Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Національний банк України та особливості його функціонування

Міністерство освіти і науки України Реферат на тему: «Національний банк України та особливості його функціонування» Виконав: студент групи . . Київ-2007 План: І. Створення національного банку України та його статус ІІ. Функції національного банку України та особливості його діяльності ІІІ. Список використаної літератури I.Створення національного банку України та його статус Центральним банком нашої країни є Національний банк України (НБУ). Банківська система незалежної України і відповідно Національ­ний банк України створювалися протягом 1991 р. у зв'язку з дезін­теграцією радянської банківської системи. Правовою основою банківської системи нашої держави став Закон України «Про банки і банківську діяльність», ухвалений Верховною Радою України 20 бе­резня 1991 року. Відповідно до постанови Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України «Про банки і банків­ську діяльність» цей законодавчий акт було введено в дію з 1 трав­ня 1991 року. Згідно із зазначеною постановою Верховної Ради дія Закону України «Про банки і банківську діяльність» поширювалася на всі наявні в нашій країні банки. Було також оголошено власністю Украї­ни Український республіканський банк Держбанку СРСР, Українсь­кий республіканський банк державного комерційного промислово-будівельного банку (Укрпромбанк), Український республіканський банк Ощадного банку СРСР, Український республіканський банк Зовнішекономбанку СРСР з їхньою мережею, обчислювальними центрами, всіма активами, пасивами, а також Українське республі­канське управління інкасації Держбанку СРСР з підпорядкованою йому мережею установ та організацій. Особливо важливим було те, що окремо, в п. 3 постанови Вер­ховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України 5) приймати рішення про реорганізацію чи ліквідацію банку. Звичайно, заходи впливу мають бути адекватними допущеним порушенням. У разі виникнення незадовільного фінансового стану комерцій­ного банку чи іншої кредитної установи НБУ може вживати заходи щодо їх фінансового оздоровлення. Водночас чинне законодавство передбачає певні обмеження що­до вимог Національного банку України. Так, він не має права вима­гати від банків та інших кредитних установ виконання операцій та інших дій, не передбачених законами України та нормативними ак­тами НБУ. Національний банк здійснює аналіз діяльності комерційних бан­ків та інших кредитних установ з метою виявлення ситуацій, які загрожують інтересам вкладників і кредиторів, стабільності бан­ківської системи в цілому. Але він не несе відповідальності за зо­бов'язання комерційних банків і кредитних установ, за винятком випадків, коли НБУ бере на себе такі зобов'язання, а банки та інші кредитні установи не несуть відповідальності за зобов'язання На­ціонального банку, крім випадків, коли вони беруть на себе такі зо­бов'язання. Рішення НБУ з питань банківського регулювання і нагляду мо­жуть бути оскаржені у порядку, передбаченому чинним законо­давством. Національний банк України визначає для комерційних банків та кредитних установ форми звітності та порядок їх складання, які необхідні для ведення грошово-кредитної і банківської статистики, здійснення валютного контролю.

Але нколи не втрача вн почуття мри,  це, мабуть, найбльша його достойнсть як стилста. Що ж, либонь усе, що треба й можна було сказати, сказано. Решту хай розважить читач. Втм, я не сумнваюся, ще знайомство з захоплюючою книжкою Гюнтера Проделя буде вельми корисним. Д. Затонський, член-кореспондент АН УРСР. БАНДА Д¶ЛЛ¶НДЖЕРА 15 счня 1934 року. Наближаться обдня перерва,  за якихось пвгодини Нацональний банк мста ¶ст-Чкаго в штат ¶ндана зачинить сво каси. В цей час до порталу банку повльно пд'жджа блакитний «крайслер»  зупиняться в чотирьох метрах вд кам'яних сходв, що ведуть до центрального входу. П'ятеро молодих людей вискакують з лмузина. Незважаючи на холодну пору року, на них лише костюми  шляпи, хоча в кожного на правй руц дощовик. Нечисленн перехож не звертають на них няко уваги. Тим часом п'ятеро чоловкв рвним, упевненим кроком прямують до входу. В кожного з ц п'ятрки пд плащем сховано 32-зарядний автомат. Водй «крайслера» також бере з-пд сидння автомат  кладе його поруч

