Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Слово о полку Ігоревім. Мова твору

Ці явища розвинулися саме в українській мові. Українською мовою також збережені закінчення –ови (-єви) в давальному відмінку однини іменників чоловічого роду, хоча властиві взагалі давньоруській літературній мові і, зокрема, мові південноруських пам’яток: красному Романови, по Дунаеви. Кличний відмінок, притаманний українській мові: княже, Рюриче, Давыде, Осмомисле Ярославе, господине, Романе, Мстиславе і т. д. В російській мові це явище майже зовсім зникло (винятком є вислови “ О , Боже! ” і “Чего тебе надобно, старче?”). Форми імперфекта 3 особи однини і множини з закінченням –ть теж увійшли до складу української мови (помняшеть). І взагалі, дієслова в творі в основному закінчуються на –ти: сдумати, потрепати. Зустрічається паралельне вживання форм займенників себі і собі, займенник тъи (той), а не “тот”, як у росіян. Характерне також паралельне вживання форм -ла-, -ра- і -оло-, -оро-: Владимир – Володимир, глава – голова, младий – молодий, вран – ворон, забрало – забороло, храбрый – хоробрий, преградити – перегородити. Навіть форма слова рітко замість рідко вказує на оглушення при вимові, характерне для українців. Автор “Слова” користується поетичними образами-формулами української усної поезії – це передусім постійні епітети, однакові в поемі і народній поезії: чисте поле, широке поле, синє море, ясне сонце, світле сонце, чорна земля, зелена трава, зелене дерево, бистра ріка, камінна гора, студена роса, чорний ворон, сірий вовк, лютий звір, сизий орел, буйний тур, готові коні, осідлані коні, острий меч (шабля), золоте сідло (стремено), тисова кровать, залізні пута, криваві рани, молодий князь, милий брат, красна дівка. Це тільки ті епітети, що пов’язані з однаковими, що й у “Слові” іменниками, хоч чорна туча (хмара), криваве вино (пиво) або “драгыя оксамиты” (дорогі сукна) мають епітети того самого значення. Або порівняймо тавтології, які є в “Слові” і в народних піснях: мости мостити, думу думати, пісню співати, в труби трубити тощо. Багато поетичних образів, що є в “Слові”, пізніше розвинулися в українських піснях., замовляннях. Наведемо деякі порівняння з маловідомих в Україні досліджень. Так, С. Гординський пише, що образ погоні орла (сокола) за лебідкою є досить популярним зачином до багатьох українських народних пісень. Ось одна з них: Ой на морі, на морі синенькім, Там плавала біла лебедонька Із маленькими лебедятами. Де ся взяв сизопірий орел, Став лебедку бити й забивати, Стала лебедка до його промовляти: “Ой не бий мене, сизопірий ороньку, Скажу я тобі всю щирую правдоньку.” Чи не цю метафору використав автор “Слова” в зачині, де пальці порівняв з десятьма соколами, а струни зі зграйкою лебедів? – “Боянъ же, братіє, не десять соколовъ на стадо лебедій пущаше, нъ своя віщія пръсты на живая струны въскладаше; они же сами княземъ славу рокотаху.” А ось плач Ярославни можна порівняти з українським замовлянням дівчини, що благає в Сонця для себе краси: Добридень тобі, Сонечко яснеє, Ти святе, ти ясне-прекраснеє. Порівняймо зі “Словом”: “Світлое и тресвітлое Сълнце! Всемъ тепло и красно еси! Чему, господине, простре, гарячюю свою лучю на лады воі?” Багато дослідників помітили в плачі Ярославни риси, притаманні саме українським голосінням. Про це пише також І. Огієнко. Не виключено, що співець “Слова” чув подібний плач і використав його в поемі.

