Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Формування та розвиток банківської системи України

Вступ Банківська система України започаткована після прийняття Верховною Радою України у березні 1991 року Закону України «Про банки і банківську діяльність». Вона є дворівневою і складається з Національного банку України та банків різних видів і форм власності. Національний банк України є центральним банком, який проводить єдину державну грошового-кредитну політику з метою забезпечення стабільності національної грошової одиниці. Банки створюються на акціонерних або пайових засадах юридичними та фізичними особами. Свої функції банки реалізують через виконання таких операцій, як залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення на депозитні, вкладні рахунки та недепозитне залучення коштів; кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян, вкладання у цінні папери, формування касових залишків та резервів, формування інших активів; касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій. Банки у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність», законодавством України про акціонерні товариства та інші види господарських товариств, іншими законодавчими актами України, нормативними актами Національного банку України і своїми статутами. Ціллю дослідження є визначення: Теоретичних аспекти формування існуючої банківської системи Сучасного стану банківської системи Проблем банківської системи України Завданням дослідження є: 1 Формування та розвиток банківської системи 2 Політика Національного Банку України 3 Банківська політика 4 Динаміка розвитку банківської системи з 1991–2007 рік Актуальність курсової роботи дуже величезна, адже сучасний стан банківської системи України досить складний. Причинами цього є як кризовий стан економіки в цілому, так і проблеми становлення і розвитку банківської системи. Головна мета банку, як комерційного підприємства – одержання прибутку. У нормально працюючій економіці, основне джерело прибутку для банку – надання в позичку своїх кредитних ресурсів. У теж час основні збитки банки терплять від безпосередньо кредитної діяльності. Причиною такого положення є проведення деякими банками занадто ризикованої кредитної політики. Природно, цілком уникнути ризику неможливо, оскільки надання кредитів це споконвічно ризикований вид бізнесу. Тому однієї з головних задач банку є мінімізація кредитного ризику. Ця діяльність дозволить банкам максимізувати прибуток і знизити утрати від проведення кредитних операцій. 1. Теоретичні аспекти формування та розвитку банківської системи України 1.1 Формування та розвиток банківської системи Розглянемо структуру та функції банківської системи в економіці України. В такій економіці кредитно-банківська система представлена великим набором банків та пов'язаних з ними різноманітних кредитно-фінансових установ. В організаційному аспекті банківська система є сукупністю взаємопов'язаних та взаємодіючих банків, кожний з яких виконує функції, які випливають з його призначення. Розрізняють емісійні, комерційні, інвестиційні, іпотечні, ощадні банки, різні фінансові компанії (пенсійні, соціальні, інноваційні). В сукупності всі ці фінансово-кредитні установи утворюють банківську кредитну систему.

