Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

Всі види ресурсів банку становлять його пасив. Третьою групою об’єктів бухобліку в банку є його функціональні обов’язки. Вони є основною діяльністю банку, яка зводиться до виконання передбачених ліцензією НБУ прав на ведення розрахункових, касових, кредитних та ін. операцій. Здійснення банком своїх функціональних обов’язків вимагає з боку банку витрат (видатків) з утримання будов, обладнання, з їх ремонту, утриманню охорони, персоналу, витрат на рекламу, відрядні видатки тощо. Всі ці видатки є об’єктами бухобліку. Також необхідні постійний облік і контроль доходів, одержаних банком в вигляді платежів клІєнтів та інших позичальників за надані ним послуги й виконані для них роботи. Видатки входять до складу активу балансу, доходи – до пасиву. Нарешті, останньою групою об’єктів бухобліку в банку є фінансові результати статутної діяльності. Вони дозволяють контролювати й аналізувати склад прибутків і збитків банку від основної діяльності, а також доходів і видатків, які одразу відносять чи до складу збитків, чи прибутків (одержані й сплачені штрафи, суми викрадень і розтрат тощо). Тривалий збиток як результат статутної діяльності неможливий, бо він веде до банкрутства (якщо видатки банку перевищують його доходи). При обчисленні фінансового результату діяльності банку враховують весь обсяг одержаних доходів і зроблених видатків оборотами, що зростають як за звітний квартал, так і за звітний рік, що й дозволяє обислювати балансовий прибуток чи збиток. Прибуток являє собою статтю пасиву балана, а збиток – статтю активу. “Всі зміни у складі коштів банку та їхніх джерел (ресурсів), формування доходів, видатків банку, виявлення фінансових результатів відбуваються внаслідок певних банківських операцій (угод). Банківська операція, або угода, - кожен факт, що відбувся, оформлений документом, такий, що викликає зміни як у діяльності банку, так і в його балансових показниках” . Ситуаційне завдання Завдання 1. Зробити бухгалтерські записи по внутрішньобанківських операціях: Перераховано аванс підприємству зв’язку (рахунок № 26002700) на телеграфні витрати – 350 грн. Видано з каси на службове відрядження працівнику банку Іванову І.А. – 802 грню Видано аванс працівнику комерційного банку Антипову Л.В. на придбання канцелярських товарів – 250 грн. Нараховано за послуги за інкасацію торговельної виручки універмагу (рахунок № 135855572) за квартал – 1500 грн. Нараховано заробітну плату персоналу банку за другу половину червня 1999 р.: до видачі – 25400 грн.; відрахування із заробітної плати – 2861 грн. Видано короткострокову позику – 5000 грн. Видано готівку по чеку – 1500 грн. № п.п. Документ та зміст господарської діяльності Сума Номер рахунка Тип господар-ських операцій Дебет Кредит 1. Перераховано аванс підприємству зв’язку на телеграфні витрати (рахунок № 26002700) 350 970 161 2. Розхідний касовий ордер Видано з каси на службове відрядження працівнику банку Іванову І.А. 802 904/71 031 I 3. Розхідний касовий ордер Видано аванс прцівнику комерційного банку Антипову Л.В. на придбання канцтоварів 250 904/71 031 I 4. Нараховано за послуги за інкасацію торговельної виручки універмагу за квартал (рахунок № 13585572) 250 904/71 031 I 5. Меморіаль-ний ордер та розрахункові відомості Нараховано зарплату персоналу банку за другу половину червня 1999 року До виплати Відрахування із зарплати  25400 2861 971 904/70 904/70 904/68 III II 6.

Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку Контрольна робота з дисципліни “Банківський облік і аудит ” з спеціальності «Банківська і страхова справа» студента Даниловського Вадима Леонідовича Всі об’єкти бухгалтерського обліку в комерційному банку поділяють на чотири групи: господарські засоби та їх розміщення (основні й оборотні); ресурси (джерела утворення) господарських коштів; функціональні обов’язки банку (статутна діяльність – процес здійснення послуг); фінансові результати статутної діяльності. До господарських засобів комерційного банку належать: грошові кошти; матеріальні цінності; дебіторська заборгованість (видані кредити); відвернуті кошти. Кожна з названих груп засобів має певний склад. Так, до грошових коштів належать: - грошові кошти в касі банку – готівка в вигляді національної валюти (гривні) та в валюті іноземних держав (долари США, німецькі марки тощо); кошти на кореспондентських рахунках, що зберігаються в НБУ та в інших банках на правах кореспондентських відносин у національній валюті або валюті іноземних держав, розміщеної в банках країни або в банках іноземних держав; кошти, вкладені в цінні папери (акції, облігації, векселі, зобов’язання державної скарбниці, сертифікати тощо); кошти на зервному рахунку в НБУ. Другу категорію господарських засобів банку становлять матеріальні цінності (майно), тобто: основні засоби – предмети, що мають тривалий термін експлуатації – більше одного року. Для відшкодування їхньої вартості банк щомісячно нараховує знос (амортизацію) з включенням його суми в видатки. Норми зноси встановлюються державою, вони єдині для всіх підприємств та установ; нематеріальні активи – вартість права користування землею, водою, будовами, приміщеннями, ліцензіями, патентами, маркетинговими послугами, програмним продуктом і т.і. ЇІхня вартість відшкодовується також частинами, що включаються в видатки банку через нарахування зносу, норми якого встановлюються банком самостійно; малоцінні й швидкозношувані предмети (МШП); господарські матеріали – запасні частини, папір, бланки, канцелярські товари, фарба тощо; списуються ті включаються до складу видатків банку по мірі використання в сумі фактичних витрат на їхнє придбання. Далі, третю групу господарських засобів становить дебіторська заборгованість, тобто кошти, які винні банкові його позичальники. Ці суми звичайно мають чималу питому вагу в господарських засобах банку й свідчать про обсяг наданих ним кредитів. Наявність кредиторської заборгованості забезпечує надходження коштів в дохід банку і отримання прибутку. Дебіторскька заборгованість належить до поняття “вартість, що самозростає”, позаяк видані кредити (позики) повертаються й погашаються позичальником з відсотками. Кредити поділяються на: короткострокові й довгострокові позички, видані клієнтам; міжбанківські кредити, видані іншим банкам; споживчий кредит, виданий фізичним особам; інші види позичок. Також у складі дебіторсбкої заборгованості можуть бути присутні суми, видані в підзвіт, або суми перерахованих авансів, переплат або помилково списані НБУ.

У сучасному свт розвязування складних наукових та виробничих задач неможливо без використання моделей та моделювання. Серед рзних видв моделей особливе мсце займають математичн модел, тому що вони дають змогу враховувати кльксн та просторов параметри явищ та використовувати точн математичн методи. Вивчення реальних явищ за допомогою математичних моделей, як правило, вимага застосування обчислювальних методв. При цьому широко використовуються методи прикладно математики, математично статистики та нформатики. Домашн завдання: Вивчити означення: модель, моделювання, класифкаця моделей,компютерне моделювання. Записати приклади моделей, з повсякденного життя. УРОК 3. Алгоритми та х властивост Мета уроку: Дати поняття про алгоритм, його властивост та способи подач. Навчити розпзнавати алгоритми навколо себе. Вмти розрзняти правильно та неправильно сформульован алгоритми. Теоретичний матерал Кожна людина щодня зустрчаться з безлччю задач вд найпростших  добре знайомих до дуже складних

РЕФЕРАТЫ:

Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

Это новое соотношение является более совершенным для обеих стран по сравнению с соотношением обмена в условиях самообеспечения, показанного прямыми производственных возможностей каждой из стран. Специализация, основанная на использовании принципа сравнительных преимуществ, способствует более эффективному размещению мировых ресурсов и увеличению производства как пшеницы, так и кофе, а потому выгодна и США, и Бразилии. В результате специализации и торговли обе страны имеют большее количество каждого вида продуктов (точки A' и B’ против A и B на рис. 2а и 2б). Эти показатели сведены воедино в таблице 4, которая заслуживает внимательного изучения. Таблица 4 Международная специализация в соответствии с принципом сравнительных преимуществ и выигрыш от торговли (гипотетические данные; т) Стран (1) (2) (3) (4) (5)=(4)-(1) а Объем Объем Объем Объем после производства производства экспорта (—) торговли Выигрыш от до после и импорта специализаци специализаци специализаци ( ) и и торговли и и США 18 пшеница 30 пшеница —10 пшеница 20 пшеница 2 пшеница 12 кофе 0 кофе 15 кофе 15 кофе 3 кофе Брази 8 пшеница 0 пшеница 10 пшеница 10 пшеница 2 пшеница лия 4 кофе 20 кофе —15 кофе 5 кофе 1 кофе Тот факт, что точки А 'и В' отражают более совершенную ситуацию по сравнению с точками А и В, необычайно важен.

Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

Надо полагать, что Клитарх давал более подробное описание этой акции, объясняя её причины и ход. Большинство исследователей либо вообще игнорирует сведения об этой экспедиции88, либо считают её второстепенным эпизодом похода89. Однако, Клитарх недвусмысленно указывает, что здесь мы имеем дело с заранее спланированным вторжением в собственно сакские земли, причём эта акция представляла собой крайнюю точку продвижения Александра в горные районы, после которой началось его возвращение в Бактрию. Судя по указанию, что македонской армии предстояло шесть дней идти по некой пустынной местности и в итоге прибыть в область, невероятно богатую скотом, можно реконструировать маршрут этой экспедиции90. Видимо, Александр поднялся вверх по течению Вахша, где местности действительно пустынные, и пришёл в Алайскую долину, которая во все эпохи славилась своими пастбищами91, а в те времена определённо была занята саками92. Представляются загадочными причины этой экспедиции: с саками у Александра был заключён мир, никакие враждебные действия с их стороны не упоминаются и, судя по отсутствию у Курция сведений о сопротивлении саков и по объёму захваченной добычи, они, видимо, были застигнуты македонцами врасплох и полностью разгромлены.

Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

Вообще же были постоянно нелады во взаимных отношениях, причем одни за начало и повод выставляли отмену долгов (это были как раз люди, разорившиеся от нее), другие были недовольны государственным порядком, так как произведенная в нем перемена оказалась серьезной, а некоторые — из взаимного соперничества» (Афинская полития, 13. Пер. С. И. Радцига). Писистрат происходил из древнего знатного афинского рода. Он был богатым человеком, владевшим золотыми рудниками во Фракии. Возвышение Писистрата началось со времени войны за Саламин, где он отличился и показал себя храбрецом. Испуганные ростом влияния Писистрата эвпатриды попытались организовать покушение на его жизнь, но оно не удалось. После этого по требованию диакриев народное собрание выделило Писистрату охрану. Эту охрану составляли крестьяне-диакрии, вооруженные дубинами. Опираясь на поддержку крестьянства и используя поддержку дубинщиков, Писистрат в 560 г. до н. э. захватил власть в Афинах. Однако его положение на первых порах не было прочным. Политика Писистрата, проводимая в интересах аттического крестьянства, вызвала недовольство и эвпатридов-педиеев, и паралиев.

Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

Нижняя палата, созданная ,в соответствии с клятвенным обещанием императора, представляла собой чисто совещательный орган при правительстве. Она состояла из представителей княжеств, городов и префектур, назначаемых правительством на неограниченный срок. Нижняя палата с ее разнородным составом никакой роли в управлении страной не играла. Реорганизация административного аппарата не коснулась местного управления, которое оставалось в руках феодальных князей, не 'выступавших против новой власти. Таким образом, в результате переворота 3 января 1868 г. политическая власть перешла из рук Токугава, представлявших в основном интересы крупных феодалов, в руки более прогрессивных элементов, главным образом из низшего самурайства юго-западных княжеств, объективно отражавших интересы буржуазии. Однако государственный аппарат возглавлялся людьми, сохранившими мировоззрение господствующего сословия (самурайства). С течением времени произошло некоторое усиление позиций буржуазных элементов в административном аппарате на второстепенных должностях. В 1871 г. аппарат правительства Мэйдзи в центре и на местах состоял из представителей следующих сословных групп: представители императорской фамилии и высшего дворянства (кадзоку) — 1%, представители рядового дворянства (сидзоку) — 89%, представители горожан — 9%. К 1880 г. при увеличении всего аппарата с 5 тыс. до 36 тыс. человек удельный вес дворянства уменьшился до 75%, тогда как удельный вес горожан поднялся с 9 до 24%6.

Вибір форми організації бухгалтерського обліку

Они были 'вынуждены прибегать к побочному заработку — работать на помещика -или капиталиста. В ходе реформы правительство и помещики захватывали леса, луга, пустоши, пастбища, значительная часть которых с давних пор находилась в распоряжении сельских общин. По закону о проведении кадастра все земли были разделены на правительственные и частные. К частным были отнесены наделы, находившиеся в пользовании отдельных лиц, и земли, принадлежавшие сельским общинам. Но так как установить принадлежность лесов и лугов к той или иной деревне было трудно, то правительство присваивало их себе, поскольку в законе говорилось, что все земли, в отношении которых невозможно точно установить право собственности, переходят к государству. Значительная часть этих земель затем продавалась помещикам или купцам с торгов. Таким образом, мероприятия правительства Мэйдзи по узаконению частной собственности на землю вели к расширению помещичьей земельной собственности, к укреплению позиций помещиков и сельской буржуазии за счет крестьян.

Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

Пока следует отметить, что нынешнее казачество не поддается какой-то узкой дефиниции и однолинейной идентификации. Критически следует отнестись и к трактовке казачества как сословия, которая утвердилась во второй половине XIX в. В ходе своей эволюции оно приобретало не только социально выраженные сословные, но и этнические и даже, как отмечалось на "круглом столе" в журнале "Социологические исследования", национальные черты. Вопрос о том, чем является казачество - сословием или народом, остро стоял уже в 1917 г. Развивавшаяся революция при любом ее исходе упразднила бы казачье сословие, поэтому лидеры казачества ради сохранения своих привилегий и интересов на общеказачьих съездах и кругах стали доказывать, что казачество - это народ, а не сословие, которое можно было бы уничтожить. Атаманы Дона, Кубани, Терека и лидеры казачьей эмиграции неоднократно заявляли, что хотя казачество Юга России является частью русской нации и особой ветвью русского народа, они будут руководствоваться конституциями и законами, принятыми в годы гражданской войны возникшими казачьими образованиями.

Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

Основным театром военных действий стали западно-украинские земли. Бои тут шли с переменным успехом. Сначала наступали российские войска Юго-Западного фронта, которые в течение августа - сентября 1914 г. заняли Восточную Галицию и Северную Буковину с Львовой и Черновцами. В этой грандиозной Галицкой битве австрийские войска потерпели сокрушительное поражение: их потери составили 400 тыс. человек, в том числе 100 тыс. - пленными; в ходе боев российские войска захватили 400 пушек. Наибольшее количество трофеев удалось захватить в результате многомесячной осады российскими войсками крепости Перемышпь, которая прекратила сопротивление в начале весны 1915 г. К этому времени российские войска вышли на основные перевалы Карпат, но дальнейшее наступление приостановили. На оккупированных территориях Западной Украины было образовано генерал губернаторство во главе с графом Г. Бобринским. который проводил политику репрессий по отношению к украинцам: закрывались украинские издания, преследовались греко-католики. был арестован и выслан в Суздаль митрополит А. Шептицкий. В период мая - июня 1915г. германские войска осуществили Горлицкую операцию.

Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

Этот период делится на 2 части: 1985-87 - ускорение, 1987-1991 -экономическая перестройка. Ускорение: 1). Середина 80-х - всеобъемлющая общества. 2). Март 1985 - новое руководство страны: генсек ЦККПСС - Горбачев, председатель президиума верховного совета Громыко (с июля), председатель совмина - Рыжков. 3). Апрельский пленум ЦК КПСС (1985). Принят новый курс ускорения социально-экономического развития (автор академик Агамбегян). Конкретизирован на 27 съезде 1986 (12 пятилетка) 4). Необходимость нового курса: острые социальные проблемы, угроза военно-политическому паритету, обеспечение полной экономической независимости страны, сползание экономики к кризису. 5). Сущность ускорения: высокие темпы роста (не ниже 4% в год), новое качество роста (на базе НТП), активная социальная политика (продовольственная, жилищная и т.д.) 6). Ход ускорения: ключевое звено - машиностроение, нехватка капитальных вложений, попытка опереться на энтузиазм, попытка укрепить трудовую и производственную дисциплину (госприемка), две неудачные комиссии: борьба с пьянством и борьба с нетрудовыми доходами. 7). Провал курса: ставка на энтузиазм, не подкрепленная НТП, капитальными вложениями и социально-экономическими преобразованиями не оправдала себя.

Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

Резко возросло число рабочих и инженерно-технической интеллигенции, индустриализация существенно повлияла на благосостояние советского народа. Значение: индустриализация обеспечила технико-экономическую независимость страны и оборонную мощь страны, индустриализация превратила СССР из аграрно-индустриальной страны в индустриальную, индустриализация продемонстрировала мобилизационные возможности социализма и неисчерпаемые возможности России. Распад СССР. СНГ: перспективы развития А. Предпосылки распада СССР: Вот факторы, носящие общепризнанный характер: 1) Глубокий социально-экономический кризис, охвативший всю страну. Кризис привел к разрыву экономических связей, породил у республик стремление "спасаться в одиночку". 2) Разрушение советской системы - резкое оcлабление центра 3) Распад КПСС 4). Обострение межнаицональных отношений. Национальные конфликты подорвали гос. единство, став одной из причин разрушения союзной государственности. Факторы, наличие и роль который являются предметом дискуссий: 1) Подрывная деятельность иностранных спецслужб и "пятой колонны" внутри страны. 2) Республиканский сепаратизм и политическая амбтициозность местных лидеров 3) Общеисторические процессы - "все империи однажды ждет распад" - но был ли СССР империей в привычном смысле слова - это еще вопрос.