Фразеологія в “Слові” різноманітна і різного походження. Велика частина її, відповідно до батального характеру твору, взята з живої мови військово-дружинного середовища, як наприклад: “копіе приломити”, “копія приламати”, “испити шеломомь Дону”, “стоять стязи”, “поля чрьлеными щиты перегородиша.”. До цього ж джерела належать і такі фразеологізми, як “луце ж бы потяту быти, неже полонену быти” та ін. Навпаки, книжними здаються фразеологізми такого типу: “истягну ум кріпостію своею”; “поостри сердца своего мужеством”; “наплънився ратного духа” та ін. А тепер виділимо деякі характерні ознаки твору: . повторення прийменника: на ріці на Каялі; . цілу фразу, вставне речення, автор “Слова” ставить не на “своє” місце: “Спала князю умь похоті, і жалость ему знаменіе заступи, искусити Дону великого”. Це можливо лише в ораторській прозі, коли вставне речення виділяється інтонацією. . манера автора “Слова” “сполучати слова, які подібно звучать” (цю особливість виділив Л. А. Булаховський): “а самъ подъ чрълеными щиты на кроваві траві притрепанъ Литовскыми мечи, и с хотию на кровать, и рекъ”. . місцевий відмінок без прийменника на позначення часу досить часто вживається в мові твору, як і в давньоруській: рекъ Боянъ исходи на Святъславля – сказав Боян на кончине Святослава. Отже, “Слово” недаремно називають вершиною культури художнього слова епохи Київської Русі. Автор твору часто виходить за межі описуваної події, перериваючи своє оповідання про похід Ігоря ліричними відступами, міркуваннями про сучасне і минуле в житті Русі, закликами до єднання князів та ін. Безсмертне “Слово” включає в себе елементи військової історичної повісті, ораторського твору і ліричної пісні. Через те в цілому мова твору, сповнена художніх прикрас, надзвичайно різноманітна і барвиста. Справді, на основі цієї поеми можна скласти своєрідний реально-енциклопедичний словник живої народної східнослов'янської мови. Але цей величний твір, як не дивно, не залишив ніякої поетичної традиції: у древній писемності мало слідів його впливу. І все ж, розповідь про похід, про битву, про скорботу покинутої Ярославни виконаний поетичними рисами рідкої краси, паралелі яких відшукуються тепер у народно-поетичному переказі. ЛІТЕРАТУРА 1. Слово о полку Игореве: Древнерусский текст/ Пер., сост. вступ. ст., примеч. Д. С. Лихачёва – М.: Просвещение, 1984. 2. Скляренко В. “Темні місця»” в “Слові”// Мовознавство.– 1998 – №1 – с. 13-19. 3. Скляренко В. “Темні місця»” в “Слові”// Мовознавство.– 1999 – №2-3 – с. 10-20 . 4. Лозко Г. “Слово.” – видатна пам`ятка української літератури: (Поетичність мови “Слова”)// Дивослово – 1995 – №9 – с. 21-27 5. Яценко Борис. “Слово ” та його доба: (Комплексне дослідження) – Київ; в-во ім. О. Теліги: Веселка, 2000. 6. Курс історії української літературної мови/ ред. В. Л. Шикан 7. Гординський Святослав. “Слово ” і українська народна поезія: Вибрані проблеми, – Вінніпег: УВАН, 1963.----------------------- Курс історії української літературної мови/ під ред. В. Л. Шикана

Поза всяким сумнвом, укранськими  не тльки мсце д, а й сторичн реал, лексика, художн образи, лтературна форма твору. Абсурднсть твердження ста ще ясншою, коли згадати, що саме пд час антиполовецького походу пвденних русичв на чол з князем ¶горем Володимиро-Суздальщина була найближчим союзником половцв у боротьб з Кивом. Отже, н здйснити вйськовий похд на половцв, н оспвувати його суздальц не могли, а значить проголошувати Слово продуктом творчост росян нема жодних пдстав. [374] Здибуваний у Слов о полку ¶горевм термн русич зустрчаться лише там. Це, - пояснюють, - авторське слово, свордна формула високого стилю староруського поета. [375] Якщо не брати до уваги поетичних та публцистичних опусв, то цей термн в якост етнонма нколи практично не вживався. Цкаво, що слово русич не ма жночого роду, на вдмну вд етнонма русин - русинка. Вдомий французький дослдник Анр Мазон  росйський вчений Зимн, як виступають проти давньоруськост Слова, вважаючи його стилзацю, написаною в XVIII ст. вихованцем Кивсько духовно академ ¶ваном Биковським, посилаються якраз на термн русич як на аргумент неоригнальност твору

РЕФЕРАТЫ:

Донецький економічний район. Роль агропромислового комплексу в економіці України

Во главе нового сенаторского списка он ставит собственное имя, превращаясь, таким образом, в pri ceps se a us. Теперь он мог приступить к преобразованию власти. 13 января 27 г. Октавиан торжественно объявил в сенате о сложении своих чрезвычайных полномочий, срок которых, кстати говоря, истёк ещё 1 января 33 г., получив взамен империй над рядом провинций (Тарраконская Испания, Лугдунская Галлия, Бельгика, Сирия и Египет) сроком на 10 лет (R. G., 34, 1; Dio., LIII, 3-11; ac. A ., III, 28). Т. Моммзен полагал, что наряду с империем над группой провинций на десять лет Октавиан получил в 27 г. общий imperium proco sulare, заключавший в себе пожизненное право верховного военного командования всеми войсками Империи.39 Критикуя это положение теории Моммзена, Э. Д. Гримм справедливо указал на отсутствие следов двойной проконсульской власти Августа в исторических источниках.40 Проконсульский империй, дававший его обладателю право военного командования, сделался в дальнейшем одной из важнейших составляющих полномочий принцепса.

Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

Что же сделало Печорина "топором в руках судьбы"? Лермонтов не знакомит нас с хронологической биографией своего героя. Сюжет и композиция романа подчинены одной цели - углубить социально-психологический и философский анализ образа Печорина. Григорий предстает в разных повестях цикла одним и тем же, не меняется, не эволюционирует. В этом - признак ранней "омертвелости", того, что перед нами действительно полутруп, у которого "царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови". Многие современники Лермонтова пытались ограничить все богатство образа одним качеством - эгоизмом. Белинский решительно защищал Печорина от обвинений в отсутствии высоких идеалов: "Вы говорите, что он - эгоист? Но разве он не презирает и ненавидит себя за это? Разве сердце его не жаждет любви чистой и бескорыстной? Нет, это не эгоизмЕ " Но что же это? Ответ на это вопрос дает нам сам герой: "Моя бесцветная молодость прошла в борьбе с самим собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца; они там и умерлиЕ " Честолюбие, жажда власти, желание подчинить своей воле окружающих овладевают душой Печорина, который "из жизненной буриЕ вынес только несколько идей - и ни одного чувства".

Леся Українка - "чи не єдиний чоловік на всій Україні!"

МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Доклад на тему: «МАРИНА ЦВЕТАЕВА» Доклад подготовила: ученица 11 “В” класса лингвистического лицея им. А.С. Пушкина школы №22 Коробейникова Оксана Проверила: Ижевск, 2000 г. О МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ Среди самых замечательных имен в русской поэзии двадцатого века мы справедливо называем имя Марины Цветаевой. Марина Ивановна Цветаева родилась в 1892 году в Москве, в интеллигентной семье. Отец ее, выходец из Владимирской губернии, самостоятельно, благодаря личным способностям и великому трудолюбию, достиг известности как филолог – профессор Московского университета и как искусствовед – основатель Музея изящных искусств (ныне Музей имени Пушкина в Москве); Иван Владимирович Цветаев был также директором Румянцевского музея. Мать Марины была талантливой пианисткой, ученицей Рубинштейна. Атмосфера профессорской семьи, атмосфера искусства, высокой культуры, учение в частных пансионатах и гимназиях, поездки за границу, слушание в Сорбонне курса истории старо-французской литературы — все это, несомненно, сказалось на формировании личности и характера Цветаевой.

Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

Прекращение курения - первый обязательный шаг. Необходимо объяснит; пациенту вредное воздействие курения, преимущества его прекращения поддержать его в стремлении бросить курить, вести здоровый образ жизни В дальнейшем, возможно использование никотин-замещающих препаратов Устранение действия других ирритантов респираторной систем ь возможно осуществлять в настоящих условиях только путем профессиональной ориентации больных. Однако, выполнение этих условий не гарантирует прекращения болезни Лекарственная терапия. Бронхорасширяющая терапия. Бронходилятаторы занимают ведущее место в лечении ХОБ, являясь средствами , так называемой, базисной терапии. Существуют три группы названных препаратов: · антихолинерги ческие средства · бета - 2-агонисты, · метилксантины. Возможны различные пути введения в организм названных лекарственн ых препаратов. Наиболее предпочтителен и безопасен ингаляционный путь введения, который обычно не вызывает серьезных побочных эффектов. Существует большое разноообразие ингаляторов, наиболее распространены дозированные ингаляторы.

Князь Игорь – герой «Слова о полку Игореве»

Отныне комплектование отправляемых на фронт частей шло за счёт плохо обученных новобранцев и резервистов. Надеясь своим авторитетом поднять боевой дух на фронте, Николай II принял на себя Верховное главнокомандование войсками. К весне 1916 г., благодаря усиленной работе русской военной промышленности в русской армии был ликвидирован "снарядный голод". Армия стала получать необходимое количество снарядов и патронов. В войсках царил подъём. Ангия и Франция, вопреки союзническим обязательствам, активных боевых действий на Западном фронте не вели. Если в начале войны Австро-Венгрия и Германия на Восточном фронте сосредоточили 55 дивизий, а на Западном 90, то в 1915 г. против России действовало 140, а против её союзников 91 дивизия австро-германского блока. В 1915 г. в первой мировой войне Восточный фронт был главным. Таким образом, несмотря на неудачи русских войск в военной кампании 1915 г. была сорвана основная стратегическая задача немецкого командования: Германии не удалось разгромить и вывести из войны русскую армию.