Спершу воно означало обруч, що носили на шиї («на загривку») знатні люди. Слово «гривня» в давнину мало кілька значень. Лічильна гривня означала певну кількість монет, вагова – точну вагу срібла чи золота. Нарешті, в IX ст. виникли монетні гривні – зливки срібла стандартної форми і ваги. Уперше гривня як грошова одиниця використовувалася в Україні ще за часів Київської Русі, вдруге – в період існування Української Народної Республіки (1918–1920 рр.), нарешті повернулася в Україну в 1996 р. На лицьовому боці банкноти розміщено: портрети видатних діячів історії та літератури України, написи «УКРАЇНА» або «УКРАЇНА НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ», номінальна вартість словами та цифрами. На зворотному боці банкнот у центрі розміщено зображення історико-архітектурних пам'яток України, вгорі над ними напис «Національний банк України». На зворотному боці словами та в чотирьох кутах цифрами позначено номінальну вартість банкнот. На банкнотах є нумерація і підпис Голови Правління Національного банку України. Дизайн банкнот доповнюють декоративні елементи: орнаменти, розетки, сітки, виконані багатоколірним друком. Національним банком України створене монетне виробництво, на якому із застосуванням найсучасніших технологій та устаткування карбуються (починаючи з 1997 р.) монети масового обігу, пам'ятні та ювілейні. Перша ювілейна монета України з'явилася в обігу в 1995 р. (карбувалася за кордоном). Виготовлена з мельхіору, вона була присвячена 50-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Першою ювілейною монетою з гривневим номіналом стала мельхіорова монета номінальною вартістю 2 грн., присвячена 200-річчю одного з кращих дендрологічних парків України – «Софіївки». Монета введена в обіг у 1996 р. 1997 р. ознаменувався введенням в обіг перших українських золотих монет – «Т.Г. Шевченко» і «Києво-Печерська лавра». Упродовж 1995–1997 рр. Національний банк України випустив 38 колекційних монет 27 найменувань. Національний банк як емісійний центр країни має повноваження щодо організації і регулювання готівкового грошового обігу на території України. Він установлює правила випуску в обіг, зберігання, перевезення, інкасації та вилучення готівки з обігу, визначає порядок ведення касових операцій для банків, підприємств і організацій. В умовах кризового стану економіки в Україні швидкими темпами зростає грошова маса, в тому числі її готівковий грошовий компонент (табл. 1.1). Таблиця 1.1. Структура та динаміка грошової маси в обігу України на кінець періоду Показники 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Готівка – гроші поза банками (М0), млн. грн. 5 128 793 2623 4041 6123 Темпи зростання до попереднього періоду, % – 2560 620 331 154 152 Грошова маса (М2 – до 1995 р., МЗ – зі 996 р.), млн. грн. 25 482 3216 6930 9364 12541 Темпи зростання до попереднього періоду, % – 1928 667 215 135 134 Питома вага готівки в грошовій масі, % 20 27 25 38 43 49 Індекс цін споживчого ринку, % 2100 10256 501 282 140 110 Тенденції розвитку готівкового грошового обороту відбивають економічні процеси, які мають місце в Україні. Ситуація на готівковому грошовому ринку розвивалася в останні роки нерівномірно і характеризувалася нестабільністю. У період зростання інфляційних процесів (1992–1993 рр.) готівкова грошова маса зросла у 428 раз.

Галузеві міністерства та підпорядковані їм підприємства створенням своїх банків намагали­ся мобілізувати як найбільше грошових коштів на розвиток галузі та стати незалежними від кредитної та фінансової політики, яка провадилась державою через так звані спеціалізовані банки – Промбудбанк, Агропромбанк, Житлсоцбанк. Комерційні банки класифікуються за рядом ознак. В залежності від форми власності вони підрозділяються на приватні і державні. Зараз в Україні державними комерційними банками є лише Ексімбанк (експортно-імпортний банк) та Ощадбанк. По формі організації серед приватних банків переважають акціонерні у вигляді товариств відкритого або закритого типу. Верховна Рада України останніми змінами і доповненнями в Закон «Про банки і банківську діяльність» заборонила комерційним банкам виступати у формі АТ закритого типу і всім існуючим останнім треба перереєструватись в АТ відкритого типу. Комерційні банки в залежності виконуваних операцій 6 увають універсальними і спеціалізованими. Зараз на Україні всі комерційні банки прагнуть бути універсальними, хоча далеко не всі вони виконують весь спектр банківських операцій. Спеціалізованих банків поки що немає. Правда, окремі банки почали створювати спеціалізовані філіали (інвестиційні, депозитні та інші). Комерційні банки, будучи юридичними особами і здійснюючи господарську діяльність, як правило, не повинні виконувати адмі­ністративні повноваження. Однак, згідно з правилами НБУ, на ко­мерційні банки покладається обов'язок перевіряти додержання під­приємствами, організаціями порядку ведення касових операцій, а також контроль за валютними операціями резидентів і нерезидентів, здійснюваних через уповноважені банки. Роль комерційних банків зумовлена виконуваними основними функціями: 1. Мобілізація тимчасово вільних коштів і перетворення їх у капітал. 2. Кредитування підприємств, держави і населення. 3. Здійснення розрахунків і платежів у господарстві. 4. Випуск кредитних грошей. 5. Емісійно-засновницька діяльність, що здійснюється шляхом випуску і розміщення цінних паперів. 6. Консультування, надання економічної та фінансової інфор­мації. Останнім часом у сфері діяльності комерційних банків спостерігаються тенденції розширення їх функцій з метою універсалізації роботи, підвищення ефективності банківської діяльності та одержання прибутків. Перехід до ринкових відносин багато в чому залежить від ліквідації монополізму в банківській системі. У зв'язку з цим в системі комерційних банків діють не лише спеціалізовані банки. В останні роки в Україні виникли галузеві комерційні банки, а також комерційні банки громадських організацій, акціонерних товариств тощо. Станом на 1 січня 2006 р. в Україні налічувалося 227 банків, валютних бірж та фінансово-кредитних установ НБУ, з них 2 державних банки, 184 акціонерних товариства, в тому числі 133 – відкритих і 51 – закритий, а також 41 товариство з обмеженою відповідальністю. Серед зареєстрованих банків 22 створено за участю іноземного капіталу, в тому числі 6 повністю з іноземним капіталом. 1.2 Політика Національного Банку України Національний банк України згідно з Законом «Про банки та банківську діяльність» і проектом Закону «Про Національний банк України» має монопольне право емісії банкнот і розмінної монети, організації їхнього обігу та вилучення з обігу.

