Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

Слід усвідомити, що наша держава не може просто перейняти і повторити чужий історичний досвід. Соціально – економічні системи є типологічними, а економічні закони – універсальними. Проте це не означає, що загальні економічні закономірності та тенденції не мають особливих специфічних форм свого прояву. Причому останні багато в чому обумовлені національною специфікою тієї чи іншої країни. Тільки на основі власної національної економічної моделі Україна зможе знайти своє місце в світовій спільноті. Використовуючи досвіт інших країн слід врахувати конкретну суспільно – економічну ситуацію. При виборі національної економічної моделі слід враховувати, що Україна є складовою частиною європейської цивілізації як певної соціально – економічної та культурно – історичної цілісності. Безперечним є те, що відмежування національної української економіки від тенденцій розвитку всесвітнього господарства буде призводити до відставання від поступу світової цивілізації. Етнічність як фактор економічного розвитку. У нинішній кризовій ситуації економічного занепаду етнічна солідарність набуває для кожної людини особливої привабливості. Індивід для досягнення певних життєвих цілей використовує етнічну належність як основу для спільних колективних дій представників однієї національності. Етнічний фактор економічного розвитку має велике значення в сучасних умовах. Разом з тим, було б невірним абсолютизувати національні фактори як основу ринкової економіки. Бачення економіки крізь призму етнічних інтересів - це далеко не єдиний спосіб адекватного відображення всієї багатоманітності економічного життя суспільства. У ході реформ слід взяти все краще, що є у світовій практиці, і поєднати світові економічні моделі з найбільш життєздатними національними формами економічного життя. Важливо використати всі національні традиції, які відповідають потребам соціально-економічного прогресу. Релігійність як фактор економічного розвитку. Проведення економічних реформ неможливе без урахування факторів розвитку економіки. Релігійні фактори економічного розвитку – це рушійні сили, які сприяють розвитку економіки і пов’язані з впливом на економічне життя релігійних цінностей. Релігія безпосередньо впливає на формування суспільної думки про роль і місце людини в соціально-економічному житті. Економічна політика української держави. Діяльність держави в економіці ґрунтується на певній економічній політиці. Спонтанні, стихійні дії держави без чітко визначеної економічної політики породжують надзвичайно великі економічні, соціальні і політичні витрати. Суть сучасної української політики полягає в курсі на економічне відродження України. Для реалізації цієї мети ставиться завдання активізувати наявний в країні науковий та виробничий потенціал, домогтися переходу до ринкового зросту, підняти інвестиційну та інноваційну активність, розгорнути структурну перебудову. Програма економічного відродження України має включати заходи по стимулюванню кінцевого попиту, захисту національних товаровиробників, проведення податкової реформи з метою стимулювання ділової активності, наведенню порядку в управлінні державним майном і фінансами, зменшенню інфляції тощо.

смотреть на рефераты похожие на "Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі" Національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин Реферат на тему: Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі. Виконав: Студент І курсу МВ, 2група Яременко ОлексійПлан: 1. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів. 2. Загальні основи соціально-економічного розвитку. 3. Проблема вибору національної економічної політики України. 4. Етнічність як фактор економічного розвитку. 5. Релігійність як фактор економічного розвитку. 6. Економічна політика української держави. 7. Криза економічної влади в Україні. 8. Ставлення населення України до економічних перетворень. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів. Для пізнання соціально-економічних процесів використовують загальнонаукові та спеціальні для економічної теорії методи. Серед загальнонаукових методів можна виділити структурно-функціональний метод, який передбачає розгляд будь-якого економічного явища як системного з обов’язковим аналізом функцій взаємодіючих елементів. Так, за цим методом можна визначити склад сучасних продуктивних сил будь якої держави, простежити зміни які в ній відбуваються, визначити роль і місце кожного елемента цих продуктивних сил. Одним із засобів пізнання соціально-економічних процесів є поєднання якісного та кількісного аналізу і визначення на цій основі математичних методів в економічних дослідженнях. Кількісні характеристики є невідемною частиною будь-якого економічного дослідження. Необхідність володіння прийомами математичного аналізу зумовлена розвитком об’єкта досліджень – багатовимірного світу економіки. До спеціальних прийомів дослідження економічної теорії виділяють метод наукової абстракції. Він полягає у виділенні найсуттєвіших характеристик процесу, що вивчається. Також до спеціальних методів дослідження відносять соціально- економічний експеримент, кількісний метод та ін.Загальні основи соціально-економічного розвитку. 1. Поєднання факторів виробництва. Функціонуванню і взаємодії факторів виробництва передує їхнє поєднання. Процес виробництва передбачає об’єднання людей певним чином між собою та з відповідними речовими факторами виробництва. У характері поєднання факторів виробництва відображається сукупність важливих соціально-економічних рис тієї чи іншої економічної системи, її виробничих відносин. У характері відбивається соціально-економічне, а у способі – організаційно-трудове поєднання факторів виробництва. Поєднання факторів виробництва – це не стигла система, а динамічне явище. Серед проблем, які виникають у процесі поєднання факторів виробництва, виділяють такі: забезпечення збалансованого розвитку засобів виробництва і трудових ресурсів, їхньої взаємної якісної та кількісної відповідності; формування і підтримка мотивації до впровадження більш прогресивних засобів виробництва; забезпечення заміни ручної, малокваліфікованої праці на технічно та технологічно оснащену, що дає змогу значно зменшити витрати всіх ресурсів на одиницю створеного продукту; досягнення доцільних пропозицій при формуванні техніко-технологічної бази виробництва і підготовці сучасного працівника; пошук і впровадження нових, прогресивних форм включення працівників у виробничий процес; створення і утримання на належному рівні механізму економічного управління процесом поєднання і використання факторів виробництва, за якого б досягався найбільший результат при найменших витратах. 2. Результативність виробництва.