Християнський світогляд на язичницькі традиції в тексті "Слово о полку Ігоревім"

Гаев, произносящий длинные посещал колонии толстовцев В 1889 году речи, - это под Полтавой и ез- воспитанник юнкерского всего лишь пародия на дил в Сумский уезд к училища Куприн печатает культурного и образованного сектантам с. Павловки - свой первый дворянина. "малеванцам" , по своим небольшой рассказ в журнале Конфликт с жизнью взглядам близким к "Русский сатирический разрешается в пользу толстовцам . В самом конце листок",который торжествующего Лопахина, 1893 года он побывал у называется "Последний "хищного зверя" по толстовцев хутоpа Хилково , дебют". За опубликование определению Пети Трофимова. пpинадлежавшего кн. Д.А. рассказа без Лопахин - явная Хилкову . Оттуда разрешения начальства противоположность владельцам отпpавился в Москву к Куприн был подвергнут вишневого сада. Толстому и посетил его в аресту на гауптвахте. Беспечности и непрактичности один из дней между 4 и Выйдя в отставку /1894 год/ старых хозяев вишневого сада 8 янваpя 1894 года . Встpеча и поселившись в Киеве, пpоизвела на Бунина , как писатель противопоставлены энергия и он писал , сотрудничает в киевских хозяйственная "потpясающее впечатление" . газетах. целеустремленность Толстой и отговоpил его от Интересным литературным Лопахина. .Он прямой потомок того , чтобы явлением была серия очерков тех, "чьи лица глядят с "опpощаться до конца" . "Киевские каждого Весной и летом 1894 Бунин типы" /1895-1898 гг./ вишневого дерева в саду". путешествовал по Укpаине .

Слово о полку Игореве

Министерство внутренних дел Российской Федерации Академия экономической безопасности Кафедра административного права и административно правовой деятельности. Курсовая работа по теме: Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере. Научный руководитель: Преподаватель кафедры Капитан милиции Пермяков А.Г. Сдал: Курсант 3-го курса юридического факультета Зайцев Э.А. Москва 2004г.План:Введение Платежи за пользование природными ресурсами.6 1.2 Плата за негативное воздействие на окружающую среду.7 1.3 Плата за 1.4 Плата за 1.5 Плата за лесные 2.2 Налог на добычу полезных 3 3.1 Экологические 3.2 Плата за загрязнение окружающей используемой окружающей среды регулирует более ста законов и нормативно правовых актов. Экономический механизм, охраны окружающей среды, регулируется гораздо более меньшим количеством законов. И это при том, что последние десятилетия, эта тема является в России наиболее актуальной, ведь не для кого не секрет что последнее десятилетие из страны вывозятся тонны полезных ископаемых, часть которых добывается варварскими способами, с нарушением законов и наносит ужасающий вред окружающей среде.

Слово о полку Игореве

У судов штатов огромный «портфель заказов», поскольку их юрисдикция имеет общий, неограниченный характер, что позволяет им принимать решения практически по делам любого характера. Юрисдикция (подсудность, подведомственность) - это судопроизводство, отправление правосудия по делам, которыми уполномочен заниматься суд. За последние годы суды штатов ежегодно рассматривали свыше 29 миллионов дел. В качестве противопоставления можно отметить, что за тот же период федеральные суды ежегодно рассматривали лишь около одного миллиона дел. Из них 78 процентов касались заявлений о банкротстве, 4 процента составляли уголовные дела и 18 процентов - гражданские дела. 0 различиях между федеральными судами и судами штатов можно судить и по количеству судей, занятых в каждой из этих систем. В системе федеральных судов занято менее 1600 судей. В системе судов штатов их число приближается к 30 000. Какие дела рассматриваются Федеральными судами? Как показывают вышеприведенные данные, юрисдикция федеральных судов не столь широка, как юрисдикция судов штатов.

"Слово о полку Игореве"

Среди принципов можно рассматривать указанные в ст. 8 Конституции РФ свобода экономической деятельности, конкуренцию, равную защиту всех форм собственности и др. Во-вторых, конституционные основы устанавливают тот минимум гарантий прав и интересов участников банковских правоотношений, который не МОЖЕТ быть ограничен специальными банковскими нормами. К числу таких прав и свобод нужно отнести право на собственность, право на информацию, право на защиту и т.п. На первый взгляд может показаться, что указанные права и свободы соотносятся только со статусом гражданина в Российской Федерации и не могут распространяться на юридических лиц. В действительности это не так, и подтверждением тому может служить постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996 г. по делу о проверке конституционности пп. 2 и 3 ч. первой ст. 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года «О федеральных органах налоговой полиции». Это постановление имеет существенное значение для решения большого числа проблем, и не только проблем банковского права. В данном же случае необходимо отметить, что Конституционный Суд Российской Федерации установил, что конституционные права человека и гражданина распространяются на юридических лиц в той степени, в какой эти права могут быть к ним применимы.