Кермування й догляд за шкльництвом як засобом виховання народнх мас у нацонально-державному дус та встановлення шкльно системи, що пднесла би на належний рвень розвитку освту укранського народу, буде належати держав. В основу народнього шкльництва ляже система укрансько, державно, обовязково й безплатно, дино школи, яка забезпечуватиме всебчний, гармонйний розвиток людини та обйматиме й практичне, фахове-професйне виховання. Приватн освтн установи та чужомовне навчання будуть допущен за дозволом держави в кожному окремому випадку та пдлягатимуть контрол державних чинникв. VIII. РЕЛ¶Г¶ЙНА ПОЛ¶ТИКА. Уважаючи релгйне почуття внутршньою справою людско особи, Укранська Держава в цьому огляд стане на становищ повно вол релгйно совст. Приймаючи засадниче вддлення церкви вд держави, влада задержуючи необхдну контролю над церковними органзацями,P спвпрацюватиме з укранським духвництвом рзних культв у справах морального виховання нац. У школу буде допущена наука релг тих культв, що не будуть виявляти денацоналзуючих тенденцй

РЕФЕРАТЫ:

Ліквідність банківської системи України

Герилью на Севере возглавляют Хулио Алонсо и кубинец Хосе Антонио Молеон. Они чувствуют себя уверенно. На Юге дела хуже: там властями захвачены в плен местные командиры герильи. Тем временем Фонсека, подлечившись, привозит в Гавану из Венесуэлы большую группу никарагуанцев-политэмигрантов. Начинается серьезная подготовка к герилье. У Фонсеки – новые друзья: Че Гевара и Тамара Бунке (легендарная партизанка Таня, погибшая в Боливии). Они активно помогают сандинистам. Кубинское руководство считало своим долгом помогать всем левым партизанским движениям в Латинской Америке. Разница была лишь в том, что одним можно было помогать более открыто и масштабно – при советской поддержке, а другим – менее (чтобы не раздражать СССР). Критерий был такой: поддерживает местная компартия герилью или нет. В Никарагуа, как назло, компартия – Никарагуанская социалистическая партия – герилью не поддерживала. Чем эта партия занималась, вообще не очень было понятно. Конечно, она действовала в глубоком подполье – не очень развернешься. Конечно, вела пропаганду. Но отношение у сандинистов к НСП было более чем скептическое: в 1964 году сандинисты уличили тогдашнего 1-го секретаря ЦК НСП в том, что он не читал “Манифест Коммунистической партии” Маркса и Энгельса! После победы Сандинистской революции НСП распадется на три компартии.

