырья, материалов, комплектующих изделий, топлива, энергии и других оборотных фондов. По времени использования резервы делятся на текущие и перспективные. Первые могут быть реализованы без существенных изменений технологического процесса и без дополнительных капиталовложений, вторые требуют перестройки производства, установки более совершенного оборудования, капитальных затрат и значительного времени на подготовительные работы. Уровень производительности труда в строительстве определяется двумя основными показателями: количеством продукции, выработанной в единицу времени (выработка), и затратами времени, необходимыми на изготовление единицы продукции (трудоемкость). Производительность труда в строительстве измеряется тремя методами: стоимостным (ценовым); натуральным; нормативным. Наиболее распространенным является стоимостный метод, при котором количество продукции учитывается по сметной стоимости или по договорной цене.

Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення

Соответствующей была и армия. Но в 1991 г. тогдашний председатель комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генерал К. Пауэлл мог заявить: «Сегодня Вооруженные Силы США стоят на недосягаемой высоте. Рядом с семьей или церковью. Если страна хочет, чтобы с ней считались, она должна быть сильной - так думают в Америке». В истории нашей страны никогда не был так высок в народе авторитет армии, военнослужащих - от красноармейца до генерала - как в 30-40-х годах. В процессе реформы создавались структура боевых частей армии и флота, штабов, тыловых учреждений, сеть средних и высших военных учебных заведений, военно-промышленный комплекс. (Этой структурой мы живем и до сих пор). Как и всегда в то время, работе предшествовало планирование, осуществляемое с использованием методов системного подхода, научных обоснований, дискуссий. Не обошлось, правда, и без промахов, просчетов. Детальное рассмотрение военной реформы - самостоятельная тема. Здесь только укажем, что именно созданные Вооруженные Силы помогли выиграть войну.

Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

Условия, способствовавшие развитию Смуты борьба боярства за ограничение власти царя падение нравственности (по мнению современников) боярские опалы, неурожаи, голод и мор в период правления царя Бориса Годунова (1598-1605) активность казачества вмешательство Польши и католической церкви во внутренние дела России Краткий хронограф Смутного времени 1598 - Пресечение династии Калиты. Начало правления Бориса Годунова. 1601 -1603 - Неурожаи и массовый голод в России. Нарастание социальной напряженности в России. 1605 - Смерть царя Бориса Годунова. Воцарение Лжедмитрия I. 1606-1610 - Царствование Василия Шуйского. 1606-1607 - Крестьянское восстание под руководством И.Болотникова. 1607 - Начало военных действий Лжедмитрия II. 1609 - Втягивание в гражданскую войну Швеции и Польши. Начало польской интервенции. 1610-1613-Свержение Василия Шуйского, "Семибоярщина" до 1613г. 1611-1612- Первое и второе ополчения, освобождавшие Москву от польских интервентов. (Минин и Пожарский). 1613 - Установление династии Романовых земским собором. Последствия смуты. 1. Временное усиление роли сословно-представительных органов власти: Боярской думы и Земского собора (за царствование Михаила Романова (1613- 1645) известно 10 созывов Земского собора) 2.

Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

Но вплотьдо начала 18 в., до Петра I, сфера участия России в европейскихмеждународных отношениях ограничивалась соседними странамиВосточной и Юго-Восточной Европы - Польшей, Швецией ивассалом Оттоманской империи - Крымским ханством. Участие взападноевропейских делах Россия не принимала, а ее политическиеконтакты со странами Западной Европы были эпизодическими.Правительства западноевропейских стран в свою очередьпринимали в расчет силы и возможности России только в техслучаях, когда дело касалось пограничных с Россией государств –Польша, Швеция и, в конце 18 в., - Турция. Да и взаимные познанияРоссии и стран Западной Европы друг о друге были весьмаограниченными. Наша страна больше интересовала в то времянекоторые из этих государств, прежде всего Англию и Голландию,как торговый партнер, источник дешевых товаров и хороший рыноксбыта. Незавидным было в 17 в. и положение России относительно ееближайших соседей. Швеция и Польша, воспользовавшиськрайним ослаблением России в начале 17 в., рвали на части и еетерриторию.