Как я представляю себе автора "Слова о полку Игореве"

Управление собственностью субъектов Российской Федерации осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Часть полномочий по управлению указанной собственностью на водные объекты органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Водным Кодексом могут передать соответствующим федеральным органам исполнительной власти. Декларируя преимущество государственной собственности на водные объекты Водный Кодекс предоставляет обширные права на пользование лицам, не являющимся собственниками. Статья 41. Кодекса определяет права на водные объекты лиц, не являющихся собственниками водных объектов. В соответствии с данной статьей лица, не являющиеся собственниками водных объектов, могут иметь следующие права на водные объекты: право долгосрочного пользования; право краткосрочного пользования; право ограниченного пользования (водный сервитут). Водные объекты, находящиеся в государственной собственности, предоставляются гражданам или юридическим лицам в долгосрочное и краткосрочное пользование в зависимости от целей использования, ресурсного потенциала и экологического состояния водных объектов.

Опускаясь в смысл былого, познаем смысл настоящего и будущего (по материалам "Слова о полку Игореве"и современным исследованиям политологов)

Несколько иным, хотя и основанным на ранее действовавших нормах, стал порядок приня­тия решений об одобрении крупных сделок: совет директоров принимает решение об одоб­рении единогласно всеми членами совета (кроме выбывших); собрание акционеров по общему правилу при­нимает решение кворумом в три четверти от числа присутствующих; вопрос об одобрении крупной сделки, не ре­шенный советом директоров по причине отсутст­вия единогласия, собрание акционеров решает простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций принимающих уча­стие в общем собрании акционеров. Совершенно новыми являются нормы пунктов 4-7 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ, (в редакции федеральных законов от 13.06.1996 г. №65-ФЗ, 24.05.1999 г. №101-ФЗ, 07.08.2001 г. №120-ФЗ) о содержании решения об одобрении крупной сделки, соотношении норм глав X и XI вышеуказанного закона, оспоримости крупных сделок и применимости норм статьи 79 того же закона к обществам с одним акцио­нером. Так в решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Читая "Слово о полку Игореве"

Иные последствия влечет за собой отсутствие данных о страховщике. Сторона, на которую возложена обязанность страхования, может заключить тогда договор с любой страховой компанией. Рассматриваемый вид страхования составляет неотъемлемую часть строительного инвестиционного процесса на всех его стадиях - от разработки технико-экономического обоснования до пуска объекта в эксплуатацию. Объектами страхования служат не противоречащие законодательству имущественные интересы страхователя, связанные с выполнением им строительно- монтажных и других работ при возведении строительных объектов, а также с возмещением вреда, причиненного здоровью или имуществу третьих лиц при производстве этих работ. Страхование строительных работ включает строительные материалы и конструкции, расходы на заработную плату, расходы по перевозке, таможенные сборы и пошлины, а также строительные элементы и материалы, поставленные заказчиком, монтажные работы, оборудование строительной площадки, расходы по расчистке указанной в договоре страхования территории от обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового случая.

Моё отношение к "Слову о полку Игореве"

Непосредственным объектом могут выступать конкретные общественные отношения, связанные с определённой сферой экономики, конкретным экономическим отношением. Объективная сторона большинства рассматриваемых преступлений в сфере экономической деятельности заключается в совершении их путём действий (например, понуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения). Часть преступлений может совершаться путём бездействия (например, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). Составы, имеющие материальную конструкцию, предполагают обязательную взаимосвязанность деяния, общественно опасных последствий и причинной связи между ними (например, незаконная банковская деятельность). Формальные составы предполагают для правовой оценки лишь установления факта общественно опасного деяния (например, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). Субъектом преступлений в сфере экономической деятельности могут быть физические, вменяемые лица, достигшие 16-летнего возраста. Субъекты некоторых преступлений имеют признаки специального субъекта -должностного лица (например, регистрация незаконных сделок с землёй).