На цй оптимстичнй нот, мабуть, варто завершити наше дослдження. Мельбурн, 1999 Бблографя Бочковський О. I. Наука про нацю та  життя. НьюЙорк: Говерля, 1958. Бочковський О. ¶. Вступ до нацолог. Мюнхен: Укранський ТехнчноГосподарський ¶нститут, 19911992. Грабович Г. До стор укрансько лтератури. Дослдження, есе, полемка. Кив: Основи, 1997. Грицак Я. Нарис стор Украни. Формування модерно укрансько нац XIX XX ст. Кив: Генеза, 1996. Етнополтична ситуаця в Укран: Спроби науково нтерпретац. Кив: ¶НТЕЛ, 1993. Забужко О. Флософя укрансько де та вропейський контекст. Кив: Основи, 1993. Залзняк Л. Нариси стародавньо стор Украни. Кив: Абрис, 1994. ¶ваншин В. Наця, державнсть, нацоналзм. Дрогобич: Вдродження, 1992. Кравченко Б. Соцальн змни  нацональна свдомсть в Укран XX ст. Кив: Основи, 1997. Кулик Володимир. Укранський нацоналзм у незалежнй Укран. Кив: Видавничий дм «KM Academia», 1999. ЛисякРудницький I. ¶сторичн есе: В 2 т. Кив: Основи, 1994. Лсовий В

РЕФЕРАТЫ:

Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

Вторым сословием в государстве являлось дворянство, хотя фактически в XIV—XV вв. оно играло ведущую роль в социальной и политической жизни Франции. Это сословие объединило всех светских феодалов, которые рассматривались теперь не просто как вассалы короля, а как его слуги. Дворянство представляло собой замкнутое и наследственное (в отличие от духовенства) сословие. Первоначально доступ в сословие дворян был открыт для верхушки горожан и зажиточных крестьян, которые, разбогатев, покупали земли у разорившихся дворян. Родовое дворянство, стремившееся сохранить дух феодальной кастовости, добилось того, что покупка поместий лицами неблагородного происхождения перестала давать им дворянские звания. Важнейшей привилегией дворянства оставалось его исключительное право собственности на землю с передачей по наследству всех недвижимостей и рентных прав. Дворяне имели право на титулы, гербы и другие знаки дворянского достоинства, на особые судебные привилегии. Они освобождались от уплаты государственных налогов. По существу единственной обязанностью дворянства становится несение военной службы королю, а не частному сеньору, как было раньше. Дворянство по-прежнему было неоднородным.