Активи комерційних банків

После восстания 14 декабря 1825 г. следствие установило этот факт, но польские заговорщики, к неудовольствию Николая 1, получили от сеймового суда мягкие наказания. Новый император Николай 1 не был сторонником либеральной польской конституции, но он также не стремился к нарушению обещаний своего предшественника. По конституции он должен был короноваться в Польше, подтверждая тем самым польско-русскую династическую унию. Относясь к Польше как подвластной территорий, он считал такую коронацию "унижением императорского достоинства" кроме того, такая коронация могла усилить стремление поляков к дальнейшей автономии, Но, несмотря на это, он считал нужным упрочить связи Царства и империи и 12-24 мая 1824 г. он короновался в Варшаве, скрепив подписью свое обязательство соблюдать конституцию. Однако он отверг петицию ряда депутатов об отмене "добавочной статьи". Собрав в 1830 г. сейм, он настоятельно рекомендовал ему принять проект отмены гражданского брака, но этот проект был отвергнут, а императору поданы ряд петиций об отмене прежних законоположений: о цензоре и др.

Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

Обе армии вышли из Бородинского боя ослабленными; но не только не одинаковы, а совершенно различны были их ближайшие судьбы: несмотря на подошедшее к Наполеону крупное подкрепление, пребывание в Москве с каждым днем продолжало ослаблять армию Наполеона, а в эти же решающие недели кипучая организаторская работа в Тарутинском лагере с каждым днем восстанавливала и умножала силы Кутузова. Мало того, во французской армии смотрели и не могли не смотреть на занятие Москвы как на прямое доказательство, что война приходит к концу и спасительный мир совсем близок, так что каждый день в Москве приносил постепенно усиливавшиеся беспокойство и разочарование. А в кутузовском лагере царила полная уверенность, что война еще только начинается и что худшее осталось позади. Стратегические последствия русской бородинской победы сказались прежде всего в том, что наступление врага на Россию стало выдыхаться и остановилось без надежды на возобновление, потому что Тарутино и Малоярославец были прямым и неизбежным последствием Бородина.

Кредитний механізм в комерційних банках

За исключением Керенского, Временное правительство состояло из представителей крупно-буржуазных партий: октябристов, кадетов и прогрессистов. Двоевластие и его классовая сущность. В результате Февральской революции образовалось беспрецедентное в истории переплетение двух диктатур: диктатуры буржуазии в лице Временного правительства и его местных органов и революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства в лице Советов рабочих и солдатских депутатов. В стране сложилась интересная ситуация: Советы "не верили" в то, что власть перешла в их руки и действовали осторожно, обращаясь за помощью к Временному правительству; Временное правительство же, наоборот, хотело взять власть в свои руки, но боялось Советов, и поэтому действовало вместе с ними. Революция пробудила к политической жизни многомиллионные массы крестьянства. Крутой переход от жесточайшего гнета к свободе вызвал всеобщее ликование, настроение примирения и братания. Массы в начале действительно поверили Советам, что после февральского переворота война со стороны России утратила империалистический характер и теперь надо защищать Родины от иностранного нашествия.

Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

Важнейшими философскими вопросами кибернетики являются выяснение ее предмета, метода, объема и содержания основных понятий, перспектив развития и ее социальное (в том числе военное) значение. Рассмотрение методологических проблем применения кибернетики в военном деле предполагает обсуждение вопросов о специфике сферы управления управления оружием и войсками, о путях совершенствования систем и процессов управления, о противоречиях в этой области, об автоматизации как средстве разрешения этих противоречий, о соотношении человека и техники в автоматизированных системах управления войсками и т.п. Затронутые здесь проблемы рассмотрены не достаточно детально и всесторонне. Быстрое развитие военного дела, кибернетики и философии отвергает возможность выдвижения каких-либо окончательных бесспорных истин, годных на все случаи жизни и на все времена. Однако ряд выводов представляется совершенно бесспорными. Это прежде всего вывод о том, что по мере дальнейшего развития военного дела роль и значение идей, методов и средств кибернетики в этой области будет постоянно и неуклонно возрастать.

Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

На верхней панели ЗД-5 расположены: ручка потенциометра, зарядное гнездо с колпачком и крышка отсека питания. Питание зарядного устройства осуществляется от двух элементов типа 1,6-ПМЦ-У-8. Один комплект питания обеспечивает работу прибора продолжительностью не менее 30 ч при токе потребления 200 мА. Напряжение на выходе зарядного устройства плавно регулируется в пределах от 180 до 250 В. Дозиметр карманный прямопоказывающий ДКП-50-А предназначен для измерения экспозиционных доз гамма-излучения. Конструктивно он выполнен в форме авторучки. Принцип действия прямопоказывающего дозиметра подобен действию простейшего электроскопа. Когда дозиметр заряжается, то между центральным электродом с платинированной нитью и корпусом камеры создается напряжение. Поскольку нить и центральный электрод соединены друг с другом, они получают одноименный заряд и нить под влиянием сил электростатического отталкивания отклонится от центрального электрода. Путем регулирования зарядного напряжения нить может быть установлена на нуле шкалы. При воздействии радиоактивного излучения в камере образуется ионизационный ток, в результате чего заряд дозиметра уменьшается пропорционально дозе облучения и нить движется по шкале, так как сила отталкивания ее от центрального электрода уменьшается по сравнению к первоначальной.

Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

Именно в силу того, что деятельность Мурата Сюко выражала общественные идеалы своего времени, созданная им чайная церемония как одна из форм социального общения очень быстро получила широкое распространение по всей стране и почти во всех слоях населения. Дзэн-буддизм был самым тесным образом связан со сферой искусства, поощряя не только изучение китайской классической поэзии и живописи, но и собственное творчество своих адептов как путь к постижению невыразимой словами истины. Такое соединение практицизма и “жизни в миру” с сугубым интересом к искусству, свойственное Дзэн, объясняет начавшуюся еще во второй половине XV столетия тенденцию секуляризации. Мастера чая самое пристальное внимание уделяли организации пространства вокруг чайного дома, в результате чего появился специальный чайный сад (тянива), получивший распространение с конца XVI века. Если основой для появления специфической формы чайного дома был предшествующий архитектурный опыт, воплотившийся в буддийском и синтоистском храме, то форма чайного сада развивалась на основе уже имевшего длительную традицию садового искусства.

Центральные банки

В средние века это слово стало обозначать прогрессивный метод возделывания зерновых, таким образом возник термин agricul ure - искусство земледелия. Но в XVIII и XIX вв. его стали употреблять и по отношению к людям - если человек отличался изяществом манер и начитанностью, его считали “культурным”. Тогда этот термин применялся главным образом к аристократам, чтобы отделить их от “некультурного” простого народа. Немецкое слово Kul ur также означало высокий уровень цивилизации. В обыденном сознании культура служит оценочным понятием и относится к таким чертам личности, которые точнее было бы назвать не культурой, а культурностью.( Генезис культуры В ХХI веке генезис культуры трактуется по-разному. Наиболее распространенны: Марксистская теория и орудийно-трудовая концепция. Первая предполагает, что генезис социального и культурного непосредственно связан со становлением человеческого труда, который и превращает человеческую жизнедеятельность в общественную. Теория происхождения человека изложена Ф. Энгельсом в 1873-1876 гг. Она представлена в статье “Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека”, которая являлась одной из глав его работы “Диалектика природы”.

Центральные банки и их функции

Только здесь элементами (подсистемами) являются отдельные цивилизации. Их-то взаимодействие и снимает момент неопределенности, присутствующий в каждом цикле исторического процесса, определяя направление дальнейшего развития через те конкретные взаимодействия подсистем, которые реализуются на данном этапе исторического процесса. На мой взгляд, в основу решения данной проблемы следует положить трактовку понятия «всемирная история». Или она едина в том смысле, что в ней имеется некая универсальная для всех составляющих ее подсистем логика развития по принципу движения от низшего к высшему, т.е. присутствует понятие прогресса, трактуемого как процесс всеобщий, универсальный, направленный на унификацию развития всех составляющих человечества, на сведение их к единому формационному типу. Данный подход можно назвать универсалистским, унификационным. Если во всемирной истории нет универсальной линии развития, то, наоборот, существуют линии развития достаточно обособленные, определяемые собственной внутренней логикой развития и в этом смысле относительно независимые от других подобных линий.