XI век в "Слове о полку Игореве"

Сначала за дату преступления был принят август 1941 года, потом срок перенесли на сентябрь-октябрь 1941 года. О самих трех лагерях ничего не говорилось, даже неизвестно, где они находились, был упомянут только район в 25 или 40 км на запад от Смоленска. Совершенно очевидно, почему советское правительство приняло немецкое число — 11000. Подразумевалось, что пленные Старобельска и Осташкова также находятся в числе погибших в Катыни, и тем самым пресекались все дальнейшие домыслы относительно их судьбы. В советском заявлении говорилось, что расстрел польских военнопленных был произведен специальным немецким подразделением, неким «рабочим батальоном №537», под командованием обер-лейтенанта Арнста. Действительно, в годы войны отдел связи под таким же номером был дислоцирован в районе Катыни. Командовал частью подполковник Арнст. Согласно советской версии, в 1943 году немцы вдруг вспомнили о своих преступлениях и решили использовать их в целях антисоветской пропаганды. Они якобы согнали в Катынский лес группу советских военнопленных в 500 человек и приказали им выкопать тела убитых. Затем произвели тщательный обыск всех тел, вынули из карманов одежды все документы, датированные позднее мая 1940 года, и взамен вложили сотни экземпляров чудом раздобытых советских газет от апреля 1940 года.

Язычество и христианство в «Слове о полку Игореве»

Позже к ним присоединились Казахстан и другие республики (кроме Прибалтики и Грузии). Подписанием этого договора заканчивалось существование Советского Союза как единого государства. Президент СССР Горбачев был вынужден сложить свои полномочия. Итак, из всего выше сказанного, можно понять, что причин, как образования, так и распада было больше, чем мы могли себе представить. Естественно, что причинами образования послужило то, что власти хотели централизованного государства во главе с коммунистической партией, в этом были и свои плюсы, и свои минусы. Однако, это союзное государство не приказало долго жить. В распаде СССР прежде всего виновата правящая верхушка. Власть перенесла острейший кризис, после которого все попытки восстановления прежней системы не приводили к успехам. Перестала существовать единая партийная система, появились другие партии. После кризиса многие республики просто не захотели терпеть диктатуру центральной власти, им нужна была своя власть, независимость, в конечном счете они признавали свой суверенитет и больше не относились к СССР.

"Слово о полку Игореве"

Однако эта величина в некоторой степени зависит от размера монитора. Дело в том, что периферийные области сетчатки глаза содержат светочувствительные элементы с меньшей инерционностью. Поэтому мерцание мониторов с большими углами обзора становится заметным при больших частотах кадров. Способность управляющей электроники формировать на экране мелкие элементы изображения зависит от ширины полосы пропускания (ba dwid h). Ширина полосы пропускания монитора пропорциональна числу пикселей, из которых формирует изображение видеокарта вашего компьютера. К ширине полосы пропускания монитора мы еще вернемся. Теперь перейдем к другому типу мониторов – LCD. 3. LCD Mo i ors LCD (Liquid Crys al Display, жидкокристаллические мониторы) сделаны из вещества, которое находится в жидком состоянии, но при этом обладает некоторыми свойствами, присущими кристаллическим телам. Жидкие кристаллы были открыты давным-давно, но изначально они использовались для других целей. Молекулы жидких кристаллов под воздействием электричества могут изменять свою ориентацию и вследствие этого изменять свойства светового луча проходящего сквозь них.

Герой времени в «Горе от ума» Грибоедова

Эта программа шифрует/расшифровывает диски только по запросу пользователя . Выполнена она в виде загрузочной дискеты - boo -cектор содержит boo s rap loader KOH, а где-то в других секторах лежит основной код KOH. При загрузке с дискеты KOH задает пользователю вопрос типа: «А можно, я сам себя установлю на винчестер?» (если он уже на винчестере, то спрашивает то же самое про дискету). При утвердительном ответе KOH переносит себя с диска на диск. В результате KOH переносит (копирует) сам себя с дискеты на винчестер, а с винчестера на дискеты, но только с разрешения хозяина компьютера. Затем KOH выводит текст о своих ho -keys («горячие» клавиши), по которым он шифрует/расшифровывает диски - спрашивает пароль, читает сектора, шифрует их и делает недоступными, если не знать пароля. Есть у него, кстати, ключ деинсталляции, по коему он сам себя с диска убирает (расшифровав, естественно, все, что было зашифровано). Итого, KOH - это некая утилита защиты информации от несанкционированного доступа. Добавлена к ней, правда, одна особенность: сия утилита сама себя может копировать с диска на диск (с разрешения пользователя). Вирус ли это?. Да или нет? Скорее всего - нет.

