Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

Очолив газету її найактивніший автор Кость Кракалія, що стояв на позиціях антибільшовизму. Виходила вона  щочетверга на чотирьох сторінках. Ідейним стрижнем номерів ставали передові статті, наприклад, “Спільний фронт світового пролетаріату”. Після закриття виходила під назвою “Вперед”, з 1927 р. як “Боротьба”. Умови, в яких видавалися ці політичні часописи, характеризує така деталь: кожен номер їх цензурувався, політичні матеріали знімалися безжально. Опозиційність владі по багатьох позиціях ще більше ускладнювала їх становище. Так, газети виступають  проти проведення аграрної реформи, яка б ще більше збіднила українське селянство Буковини і збагатила б румунських поміщиків. Крім того, за умов реформи передбачалося, що землю дадуть тим, хто доведе свою належність до румунської національності. Ясно, що ці шовіністичні дії влад погіршували становище в суспільстві та ускладнювали роботу українських часописів. Під впливом соціал-демократів Румунії перебувала газета “Громада”(1921 р.) Сергія Канюка. В ній з симпатією подавалися події радянської України, висвітлювалося повсякденне життя трудящих українців Буковини. “Громада” гостро полемізувала з “Робітником” саме в питаннях ставлення до радянського ладу. Цікаво, що практично всі статті тут друкувалися без підпису. Газета “Боротьба”(1925-1928 рр.) від перших номерів зайняла антикоролівську позицію, закликала до створення робітничо-селянського фронту боротьби з владою. Її аудиторією були робітники і селяни. Її називали: ”чорна” газета саме через викриття “чорних” справ румунських влад. Головною темою було поєднання селян та робітників заради втілення соціалістичних ідей. Здавалося б, есдеки не повинні б були робити плани щодо підтримки селянства, в Європі це були партії промислового пролетаріату. Але серед буковинського населення 80 процентів були саме селяни, і це позначалося й на діяльності органів преси. Ця ж газета бере участь у міжнародному соціалістичному русі в межах створеної в 1927 р. Федерації соціалістичних партій Румунії. Водночас вона - учасниця ідейної боротьби з іншими українськими партіями Буковини - соціал-хліборобській партії та українській національній партії, які вона звинувачувала у співробітництві з румунськими владами. Незалежна газета “Рідний край”, яку редагував Когут, один з лідерів національної партії, відкидала ці звинувачення. В 1928 році українські соціал-демократи відокремилися від румунських однодумців. Редактор “Борця” (1929-1930 рр.) І. Стасюк став секретарем новоствореної внаслідок розколу Партії українських працюючих Румунії “Визволення”. Девізом обрано гасло: “Пролетарії всіх країн, єднайтеся!”. Її виступи відрізнялися різкістю, непримиренністю, вона не шукала співпраці, а вела жорстку боротьбу не тільки з владою, а й з есдеками. Подекуди зустрічається різка критика на адресу сігуранци, жандармерії, і це викликає подив: в умовах становища облоги, фактично окупації Буковини українські газети дозволяли собі публікації, які були абсолютно неможливі в підрадянській Україні: ніякої критики на адресу НКВС, чекістів там ніхто б не дозволив. Газета ця, як і її попередники, також гостро полемізувала з іншими українськими партіями Буковини, виступаючи з антирумунських і прорадянських позицій. У 1933 р. подібну ж позицію зайняв їхній спадкоємець - часопис “Народ” за редакцією С. Канюка. Чернівецьким друкарям забороняли їх тиражування, тому окремі номери були випущені в приватних друкарнях.