Роль Центрального банка в банковской системе

Однако многие тысячелетия знания человеческие облекались в иную форму, либо донаучную, либо вненаучную. Миф, магия, оккультная практика, герметические (замкнутые на мире субъективных переживаний), искусства, передача накопленного опыта внетеоретическим личным (т.н. "узуальным") образом, от мастера к подмастерью, от учителя к ученику, - все это века и века было достаточным для обеспечения условий человеческой жизни. В европейском античном мире или древнем Востоке науки как таковой (безличного, теоретического знания о сущности вещей и процессов) еще не было. Те крупицы "наукоподобного" знания можно было бы полагать как преднауку. Нам неведомы имена тех, кто нашел способы объективировать знания, выражать их в безличной форме и передавать следующим поколениям. Первоистоки науки, ее праформы теряются в глубине веков. От палеолита до античности накапливались разрозненные предпосылки науки, еще не складываясь в целостность и не включаясь как абсолютно необходимый момент в общественную жизнь. Тот культурный и социально-экономический контекст, в котором наука уже сложилась и ответила на запросы эпохи, возник в Европе лишь в позднее средневековье и начале Нового времени.

Роль Центрального банка в формировании финансово-кредитного рынка Российской Федерации

Во всех других случаях с момента оформления договора до момента совершения займа экономические отношения кредитора и заемщика имеют противоположный их статусу характер - кредитор имеет финансовое обязательство, а заемщик ждет его своевременного и полного исполнения. В рассматриваемый специфический период ссудной сделки обратное распределение ролей ее участников может сопровождаться сменой направления отношений по оплате сделки. В частности, депозитные договорами нередко предусматривается выплата пени за просрочку перечислениях средств в депозит банка. И наоборот, несвоевременность в нарушение договорных условий предоставление кредита можете служить достаточным основанием для применения определенных экономических санкций или стать объектом иска заемщика по возмещению ущерба, причиненного неисполнением обязательств кредитором. 2.3. Сумма и сроки кредитной сделки Сумма сделки. Сумма сделки определяется финансовыми потребностями и возможностями кредитора и заемщика, и поэтому, чаще всего сумма сделки индивидуальна. Здесь существуют такие варианты: кредит предоставляется в полной сумме (зачисляется на счета клиента, а затем расходуется по мере необходимости); право на получение кредита реализуется постепенно (по мере возникновения потребности в дополнительных денежных средствах); предприятие имеет право на кредит в определенной сумме, но временно отказывается от его получения (например, чтобы не платить лишних процентов).

Структура и функции центральных банков. Пример развитых стран

Глава № 1: Методология анализа финансового состояния банка 1.1 Общеэкономическая ситуация в стране К началу октября 1996 года состояние российской экономики оставалось сложным, тенденции макроэкономических процессов складывались неоднозначно. В последние месяцы не удалось преодолеть действие факторов, проявившихся к середине года и способствующих дальнейшему сокращению производства. Более того, спад усилился, оставалось тяжелым положение с поступлением налогов и исполнением бюджета . Вместе с тем продолжала улучшаться динамика инфляции, рос внешнеторговый оборот, наметились позитивные сдвиги на финансовом рынке, хотя предприятия еще испытывают острую нехватку средств для осуществления текущей деятельности. Особенностью развития денежной сферы в 1996 году стало значительное снижение инфляции в условиях роста денежной массы в реальном выражении: за январь-август денежная масса (М 2) увеличилась примерно на 25 %, что выше темпа инфляции . При этом сократилась скорость обращения денег, что свидетельствует о снижении инфляционных ожиданий. Стабилизировалась национальная валюта (под пристальным “наблюдением” ЦБ РФ).

Методы управления персоналом коммерческого банка и их совершенствование.

Первый вариант предусматривает распределение расходов, учтённых на счёте 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчётного периода между объектами калькулирования. В этом случае сальдо по счёту 26 списывается на счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». Второй вариант основан на принципе калькулирования не полной себестоимости, а только прямых затрат по отдельным объектам. Общехозяйственные расходы при этом относятся непосредственно в дебет счёта 46 «Реализация продукции (работ, услуг)» и не участвуют в формировании себестоимости отдельных объектов учёта. Способ распределения косвенных расходов. При однопрофильной деятельности организации базой для распределения косвенных расходов могут быть: прямая заработная плата производственных рабочих, прямые материальные затраты, общая сумма прямых затрат, выручка от реализации продукции (работ, услуг) и т.д. Как правило, метод распределения косвенных расходов определяется отраслевыми методическими рекомендациями по планированию, учёту и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг).