Человечность "Слова о полку Игореве"

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ. Противозачаточными таблетками в настоящее время пользуются свыше 180 млн. женщин по всему миру и именно эти препараты изучают более интенсивно, чем какие-либо другие. Несмотря на регулярно появляющиеся в печати панические статьи, имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что оральные контрацептивы приносят здоровью многих женщин больше пользы, чем вреда. Нет, например, убедительных доказательств того, что противозачаточные таблетки служат причиной раковых заболеваний, напротив, есть свидетельства, что они снижают частоту рака яичников и слизистой матки. Описаны и другие благоприятные воздействия оральных контрацептивов. Многие женщины считают, что эти таблетки уменьшают кровопотерю при менструациях, делают их более регулярными и менее болезненными. Иногда прием противозачаточных таблеток способствует исчезновению угрей и ослабляет предменструальные симптомы; показано, что воспаление тазовых органов - одна из серьезных причин бесплодия - среди женщин, принимающих таблетки, встречается вдвое ниже, чем среди тех, кто ими не пользуется.

Композиция и ее роль в раскрытии идеи "Слова о полку Игореве"

Отмечаются также внезапные падения артериального давления и аритмии. Характерен гипергидроз туловища, ладоней, стоп. В наиболее тяжелых случаях у больных наблюдаются тотальные параличи всех поперечно-полосатых мышц. Перед глазами врача предстает человек, неподвижно лежащий в постели с закрытыми глазами и не реагирующий движениями, мимикой или словами ни на какие внешние раздражения. Дыхание его поддерживается с помощью аппарата ИВЛ. При пассивном поднимании век больного его глаза могут стоять по средней линии, глоточный рефлекс и рефлекс с мягкого нёба отсутствовать, сухожильные рефлексы не вызываться. Однако никогда не происходит нарушения сознания (поражена только ПНС!), и проведенная в этот период ЭЭГ не покажет существенных отклонений от нормы. Следовательно, пытаться добиться каких-либо ответных реакций у таких больных с помощью приемов, применяемых при обследовании пациентов, находящихся в коме (давление на грудину, уколы и другие болевые раздражения), недопустимо. Правильная тактика лечения непременно даст положительные результаты уже через несколько дней.У данного больного были поражены дистальные отделы мышц только нижних конечностей, а из черепных нервов была затронута только II пара.

Образ Русской земли в "Слове о полку Игореве"

При этом имеется диссоциированное её нарушение – снижение преимущественно секреции воды и бикарбонатов, а секреция пищеварительных ферментов уменьшается в меньшей мере. В итоге происходит уменьшение объёма жидкой части, увеличение его вязкости, наступает преципитация белка. Белковые преципитаты увеличиваются в своём количестве и объёме, постепенно вызывает сужение протоков с последующей полной их обструкцией. При продолжении секреторной деятельности поджелудочной железы это приводит к прогрессирующему увеличению давления в протоках поджелудочной железы и её отёку.Заболевания желчевыводящих путей и печени (билиарный панкреатит) Заболевания билиарной системы вызывают хронический панкреатит в 25-40% случаев, в основном у женщин. Билиарный панкреатит патогенетически связан с ЖКБ. Частые рецидивы билиарного панкреатита обычно возникают при миграции мелких и очень мелких камней. Особенно тяжелые и длительные обострения ХП наблюдаются после проведения каменогенной терапии. Болевые приступы развиваются не у всех больных, даже с сверхмелкими камнями, а у «гурманов», которые вкусными кушаньями провоцируют спазм желчного пузыря, сфинктера Одди и отёк ПЖ.

Hе Кирилл ли Туровской с Припяти - автор "Слова о полку Игореве"?

Первичным звеном возникновения СЗРП во втором триместре беременности является нарушение маточно-плацентарного кровотока (в 74,2% случаев возникает СЗРП). При вовлечении двух артерий - в 100% случаев. В подавляющем большинстве этих случаев требуется проведение досрочного родоразрешения. Встречающиеся случаи изолированного нарушения плодово- плацентраного кровотока при СЗРП связано в большей части с нарушением строения плаценты.Причины ложноположительных результатов: 1).Не всегда тяжесть СЗРП соответствует тяжести нарушения плодовой гемодинамики, что объясняется различной адаптационной реакцией плода на приблизительно одинаковую выраженность задержки и длительности внутриутробного страдания. 2).Часть новорожденных рождается с минимальным дефицитом массы, их состояние не требует интенсивного наблюдения и лечения и поэтому не учитывается в ходе анализа, в то время как неонатологи выставляют диагноз гипотрофии, руководствуясь массоростовым коэффициентом.Внутриутробная гипоксия. Большую практическую ценность представляет использование допплерометрии для обнаружения хронического дистресса, что способствует дородовому выявлению групп новорожденных, подлежащих тщательному наблюдению и лечению.