Найбільші політичні суперечки точилися між першими та другими. Згідно з оцінкою А. Животко закарпатських видань, “українська преса охоплювала всі галузі й вимоги життя”. Суспільно-політичні газети тут, як і в інших регіонах, переходили від однієї назви до другої, лишаючись по суті одним і тим же виданням: “Наука”, потім щотижневик“Свобода”, далі щоденник “Нова свобода”. Під час автономії під редагуванням С. Довгаля, а потім  В. Гренджі-Донського цей щоденник набув великої популярності. З 1920 по 1924 рр. тут видається тижневик Руської хліборобської партії “Руська нива”, що ратував за господарчий розквіт краю та за єдність русинів з усім українським народом. Соціал-демократична преса представлена була тижневиком “Народ”, а з 1922 по 1938 рр. він виходить під назвою “Вперед” за фактичним редагуванням С. Довгаля. Аграрна партія з 1934 по 1938 рр. випускає в Ужгороді  тижневик “Земля і воля”. З 1932 по 1938 рр. виходить “орган професорів та адвокатів .” - “Українське слово”, що прагне стати понад внутрішньорусинськими суперечками. Газета, зокрема, закликає: “Пора, щоб щезло українофільство, москвофільство, а щоб всі пізнали, що ми є один український нарід”. В контексті політичної боротьби часописи українського напрямку відверто проголошують і прагнуть досягти своєї мети, а видання інших орієнтацій це приховували. 18 років від 1920 р. тривав випуск комуністичного органу “Карпатська правда”, але дослідники М. Романюк та В. Габор стверджують у “Збірнику праць науково-дослідного центру періодики, вип. 2”, що комуністична преса Закарпаття “з фахового боку. як професійна періодика не утвердилася”. Москвофільські газети - найстаріша “Руська земля” (1919 - 1938 рр.), “Русский народний голос”, “Карпаторусский голос”, “Наш путь”, що називалися газетами Е. Фенцака, були налаштовані ворожо до української ідеї. Деякі газети друкувалися латиницею, наприклад, “Новое время” , хоча були москвофільськими. Декілька газет навіть видавалося “язичієм”, тобто малозрозумілою сумішшю з кількох мов з претензією на статус мови літературної. Натомість позицію москвофілів ясно висловлює мукачівське “Слово”, газета крупних землевласників та верхівки аграрної партії: “Всем известно, что компания, состоящая из Пешека и украинских клерикалов с Волошином и и Бращайком во главе хотят под видом развития местного народного языка завести якийсь полупольский жаргон и тем уничтожить наш истинный язык - русский язык и оторвать нас от русского корня”. Щотижневик “Русинъ” як напівофіційний орган першого губернатора краю, згодом перший в Закарпатті щоденник “Русинъ”, що виходив на початку 1920-х рр., консолідували  русинів навколо державницьких ідей, хоч перший варіант часопису діяв сміліше і послідовніше та видавався більш професійно. Досвід закарпатської преси 1920 - 1930 рр найбільше наводить на думку про те, що в цьому регіоні, як і в інших, преса була політизована, а отже розділена на окремі групи та групки, що вели між собою запеклу боротьбу, втрачаючи сили та час, замість того, щоб спільною працею та пошуком причин для єднання замість політичних баталій сприяти розвиткові всієї української справи.

На Волині, Поліссі та Холмщині православна церква налічувала близько 2 млн українців. На відміну від греко-католицької церкви вона не мала протекції Риму й відтак була менше захищеною від репресивної політики Польщі. У 1924 р. за наполяганням уряду православна церква в Польщі розірвала свої зв'язки з Московською патріархією й проголосила автокефалію. І хоч на вищих рівнях церковної ієрархії зберігалися русофільські симпатії, на її нижчому рівні помітно зростали українські впливи — в міру того як українська мова почала проникати в літургію, релігійні публікації та у процес навчання в семінаріях. Занепокоєний таким поворотом подій, польський уряд став добиватися впровадження в церковну службу польської мови й розпочав кампанію навернення православних до католицької віри, що супроводжувалася масовим знищенням православних церков. Хоч полонізація подекуди й мала певні здобутки, зокрема в літургії, та рідко хто з українців зрікався православ'я. Революційний рух Новий націоналізм. У міжвоєнний період з'явився якісно новий різновид українського націоналізму. В XIX ст. націоналізм української інтелігенції, що головним чином сповідувала ліберальні чи соціалістичні ідеї, був скоріше аморфним поєднанням національної свідомості, патріотизму та гуманістичних цінностей

РЕФЕРАТЫ:

Велика Британія та Німеччиниа у міжвоєнний період (1918-1939 рр.)

В науке, философии, литературе и изобразительном искусстве Греция превзошла достижения древневосточных цивилизаций, развивающихся уже более трех тысяч лет. Разве не было это чудом? Конечно, никто не имел в виду сверхъестественное происхождение греческой цивилизации, но указать исторические причины появления "греческого чуда" оказалось совсем непросто. Возникновение и расцвет греческой цивилизации, совершившиеся фактически на протяжении жизни нескольких поколений, составляли загадку уже и для самих греков.Древняя Греция и ее культура. Уже в V в. до н.э. появились первые попытки объяснения "греческого чуда". Прародителем многих достижений греческой культуры был объявлен Египет. Одним из первых был здесь "отец истории" Геродот, чрезвычайно высоко ценивший культуру Древнего Египта. Знаменитый Сократ утверждал, что Пифагор воспринял свою философию в Египте, а Аристотель называет эту страну родиной теоретической математики. Родоначальник греческой философии Фалес был финикийцем по происхождению. Приехав в Египет, он учился у жрецов, заимствовал у них представление о воде как первоначале всего сущего, а также знания по геометрии и астрономии.

Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

Содержание 1. Введение 3 2. Религия и искусство 3 3. Религия и мораль 7 4. Религия и наука 10 5. Литература 131. Введение Духовная культура, формируясь в течение веков и тысячелетий, ориентировалась на выполнение, по крайней мере, двух социальных функций — выявление объективных законов бытия и сохранение целостности социума. Иначе говоря, речь идет о познавательной функции, которую реализует в системе духовной культуры наука (отчасти и искусство), и функции общелогической, регулятивной, которую выполняют политическая, правовая и моральная культура, религия, искусство. Эти элементы духовной культуры осуществляют «теоретическое» и «практическо-духовное» освоение действительности. Какое место в этом освоении занимает религия? Ограничимся рассмотрением взаимодействия религии с искусством, моралью и наукой. Религия — весьма многогранное, разветвленное, сложное общественное явление, представленное различными типами и формами, самыми распространенными из которых являются мировые религии, включающие многочисленные направления, школы и организации.

Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

Конечно, определенное расхождение русской культуры с западными культурами наметилось еще в Древней Руси из-за религиозных противоречий православия и католицизма. Однако древнерусские государства и их культура были родственны соседям и соперникам в феодальном мире. В XII веке Андрею Боголюбскому , владимирскому князю и лидеру русских княжеств "привел Бог изо всех земель мастеров", и нынешним историкам остается только гадать, откуда пришли во Церковь Покрова на Нерли. Фрагмент интерьера Владимир мастера белокаменной резьбы - из Северной Италии, с Балкан или с Кавказа, а возможно даже, что были мастера и европейские, и балканские, и кавказские. Архитектура, монументальная и декоративная скульптура и живопись свидетельствуют, что Древняя Русь стояла на перепутье культурных связей между Византией, Балканами, Кавказом и западной Европой с ее романским стилем и зарождавшейся готикой. Но все изменила сложная ситуация, когда России оказалась между угрозами с Запада - мощными армиями Швеции, Литвы, Польши, грозной армадой Немецкого ордена, а с Востока - непреодолимой силой Золотой Орды монголов и татар.

Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

Ораторский талант проповедника в полной мере можно прочувствовать, например, анализируя его четвертое "Слово" - о снятии тела Христова с креста и об Иосифе и мироносицах , - одно из его самых поэтических творений, по мнению русского церковного историка митрополита Макария (Булгакова). Как следует из заглавия этого "Слова", оно было произнесено в 3-е воскресенье, или "неделю", после праздника Пасхи, когда Церковь вспоминает о женах-мироносицах, которым первым было открыто то, что Иисус Христос воскрес из мертвых, а также об Иосифе Аримафейском и Никодиме, которые, не боясь запрета Синедриона, предали тело Спасителя земле. Вопросам относительно источников произведения, а также его художественных особенностей в научно-учебной литературе уделено достаточно много внимания. А вот его содержание освещено не вполне. "Слово" начинается с краткого приступа в виде похвалы наступившему празднику. Он подобен золотому ожерелью ("пленица златы") с жемчугом и драгоценными камнями. Однако значительно более веселит "верныих сердца" его духовная красота. Далее следует главная и по объему, и по содержанию часть. В этом сюжетно-повествовательном разделе обстоятельно рассказывается о погребении умершего на кресте Иисуса Христа.

Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

Повышает уровень гемоглобина в крови, делает волосы шелковистыми, способствует выведению токсинов из организма, защищает от некоторых форм рака. Тыквенный сок можно использовать как самостоятельный продукт, также и в сочетании с морковным и яблочным соком. Сок тыквы очень полезен в детском возрасте как диетический продукт. Детям его нужно давать по 2-3 стакана в день на протяжении 3-4 месяцев. При камнях в почках и мочевом пузыре рекомендуется выпивать по 1/4-1/2 стакана сока тыквы 3 раза в день. Курс лечения составляет 10 дней. Мужчинам, страдающим воспалением предстательной железы, народная медицина советует выпивать по стакану тыквенного сока в течение 2-3 недель. Яблочный сок Яблочный сок низкокалориен, содержит много железа (а значит, полезен при малокровии) и обладает чудодейственной способностью выводить почечные камни. Пектиновые вещества, которыми богаты яблоки, действуют как адсорбенты и очищают организм от шлаков. Яблоки и яблочный сок необыкновенно полезны тем, у кого проблемы с легкими, частые бронхиты, а также заядлым курильщикам.

Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

Необходимо отметить, что в процессе практических исследований очень часто ряд сегментов оказывался удовлетворенным не полностью даже в тех случаях, когда объем предложения значительно превышал объем спроса. Это демонстрировало тот факт, что критерий суммарной потребительской удовлетворенности имеет некоторое пороговое значение, ниже которого потребитель откажется от покупки даже в том случае, если уровень "общей полезности" товарной системы окажется достаточно высок для потребителя и он обладает соответствующим количеством финансовых ресурсов. Этот факт еще раз подчеркивает, что введение параметра - "критерий суммарной удовлетворенности " может выявить целый ряд скрытых рыночных тенденций и направить исследователей к раскрытию новых возможностей рынка. Средневзвешенный показатель удовлетворенности сегментов определяется в соответствии с формулой: (Uj)s=( sumQij uij ) / (Si)buy Этот показатель отражает (будучи взвешенным или сглаженным по отношению к объему потребления (Si)buy с целью обеспечения сравнимости коэффициентов между сегментами) относительную величину удовлетворенности конкурентами, предоставляющими различные формы удовлетворения рыночной потребности (в маркетинговой трактовке) или различными товарами (в экономической трактовке).

«Українська демонологія та її персонажі»

Обобществлению не подлежали приусадебные земли, мелкий инвентарь для их обработки, молочный и мелкий скот, а также домашняя птица. В результате этих и других мер искусственно созданные колхозы распались, из колхозов вышли крестьяне, предпочитавшие ведение хозяйства единолично. С осени 1930 г. начался новый подъем колхозного движения. Это было вызвано рядом причин, в том числе и тем, что в 1930 г. в колхозах был собран урожай, в среднем на 30-40% выше, чем в единоличных хозяйствах. Для крестьян это было убедительным примером преимущества ведения коллективного хозяйства над единоличным. В 1931 г. коллективизация была завершена в основных зерновых районах: на Северном Кавказе, в Степной Украине, в Крыму, на Нижней и Средней Волге. Здесь свыше 80 % крестьянских хозяйств было объединено в колхозах. В основных районах страны колхозный строй победил. Однако в результате различных ошибок, допущенных при проведении коллективизации, произошло снижение уровня сельскохозяйственного производства в начале 30-х гг. В частности, с 1929 по 1933 г. поголовье лошадей уменьшилось на 17 млн. голов, а поголовье крупного рогатого скота - на 30 млн. голов. Поголовье скота было восстановлено только к 1950 г.

Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

По согласию с тогдашним зетским митрополитом Виссарионом, викарным епископом Вавилой и всей братией Иван устанавливает общежительный устав монастыря. Сюда, из монастыря Враньина переносится резиденция Зетской епархии, основанной Свт. Саввой I в 1219 г. В своей грамоте Иван Черногевич щедро наделил свою “задужбину” землями, лесными угодьями и всем необходимым. Обитель находилась на холме Чипур. По свидетельству современников это был “малый, но прекрасный” монастырь. В середине его стояла церковь Рождества Пресвятой Богородицы, окружённая с трёх сторон колоннадой. Предположительно храм строили мастера из Приморья. По краям участка стояли монастырские постройки: малая церковь Св. Ап. Петра, кельи, митрополичьи покои и хозяйственный постройки. В наружных стенах этих зданий были бойницы, а весь монастырь был опоясан рвом и оградой из кольев. Иван Черноевич умер в 1490г. и был похоронен в церкви монастыря, у южной стены. Его останки были найдены при археологических раскопках 1980-х гг.Сын Ивана - Георгий, правивший Зетой в 1490-1496 гг, основал в 1494г. первую на славянском юге типографию на Ободе, но вскоре перенёс её в Цетиньский монастырь.

Країни Близького Сходу та Північної Африки у першій половині ХХ ст. (1900–1945 рр.)

Leurs amours so presque oujours malheureuses ou se heur e а des obs acles meur riers. Julie es exйcu й pour avoir irй а coups de revolver sur celle qu'il aime, Clйlia es co rai e par les co ve io s sociales d'йpouser u homme qu'elle 'aime pas. Folleme amoureux e folleme aimй Oc ave es impuissa а co sommer so mariage. Lamiel la rйvol йe rouve la mor da s u i ce die avec le compag o d'ave ure qu'elle s'es choisi, ba di de gra d chemi . Da s Le Rouge e le oir e La Char reuse de Parme, comme da s Les Chro iques i alie es, la priso e ce au re espace clos qu'es le couve joue u rфle esse iel. Voilа bie u e й ra ge prйdilec io , dira- -o , chez u йcrivai , qui affiche so goы pour la chasse au bo heur. Mкme s'il choisi comme hйros des к res d'excep io da s des si ua io s elles-mкmes excep io elles - il 'es pas do й а ou le mo de heureuseme de fi ir sur l'йchafaud -, la vie es suffisamme issйe de drames quo idie s pour jus ifier sa dйmarche. D'au a plus que, quelque belle que soi la comйdie le der ier ac e es oujours sa gla , comme le o e Pascal. Il 'y a do c pas chez S e dhal u par i pris de oircir la vie mais la volo й d'e mo rer le carac иre drama ique e par a de fai s rйels.