Банківська система України та проблеми її реформування

Вину за ці помилки історики та письменники поспішали покласти на Б.Хмельницького. Н. Костомаров восхваляв Хмельницького за його союз з Росією і звинувачував його за закулісні переговори із турками. Т. Шевченко докоряв Хмельницького за те, що він віддав Україну у владу Росії. П Куліш - за те, що він немовби був винуватий у розрусі, анархії, культурному занепаді. М. Грушевський висловив сумнів у наявності у Хмельницького чітких політичних цілей. Шість років боротьби за Українську державу під час національно- визвольної війни нашого народу під проводом Богдана Хмельницького 1648—1654 років продемонстрували надзвичайно високий як на той час рівень громадянської зрілості наших предків. Перемоги українського війська над польською шляхтою, постать Богдана Хмельницького як державного діяча, полководця, дипломата, запорозькі козаки і їхня легендарна відвага та умілість у бойових діях викликали захоплення всього світу. Яскраву грань обдаровання Хмельницького становить його талант полководця. Почавши з масових рухів повстанців, Богдан Хмельницький переходить до операцій добре вишколеного, добірного, хоч і не такого вже й численного, війська.

Банківська система України

Для повышения стандартов качества начали внедрять системы ISO (международная организация стандартизации). Но сертификация по ISO местами шла формально: предприятиям вроде как нужно иметь некий «лейбл», а что стоит за этим «лейблом» и как эти системы должны работать, оставалось за кадром. Поэтому если говорить о внедрении системы «шесть сигма» в России, то это не просто преодолеть все эти три проблемы. Западные корпорации, внедрившие эту систему, шли к этому долго. Но если российская компания хочет достичь лучших мировых показателей по качеству продукции или услуг, по эффективности работы сотрудников, то внедрение методологии «шесть сигма» будет полностью оправдано. Что касается российских компаний в целом, то, возможно, потом, когда требования рынка заставят производителей товаров и услуг радикально улучшать качество товаров и уровень обслуживания, «шесть сигма» будет востребована и в России. Заключение. Решение любой крупной проблемы невозможно без эффективного управления, которое предполагает сосредоточение всего внимания и сил на основном направлении.

Банківська система України

Зібрані відомості він умів використовувати для політичних цілей — своїми рішеннями захоплював ворогів зненацька». Усе вищезазначене, як і продумана, ефективна і злагоджена організація адміністративно-територіального, судового та військового устрою, давало надію Хмельницькому утвердити Українську державу. Навесні 1649 року Хмельницький, після цілого ряду блискучих перемог над поляками, мав щасливу нагоду зробити це. Разом з ордою хана Іслам-Гірея він узяв облогою польське військо під Збаражем. На допомогу обложеним вирушив сам король Ян Казимир з двохсоттисячною армією, але її оточило і блискавично розгромило українське військо. Та доля розпорядилася інакше. Хмельницький взяв у полон самого короля, проте, певно, не усвідомлюючи майбутніх наслідків свого «лицарського кроку», змилостивився над ним і відпустив його, після чого під Зборовом Ян Казимир, скориставшись зрадою Хмельницького кримським ханом, який, підкуплений поляками, перейшов на їхній бік, схилив гетьмана підписати невигідний для України Зборівський договір, що звів нанівець попередню перемогу.

Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

Древняя столица России была сожжена и разграблена. Французы попытались взорвать Кремль, но по счастью разрушения оказались не слишком велики. Новые планы Наполеона снова были разрушены. Партизанский отряд Сеславина обнаружил наолеоновскую армию у села Фоминское и передал сведения об этом в штаб Кутузова. Русская армия выступила из Тарутинского лагеря и двинулась навстречу французам. 24 (12) октября произошло ожесточенное сражение передовых частей обеих армий за Малоярославец. Город 8 раз переходил из рук в руки. И хотя в конце концов франузы овладели городом, надежду пробиться к Калуге Наполеону пришлось оставить: подошедшие основные силы русской армии заняли сильные позиции под Малоярославцем. Наполеон дал приказ начать отступление на Можайск и далее на разоренную войной старую Смоленскую дорогу. Окончательно вырвав из рук противника стратегическую инициативу, Кутузов развернул общее контрнаступление. Оно носило активный характер и ставило своей целью, сохраняя армию, не просто изгнать, но полностью уничтожить неприятеля. Огромную роль в преследовании французов играли армейские и крестьянские партизанские отряды, а также мобильные казацкие части атамана Платова.