Картины природы в "Слове о полку Игореве"

При этом традиционные дифференциально-диагностические трудности акцентируются тем обстоятельством, что пароксизмы являются первыми или немногочисленными. Поэтому широко известные их признаки, выделенные у больных находящихся в развернутой стадии заболевания не всегда могут быть использованы. Речь идет, например, о таких типичных признаках эпилептических припадков у больных эпилепсией, как цикличность, стереотипность клиники, спонтанность и повторность. Производится тщательный анализ клинических проявлений пароксизма и обстоятельств его развертывания, при этом непременно учитываются: возраст больного, возможные провоцирующие факторы, время суток, род занятий, поза, положение тела и общее состояние больного непосредственно перед началом пароксизма. Изучается анамнез заболевания, жизни, наследственный анамнез, результаты объективного соматического, неврологического и дополнительных методов исследования. В случаях непреодолимых затруднений в идентификации эпилептического или неэпилептического характера пароксизма, мы удовлетворялись выявлением признаков указывающих на его церебральную природу, на основании соответствующих критериев, содержащихся в определении церебрального пароксизма, разработанного комитетом экспертов ВОЗ, и приведенного в первой главе.

«Слово о полку Игореве»

Целью сновидения является устранение мешающих сну раздражителей в форме галлюцинаторного исполнения неудовлетворенных в бодрствующем состоянии желаний. Имеет явную форму выражения (явное содержание сновидения) и скрытое за ней бессознательное содержание ( скрытые мысли сновидения). Работа сновидения - процессы, благодаря которым из скрытых мыслей сновидения, соматических раздражителей во время сна, остатков дневных впечатлений формируется явное содержание сновидения. Фрейд различает четыре основных механизма Р.с.: 1)сгущение; 2) смещение; 3) вторичная обработка; 4) наглядное (образное) изображение мыслей и высказываний. Сгущение - слияние различных представлений в одно составное. Один из важнейших механизмов работы сновидения. Смещение - один из основных механизмов работы сновидения, а также искажения бессознательных мыслей и желаний в других явных формах психической жизни, заключается в смещении акцента с главного на второстепенное. В результате С., например, важнейший скрытый элемент представлен в явном содержании сновидения весьма отдаленными и незначительными намеками.

Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

Однако пример показывает, что в определенных пределах предприятие может снижать цену до такого низкого предела, который позволяет возместить сумму понесенных переменных затрат. 5. Формирование цены на конкурентном рынке Цены подвергаются изменениям на рынке под воздействием спроса и предложения. Спрос можно определить как желание и возможность потребителя купить товар или услугу в определенное время и в определенном месте. Цена спроса есть цена, которую готов уплатить покупатель при некотором значении спроса на данный товар. Законом изменения спроса в зависимости от цены на рынке свободной конкуренции признается, что при неизменности всех прочих условий снижение цены ведет к возрастанию спроса. И наоборот, повышение цены уменьшает спрос. Эту зависимость принято отображать в виде графика (рисунок 5) и обозначать через D (от англ. dime sio – измерение, размеры, величина). Рисунок 5. – Кривая спроса На практике часто бывает достаточно использовать линейные зависимости типа: или , где - спрос в натуральных единицах; - цена спроса; - постоянные коэффициенты, которые находятся эмпирическим путем.

Ринок горілки в Україні

Размах и сложность реализации данных мероприятий обусловливают поэтапное проведение преобразований, темпы и масштабы которых зависят от исходных условий и особенностей хозяйственной системы страны. Таким образом, формирование социально-ориентированной смешанной экономики требует реализации следующих основных направлений и элементов: 1. Формирование системы рыночных отношений: 1.1 Либерализация: цен; хозяйственных операций; внешнеэкономических отношений 1.2 Структурные преобразования: разгосударствление; приватизация; демонополизация и создание конкурентной среды 1.3 Институциональные преобразования: • создание рыночной инфраструктуры (банков, бирж, фондов и т.д.); • формирование нового законодательства, а также правил и норм, регулирующих поведение субъектов экономики в различных сферах (бюджета, налогов, предпринимательства и т.д.); • подготовка кадров для рынка. 2. Формирование социальной ориентации: • первоочередные меры помощи бедным слоям населения; • создание новой системы социальной защиты 3. Преобразование структуры народного хозяйства: конверсия; стимулирование прогрессивных отраслей; программы структурного преобразования отраслей и регионов.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.