Народи Азії та Північної Африки у другій половині ХХ–на початку ХХІ століття

Его родственное пристрастие к племяннику настолько сильно, что Карл опережает войско, чтобы разыскать погибшего героя. Новая битва с сарацинами и их союзниками, во главе которых стал Балигант, который во многом Ронсенвальскую битву, хотя Роланд не принимает участия в этом сражении и Марсилия нет среди сарацин. Карла не минует сомнение и минутное колебание, свойственные и более рядовым воинам. Опять скрещиваются мечи и копья, трещат панцири и шлемы, падают с боевых коней франки и их разноплеменные противники - картина сражения усложняется наращиванием сходных между собой эпизодов. Поединок с Балигантом завершается победой Карла, победой франков над врагом. Надо вспомнить еще одну черту в образе Карла - черствость и известную нечуткость к людям. При возвращении в Ахен Карл встречает Альду, потерявшую в Ронсенвальской битве своего брата Оливьера и жениха Роланда. Тяжелое горе девушки не трогает карла, и он пытается ее утешить, предлагая ей более выгодный, по его мнению, брак со своим сыном Людовиком. С исключительной настойчивостью Карл добивается возмездия по отношению к Гвенелону. В лице Тьедри он находит защитника погибшего Роланда. Хотя французское войско понесло непоправимый урон в результате гибели многих полководцев, это не мешает Карлу не только четвертовать предателя Гвенелона, получившего возмездие по заслугам, но и повесить всех его родичей, храбрых и опытных воинов.

Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

Книга насквозь проникнута безбожным духом недовольства, самого большого и ядовитого зла, с которым в наши дни приходится бороться закону, и церкви, и всему цивилизованному обществу. Мы, не колеблясь, заявляем, что в «Джейн Эйр» выражены те же самые взгляды и мысли, которые ниспровергли власть и отрицают законы, божеские и человеческие, за границей и питают чартизм и смуту в нашей стране». Так злободневная действительность вторгалась в роман, так знакомый романтизм и несколько абстрактный идеал свободной человеческой воли переосмыслялся в правдивом образе бедной девушки, больше всего ценящей свою независимость. Перед нами предстает неимущая гувернантка Джейн Эйр, которая зависит материально от своего хозяина Рочестера и находится у него в услужении, но тем не менее она смело говорит о равенстве с ним, богатым и знатным, о своем праве на счастье, о несогласии жить усеченной, лишенной радости, унизительной для ее человеческого достоинства жизнью. Такова нравственная, психологическая и социальная «формула» романа. В соответствии с духом времени Бронте утверждает приоритет нового человека, нового общественного самосознания человека свободолюбивого, готового на любые жертвы за признание своих жизненных прав.

Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

ФОРМА ВЫПУСКА: порошок в упаковке по 450 гр., мерник для порошка и мерник для воды.ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Польша , «ZHERMAPOL». 7. HYDROGUM Беспыльный альгинатный оттискной материал. НАЗНАЧЕНИЕ: материал используется для получения оттисков при протезировании цельнолитыми, штампованными коронками, бюгельными и полными съемными протезами. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: традиционный для всех альгинатов, но сопровождается цветовыми превращениями. Время замешивания составляет 30 сек. При этом паста имеет фиолетовый оттенок. До введения в полость рта врач имеет в запасе 1 мин. 20 сек., пока масса не станет розовой. Ложка со смесью должна быть введена в полость рта пациента и оставаться неподвижной не менее 1 мин. Время связывания 2 мин. 20 сек. После извлечения изо рта оттиск следует промыть проточной водой и незамедлительно изготовить гипсовую модель. ФОРМА ВЫПУСКА: порошок в упаковке по 450 гр., мерник для порошка и мерник для воды.ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Польша , «ZHERMAPOL». 8. OR HOPRI Беспыльный альгинатный быстросвязывающийся оттискной материал с противорвотной добавкой.

Культура початку ХХ ст Українська музика

С очень интересной позиции С.В.Юшков разбирает Устав о холопах Пространной Правды. Исходя из убеждения, что «Правда» не только фиксирует действующее право, но вносит много нового, отменяющего старину, С.В.Юшков делает очень смелое заключение: « до Русской Правды холоп не был субъектом преступления. Он не платил никаких продаж. Холоп не мог послухом ни при каких условиях; жизнь холопа защищалась только взиманием урока».1 «Русская Правда» создала новые нормы холопьего права. Глава V. Закупы. Наряду с обельными холопами, Пространная Правда знает закупов, воспринимающихся как неполные, необельные холопы. Это сравнительно поздняя зависимая категория людей, возникшая только в 12 в. Закуп – разорившийся общинник, пошедший в долговую кабалу к князю или его дружиннику. Он получал какую-то ссуду («купу») и за нее (вернее, за проценты с суммы долга) должен был работать на господина – либо на его пашне («ролейные» закупы), либо как слуга. Хозяин имел право подвергать закупа телесным наказаниям, а попытка бегства наказывалась превращением в обельного холопа. Вместе с тем закуп отличался от раба.