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Шахтинское дело 1928 год - группа инженеров и техников из Донбасса обвинялась в создании контрреволюционной вредительской деятельности. 5 человек было расстреляно, 11 приговорено к различным срокам заключения. 2). Трудовая крестьянская партия 1930 год. Чаянов и Кондратьев. 3). Процесс промпартии 1930 - представители инженерно-технической деятельности. Реабилитированы в 1936. Репрессии в 30-х годах. Репрессии направлены против: партийно-государственный аппарат, армейские кадры, органы безопасности, интеллигенции научной и художественной, церкви, Коминтерна, против всех инакомыслящих и инакодействующих. В 1939 состоялся 18 съезд партии. Сталин заявил, что чисток больше не будет. Репрессии ослабли, а часть заключенных получила свободу. В 1940 приняты указы о запрете для рабочих и служащих менять место работы и уголовной ответственности за прогулы и опоздания. Конец 30-х - постепенно оформился переход Сталина на позиции гос. патриотизма. Наиболее громкие процессы 30-х годов. 1). В январе - феврале 1934 состоялся 17 съезд ВКПб, получивший название съезда расстрелянных (более половины участников было репрессировано). 1 декабря 1934 был убит С.М. Киров, в котором видели соперника Сталина.

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Строительство Российской государственности 12 июня 1990 - съед народных депутатов РСФСР принял Декларацию о гос. суверенитете России. 12 июня 1991 - Ельцын избран президентом РСФСР. Декабрь 1991 - "Беловежское соглашение" Ельцына Кравчука и Шушкевича - ликвтидация СССР. Конец 91 начало 92: реальная угроза распада России (все республики России заявляют о своем суверенитете: Татарстан, Башкортостан, Якутия и другие бетур курс на выход из России, Чеченская республика заявляет о выходе из РФ) Трудности усугубляются невзвешенными политическими шагами государственных деятелей (Ельцын), отсутствием единства воли у россиях, территориальными проблемами ( Российское государство никогда не сущемствовало в рамках нынешнецй РФ), растущим социально-экономическим и политическим кризисом. 31 марта 1992 - в Москве подписан федеративный договор, определивший взаимоотношения между субъектами РФ и границы государства ( Татарстан и Чечня не подписали). 7 мая 1992 - указ президента о создании ВС РФ. Основные элементы Российской государственности: президентская власть, федерализм, принцип разделения и ограничесния властей, ответсвенность власти перед обществом Руководство страной 1991 - 1993 Президент - Ельцын (вице-президент Руцкой); Правительство - Гайдар - Черномырдин; Верховный Совет - Хасбулатов Итог: Россия - правопреемница СССР Б.

Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

ВОПРОСЫ ПО ИСТОРИИ Вопрос второй "Развитие политической ситуации в Российской Федерации в 90 годы. Конституция 1993" А. Строительство Российской государственности 1. 12 июня 1990 - съед народных депутатов РСФСР принял Декларацию о гос. суверенитете России 2. 12 июня 1991 - Ельцын избран президентом РСФСР 3. Декабрь 1991 - "Беловежское соглашение" Ельцына Кравчука и Шушкевича - ликвтидация СССР 4. Конец 91 начало 92: реальная угроза распада России (все республики России заявляют о своем суверенитете: Татарстан, Башкортостан, Якутия и другие бетур курс на выход из России, Чеченская республика заявляет о выходе из РФ) Трудности усугубляются невзвешенными политическими шагами государственных деятелей (Ельцын), отсутствием единства воли у россиях, территориальными проблемами ( Российское государство никогда не сущемствовало в рамках нынешнецй РФ), растущим социально-экономическим и политическим кризисом. 5. 31 марта 1992 - в Москве подписан федеративный договор, определивший взаимоотношения между субъектами РФ и границы государства ( Татарстан и Чечня не подписали) 6. 7 мая 1992 - указ президента о создании ВС РФ 7.

Основи організації бухгалтерського обліку

Правительственный курс 80-90-х гг. XIX века. Политика консервативной стабилизации. После убийства царя Александра II 1 марта 1881 г. к власти пришел Александр III. Традиционно его внутриполитический курс принято оценивать как консервативный. За первые два года правления (1881- 1883 гг.) ушли в отставку все сколько-нибудь либерально настроенные министры. Политику правительства стали определять такие люди, как К. П. Победоносцев, М. Н. Катков, Д. А. Толстой, В. П. Мещерский, стремившиеся вернуться к старым, дореформенным устоям — сословности, опоре на дворянство, усилению единоначалия в местном управлении. Поскольку объективно курс правительства вел к пересмотру многих положений реформ, то в публицистике и исторической литературе за мероприятиями царствования Александра III закрепилось название контрреформ. Они коснулись, прежде всего, сферы местного самоуправления и суда. Важнейшими из них были: • отход от принципов судебной реформы; • введение института земских начальников и нового земского положения; • реформа городского самоуправления; • мероприятия в сфере образования и печати.

Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

Борьба Лагаша с соседними городами имела своей целью максимальное объединение областей вокруг одного центра. Основы экономического и политического могущества Лагаша были заложены при Ур-нанше, которого можно считать основателем первой исторической династии Лагаша. Внешним выражением расцвета Лагаша была широкая строительная деятельность, начатая Ур-нанше. На одном рельефе, сохранившемся от этого времени, изображён сам царь, который своим участием как бы освящает работы по торжественной закладке храма. Царь сам несёт на голове корзину с кирпичами. В торжественной церемонии за ним следуют его дети, чиновники и слуги. В своих надписях Ур-нанше описывает постройку храма, сооружение каналов и дары святилищам. Лагаш достиг наивысшего могущества при царе Эаннатуме, который вёл упорные войны с соседними городами и подчинил своей власти обширные территории. Эаннатум не только освобождает Лагаш от господства Киша, но даже присоединяет к нему это аккадское государство. Затем он покоряет Ур, положив этим конец независимому правлению царей I династии Ура.

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Тусклый зимний, свет робко пробивается сквозь единственное небольшое стекло в единственном окне. Ученики жмутся к раскрытой дверке печурки, ежатся от холода, который резкой морозной струей рвется из-под щелей дверей, пробегает по всему телу. Настойчивый и злой ветер гонит дым обратно, с улицы через примитивный дымоход прямо в комнату. Глаза слезятся, читать тяжело, а писать совершенно невозможно. Мы сидим в пальто, в галошах, в перчатках и даже в головных уборах.» Учеников, продолжавших заниматься в суровую зиму 1941/42 г., с уважением называли «зимовщиками». В условиях почти полного отсутствия продовольствия в Ленинграде партийные и советские организации делали все возможное, чтобы облегчить жизнь школьников. К скудному хлебному пайку дети получали в школе суп без вырезки талонов из продовольственной карточки. С началом действия Ладожской ледовой трассы десятки тысяч школьников были эвакуированы из города. Наступил 1942 г. В школах, где не прекращались занятия, были объявлены каникулы. И в незабываемые январские дни, когда всё взрослое население города голодало, в школах, театрах, концертных залах для детей были организованы новогодние елки с подарками и сытным обедом.

Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

Немцы перебросили сюда с Западного театра военных действий 9 дивизий. Шли упорные бои, но цели своей немецкое командование не достигло. На Восточном фронте упорные многомесячные бои обескровили обе стороны. За 1914 г. потери русских составили 2 млн. чел., потери австро-германских войск - 950 тыс. чел. Противники оказались неспособны вести дальше активные боевые действия. Обе стороны решили перейти к позиционной обороне длившейся около трёх месяцев. На Восточном фронте наступило затишье. На Западном фронте в 1914 г. активных военных действий также не велось, т.к. Германия была вынуждена бросить основные силы против России. Англия и Франция получили длительную передышку. Таким образом, в 1914 г. не принёс победу ни одной стороне. Стало ясно, что война будет долгой и упорной. Россия оказала большую поддержку союзникам по Антанте. Будучи не готова к войне, Россия начала боевые действия, спасла Париж от разгрома, заставила Германию воевать на два фронта. Германское военное командование меняет свои планы: решено в 1915 г. все основные силы сосредоточить на Восточном фронте, разгромить Россию, а затем покончить поодиночке с Францией и Англией.

Українська школа бухгалтерського обліку

Сахар, произведенный сверх этой нормы, следовало вывозить за границу и продавать там по демпинговым ценам, то есть ниже цен всероссийского рынка. Так, если внутри страны цена на сахар-рафинад равнялась 6 руб. 15 коп. за пуд, то в Лондоне он продавался по цене 2 руб. 38 коп. за пуд. В результате сахарная промышленность была одной из самых прибыльных отраслей. За 1890—1900-е годы вывоз сахара из России увеличился в четыре раза: с 3,3 до 12,5 млн. пуд19. Глава 3. Торговля в Саратовской области в конце 19 века. В пореформенный период Саратовская губерния заняла заметное место в общероссийской торговле. Этому способствовали развитие аграрного и промышленного капитализма, рост транспорта. Весьма заметную роль сыграло усиленное строительство железных дорог, которые связали Саратов и Царицын с различными регионами России. Важное значение для дальнейшего развития торговли имело волжское пароходство. Магазины, лавки, товарные биржи успешно конкурируют с ярмарками и базарами в розничной и оптовой торговле. К 90-м годам XIX века на первое место в саратовской торговле выходит продажа зерна и муки.

Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

Они предусматривали: признание бурами аннексии Англией территории Южно-Африканской Республики и Оранжевой Республики, предоставление Англией бурам субсидии в размере 3 млн. ф.ст. для восстановления разрушенных ферм, разрешение применение языка африкаанс в школах и судах, учреждение административных органов в качестве первого шага по пути ведения самоуправления, лишение избирательных прав африканеров, участвовавших в анти-английском восстании. 28 мая эти условия были сообщены бурским представителям, которые доставили их в Ференигинг на рассмотрение совещания уполномоченных. Л.Бота и Дж.Х.Деларей выступили за заключение мира на предложенных английским правительством условиях; за принятие их проголосовало подавляющее большинство участников совещания. Присутствовавший М.Штейн сложил с себя полномочия президента Оранжевой Республики, а 31 мая 1902 г. в Претории был подписан мирный договор. 3.2 Подготовка сил к войне и мировая общественность Англия стала готовиться к мобилизации сухопутных сил за два с половиной года до начала войны. В мае 1897 г. мобилизационный комитет приступил к обсуждению вопроса о сроках мобилизации и к разработке ее проведения. В начале 1899 г. английские войска в Южной Африке были немногочисленны.

Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

Так, изучение свойств различных растений было связано с применением их в народной медицине, географические и астрономические знания были необходимы для купцов, проникавших со своими товарами во все более отдаленные области страны и в зарубежные страны, и т. п. Такой узкий практицизм, отсутствие теоретической постановки естественно научных проблем ограничивали кругозор и тоже тормозили развитие научных знаний. Словом, препятствий на пути развития науки было множество. Но всем сколько-нибудь наблюдательным и дальновидным людям становилась все более очевидной опасность отсталости России в научном и техническом отношении. 2. Развитие науки и техники во II пол. XVIII в. Развитие науки — процесс сложный, требующий и соответствующей материально-технической базы, и людей, которые могут и хотят заниматься наукой, и общественной Среды, способной проявить понимание и оказать поддержку научным изысканиям. В условиях феодально-крепостнического строя быстрых изменений произойти не могло, даже когда созревала настоятельная потребность в научных знаниях и эта потребность была осознана в правительственных кругах.

Організація бухгалтерського обліку

Обучение — это двусторонний управляемый процесс, включающий активную познавательную деятельность детей по усвоению знаний, умений и навыков и педагогическое руководство этой деятельностью. Процесс обучения выполняет образовательную, воспитательную и развивающую функцию в их органическом единстве. Воспитание — это целенаправленное, систематическое, организованное управление процессом формирования личности или отдельных ее качеств в соответствии с потребностями общества. В процессе перевоспитания осуществляются коррекция и компенсация личностных особенностей лиц с нарушениями речевой деятельности. При локальных поражениях головного мозга в логопедической работе используется восстановительное обучение, которое направлено на восстановление нарушенных речевых и неречевых функций. В основе этого обучения лежит опора на сохранное звено функции и перестройка всей функциональной системы. Термин «восстановление речи» используется для обозначения обратного развития нарушенной речи при афазии. Логопедическое воздействие может быть направлено как на устранение нарушений речи (например, дислексии), на исправление (например, звукопроизношения), так и на преодоление отрицательных симптомов неречевых нарушений (например, психологических особенностей заикающихся).

Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

В соглашении ничего не говорилось о Германии, но, по сути, Англия и Франция объединялись для противодействия Германии. Немецкая угроза заставила Англию искать сближения с Россией. В 1907 г. Россия и Англия подписали соглашение о разграничении сфер влияния в Азии (Афганистане, Иране, Тибете). Фактически в Европе был создан второй военно-политический блок Антанта в составе Англии, Франции, России. Так Европа оказалась расколотой на два враждебных союза - Тройственный союз и Тройственное согласие (Антанту). Интересы обоих блоков сталкивались на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке. Германия вынашивала планы захвата части территории Франции и её колоний, у России она намеревалась отнять Польшу, Прибалтику. Англия желала восстановить монополию на мировом рынке, удержать колонии и морское могущество и укрепиться на Ближнем Востоке. Франция хотела взять реванш за поражение во время франко-прусской войны 1870-1871 гг., возвратить отнятые у нее Германией Эльзас и Лотарингию. Россия была намерена отстоять свои владения, а также отобрать у Германии западные польские земли, отошедшие к ней по разделам Речи Посполитой еще в XVIII в.; у Австро-Венгрии -Галицию, у Турции (союзника Германии) - южную часть Армении.