Роль НБУ у формуванні банківської системи

Вскоре германские войска развернули наступление в Прибалтике. Русские армии оставили Галицию, Польшу, часть Латвии и Белоруссии. 23 мая на стороне Антанты в войну вступила Италия. В октябре к австро-германскому блоку присоединилась Болгария. Важнейшим итогом кампании явился провал германских планов. Германское командование оказалось перед необходимостью продолжать войну на два фронта. Основную тяжесть борьбы в 1915г вынесла Россия, обеспечив Франции и Великобритании передышку для мобилизации экономики на военные нужды. 1916г. Германия вновь перенесла главные усилия на запад. Главный удар предполагалось нанести Франции. Несмотря на огромные усилия, германские войска прорвать оборону не смглои. Этому способствовало наступление русских армий на Юго-Западном фронте в Галиции. 27 августа на стороне Антанты в войну вступила Румыния, но к концу кампании румынская армия была разбита. На ближневосточном фронте важное значение имели победы русских войск на Кавказе. 31 мая-1 июня в Северном море произошло одно из самых крупных морских сражений в войне.

Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

В этот период совершалось до 17воздушных атак в день. Число самолетов, участвовавших в каждом налете, доходило до25. В период с 6августа по 5сентября 1941г. дальние бомбардировщики ДБ-З 1-го Минно-торпедного полка Балтийского флота под руководством полковника Е.Н. Преображенского совершили 10налетов на столицу фашистской Германии Берлин. В налетах участвовали по 15самолетов, бравших на борт 500кг бомб. Боевой счет авиации Северного флота открыл 24июня 1941г. командир эскадрильи старший лейтенант Б.Ф.Сафонов, который залпом реактивных снарядов уничтожил бомбардировщик “Хейнкель-111”. Замечательного успеха авиация Северного флота добилась 15сентября 1941г., когда в воздушном бою против 30вражеских бомбардировщиков и 22истребителей 7североморских летчиков уничтожили 13 фашистских самолетов. 14июня 1942г. командир полка подполковник Б.Ф.Сафонов первым из участников Великой Отечественной войны был удостоен второй Золотой Звезды Героя (посмертно). За год войны он совершил более 300боевых вылетов, лично сбил 25 вражеских самолетов, 14уничтожил в групповых боях. Велика роль морской авиации в обороне Одессы, Севастополя, Ленинграда, Таллина, базы Ханко, в прикрытии “дороги жизни” на Ладожском озере.

Валютна система: України, світу, та Європи

Удельная материалоемкость продукции определяется по формуле: mуд=М/В где М - суммарная материалоемкость продукции; В — определяющий параметр продукции. Суммарная материалоемкость продукции определяется по формуле: М=m1 . m  Важным показателем технологичности, характеризующим эффективность использования материальных ресурсов при изготовлении продукции, является коэффициент использования материала и определяется по формуле: К и. м=Мг/Мв 7где Мг - количество (масса) материала в готовой продукции, кг; Mв - количество (масса) материала, введенного в технологический процесс, кг. Необходимость количественной оценки технологичности конструкции изделий, а также номенклатура показателей и методика их определения устанавливаются в зависимости от вида изделий, типа производства и стадии разработки конструкторской документации отраслевыми стандартами или стандартами предприятия. Количество показателей должно быть минимальным, но достаточным для оценки технологичности. Показатели транспортабельности характеризуют приспособленность продукции к транспортированию без использования или потребления ее.

Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

Движущая сила эволюции материи Единственная характеристика материи кроме гносеологического отношения к сознанию есть существование или бытие. Существование и сущность – понятия не случайно одного корня, ибо существование и есть сущность самого существования, что отражено в едином немецком "das Wese ", означающем одновременно бытие, существование и сущность; аналогичном английском "bei g" или "esse ce" (существование и сущность) и "subs a ce" (существование и материя). Существование не есть данная сущность материи, а результат стремления к существованию, которое выражается в стремлении к самосохранению. Существуют, т.е. обладают бытием лишь те материальные объекты, которые положительно решают проблему своего самосохранения. Весь мир существует только в силу того, что пронизан стремлением к самосохранению существования. "Быть или не быть – вот в чем вопрос!". Это "основной вопрос" и всех материальных объектов и, соответственно, исходный момент любого учения о развитии материи. В том числе истории. Мы должны говорить именно о самосохранении, а не об устойчивости, ибо последняя по своему понятию подразумевает именно устойчивость, а не самосохранение.

Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Эта формула, особенно в последней ее части, .проводилась теперь с большей, чем при Николае Г, последовательностью во внешней политике, настоящим руководителем которой являлся сам император. Во внутренней политике возобладали охранительные и консервативные начала. Прежде всего это выразилось в отношении правительства к печати. Затем, вопреки манифесту 29 апреля 1881 г. началась переделка всех великих преобразований 1860-х гг., из которых систематически вытравлялись либеральные и демократические принципы.  В 1885 г. был открыт особый дворянский банк, специальной задачей которого было поддержание ссудами на льготных условиях дворянского землевладения. Для распространения административной опеки над крестьянами изданы были весьма стеснительные правила о крестьянских семейных разделах. Власть сосредоточивалась в руках поместного дворянства. При пересмотре земского положения уничтожена была самостоятельность и независимость от бюрократической власти земских учреждений. Наряду с развитием сильной административной власти сильно ограничивалась сфера действия суда присяжных и другие подобные изменения судебных уставов.

Фінансова система України

Прежде чем предпринять- 4-какие-то действия, необходимо провести большую работу по сбору и переработке информации, ее осмыслению и анализу. Отыскание рациональных решений в любой сфере требует обработки больших объемов информации, что подчас невозможно без привлечения специальных технических средств. Возрастание объема информации особенно стало заметно в середине XX в. Лавинообразный поток информации хлынул на человека, не давая ему возможности воспринять эту информацию в полной мере. В ежедневно появляющемся новом потоке информации ориентироваться становилось все труднее. Подчас выгоднее стало создавать новый материальный или интеллектуальный продукт, нежели вести розыск аналога, сделанного ранее. Образование больших потоков информации обуславливается: ( быстрым ростом числа документов, отчетов, диссертаций и т.п., в которых излагаются результаты научных исследований и опытно - конструкторских работ; ( постоянно увеличивающимся числом периодических изданий по разным областям человеческой деятельности; ( появлением данных ( геофизических, медицинских и др. ), записываемых обычно на магнитных лентах и поэтому не попадающих в сферу действия системы коммуникации.

Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

Среди таких стран можно назвать Китай, Иран, Словению, Тунис, Филиппины; – национальные стандарты основаны на МСФО, однако некоторые из них могут быть более детализированы, чем МСФО. Странами, применяющими такие стандарты, являются Бразилия, Индия, Ирландия, Литва, Мавритания, Мексика, Намибия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Сингапур, Словакия, Турция, Франция, Чехословакия, Швейцария, Южная Африка; – национальные стандарты основаны на МСФО, за исключением того, что каждый национальный стандарт включает в себя положение, сравнивающее национальный стандарт с МСФО. (Австралия, Гонконг, Дания, Италия, Новая Зеландия, Швеция, Югославия.) Сейчас обсуждается вопрос о принятии МСФО странами ЕС, по крайней мере, в отношении компаний, акции которых, котируются на фондовых биржах. Поскольку эти стандарты представляют собой систему, позволяющую новым финансовым структурам применять базу  ведения учета, признанную на международном уровне, их начали использовать и многие развивающиеся страны.         Рассмотрим положительные и отрицательные черты международных стандартов учета.

Грошова система України

Достигнутый уровень МРТ уже практически не оставил страны, хозяйственная жизнь которой была бы изолирована от внешнего мира, а экономические процессы - замкнулись в пределах национального государства. Внешняя торговля из относительно изолированного сектора экономики, компенсирующего нехватку видов ресурсов и товаров, превратилась во всеобщий элемент хозяйственной жизни. Она нередко оказывает влияние на все основные процессы, включая долговременный экономический рост и краткосрочную динамику производства, ускорение технического развития, повышение экономической эффективности. Углубление МРТ само по себе приводит к тому, что кругооборот значительной части национальных капиталов в товарной и денежной форме осуществляется на международной основе, что приводит к переплетению кругооборота национальных капиталов в целом. Список литературы Бункина М.К., Семенов В.А. "Макроэкономика (основы экономической политики)". – М., 1996. С.И. Парфенова, Е.Г. Смирнов. Экономика: Методические указания к изучению курса. – М., 1997. Мировая экономика. Под ред. В.А. Ломакина, М., - 1995. Агапова И.И. История экономических учений. – М., 1996. Историческая справка.