Північно-Східнiй экономический район Украины

Обобщая, можно сказать, что любая конструктивная деятельность, направленная на созидание, выпуск продукции, а не на разрушение, объективно противостоит "курсу реформ". Независимо от того, осознается эта деятельность как сопротивление курсу "реформ" или нет./4/ Как показывают социологические исследования, большинство народа находится в состоянии пассивного сопротивления курсу на уничтожение России. Это выражается, например, в том, что производство товаров и услуг продолжается в условиях кризиса неплатежей и многократного снижения реальной заработной платы, т.е. и трудящиеся, и предприятия работают без оплаты или за малую часть прежней зарплаты. Подобное нельзя представить себе в рамках западной экономической теории, согласно которой хозяйственная жизнь в России - должна была бы прекратиться еще несколько лет назад. Другой стороной российского менталитета является слабость массовых выступлений трудящихся, несмотря на уменьшение заработной платы и вообще доходов в несколько раз. Честное выполнение своих обязанностей - в сложившихся условиях уже сопротивление "реформаторам" - врагам России. В результате в отдельные интервалы времени складывается некоторое равновесие сил режима и оппозиции, что приводит к явному торможению "курса реформ" и относительной стабилизации ситуации.

Західноукраїнська преса часів Другої Світової війни

Согласно "старой" классической теории, существует отрезок времени, на протяжении которого сокращение совокупного спроса вызывает временное отклонение от полной занятости, пока не завершится приспособление рынков. То есть экономика сначала перемещается от в к с, как показано на рисунке 1, однако затем падающие со временем цены и заработная плата направляют АD1 вниз к полной занятости в точке а. Но, согласно "новой" классической теории, в виде ТРО, цены приспосабливаются мгновенно, так что реальный объем производства и занятости не отклоняется от Q1. Другими словами, в "старой" классической теории изменения совокупного предложения могут вызвать краткосрочные изменения объема производства и занятости. Но, согласно "новой классической теории" в строгой форме ТРО, процесс принятия решений и мгновенноеприспособление рынков не допускают этого. ПОЛИТИКА, УСИЛИВАЮЩАЯ ЦИКЛИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ? Теоретики рациональных ожиданий утверждают, что дискретная политика может усиливать экономическую нестабильность. Рассмотрим следующую ситуацию. Вновь предположим, что экономика скатывается к спаду. Государство реагирует на это понижением налогов, предоставляя, например, скидку с налога на капиталовложения, которая позволяет предприятиям освободить от налогообложения 10% своих инвестиционных расходов.

Українська школа бухгалтерського обліку

Сахар, произведенный сверх этой нормы, следовало вывозить за границу и продавать там по демпинговым ценам, то есть ниже цен всероссийского рынка. Так, если внутри страны цена на сахар-рафинад равнялась 6 руб. 15 коп. за пуд, то в Лондоне он продавался по цене 2 руб. 38 коп. за пуд. В результате сахарная промышленность была одной из самых прибыльных отраслей. За 1890—1900-е годы вывоз сахара из России увеличился в четыре раза: с 3,3 до 12,5 млн. пуд19. Глава 3. Торговля в Саратовской области в конце 19 века. В пореформенный период Саратовская губерния заняла заметное место в общероссийской торговле. Этому способствовали развитие аграрного и промышленного капитализма, рост транспорта. Весьма заметную роль сыграло усиленное строительство железных дорог, которые связали Саратов и Царицын с различными регионами России. Важное значение для дальнейшего развития торговли имело волжское пароходство. Магазины, лавки, товарные биржи успешно конкурируют с ярмарками и базарами в розничной и оптовой торговле. К 90-м годам XIX века на первое место в саратовской торговле выходит продажа зерна и муки.