РЕФЕРАТЫ:

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

Ни дерландских художников отличала необычайная виртуозность письма, где любая мельчайшая подробность изображалась с крайней тщательностью. Такая картина очень увлекательна для зрителя: чем больше ее разглядываешь, тем больше находишь там интерес ных вещей. Давая сравнительную характеристику итальянского и север ного Возрождения, следует выделить еще одно существенное разли чие между ними. Итальянскому Возрождению присуще стремление к восстановлению античной культуры, стремление к раскрепоще нию, освобождению от церковных догм, к светской образованности. В северном Возрождении главное место заняли вопросы религиозно го совершенствования, обновления католической церкви и ее уче ния. Северный гуманизм привел к Реформации и протестантизму. ЛИТЕРАТУРА :1. А. А. Радугин Философия : курс лекций Изд-во Центр М. 1999 год2. Баткин Л. М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989.3. Брагина Л. М. Итальянский гуманизм. Этические учения ХIV-ХV веков. М., 1977.4. Лазарев В. Н. Начало раннего Возрождения в итальянском искусстве. М.,1979.5. Эразм Роттердамский. Философские произведения; М., 1986. Эстетика Ренессанса. В 2-х гг. М., 1981.

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Арамейская литература, видимо, и послужила своего рода "мостом" от литератур ранней древности к более поздним. Примером здесь может служить так называемый "Роман об Ахикаре", как предполагается, ассирийского происхождения, дошедший до нас на арамейском языке (древнейший список из египетской Элефантины, V в. до х.э.). "Роман об Ахикаре" был очень популярен в древности и в средние века: известны его греческая, сирийская, эфиопская, арабская, армянская и славянская версии. На Руси он был известен под названием "Сказание об Акире Премудром". Это занимательное и одновременно назидательное повествование о мудром советнике царя Синаххериба Ахикаре и его неблагодарном приемном сыне, оклеветавшем и едва не погубившем своего благодетеля. В конце концов, однако, справедливость торжествует. Благие советы и укоризны Ахикара, адресуемые им своему воспитаннику, выражают этические взгляды, господствовавшие на Ближнем Востоке в I тысячелетии до х.э. Недавно было установлено, что Ахикар - историческое лицо. Из Египта же происходит и другой, недавно опубликованный очень интересный текст - так называемый "Роман об Ашшурбанапале и Шамаш-шум- укине", своеобразная художественная интерпретация известных исторических событий.

Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

Необходимо сгруппировать субъекты Федерации по их экономическому финансовому потенциалу. Для финансового районирования и оценки финансового потенциала территорий потребуется значительное время. Поэтому в качестве временной меры можно ориентироваться на низшую границу размера федеральных дотаций в 15% от собственных закрепленных и регулирующих доходов. Субъекты Федерации, имеющие более низкую потребность в федеральных дотациях, должны покрыть расхождения доходов и расходов за счет целевых бюджетных кредитов и самостоятельно привлеченных средств (ценных бумаг и т.п.). Более перспективно создавать банки финансовых ресурсов, аккумулирующих временно неиспользуемые остатки средств территориальных бюджетов. Перераспределение доходов регулирующей группы в пользу субъектов Федерации наиболее перспективно и обеспечивает, с одной стороны, ориентацию субъектов Федерации на собственную финансовую базу, а с другой - позволяет корректировать объемы субсидий исходя из наличных финансовых ресурсов. Однако, поскольку проведение данной политики предполагает ряд отсутствующих в настоящее время условий, переход к ней непосредственно с 1994 года представляется невозможным.

Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

Он поставил своей целью упрочить централизованное Российское государство. Первую такую попытку сделал Митрополит Макарий. По убеждениям он был горячим сторонником сильной самодержавной власти. Под несомненным влиянием Макария сложилась и политическая идеология Ивана Грозного. Макарию, вероятно, принадлежала мысль о венчании на царство молодого Ивана. Этот акт должен был не только повысить международное значение Русского государства, но и укрепить расшатавшуюся центральную власть. В 17-20 лет он поражал окружающих непомерным количеством пережитых впечатлений и передуманных мыслей, до которых его предки не додумались и в зрелом возрасте. Когда Великому князю исполнилось 17 лет он собрал двор и объявил о своем намерении жениться, но еще до своей женитьбы он объявил им свое намерение венчаться на царство. Принятие царского титула знаменовало начало его самостоятельного правления. Венчание на царство происходило 16 января 1547 г. Было сделано все, чтобы придать ему как можно больше блеска и торжественности. Над Москвой плыл колокольный звон. Звонили во всех кремлевских соборах, им вторили окраинные церкви и монастыри. Они возвещали московским жителям о торжественном событии - венчании молодого государя великого князя всея Руси Ивана Васильевича на царство.

Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

Республикам разрешили иметь своих представителей в Президиуме ВЦИК, согласовывать назначение уполномоченных общесоюзных наркоматов, назначать в заграничные представительства наркоматов иностранных дел и внешней торговли своих представителей. Наркомат финансов из общесоюзного был переведен в разряд союзно-республиканских. Комиссия приняла проект за основу и рекомендовала его пленуму ЦК. Однако В. И. Ленин, который был болен и не мог принимать участие в работе комиссии, идею автономизации отверг. 26 сентября 1922 г. он направил членам Политбюро письмо, в котором подверг резкой критике проект "автономизации" и сформулировал идею создания союза равноправных советских республик. Формулу "вступления" республик в РСФСР он предложил заменить принципом их "объединения вместе с РСФСР" в союзном Советском социалистическом государстве на основе полного равноправия. Ленин подчеркивал необходимость создания общесоюзных органов, стоящих над РСФСР в такой же мере, как и над другими республиками. Отстаивая принцип полного равенства объединяющихся советских национальных республик, он писал: " мы признаём себя равноправными с Украинской ССР и др. и вместе и наравне с ними входим в новый союз, новую федерацию, "Союз Советских Республик Европы и Азии". И. В. Сталин вынужден был признать свой план автономизации ошибочным. 6 октября 1922 года Пленум ЦК одобрил позицию В. И. Ленина и принял на ее основе новую резолюцию. 18 декабря 1922 года Пленум ЦК принял проект Союзного договора.

Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

Первое палеолитическое селище было открыто С. Н. Замятниным в 1927 1. на территории с. Гагарина на Украине. Изучение планов и остатков палеолитических жилых объектов затрудняют два обстоятельства: во-первых, характер отложений, в которых залегают находки, а во-вторых, старая техника раскопок, принятая в прошлом. Дело в том, что ранее производились отдельные разведочные раскопы большей или меньшей площади, не позволявшие выявлять взаимосвязи между отдельными находками. Несовершенной была и документация старых исследований, в ней отсутствовали  подробные зарисовки (чертежи) открытых площадей, которые часто заменялись лишь куцым словесным описанием. Только по еле того, как археологи стали закладывать рас копы большой площади, стало возможным лучше распознать и классифицировать находки по их взаимосвязям и аналогиям. Успех исследований всегда во многом зависел от стратиграфических условий, от характера отложений. Гораздо легче открыть стоянку в лессе, где каждая деталь. хорошо различима, чем вести раскопки в каменистой осыпи, поэтому большинство находок палеолитических стоянок происходит с лессовых территорий Центральной Европы, Украины и Сибири.

Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

Ритмы Вселенной меняют лик мироздания с неумолимой периодичностью вне желания или нежелания обитателей этих миров. Гибнут и возрождаются Галактики, а не токмо человек или государство. Но для галактик существуют свои ритмы, а для человека и государства свои. Они похожи по качествам - эти ритмы, но сильно отличаются по мощи и времени воздействия. Поэтому крайне наивно выглядят люди, думающие, что все вокруг них хаос и случайное стечение обстоятельств. Отнюдь. Ничего случайного в мире нет и не предвидится. Непознанный Закон не перестает быть Законом лишь потому, что о нем никто ничего не слышал, не знает или не желает знать. Как правило, люди во всем полагаются на свои ощущения, а ведь ощущения могут и подвести. Разве мог бы человек поверить, что Солнце – огромное светило, во много раз превосходящее Землю, не будь у него разума? Не будь его у него, он никогда бы этого не узнал. Поэтому только меняя время от времени точку зрения, возможно установить истину. Но не часто, в противном случае неизбежно мельтешение и потеря ориентации.

Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

Опыт восточного похода для монголов был во всех отношениях плодотворен. Военное искусство монголов, делало большие успехи, главным образом в смысле заимствования у противника идей и их применения к технике военного дела. В следующих походах мы уже видим в монгольской армии наиболее совершенные из имевшихся в ту эпоху военных машин. Начало монгольской эпохи в истории Казахстана связано с вторым периодом в истории Монгольской империи. По монгольским и китайским источникам этот период состоит из трех наиболее важных походов – малый сибирско-семиреченский, хорезмский и великий западный. Все эти три похода непосредственно связаны с историческими судьбами народов, проживавшими на территории Казахстана. Говоря о западном походе монголов необходимо отметить три наиболее важных момента. Первое касается даты начался западного похода монголов. По моему мнению, он начала уже с войны против найманского ханства в 1204 г. По основным монгольским источникам найманы воспринимались самими монголами как внешний враг – иноверцы.

Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

Эта задача представляет для следователя определенные сложности в силу следующих обстоятельств : необходимости использования специальных приёмов и средств дактилоскопирования; необходимости знания особенностей строения рельефа участков кожного покрова имеющего папилярные линии для оценки полноты и качества отображений общих и частных признаков в получаемых отпечатках ; необходимояти наличия информации о следообразующем участке кожного покрова , имеющего папилярные линии , которым оставлен след. Игнорирование данных обстоятельств при подготовке сравнительных образцов может привести к получению и направлению на экспертизу отпечатков , не отражающих особенностей строения рельефа кожного покрова или отражающих их неполно и искажонно. Все это отрицательно сказывается на ходе экспертного исследования , приводит к необходимости получения дополнительных образцов и назначению повторной экспертизы , а в конечном итоге и к потере важной доказательственной информации . Изложенное еще раз подтверждает высказанную мысль о необходимости привлечения для получения сравнительных образцов в специалиста лица , которому порученно проведение экспертизы ,б что не противоречит уголовно-процессуальному законадательству. 2.Особенности , связанные с вопросом оцеки компетенции эксперта в решении задач экспертизы следов пальцев рук .

Припинення чинності патенту та визнання його недійсним

Большинство надписей в относится ко второй половине 17 и началу 18 века, но одна, в южной стене церкви, более молодая и гласит: “Возобновлен храм Божий архангела Михаила и Гавриила лета 7102, месяца августа”. 7102 год – это 1594 год от Рождества Христова, конец 16 века. А именно в 16 веке, судя по грамоте русского царя Бориса, Московское государство оказывало материальную помощь некоторым крымским православным храмам, в том числе храму архангела Михаила и Гавриила. Значит, и был “возобновлен храм Божий” на московские денежки. Добрая российская традиция помогать соотечественникам за рубежом идет еще с тех давних времен. Намного лучше сохранился другой храм, расположенный в ныне безлюдной местности, за с. Синапным, там, где раньше было селение Авджикой. На залесенном холме, подножье которого огибает один из притоков Качи, стоит греческая церковь Пресвятой Богородицы. фото Вход с двух сторон украшен резным узором, а над входом высечен крест и греческая надпись: “Омой прегрешения, не только лицо”. По бокам от дверного проема так же прослеживается надпись: “Иоанн Пузакидис”, видимо человек, чьими стараниями была перестроена старая церковь.

Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

Это была его предсвадебная горячка, протекавшая на фоне всеобщей эпидемии. Иными словами, судьба не дала Пушкину броситься в брак очертя голову, но предоставила ему время и уединение для подготовки себя к этому шагу. Женитьба - один из немногих переломных моментов в жизни человека, меняющих всю его жизнь - его социальный статус, его образ жизни, его мировоззрение. В добрые старые времена у всех народов в такие критические моменты общество поддерживало человека, насильственно втягивая его в определенные формализованные ритуалы перехода, призванные оторвать его мысли и привязанности от старого образа жизни и направить их к новым целям и объектам. Но если в обществе социальные ритуалы перестают выполнять свою роль, то необходимые для осуществления перехода образы будут продуцироваться бессознательным - в сновиденьях и фантазиях, в творческих озарениях или в симптомах психических расстройств. Мы будем рассматривать «Сказку о царе Салтане» именно как такую творческую проекцию. Реакция бессознательного на тревогу, вызванную необходимостью изменить свою жизнь, отразилась в спонтанном выстраивании обряда перехода по классическому образцу универсального мономифа.

Трудовий договір та порядок його оформлення

Но лицо его отличается резко выраженными индивидуальными чертами и хорошо передает характер слабоумного царя. Еще больший интерес представляет парсуна Якова Тургенева 90-х годов XVII в. работы неизвестного мастера, создавшего уже индивиду-альную, с чертами психологизма, характеристику пожилого человека с печальными глазами, изображенного плоскостного и фронтально. Этот портрет представляет новый шаг в развитии русской порт-ретной живописи, достигшей в первой четверти XVIII в. высокого уров-ня в работах А. Матвеева и И. Никитина, произведения которых можно поставить на один уровень с лучшими образцами западноевропейского портрета XVIII в. Так, постепенное накопление светских и реалистичных моментов в живописи древней Руси привело к новому качеству, к рождению свет-ского реалистического искусства в первой четверти XVIII в.МУЗЫКА И ТЕАТР В жизни людей Древней Руси большое место занимали музыка, пес-ни и пляски. Песня сопровождала работу, с ней ходили в поход, она была составной частью праздников, входила в обряды. Плясками и инструме-нтальной музыкой сопровождались «игрища межю селы», княжеские развлечения.

Розквіт Македонії та її гегемонія в Греції. Східний похід Олександра Македонського та утворення його імперії

Однако этот культ окружал имя его завзятого соперника Ломоносова. После смерти Ломоносова в 1765 году начинают говорить о «божественной музе» «северного Гомера» ; ему устраивают пышные похороны на кладбище петербургской Александро-Невской лавры, где граф М.И. Воронцов сооружает мраморный надгробный памятник — избранный им материал должен был символизировать непреходящую славу покойного поэта. Начиная с 1793 года в Камероновой галерее Царскосельского дворца, рядом со статуями знаменитых мужей классической древности, таких, как Александр Великий или Сципион Африканский, можно было видеть сделанный в античном стиле бронзовый бюст Ломоносова (работы скульптора Ф.И. Шубина) . В последующие десятилетия даже вошло в обыкновение сравнивать основателя «новой» русской литературы с основателем «новой» России Петром I : слава Аполлона теперь сравнялась со славой не только Марса, но почти что отца богов Зевса. Теперь наконец и Россия имела своего «великого» деятеля культуры, уже не уступая в этом европейским странам. Потребность в такой фигуре была тем настойчивей, что в Европе раздавались презрительные голоса, твердившие о невысоком уровне русской интеллектуальной жизни и отсутствии в ней значительных имен .

Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

Так, переход улицы в неположенном месте отмечен, становится фактом индивидуального поведения лишь на фоне определенных запретительных правил, регулирующих поведение других людей. Когда мы говорим, что только чтение произведений массовой литературы той или иной эпохи позволяет по достоинству оценить гениальность того или иного великого писателя, мы, по существу, имеем в виду следующее: читая писателей той или иной эпохи, мы бессознательно овладеваем обязательными нормами искусства тех лет. В данном случае для нас безразлично, получаем ли мы это знание из определенных нормативных сочинений теоретиков искусства интересующей нас эпохи, из описаний современных нам ученых или непосредственно из чтения текстов в порядке читательского впечатления. В любом случае в нашем сознании будет присутствовать определенная норма создания художественных текстов для определенной исторической эпохи. Это можно сравнить с тем, что живому языку можно научиться и пользуясь определенными его описаниями, и просто практикуясь, слушая практическое речевое употребление.