Історія світової банківської системи

Сами американцы, хорошо информированные о политике своего правительства, вынуждены признать бессилие Соединенных Штатов в деле привлечения на свою сторону народов колоний и зависимых стран. Дизард, например констатировал: "Управление военной информации США было слабо как раз на том участке, где оно должно быть наиболее сильным в авторитетном провозглашении послевоенных и военных планов". Деятели американской администрации признавали, что после того, как Управление военной информации провозгласило принципы Атлантической хартии среди народов стран, оккупированных японцами, возникли "проблемы, решить которые мы были не в силах"58. Они приходили к неприятному для себя выводу, что таким образом Управление военной информации "ставило в неловкое положение друзей США и ободряло их врагов". "Специфические условия", о которых говорил Хэлл, и которые, по его словам, не давали возможности сделать заявление о всеобщем освобождении народов, США воздержались в первые годы войны на Тихом океане от упоминания конкретных стран в своих заявления о праве народов на свободу.

Бюджетна система України

Незадолго до этого 28 марта его не стало, он скончался от тифа, находясь на отдыхе в Кисловодске. Специальным постановлением ЦС Осоавиахима присвоил ГИРДу имя Ф.А.Цандера. В 1933 году сбылась наконец мечта энтузиастов ракетного дела о создании единого ракетного центра. Отсекая все бюрократические препоны, личным приказом по Реввоенсовету М.Н.Тухачевского, с глубоким пониманием относившегося к принципиально новым работам, ГИРД и ленинградская Газодинамическая лаборатория (ГДЛ) были объединены в Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ). Начальником института был назначен И.Т.Клейменов (начальник ГДЛ), его заместителем по научной работе - С.П.Королев. Ему присвоили должностное звание дивизионного инженера (по современным понятиям - звание генерал-лейтенанта технических войск). Высокое звание в 26 лет! В это же время С.П.Королев и М.К.Тихонравов были удостоены высшей наградой оборонного общества - знаком “За активную оборонную работу”. В 1934 году вышла в свет первая печатная работа С.П.Королева “Ракетный полет в стратосфере”. “Ракета является очень серьезным оружием”, - предупреждал автор в своей работе.

Національна депозитарна система України

Земфира качает люльку и поет песню: Старый муж, пюзный муж, Режь меня, жги меня: Я тверда; не боюсь Ни ножа, ни огня. Ненавижу тебя, Презираю тебя; Я другого люблю, Умираю любя. Алеко слышит и прерывает ее, говоря, что он "диких песен не любит". Земфира отвечает, что песню для себя поет, и продолжает: Режь меня, жги меня; Не скажу ничего; Старый муж, пюзный муж, Не узнаешь его. Он свежее весны, Жарче летнего дня; Как он молод и смел! Как он любит меня! Как ласкала его Я в ночной тишине Как смеялись тогда Мы твоей седине! Алеко вновь.просит Земфиру замолчать и добавляет, что понял, ее песню. Земфира отвечает, что песня действительно про него, и уходит. Старик говорит, что это старинная песня и что ее "певала Мариула (его жена, мать Земфиры), перед огнем качая дочь". Ночью Земфира будит старика, говорит, что Алеко во сне рыдает, кричит, произносит "Земфира". Старик замечает: "Тебя он ищет и во сне: ты для него дороже мира". На это Земфира отвечает, что "его любовь постыла мне. Мне скучно; сердце воли просит". Земфира будит Алеко, прерывая его кошмары. Алеко говорит, что ему снились страшные вещи, Земфира в ответ советует не верить "лукавым сновиденьям". Алеко. Ах я не верю ничему: Ни снам, ни сладким увереньям, Ни даже сердцу твоему.