Північно-Кавказький економічний район Росії

Противник предпринял попытку выдвинуть несколько групп из Ар- гуна по шоссейной дороге вдоль восточного берега реки Аргун в нап- равлении захваченного плацдарма, однако были рассеяны и большей частью уничтожены сосредоточенным огнем 5 пдр 51 пдп, что явилось для них полной неожиданностью. Бой роты позволил выиграть время для переправы техники на восточный берег реки. В 8.52 21 марта пдб 119 пдп передал занимаемый район сводному пдб 137 пдп и начал выдвижение с задачей перерезать железную дорогу Аргун, Гудермес. В тоже время сводный пдб 51 пдп (без 5 пдр) вышел на юго-западную окраину сада, совершил маневр в южном направлении и захватил садовый участок в районе изгиба дороги . Этого противник не ожидал и практически не оказал сопротивления, что позволило в дальнейшем соединиться главным силам пдб 51 пдп с 5 пдр и перере- зать железную дорогу в указанном районе. Части и подразделения группировки войск "Юг", нанося огневое поражение из занимаемых районов боевикам в районах Шали, Новые Ата- ги, исключали выдвижение их в район Гудермеса. 22 марта активными действиями части и подразделения войск группировки "Север" замкнули внешнее кольцо окружения и внутреннее вокруг Аргуна. 21 и 22 брон ВВ осуществляли чистку садов западнее Мескер-Юрта и территории завода Красный молот, к исходу дня вышли на южную окраину Аргуна.

Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

Ошибки первой категории могут быть сужены путем применения методов регрессионного анализа, криволинейного сглаживания и других техник. Ошибки второй категории частично могут быть преодолены при помощи метода Дельфи, сценариев, моделей, анализа модели жизненного цикла. В целом точность прогнозирования повышается по мере накопления опыта прогнозирования и отработки его методов. Например, предприятие, выпускающее известь, столкнулось с насыщением спроса на свою продукцию на рынке строительных материалов. Пассивный прогноз в этом случае предположил бы сохранение тенденции падения спроса на известь, а значит, сокращение ее производства. Активный прогноз напротив, мог бы включить дополнительные усилия фирмы по стимулированию спроса на известь, например, за счет проведения агрессивной рекламной кампании на рынке товаров для садоводов с акцентом на универсальное применение извести на их участках. Тогда в рамках активного прогноза могло бы быть высказано суждение о возможном сохранении или даже увеличении спроса на известь. В-четвертых, прогнозы делятся на вариантные и инвариантные в зависимости от степени вероятности будущих событий.

Українська мова у медіапросторі

Решительно отошел Греков от традиционного построения батальных композиций, в которых вокруг исторического деятеля группировались безликие шеренги солдат, автоматически повинующихся воле полководца. Изображая рабочих и крестьян, сознательно, с беззаветным мужеством и храбростью отстаивающих завоевания молодой республики Советов, художник  индивидуализировал отвлеченное понятие “солдат”, показав самые разные  характеры людей, воодушевленных великими идеями. Развитие батального искусства идет по линии углубленного раскрытия психологии современника. Здесь художники руководствуются опытом передвижников, их мастерством сюжетостроения, умением поставить персонажи картин в сложнейшие драматические положения, показать противоборство разных социальных сил. Усвоение этих уроков очевидно в картине П.П. Соколова-Скаля “Братья”. Военное искусство В годы Великой Отечественной войны советское искусство решительно опровергло изречение: “Когда гремят пушки, музы молчат”. Нет, в период одной из самых жестоких и страшных войн в истории человечества музы не молчали. Сразу же после вероломного нападения немецких фашистов на Советский Союз кисть, карандаш, резец художников стали грозным оружием в борьбе с врагом.

Сучасна українська літературна мова

Здесь Ван Гог поступил в мастерскую художника-академиста Фернана Кормона, однако гораздо важнее для него было знакомство с живописью импрессионистов. Он встречался со многими молодыми художниками, в том числе с Тулуз-Лотреком, Эмилем Бернаром, Полем Гогеном и Жоржем Сера. Они научили его ценить японскую гравюру; ее линейный рисунок, плоскостность и отсутствие моделировки оказали большое воздействие на формирование новой живописной манеры Ван Гога. Ненадолго он увлекся дивизионистской техникой Сера, но строгая и методичная манера живописи не соответствовала его темпераменту. «Подсолнухи» После двух лет, проведенных в Париже, Ван Гог, не выдержав сильного эмоционального напряжения, в феврале 1888 уехал в Арль. В этом южно- французском городе он нашел обилие сельских сюжетов, которые так любил писать. Летом 1888 художник создал некоторые из своих наиболее спокойных произведений: Почтальон Рулен (Бостон, Музей изящных искусств), Дом в Арле (Амстердам, фонд Ван Гога) и Спальня художника в Арле (Чикаго, Художественный институт), а также несколько натюрмортов с подсолнухами.