Класифікація персоналу та форми його наймання

При этом некоторые из них полагают, что медицинское страхование увеличивает "вероятность того, что поляризация общества в этой сфере будет выше, чем при модели бюджетного здравоохранения" . Переход от деклараций к поискам конкретных дополнительных источников финансирования здравоохранения неизбежно будет сопровождаться неравенством в уровне медицинской помощи для разных категорий населения. Преодоление неравенства в уровне медицинской помощи - сложный и длительный процесс. В настоящее время, пожалуй, нет страны, которая была бы окончательно удовлетворена состоянием своего здравоохранения, финансированием научных исследований и оплатой труда, механизмами распределения ресурсов между отраслями здравоохранения, обеспечением доступности медицинской помощи. Неудивительно, что практически в каждой стране осуществляется коррекция системы здравоохранения, проводятся различные преобразования, реформы. Тем не менее в большинстве стран мира не вызывает сомнение одна из основных задач этих преобразований - справедливость и равенство для всех граждан в доступности медицинской помощи высокого качества. 4. Врачевание как деятельное проявление справедливости Суждение Гиппократа - "врач должен быть справедливым при всех обстоятельствах" - давно стало аксиоматичным в медицинской этике.

Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

Противоинфекционная терапия. Антибиотики назначаются при наличии клинических признаков интоксикации и гнойных элементов в мокроте. При бактериальной инфекции предпочтение отдается антибиотикам широкого спектра действия. Обычно лечение назначается эмпирически на срок 7- 1 4 дней. При отсутствии эффекта проводится культуральное исследование мокроты, и подбирается соответствующий антибиотик. Антибиотики не назначаются для профилактики обострений бронхита. Антибиотики не назначаются в ингаляциях. Коррекция дыхательной недостаточности. · Оксигенотерапия. · Систем н ы е кортикостеро иды . · Тренировка дыхатель ной мускулатур ы . Оксигенотерапия. Оксигенотерапия жизненно необходима больным ХОБ с наличием дыхательной недостаточности. Предпочтение отдается длительной (18 часов в сутки и во время сна) мало поточной (2-5 л в мин.) кислородотерапии на дому, что значительно удлиняет жизнь и улучшает ее качество у больных ХОБ. Для домашней оксигенотерапии используются концентраторы кислорода, а также неинвазивная вентиляция с отрицательным или положительным экстраторакальным давлением.

Суїцид та шляхи його попередження

Обычно осуществляется на сделки между работником проблемных ситуаций, выбора возглавляет основании всей и предпринимателем определение круга лиц - новый человек – новые неформальный лидер, совокупности информации является не товар для решения, идеи который помогает группе о ситуации, ее рабочая сила , а просто объективизация выбора, - меньше интриг в в достижении ее целей. тщательного анализа и рабочая сила. Рабочая операции мотивирования, коллективе оценок. В процессе сила не может быть координация всех Отрицательные моменты: принятия решений товаром, так как она не действий по принятию - большие затраты на большое внимание обладает существенным решений. прием персонала уделяется использованию признаком, присущим - процесс ПУР – как - плохое знание методов экспертного всем товарам. Рабочая интегральный процесс организации оценивания, сила лишь сдается в образован набор - нового работника предназначенных для срочную аренду, хотя следующих компонентов: плохо знают работы, как с это и происходит в информационная основа -высокая степень риска количественной, так и с форме товарной аренды, для выработки решения, при испытании работника качественной т.е. за деньги. Сделка правила или нормативные информацией.

Бюджетний процес України та етапи його реалізації

Они построены из звезд красных и желтых гигантов, красных и желтых карликов и некоторого количества белых звезд не очень высокой светлости. Отсутствуют бело-голубые сверхгиганты и гиганты, группировки которых можно наблюдать в виде ярких сгустков, придающих структурность системе, нет пылевой материи, которая, в тех галактиках где она имеется, создаёт темные полосы, оттеняющие форму звездной системы . Внешне эллиптические галактики отличаются друг от друга в основном одной чертой – большим или меньшим сжатием ( GG и 636, GC 4406, GC 3115 и др.) С несколько однообразными эллиптическими галактиками контрастируют спиральные галактики, являющиеся может быть даже самыми живописными объектами во Вселенной. У эллиптических галактик внешний вид говорит о статичности, стационарности. Спиральные галактики, наоборот, являют собой пример динамики формы. Их красивые ветви, выходящие из центрального ядра и как бы теряющие очертания за пределами галактики, указывает на мощное стремительное движение. Поражает также многообразие форм и рисунков ветвей.

Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

В результате эволюции отношений между Севером и Югом формируются новые условия сотрудничества России с развивающимися странами. И хотя они отличаются большим своеобразием не только на региональном, но и на субрегиональном уровне, представляется, что определяющими станут следующие моменты: 1. Независимо от традиционного уровня отношений всех великих держав со странами Юга двусторонние связи в возрастающей степени будут дополняться взаимодействием с региональными и международными институтами. Эти связи будут ориентироваться не только на повышение эффективности усилий по преодолению отсталости, но и на противодействие любым попыткам установления асимметричного влияния в «третьем мире», откуда бы они ни исходили. 2. Баланс интересов, ставший императивом современного мира, предполагает тщательно взвешенный подход всех членов мирового сообщества к стратегии и тактике политики в отношении развивающихся регионов. Рецидивы межгосударственной конкуренции в зоне Юга чреваты консервацией там нестабильности и увеличением социальных издержек отсталости в глобальном масштабе. 3. Политика России в формировании отношений между Севером и Югом в начале третьего тысячелетия может и должна стать более активной.

Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

СодержаниеВведение 3 История этикета 4 Правила этикета в деятельности руководителя 5 Роль руководителя в становлении коллектива 7 Типы взаимоотношений в коллективе и роль руководителя 8 Заключение 13 Список использованной литературы 14Введение Культура поведения — поступки и формы общения людей, основанные на нравственности, эстетическом вкусе и соблюдении определенных норм и правил. Истинная культура поведения есть органическое единство внутренней и внешней культуры человека, умение найти правильную линию поведения даже в нестандартной, а порой и в экстремальной ситуации. Этикет — важнейшая сторона морали профессионального поведения руководителя Знание его — необходимое профессиональное качество, которое надо приобретать и постоянно совершенствовать. Так, еще в 1936 г. Дейл Карнеги писал: "Успехи того или иного человека в его финансовых делах процентов на 15 зависят от его профессиональных знаний и процентов на 85—от его умения общаться с людьми". Немало рушится карьер и теряется денег из-за неправильного поведения или невоспитанности. Зная это, японцы тратят на обучение хорошим манерам и консультациям по вопросам этикета, культуры поведения сотни миллионов долларов в год.

Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

При обучении иностранному языку могут использоваться как устная , так и письменная формы контроля , однако предпочтение должно отдаваться устным формам . В обучении языку и в контроле , слитом с обучением , наиболее целесообразны фронтальные формы работы , при проверке же умений в устной речи , чтении и письме необходимы индивидуальные формы . Индивидуальный контроль в этих случаях должен комбинироваться с фронтальным . Устранить недостатки индивидуального контроля при проверке устной речи помогает использование технических средств . Контроль будет осуществляться на должном уровне только в том случае , если будут выполнены такие требования , как регулярность , всестороннесть , дифференцированность , объективность и , конечно же , соблюдение воспитательного воздействия контроля . Методика преподавания иностранных языков располагает значительным теоретическим багажом и практическим опытом в организации контроля . Современные тенденции учебных программ предполагают усиление коммуникативного подхода к обучению иностранным языкам .