Методы регулирования деятельности коммерческих банков

Сложность pешения этой пpоблемы усугубляется отсуствием хозяйственной и политической пpактики. Hесмотpя на наивные пpедставления в пеpиод начала тpансфоpмации, западно-евpопейская модель не может быть скопиpована чисто механически. Еще меньше это относится к амеpиканской и японской моделям.1.2. Хозяйственная стратегия Как пpавило, каждое pазвитое госудаpство имеет свою хозяйственную стpатегию. В Болгаpии, по пpичине неясности соотношения между госудаpственным вмешательством и свободой хозяйственных субъектов, наблюдается отсуствие твеpдой госудаpственной концепции, стpатегии pазвития, национальных интеpесов и пpиоpитетов и ясности методов и сpедств их достижения. Hет устойчивых основ стpуктуpной, инвестиционной, научной, обpазовательной, pегиональной, пpомышленной, агpаpной, внешнеэкономической и социальной политики. По этим пpичинам экономика оставлена на автопилоте. Расчет идет исключительно на всемогущество "невидимой pуки" pыночного механизма. Это находит свое отpажение в пpеждевpеменной и дефоpмиpованной деpегуляции хозяйственной деятельности, несоотносимой с кpизисной обстановкой, истоpическим опытом pазвитых стpан и госудаpств Центpальной Евpопы.

Кредитная система. Место и роль в ней центрального банка и коммерческих банков

Победоносное восстание рабочих и солдат повергло членов Государственной Думы в смятение. 27 февраля думе был зачитан царский указ о перерыве думской сессии, после чего члены думы удалились на частное совещание. На открытии собрания Родзянко сообщил, что волнение в столице вылилось в вооруженный бунт, правительство совершенно бездействует и как бы отказалось от власти и что медлить с подавлением бунта нельзя. Было предложено передать власть пользующимся доверием военачальнику, но в это время поступили сведения о том, что революционные войска взяли Арсенал, Петропавловскую крепость, Выборгскую тюрьму и подожгли Окружной суд. Тогда в спешке было принято предложение о создании особого комитета из 12 лиц во главе с Родзянко. Главной задачей Временного комитета было водворение порядка в стране - думцы еще не теряли надежды навести "порядок" сообща с царскими властями. Уже в первые дни революции питерские рабочие приступили к созданию новой власти в форме Советов. Большевики горячо поддержали инициативу рабочих. В листовке, изданной 27 февраля, они, обращаясь к рабочим, писали: "Для победы нужна организованность, нам нужен руководящий центр движения. Приступайте немедленно на заводах к выборам в заводские стачечные комитеты.

Методы регулирования деятельности коммерческих банков Национальным Банком

Исключение составляли две страны: христианская Эфиопия, оказавшая стойкое сопротивление Италии, и Либерия, созданная бывшими рабами, переселенцами из США. В Юго-Восточной Азии французы захватили большую часть территории Индокитая. Относительную независимость сохранил только Сиам (Таиланд), но и у него была отнята большая территория. К середине XIX века сильному давлению развитых стран Европы подверглась Османская империя. Страны Леванта (Ирак, Сирия, Ливан, Палестина), которые официально считались частью Османской империи в этот период, стали зоной активного проникновения западных держав — Франции, Англии, Германии. В этот же период Иран утратил не только экономическую, но и политическую самостоятельность. В конце XIX века его территория была поделена на сферы влияния между Англией и Россией. Таким образом в XIX веке практически все страны Востока попали в ту или иную форму зависимости от наиболее сильных капиталистических стран, превратившись в колонии или полуколонии. Для западных стран колонии являлись источником сырья, финансовых средств, рабочей силы, а также рынками сбыта. Эксплуатация колоний западными метрополиями носила жесточайший, хищнический характер.