Українська мова серед інших слов’янських мов

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №700 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ РЕФЕРАТ ПО МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ НА ТЕМУ: «ИСКУССТВО ЯПОНИИ» Исполнитель: учащийся 9 «А» класса Матвеев Дмитрий Сергеевич Москва 2004 Чайная Национальный японский костюм----------------------16 Использованная литература-----------------------------18 ВВЕДЕНИЕ Первые упоминания о Японии Европа услышала ещё в эпоху Средневековья, познав её вместе со смелыми путешественниками как страну неслыханной вежливости и сказочного богатства. Эти представления доминировали и тогда, когда в XVII-XVIII веках сначала португальскими, а потом голландскими купцами и миссионерами были обнародаваны многочисленные факты из жизни и истории этой далёкой для европейцев страны. Сегодня каждый может узнать из соответствующих источников, что Япония (на Японском языке Нихон) – это островное государство, которое занимает часть островов Японского архипелага приблизительно на 3400 км вдоль восточной части Азиатского материка, омытого водами Тихого океана. Япония первой встречает солнце из-за морского горизонта и поэтому носит гордое имя «Страна восходящего солнца». Национальный флаг великолепно отображает это в изображении красного овала солнца на фоне белого полотна.

Українська спеціальна лексика

Интересным примером планировки храмового комплекса эпохи Хэйан является ансамбль Бёдоин. В центре ансамбля, как принято, размещается главный храм - храм Феникса, содержащий статую будды Амиды. Первоначально храм Феникса был увеселительным дворцом, построенным при храме Бёдоин в 1053 г. По преданию, в плане он должен был изображать фантастическую птицу Феникс с распростертыми крыльями. Когда-то храм стоял посреди пруда, окруженный со всех сторон водой. Его галереи, соединяющие главное здание с боковыми павильонами, были для культовых целей совершенно не нужны, а построены как будто действительно для придания храму сходства с птицей. Сзади также размещается крытая галерея, образующая "хвост". Храмовый комплекс богато декорирован украшениями. По храму Феникса мы можем получить представление о характере дворцовых построек эпохи Хэйан. Со второй половины VIII века в восприятии современников различия между божествами синтоистского и буддийского пантеонов постепенно стираются, в связи с чем в синтоистские постройки начинают вноситься элементы буддийской архитектуры.

Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

Альгамбра дала имя мтилю декоративно-прикладного искусства.Среди произведений,выполненных в это стиле,-бодьшие керамические вазы изящно- витиеватой росписью люстром.По манере испонения узора они родственны "альгамбрским" шелковым тканям,парчовым вышивкам,парадному оружию, золотым с эмалью украшениям.Чарующий стиль "альгамбра" таит в себе догадку о "скрытом сокровище",понимаемом мусулманским искусством как зашифрованный путь к постижению высшего знания и совершенной крастоты.

Окупація України військами Німеччини та її союзників

Многие из этих терминов приобрели всеобщее употребление. Значительная часть научной технической терминологии в современном английском языке создана из французских и латинских корней: ech ique- техника . С течением времени французские заимствования настолько прочно вросли в ткань английского языка, что сами изменились под влиянием фонетических привычек англичан, подверглись наряду с основными английскими словами многочисленным звуковым изменениям, которые имели место в XV-XVI и последующих веках. Самым ярким изменением в звуковой структуре этих слов был перенос ударения с конца слова, что свойственно и до сих пор французскому языку, на корневой слог, т.е. на начало слова, что свойственно английскому языку на всем протяжении его развития. Процесс переноса ударения происходил постепенно, причем главное ударение на последних слогах сначала заменялось второстепенным, а затем исчезало совсем. Таким образом, мы убедились, что во времена нормандских завоеваний, английским языком было заимствовано огромное количество слов. Они принадлежат к различным сферам человеческой жизни, имеют различные формы.

Українська архітектура другої половини XVII-XVIII ст.

Фауст распоряжается лишь номинально,- действует, организует Мефистофель. Толпы рабочих, которые целыми днями орудуют лопатами, олицетворяя грядущее трудовое человечество,- вовсе ни при чем, это лишь подставные фигуры для наведения идиллического глянца на дьявольский замысел. Своими руками рабочие не прорыли бы и малой доли тех каналов, не построили бы тех дамб, которые растут на фаустовской земле не по дням, а по часам. На самом деле работают по ночам какие-то адские силы, озаряющие мрак. О нечистоте этого дела говорит Бавкида: "Лишь для виду днем копрами Били тьмы мастеровых: Пламя странное ночами Воздвигало мол за них" (перевод Б. Пастернака).   Что-то противоестественное, "нечистое" есть и в том месте, где Петр построил свой город: здесь тоже смешаны ночь и день, в "прозрачном сумраке" разлит "блеск безлунный". И в "Фаусте", и в "Медном всаднике" признаком нарушенного порядка вещей являются белые ночи, реки огненные, прорывающие во мраке канал,- сиянье, вторгшееся в святилище ночи. Ведь изначальной границей, проведенной в миротворении, была граница между светом и тьмой, созданная в первый день творения; значит, силы, восстающие против Божьего мира, первым делом должны нарушить именно эту границу - начальную заповедь физического мироустройства, так же как они нарушают и главную заповедь нравственного мироустройства - "не убий".


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.