Об’єктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину

Природа, вещи, человек — это те сущности, с которыми человек имеет дело в повседневности и по отношению к которым можно судить о степени освоенности мира для человека, о степени гармонизации их взаимодействий. Рассмотрим этнографический, культурологический, фольклорный, художественный материал с точки зрения этой проблемы. 1. Человек — природа В ценностно-семиотическом плане изба как целое предстает в оппозиции «дом — лес», разделяющей мир на два текста: свой (освоенный мир, Космос, внутренний, принадлежащий дому, принадлежащий культуре) и чужой (опасный, не очеловеченный, Хаос, внешний, не принадлежащий культуре). В зависимости от того, куда человек помещает себя — вовнутрь или вовне, он по-разному оценивает окружающий мир. Поскольку дом образует самостоятельное замкнутое пространство в пространстве, он начинает восприниматься сам как внутренность пространства. На лексическом уровне это отражается в частности, в том, что оппозиция «внутри –снаружи» заменяется оппозицией «дома — снаружи». С этой точки зрения, «Вселенная как бы находит свое продолжение в доме, который представляется ее сгустком, одной из предельных форм ее уплотнения» (Байбурин).

Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

Гоминьдану, в который вступили коммунисты, противостояло прозападное пекинское правительство. Расстрел англо-американской полицией демонстрации в Шанхае в мае 1925 положил начало революции 1925-1927. Вначале революции успешно действовала Народно-революционная армия (были освобождены Шанхай и Нанкин), но правое крыло гоминьдана во главе с Чан Кайши в апреле 1927 организовало в Шанхае, Нанкине, Гуанчжоу переворот и пришло к власти. ИСПАНИЯ 18 июля 1936 в Испании вспыхнул мятеж, поднятый военными во главе с генералами Э. Мола и Ф. Франко, недовольными политикой правительства левой коалиции. Испанское общество оказалось расколотым на националистов и республиканцев. Началась Гражданская война, которая затянулась на три года и унесла десятки тысяч жизней. Очень много испанских детей было эвакуировано в Советский Союз. Русские войска помогали Испании. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ходе Второй Мировой войны Советские войска освободили от фашистских захватчиков множество европейских стран. Благодаря СССР Европа смогла сбросить фашизм. Также в ходе войны СССР вернул себе дальневосточные районы, Южный Сахалин, бывшие в сфере влияния Японии.

Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

Наглядный материал: игрушки или предметы, названия которых состоят из трех-четырех слогов (крокодил, Буратино, Чебурашка, Дюймовочка и пр.).     Дети сидят полукругом перед столом, на котором разложены игрушки. Воспитатель шепотом называет один из предметов, лежащих на столе, рядом сидящему ребенку, то так же, шепотом, должен назвать его соседу. Слово передается по цепочке. Ребенок, который услышал слово последним, встает, подходит к столу, отыскивает данный предмет и громко называет его. Педагог следит, чтобы все дети, произнося слова шепотом, выговаривали их достаточно отчетливо.                                  Выдели слово.        Воспитатель произносит слова и предлагает детям хлопать в ладоши тогда, когда они услышат слова, в которых есть звук з (песня комарика) и звук с (песня водички). Ответы могут быть групповыми и индивидуальными. Для индивидуальных ответов рекомендуется вызывать тех детей, у которых недостаточно сформирован фонематический слух, а также тех, кто неправильно произносит эти звуки.                                    Подбери похожие слова.       Педагог произносит слова, близкие по звучанию: кошка- ложка, ушки- пушки.

Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ТОНКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ имени М.В. Ломоносова. Отчёт о проделанной работе на тему: «Реологические свойства САН и АБС пластиков». Выполнил: студент гр. ПМ-46 Карбушев Валерий Валерьевич Москва 2003 РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРОВ В ВЯЗКОТЕКУЧЕМ СОСТОЯНИИ. Текучее (жидкое) состояние веществ характеризуется их способностью к развитию необратимых деформаций, обусловленных взаимными поступательными перемещениями частиц (чаще молекул). Механические свойства текучих систем изучает область механики, называемая реологией. Реология полимеров устанавливает связи между напряжениями, деформациями и скоростью развития деформаций при различных температурах, режимах деформирования и для текучих полимеров различного химического строения и различных молекулярных масс. Знание таких зависимостей необходимо для создания и совершенствования процессов переработки полимеров путём формования их растворов или расплавов. ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЖИМЫ ТЕЧЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ. Стеклообразные полимеры проявляют текучесть при температурах выше температуры стеклования, кристаллические переходят в текучее состояние при температурах выше температуры их плавления.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.