Основні засади зовнішньоекономічної політики України

Естественно, что наиболее привлекательными для захоронения и складирования токсичных отходов являются те из названных толщ, в пределах которых уже существуют горные выработки, образованные при добыче соответствующих полезных ископаемых (каменной и калийной солей, строительных материалов и т. п.). Ибо при этом в распоряжение организаций, которые будут выводить отходы из окружающей среды таким способом, попадет в готовом виде вся инфраструктура горнодобывающего предприятия, необходимая для его функционирования (шахтные стволы, шахтный подъем, вентиляция, надшахтные здания, околоствольные дворы, электроподстанции, все коммуникации и т. д. и т. п.). Это существенно удешевляет и упрощает все работы, связанные с захоронением и складированием токсичных отходов в природных изоляторах. И в особенности в тех случаях, когда для этой цели оказываются пригодными уже существующие горные выработки, если их образование не вызывает опасности возникновения в окружающем массиве воздухе и водопроводящих нарушений сплошности. Размеры и срок службы подземного хранилища промышленных отходов определяются технико-экономическим обоснованием. При размещении в хранилище отходов, требующих постоянного наблюдения за их состоянием, или отходов, переработка которых возможна в обозримом будущем, срок устойчивости выработок хранилища, а соответственно и самого хранилища, должен быть рассчитан на этот период.

Основні напрямки зовнішньої політики України

Направления сотрудничества: обсуждение вопросов региональной безопасности, изучение опыта подготовки государств ЦВЕ к вступлению в НАТО, участие Украины в субрегиональных и общеевропейских проектах и программах сотрудничества, открывающихся для будущих членов Альянса. 4. Сотрудничество в военном сфере Сотрудничество с НАТО в военной сфере является одним из приоритетных направлений военной политики Украины. Главными направлениями сотрудничества Украины с НАТО в военной сфере являются военно-политическое и военное сотрудничество. 4.1. Военно-политическое сотрудничество Украины с НАТО Цели сотрудничества: содействие со стороны Альянса обеспечению национальной безопасности Украины от внешних военных требований и угроз; содействие реформированию военной организации Украины, прежде всего ее основы - Вооруженных Сил и военно-промышленного комплекса. Направления сотрудничества: консультации по военно-политическим вопросам осуществляются министром обороны Украины во время его участия: в заседаниях СЕАП и Комиссии Украина-НАТО (два раза в год); в переговорах с Комитетом оборонного планирования и Группой ядерного планирования НАТО на уровне министров обороны (тематика и сроки - по взаимному согласованию).

Інформаційна політика України

В нем реализованы следующие основные принципы построения налоговой системы: - единый подход в вопросах налогообложения, включая предоставление права на получение налоговых льгот, а также на защиту законных интересов всех налогоплательщиков; - четкое разделение прав по установлению и взиманию налоговых платежей между различными уровнями власти; - приоритет норм, установленных налоговым законодательством, над иными законодательно-нормативными актами, не относящимися к нормам налогового права, однако в той или иной мере затрагивающими вопросы налогообложения; - однократность налогообложения, означающая, что один и тот же объект может облагаться налогом одного вида только один раз за установленный законом период налогообложения; - определение конкретного перечня прав и обязанностей налогоплательщиков, с одной стороны, и налоговых органов, - с другой. Как говорилось ранее, налоговая система РФ подразделяется на три уровня: федеральный, региональный и местный. Независимо от распределения налогов по уровням бюджетной системы принимать решения по отдельным вопросам взимания налогов соответствующие органы власти могут лишь в пределах своей компетенции.

Сучасна мовна політика України

Это картины «Ложа», «Первый выезд» и многие другие. В 1890 году Ренуар страдал от ревматизма, а в 1912 году болезнь уже приковала его к постели. Но даже в инвалидной коляске он продолжал писать, восторгаясь жизнью, красотой окружающего мира, и занялся также скульптурой, но паралич не позволял ему творить своими руками, поэтому он руководил своими учениками. К тому времени Ренуар уже был всемирно известен. Последние двадцать лет своей жизни Ренуар провел на юге Франции в маленькой деревне, где он и был похоронен. Ряд новых творческих задач поставил перед собой Эдгар Дега (1834-1917). Будущий художник родился в семье парижского банкира, художественное образование получил в Школе изящных искусств. В конце 1850-х годов во время своего первого путешествия в Италию художник изучает и копирует также старых мастеров, а после возвращения в Париж пишет ряд полотен на "исторические" - в традиционно-академическом понимании - темы ("Спартанские девушки вызывают на соревнование юношей", "Семирамида закладывает город" и др.) Однако академическими в этих работах являлись лишь сами сюжеты: древние греки имели у Дега облик современных парижан, а живопись отличалась свежестью и внутренней свободой.

Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

Как предотвратить повторное возникновение остроконечных кондилом? Инфекция ВПЧ является пожизненной. Ни один из современных методов лечения не избавляет от ВПЧ и не может гарантировать отсутствие рецидивов (повторного появления). Частота рецидивов после лечения любым из методов составляет около 30%. Для снижения риска рецидивов логично было бы применение иммуностимуляторов. Однако эффективность современных иммунных препаратов (Полудан, Амиксин, Иммунал, Циклоферон, Иммуномакс, Полиоксидоний, .) не доказана. В этой ситуации единственное, что можно порекомендовать – избегать факторов, снижающих иммунитет (переохлаждение, курение, сильные эмоциональные стрессы, злоупотребление алкоголем, хроническое переутомление, авитаминоз). Использование презервативов при контактах с постоянными половыми партнерами нецелесообразно, так как к моменту начала лечения они уже инфицированы. Использование презервативов после инфицирования не влияет на дальнейшее течение остроконечных кондилом. Список литературы

Валютна політика України

Рекомендации по питанию для больных, перенесших операцию на желчном пузыре Клянчин Андрей Сергеевич Сегодня мы продолжим тему холецистита и рассмотрим рекомендации по питанию больных, перенесших операцию на желчном пузыре. Наиболее часто выполняемыми операциями на органах брюшной полости являются операции при остром и хроническом воспалении желчного пузыря и несколько реже - на внепеченочных желчных протоках. Важнейшими компонентами в ближайшем и раннем послеоперационном периоде являются: Двигательный режим. Лечебное питание, а затем - диетическое питание в различные интервалы послеоперационного периода. В настоящих рекомендациях представлена диетотерапия, которая способствует тренировке различных защитных механизмов, обеспечивающих постепенное восстановление функций организма. После удаления желчного пузыря: Через два часа после операции больному можно сгибать и разгибать ноги, поворачиваться в постели на правый и левый бок. Глубоко дышать. Он может смачивать губы, полость рта, язык влажным тампоном, смоченным кипяченой или минеральной водой.

Структура системи соціального захисту населення і політики України

Современная и полная выплата налогов. 8 раздел – Оценка рисков и страхование. Наиболее вероятные виды рисков и ориентировочная оценка убытков, меры профилактики рисков; программы страхования от рисков. 9 раздел – Финансовый план (составляется на 3 года). Прогноз объемов реализации; баланс денежных доходов и расходов, в предназначенный для проверки синхронности поступления и расходования денежных средств; сводный баланс активов и пассивов предприятия; график достижения безубыточности. 10 раздел – План инвестирования развития предприятия и решения социальных потребностей коллектива. Потребность в капиталовложениях; источники и формы получения средств; сроки и условия возврата вложенных средств и получения доходов инвесторами. Бизнес – план составляется сроком на 3 года. Учредительные документы малого предприятия. Учредительный договор, устав, их основное содержание. Основными учредительными документами являются: Устав предприятия – документ, регулирующий деятельность предприятия, взаимоотношения с другими организациями и гражданами, а также права и обязанности в определенной сфере хозяйственной деятельности.

Митна політика України на сучасному етапі

Космодамиановские ворота вели к Москве-реке на так называемую Великую улицу, шедшую вдоль Москвы-реки. Стены Китай-города были красные кирпичные и такими оставались до правления царевны Софьи, которая велела их выбелить. На Никольской улице еще при Иоанне IV была типография, на Варварке дом бояр Романовых и Английское подворье. Стена Белого, или Царь-города, имела 28 башен и 9 ворот: Чертольские или Пречистенские, Арбатские, Никитские, Тверские, Петровские, Сретенские, Мясницкие, Покровские и Яузские. К этим воротам вели улицы соответствующих названий. Ворота и стены Белого города по ветхости были разобраны при императрице Елизавете Петровне. Екатерина II приказала заровнять и шедший вокруг стен ров и на его месте устроить бульвары. При постройке стен в Белом городе было немало свободных мест, кои образовали площади, как, например, Житную (в Охотном ряду), где был Моисеевский монастырь, Коневскую, между Варваркой и Ильинкой. Скородом (от легких, скорых построек), или Земляной город, представлял круг неправильной формы, охватывавший саму Москву, за исключением подмосковных слобод и сел.

Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

Процессы идут в течение всей зимы, в результате чего к ее концу в полярном вихре накапливается значительное количество этих слабосвязанных компонент. С восходом солнца в начале весны, то есть в начале сентября, они легко распадаются, и образуются активные хлорные частицы, начинающие разрушать озон цепным путем. Поскольку вихрь еще существует и никакого обмена с соседними, богатыми озоном областями стратосферы нет, содержание озона быстро уменьшается, и внутри вихря, на высоте 10-15 км, озон полностью исчезает. Далее происходит разогрев воздуха, распад вихря и расползание остатков дыры по Южному полушарию. Таковы в общих чертах механизмы образования и разрушения озона. Их справедливость подтверждена многочисленными измерениями и теорией. Несмотря на это, Н. Чугунов считает их ошибочными. Рассуждал он следующим образом: если бы  ультрафиолетовое излучение поглощалось  озоном, то следствием этого было бы либо ".нагревание озонового слоя. Однако он расположен на высоте устойчиво холодной атмосферы"; либо ".разрушение озона", но тогда он не мог бы выполнять свои защитные функции; либо неограниченное накопление энергии в озоновом слое вплоть до взрыва.

Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

В поэме великого итальянского мыслителя судьба человека и мира представлена как движение из порока к осознанию божественного хода истории и человеческого предназначения. Длительность пути познания ограничена тремя константами, являющимися границами наказания, испытания и возблагодарения, – Адом – Чистилищем – Раем. Если реконструировать идейно-философскую концепцию «Божественной комедии» Данте в развитии сюжета «Мертвых душ», то обнаружится тематическое соответствие первого тома поэмы «Аду», второго и третьего – «Чистилищу» и «Раю». Незавершенность замысла связана со сложностью художественной интерпретации социального и индивидуального опытов, находящихся в развитии, перспективы которых не обещали бесконфликтности. Если Данте описывал произошедшие события в качестве развивающейся длительности, что отражало установку художника на провидческий эффект произведения, то ракурс видения Гоголем актуальных и универсальных проблем был иной. Перед художником стояла задача обнаружить в повседневности идеальные и безобразные характеры, изучить их, сопоставив с символами совершенства либо с образами – свидетельствами движения к абсолютным этическим началам, подобрать конкретным явлениям философско-категориальные аналоги.

Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

В результате морально-эстетические решения, отмеченные первенством создания, воспринимаются и образцовыми, задающими масштаб новым полемическим конфигурациям, в свою очередь побуждающим конструировать альтернативные построения. Подобная дискуссия творческих практик известна мировой литературе и проявляется обычно в пародировании известных культурных решений, а также в форме скрытого диалога. В русской словесности ярким примером дискуссии с прецедентом является поэзия Лермонтова. Несомненным видится отличие пушкинской идеи гармонии от разочарованности лирического героя Лермонтова; причины, как правило, обнаруживаются в изменившейся социальной атмосфере – поражение декабристов, духовный кризис поколения тридцатых годов. Безусловно, политическая ситуация так или иначе определяет эмоциональную тональность творчества, но не исчерпывается ею. Не менее важны и обязаны учитываться факторы психологической конституции поэта, создающие определенный тип освоения мира. В этой связи, однако, проблематичным становится выявление феномена художественной преемственности культуры, отношений взаимной дополнительности эстетико-философских решений.

Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

В результате осуществления индивидуальное знание в очередной раз обнаруживает обреченность попыток стать самостоятельной субстанцией, равной природе. Космос оказывается настолько велик, что наивная иллюзия быть похожим на него и драматическое осознание лирическим персонажем невозможности этого завершаются компромиссом. Из глобального универсума вычленяется частный фрагмент, который избирается как синоним эгоцентрическому порыву; им становится «луч» – «луч надежды» («М. П. Соломирской»), «слабый луч» («Звезда»), «лучи звезд» («Пророк»), «метеор в вечной мгле» («Стансы» 1831). Создается образ зыбкости небесной симфонии, угасающей эфирной души, деформированной, вырванной из целостности космоса. Лирический герой Лермонтова пытается выйти за пределы безлично случайного пространства, уверенный в том, что обретет успокоение в безраздельном соприкосновении с миром. Однако его подстерегает одно из самых трагических открытий: несоответствие регистра духовных ожиданий общей тональности безграничного существования. Камерность чувства входит в противоречие с бытийным масштабом, разнообразным по цветовой гамме и бесконечным в своих физических проявлениях. Это и пугает героя, и приводит к признанию драматических истин о невозможности гармонизации ландшафтов души и вселенской топографии – слишком различны объемы и сверхтребовательно альтер эго художника, чтобы согласиться стать лишь частью целостной картины.

Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

Пейзаж контрастирует с ничтожностью людей, их переживаниями, подготавливает надвигающуюся трагедию; спроецированная на человека природа отражает хаос чувств, переполняющих его, разбросанными камнями, вывороченными с корнем деревьями как бы изображая возможный финал жизни героев: «.набегала вечерняя тень, и от этого узкая, кривая долина Черной речки становилась все уже, а горы выше». Автор, создавая мир, строит образ огромной западни, аллегорически предваряющей ситуацию духовного тупика. Сценой пикника Чехов метафорически подготавливает читателя к развязке цепи обманов, показывает глубину физического и духовного падения героев. Наталья Федоровна как никогда счастлива, истерическое ощущение своей воздушности, легкости, красоты переполняет ее, даже начинает казаться, что она бабочка (в символике Чехова – это «бабочка, летящая на огонь»). Героиня из потемок завороженно смотрит на огонь, отделенная от него страхом и темнотой. Именно здесь, на горе, происходят отвратительно пошлые объяснения с любовниками. Огонь как символ очищения, тепла собирает вокруг себя людей: дьякона ("Боже мой, как хорошо!" -подумал он. – "Люди, камни, огонь, сумерки."), фон Корена, Лаевского.

Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

Индивидуальный стиль писателя как совокупность идеи, темы и языковых средств, воплощенных в тексте. Художественный образ и идея произведения. Зависимость от избранного жанра портретов героев и их словесного поведения. Интонационно-синтаксические средства художественной речи и ее ритмические особенности (расстановка пауз, речевая мелодия, логические и эмоциональные акценты, темп речи). Список литературы Тынянов Ю. Н. Литературный факт. – М., 1993 Эйхенбаум Б. М. О прозе. О поэзии. – Л., 1969 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. – М., 1989 Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. – М., 1995 Ястребов А. Л. Слово: воплощенное бытие. – М., 1994

Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

Стратегия - долговременный план. Примеры финансовой стратегии - программные документы, антиинфляционная финансовая политика, политика по приватизации госсектора. Финансовая тактика направлена на решение задач конкретного этапа развития общества, отличается гибкостью, подвижностью и обычно задачи финансовой тактики ограничены годом или несколько большим промежутком времени. Примеры : новые задачи, которые ставятся в Федеральном бюджете. Финансовые стратегия и тактика должны быть взаимосвязаны, но тактика подчиняется стратегии. Если государство не добивается результатов с помощью тактики, приходится вносить коррективы и стратегический курс ( например, политика Гайдара была нацелена на очень скорый результат, но стратегию пришлось корректировать). Финансовая политика - элемент надстройки, а финансы - элемент базиса, значит нельзя проводить финансовую политику игнорируя основные особенности финансовой категорию, историческое развитие финансов. Примеры негативного характера : самая крупная мировая катастрофа - гибель Античной цивилизации. Хотя было много причин( антагонизм между рабами и рабовладельцами и т.д.), но в том числе и через неправильную финансовую политику ( налоги собирались через откупщиков или самоналогообложение , когда с города собирали определенную сумму, а руководящие лица города сами распределяли , что приводило к колоссальным злоупотреблениям).

Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

В част- ности, следует ограничить участие коммерческих фирм в банках, для того чтобы сохранить равные конкурентные условия и пре- дотвратить злоупотребления. В конкурентной рыночной среде контроль коммерческих структур за финансовыми ресурсами может привести к столкновению интересов, которые могут скомпромети- ровать объективность принятия решения о кредитовании. Все это может привести к непродуктивном и даже расточительному исполь- зованию финансовых ресурсов. Более того, разрешение коммер- ческим структурам контролировать банки может привести к кон- центрации финансовых ресурсов, которая задушит конкуренцию и вызовет другие нежелательные социальные и экономические последствия. По некоторым из этих причин, хотя формы отношений между банками и коммерческими структурами различны в разных странах, во всех промышленно развитых странах участие коммерческих фирм в банках в основном было сокращено до минимума. В той мере, в которой банкам необходимо участвовать (иметь долю) в коммер- ческих структурах для того, чтобы обеспечить стабильность в течение переходного периода в странах, создающих рыночную эко- номику, могут быть полезны некоторые меры ограничительного ха- рактера, обеспечивающие объективность процесса распределения кредитов и предотвращающие чрезмерную концентрацию экономи- ческой мощи.

Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

Древняя столица России была сожжена и разграблена. Французы попытались взорвать Кремль, но по счастью разрушения оказались не слишком велики. Новые планы Наполеона снова были разрушены. Партизанский отряд Сеславина обнаружил наолеоновскую армию у села Фоминское и передал сведения об этом в штаб Кутузова. Русская армия выступила из Тарутинского лагеря и двинулась навстречу французам. 24 (12) октября произошло ожесточенное сражение передовых частей обеих армий за Малоярославец. Город 8 раз переходил из рук в руки. И хотя в конце концов франузы овладели городом, надежду пробиться к Калуге Наполеону пришлось оставить: подошедшие основные силы русской армии заняли сильные позиции под Малоярославцем. Наполеон дал приказ начать отступление на Можайск и далее на разоренную войной старую Смоленскую дорогу. Окончательно вырвав из рук противника стратегическую инициативу, Кутузов развернул общее контрнаступление. Оно носило активный характер и ставило своей целью, сохраняя армию, не просто изгнать, но полностью уничтожить неприятеля. Огромную роль в преследовании французов играли армейские и крестьянские партизанские отряды, а также мобильные казацкие части атамана Платова.

Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

Но изначальная погруженность времени в состояние сна обозначает иные перспективы развития сюжетов. Сон представляется метафорической репетицией небытия, возможные ситуации обыграны, будущее явлено в аллегории случившегося, за контурами сновидения узревается познанная Пушкиным гармония субстанций, уравновешенность законов естества. Одновременно мотив сна у Тютчева выполняет роль прижизненной встречи со смертью, величайшей тайной, прикоснуться к которой означает раствориться в мироздании. Пушкин совершает то же движение к истокам в феномене нерасчлененности, сотворчества природной и человеческой стихий. Литература XIX века настойчиво стремится восстановить абрис Уравновешенной природы, созданный Пушкиным. Фет обращается к «безглагольному» письму, смыслово и эмоционально созидая симметричную картину, исключающую момент движения во времени. Иносказание реальности средствами акварельной эстетики, сужение поэтического лексикона (отказ от глагольных форм) исключают вероятность перемен. «Шепот, робкое дыханье.» пронизано ощущением ночи, дарующей созерцательный покой.

Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

Кульминация произведения – исполненное негодования осуждение власти тирана, «самовластительного злодея», т. е. идеи социальной силы, пренебрегающей извечным Законом. Тема свободы уже в раннем творчестве Пушкина приобретает философский характер. Не сводимая к декларациям просветительских идей, она много конкретнее и максимально приближена к русской действительности. В «Памятнике», когда Пушкин будет подводить итоги своего творчества, он называет в качестве основных заслуг восславление свободы, призыв быть милостивыми к падшим, пробуждение добрых чувств. Стихотворение «К Чаадаеву» синтезирует две поэтические традиции, декларативность гражданской поэзии и интимность дружеского послания. Лиричность интонаций разрушает дистанцию между общественным идеалом и личной устремленностью, эта тональность будет унаследована поэтическим обращением к лицейскому товарищу Пущину. Категория «дружества» для Пушкина является, пожалуй, одной из основных, она объединяет поэтическую и общественную традиции самоотверженного служения общему идеалу, и пронизывает идею стихотворения «В Сибирь», обращенного к опальным друзьям, свидетельствует о гражданской смелости автора.

Соціально-економічний розвиток Київської Русі

О традиционном древнерусском житии напоминают сцены, посвященные детству героя. Аввакум родился в семье сельского священника, мать его впоследствии приняла монашество, но и в миру отличалась особым благочестием: "постница и молитвенница бысть". Но здесь же в повествование вторгается реальная автобиографическая струя: "отец же мой прилежаше пития хмельнова" (т. е. был пьяницей). Столь же традиционно первое знамение – "видение кораблей", насыщенное средневековыми метафорами. Жизнь человека – плавание по житейскому морю, корабль – судьба человека. Эти метафоры-символы станут сквозными, пройдут через весь текст "Жития". Умение видеть за всяким событием символический, таинственный смысл, несомненно, также сближает произведение Аввакума со средневековой агиографией. А.С. Демин в свое время обратил внимание на то, что видение пестро украшенного корабля таит в себе особый сокровенный смысл: это то разнообразие жития, та "пестрота", которую Аввакум встретит в мире; пестрота добра и зла, красоты и грязи, высоких помыслов и слабости плоти, через которые пройдет Аввакум.

Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

Аввакум, с его точки зрения, - "сильный Христов воевода противу сатанина полка" (т.е. прежде всего борец), Епифаний же – "воин небесного Царя Христа" (т.е. подвижник духовного делания). А.Н. Робинсон писал, что "за долгие годы темничного заключения Аввакум неоднократно использовал моральный авторитет Епифания в своих назидательных посланиях единоверцам. Епифаний, в отличие от других узников, почти не вел самостоятельной переписки, но он постоянно поддерживал Аввакума, который давал ему свои послания для чтения и одобрения. Это одобрение выражалось старцем в его приписках". Чаще всего эти приписки выражались либо в благословении, либо в просьбе о благословении и молитвах. Два жизнеописания – Аввакума и Епифания – оказываются с точки зрения их авторов прочно и неразрывно связанными. Сначала небольшой автобиографический опыт Епифания побуждает Аввакума к аналогичному роду творчества. В конце своего "Жития" Аввакум побуждает Епифания написать о себе подробнее и детальнее, чем он сделал это раньше. Приступая к пространному описанию своей жизни, Епифаний говорит о том, что взяться за перо его понудило именно это требование протопопа: "Послушания ради Христова и твоего ради повеления и святаго ради твоего благословения, отче святый не отрекуся сказати вам ".

Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

Чистое белье героя, по мнению исследовательницы, говорит о его франтовстве, столь чуждом самому Лермонтову, который, по воспоминаниям современников, одевался на Кавказе подчеркнуто небрежно. Глаза Печорина свидетельствуют, что ему чуждо поэтическое, творческое начало, и в этом отношении он также противопоставлен сочинителю романа, — утверждает А.М. Марченко. Наконец, женственность Печорина, — доказывает автор статьи, — указывает на избалованность, изнеженность, некую инфантильность "героя нашего времени". Печорин в повести "Княжна Мери" упоминает некую "историю", из-за которой он был переведен на Кавказ. Обыкновенно утверждалось, что Лермонтов подразумевал причастность своего центрального персонажа к каким-то событиям, имевшим политический смысл (при этом судьба Печорина вольно или невольно уподоблялась судьбе самого автора). Но А.М. Марченко напоминает, что в черновике "Княжны Мери" эта история была названа прямо — "дуэль" и что в окончательном тексте повести приятель главного героя доктор Вернер, передавая слова о нем княгини Лиговской, называет темную "историю" печоринского прошлого "похождениями".

Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

При Александре I долго не было ни одного яркого дарования, которое могло бы овладеть умами силой творчества. Таким дарованием во втором десятилетии века явился совсем юный тогда Пушкин. Историческое значение А.С. Пушкина (1799 - 1837) определяется тем, что он составляет центральное явление в развитии нашей новейшей литературы. Он тесно связан с прошлым, но и завершает его; вместе с тем он первый, от кого идут корни последующей литературы. Его сила была гениальная: на последних пушкинских торжествах один из ораторов, авторитетный (хотя иногда парадоксальный) историк, не без основания сказал, что два исторических человека имели громадное влияние на развитие русского общества - Петр Великий и Пушкин. Как у того, так и другого это влияние было глубокое и разностороннее. Прежде всего Пушкин, как никто из предшественников, высоко ставил значение самой поэзии; она создается только вдохновением, ей принадлежит царственная свобода, она не ищет одобрений и не боится хулы черни; она призвана создавать сладкие звуки, но и жечь сердца людей.

Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

Способность кожи к самоочищению и особенности строения рогового и блестящего слоев препятствуют проникновению инфекционных агентов.   Кожа участвует во всех видах обмена веществ (белковом, жировом, углеводном, водно-солевом) и в газообмене. В течение жизни кожа человека изменяется, при этом слабеет ее барьерная функция, ухудшаются процессы восстановления кожи.   Естественно, кожа вовлекается в процесс экологически обусловленных нарушений здоровья населения на территориях, подвергающихся промышленным загрязнениям. Увеличение числа случаев различных заболеваний кожи регистрируется среди населения городов и поселков, подвергающихся влиянию токсических выбросов промышленных предприятий и транспорта.   Состав и свойства природных биологически активных веществ в кедровых продуктах функционального питания, свидетельствует о возможности поддержки функции кожи при использовании этих продуктов.   Полноценный аминокислотный состав улучшает метаболические процессы в клетках кожи и препятствует возрастным изменениям кожи.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.