Українські легенди про "Триблаженне древо", смерть Адама та главу його

То есть при отсутствии условий, которые даже при неблагоприятных обстоятельствах того времени, порожденных огосударствленным обществом, давали бы известный шанс на успех преобразований. Понятно, что здесь, в изменении правовой обстановки, необходимой для проведения рыночных преобразований, не могли помочь одни лишь отдельные, казалось бы, радикальные "рыночные" законы (о собственности, об акционерных обществах, о земле и т.д.). Для успешного осуществления реформ требовалась принципиально новая правовая атмосфера, новый "дух права", выражающий твердо провозглашенную и юридически обеспеченную экономическую свободу, свободу личности, ее верховенство над властью и одновременно - защиту общества от злоупотреблений в ходе реформ. А этого можно добиться одним путем - введением в жизнь отработанного современного гражданского законодательства, построенного на началах частного права. ЗДЕСЬ УМЕСТНО сказать несколько слов об этой самой категории - "частное право". Выражение "частное право", которому коммунистической пропагандой был придан крайне неодобрительный оттенок, действительно может создать впечатление как о чем-то эгоистически-личном, противостоящем обществу и другим людям, недопустимом и позорном.

Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

Необходимы контроль и коррекция физических упражнений для различных групп больных ревматическими заболеваниями. Весьма полезна стажировка поликлинических методистов ЛФК в высококвалифицированных ревматологических отделениях, центрах, институтах, где методисты могли бы ознакомиться с особенностями использования ЛФК и массажа у ревматологических больных. Это чрезвычайно важно, так как неумелый, например, массаж или несоответствующий комплекс ЛФК могут резко отрицательно повлиять на результаты поликлинического этапа медицинской реабилитации больных ревматическими заболеваниями. На этапе стационарного лечения, в задачу которого входит снижение активности заболеваний за счет подавления воспалительных, аутоиммунных и иммунокомплексных процессов с использованием антиревматической и интенсивной терапии, не менее важным является разработка плана реабилитационных мероприятий и его осуществление уже в условиях клиники, отделения больницы. Для реализации комплекса реабилитационных мероприятий необходима группа специалистов высокой квалификации, в которую входят ревматолог (врач- терапевт), ортопед или еще лучше ревмоортопед, физиотерапевт, психолог, методист ЛФК, ортезист, трудотерапевт, массажист, социальный работник.

Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

Его царствование (1260-1295) историками признается самым цветущим периодом Монгольской империи. Он был властелином огромной территории, простиравшейся на 2/3 Европы и почти всю Азию - в общей сложности 4/5 Старого Света. Жайыл баатыр Конурбай уулу (?1710-1775 гг.) - представитель родоплеменной группы солто, участвовал в освободительных походах против калмаков, имел заслуженную славу мудрого и предприимчивого правителя, авторитетного среди других кыргызских племен. Бартольд Василий (1869-1930)-российский востоковед, академик АН СССР. Труды по истории Ср. Азии, Ирана, Арабского халифата, ислама и истории востоковедения, автор двухтомной монографии "Туркестан в эпоху монгольского нашествия", за нее ему была присуждена учёная степень доктора истории Востока. 90. Юнус (Жунус)-хан. П.Семенов-Тяньшанский. К.Баялинов. Юнус (Жунус) (1415-1487) – хан Моголистана (1462-1487), являлся зятем одного из великих моголов - хана Есенбуги. Семенов–Тяньшанский Петр (1827-1914 гг.) - известный географ, путешественник, экономист, статистик, один из первых исследователей Тянь- Шаня., один из первых увидел вершину Хан-Тенгри.

М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

Зиновьева были брошены воинские части и военные курсанты. Недовольство, самих вооруженных сил вылилось в волнения солдат и матросов в некоторых гарнизонах. Чрезвычайную опасность они приобрели в феврале-марте 1921 г., когда восстала крупнейшая военно-морская база Балтийского флота город-крепость Кронштадт. Моряки выступили под лозунгом «Власть Советам, а не партиям!», «Советы без коммунистов!». Восстание в Кронштадте было подавлено  войсками под руководством Тухачевского. Кронштадтский мятеж В.И.Ленин сравнил с "молнией", которая осветила "действительность ярче, чем что бы то ни было". 1, 2, 3, 4, 5 Загладин Н.В. История России и мира в XX веке Москва «Русское слово» 2003 Для вывода страны из общенационального кризиса при сохранении власти в руках большевиков требовалось единство партийной воли. Но партия сама переживала кризис, который выразился в «профсоюзной дискуссии» (конец 1920 г. - начало 1921 г.). Речь шла о методах подхода и формах связи партии и государства с массами в условиях перехода от войны к миру.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.