Операции Центрального Банка на открытом рынке

Аналогия: для изучения многих свойств воды нет необходимости перегонять через колбы и реторты весь Атлантический океан, достаточно нескольких капель. Мы рассмотрим Приграничное сражение лета 1941. Ее итогом был разгром Красной Армии в западных округах, наши тяжелые потери в живой силе и технике, потеря значительной части территории страны, что обусловило бедствия народа, большой экономический ущерб, затяжной характер войны.2 Руководство страной и ее Вооруженными Силами при подготовке к отражению агрессии и во время ВОВ. Приграничное сражение лета 1941. В большинстве нынешних публикаций, содержащих исследования Приграничного сражения, содержится вывод: причиной поражения Красной Армии летом 1941 явилась неготовность войск к отражению первого удара врага ввиду упорного (упрямого) нежелания (неумения) И. В. Сталина анализировать данные разведки (часть данных приводится), его почти маниакального, необъяснимого в свете данных разведки, требования не поддаваться провокациям, не давать Гитлеру повода объявить СССР агрессором.

Организация депозитной политики Центрального Банка

Среди артиллеристов было много убитых и раненых. Пехота также несла большие потери от дальнобойных ружей противника. Русские стремились к штыковым атакам. Но от рукопашного боя французы и англичане уклонялись и с расстояния, недоступного устарелым русским ружьям, вели сильный огонь. Под прикрытием сильнейшего артиллерийского и ружейного огня англичане переправились через Альму. Тогда один из русских полков - Владимирский был направлен для отражения неприятельских войск, но один этот полк, несмотря на все геройство солдат, ничего уже не мог сделать. Главнокомандующий отдал приказ об отходе. Потери англо-французов оказались столь значительными, что они не решились преследовать армию Меншикова, которая отошла к Севастополю. Но 12 сентября Меншиков, опасаясь, что противник может отрезать его от центральных областей России, приказал передвинуть русскую армию по дороге на Бахчисарай и расположить ее на Мекензиевых высотах к востоку от Севастополя. К началу войны в Севастополе насчитывалось до 42 000 жителей, из них около 30 000 военного мужского населения. Подступы с моря к городу были защищены батареями береговой обороны.

Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

Римские рабовладельцы с целью извлечения максимальных доходов усиливали эксплуатацию рабов, на что рабы отвечали восстаниями. Одновременно с массовыми восстаниями рабов в Сицилии, в Аттике, на острове Делос, в Пергаме в самом Риме началось движение обезземеленного крестьянства с требованиями передела общественной земли. Старое государственное устройство – республика – уже не отвечало потребностям образовавшейся во 2-м веке до н.э. огромной средиземноморской державы. Внутреннее положение Рима было крайне напряженным. Страна была разорена гражданскими войнами и конфискациями земель. В этих условиях в Италии началось крупнейшее в древности восстание рабов, возглавленное Спартаком. Массовый характер этого восстания (войско Спартака, в которое стекались рабы со всей Италии, насчитывало 120 тысяч человек) потряс всю рабовладельческую систему. Римские рабовладельцы мобилизовали все силы для подавления восстания. Против Спартака была направлена армия Марка Лициния Красса, армия Гнея Помпея, армия Марка Лукулла. В 71 году до н.э. войско Спартака потерпело поражение, последовала кровавая расправа над участниками восстания.

Основные направления денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ

Между тем, государство как продукт внутреннего развития не может быть привнесено извне. Это процесс длительный и сложный. Для возникновения государственности необходимы соответствующие условия, осознание большинством членов общества потребности в ограничении родовой власти, имущественное расслоение, зарождение племенной знати, появление славянских дружин и пр. Безусловно, сам факт привлечения варяжских князей и их дружин к службе у славянских князей не вызывает сомнения. Бесспорны также взаимосвязи между варягами (норманнами — от сканд. "человек севера") и Русью. Приглашенные предводители рюриковской наемной (союзной) рати в дальнейшем, очевидно, приобрели функции арбитров, а порою — и гражданской власти. Вполне объяснима и понятна последующая попытка летописца в поддержку правящей династии Рюриковичей показать ее мирные, а не захватнические, насильственные истоки. Однако довольно спорным является "аргумент" норманнистов о том, что варяжский конунг Рюрик был приглашен с братьями Синеусом и Трувором, о факте существования которых история больше ничего не сообщает.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.