Правова система України

Современники художника считали, что это спор отца с сыном. Молодой человек, судя по содержанию идейной борьбы в России того времени, пылко, убеждённо и вдохновенно проповедует о свободе, равенстве, братстве, о прогрессе и счастливом будущем человечества, и, взметнув руку вперёд и кверху и сам весь подавшись вперёд всем телом, он как будто готов всем существом своим тотчас и устремиться в это светлое будущее. Он зовёт и других отказаться от спокойной беспечной жизни как от чего-то безнравственного и недостойного и посвятить себя служению прогрессу и человечеству. Подобные герои и речи нашли широкое отражение в нашей литературе от Белинского и Герцена вплоть до Чехова и Горького. Старик слушает зажигательную речь спокойно и готовится возразить, судя по жесту его руки. В стороне от спорящих, в глубине комнаты, старушка раскладывает пасьянс. Её равнодушие к спору и её занятие указывает, что подобные споры происходят в доме так часто, что до смерти надоели ей. В России XIX века отношение деятелей искусства к революционерам было двойственным. В революционерах нравилось стремление служить народу, искренняя вера в свои идеи, самоотверженность.

Судова система України

Обыгрывая народные суеверия, Лесков создает обобщенный образ той части интеллигенции, которая и есть, по мысли писателя, настоящая нечисть (например красноречивые названия глав: "Черная немочь", "Огненный змей", "Нежить мечется"). Главная черта нежити - умение "скидываться" - становится в романе главным художественным приемом в обрисовке обитателей барского дома, скрывающих под личиной благородных, образованных людей подлинную суть нежити. Такого рода художественного использования народной мифологии в русской литературе не очень много, зато огромное количество описаний нечисти, излагаемых, как правило, персонажами - представителями простонародья, потому и совершенно достоверных, почерпнутых "из первых рук". Отношение писателей, поэтов, критиков к этому пласту народной культуры было отнюдь не одинаковым. Кто-то откровенно умилялся детскости, наивности народного сознания, сохранившего цельный взгляд на мир и древние, языческие представления. К примеру, И.А.Бунин, находясь уже в эмиграции и испытывая острое чувство ностальгии, с упоением вспоминал и воспроизводил в коротких рассказах-зарисовках когда-то слышанные им разговоры о трясовице ("Старуха"), дьявольских конях, у которых "глаза ярые, ноздри раскалились, насквозь светятся. а нога-то человечья, голая, белая!" ("Коренной").

Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

Кокэй — автор многих замечательных скульптурных произведений. Среди них — статуи шести священнослужителей из храма Кофукудзи, представляющие собой прекрасные скульптурные портреты. Выдающийся талант Ункэя проявился, в частности, при работе его над скульптурой Дайнити Нёрай в храме Эндзёдзи, статуей бодисатвы Мироку, скульптурными портретами Сэйсина и Мутяку. Для произведений Кайкэя характерен реализм и тонкая проработка деталей. Его наиболее поздняя работа из широко известных — скульптура Амида Нёрай из храма Тосёдайдзи. Прекрасными скульпторами были также сыновья Ункэя: Танкей, Кобэн, Косе. Кобэн создал, в частности, широко известные статуи злых духов с фонарями: Тэнтоки — злой дух с фонарем в левой руке, Рютоки — злой дух с фонарем на голове. Шедевром Косе является исполненная динамизма скульптура священника Куя при храме Рокухарамицудзи. В искусстве периода Камакура имели место реалистические тенденции, которые нашли наиболее полное воплощение в портретной скульптуре, в том числе в светской. Среди сохранившихся скульптурных портретов изображения известных военачальников. К концу периода Камакура уже не велось крупное храмовое строительство, поэтому потребность в скульптуре уменьшилась.

Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи на території України

Кроме культа солнца и культа предков колядные действа были связаны с аграрной магией (пение колядок и щедровок, обряды, сопровождавшие их) и брачной символикой. Исследователи полагают, что коляды у славян служили началом брачных церемоний, сезона свадеб. Гадания в зимние святки носят в основном брачно- любовный характер. Следующий зимний языческий праздник, дошедший до наших дней, — Масленица. По церковному календарю Масленица — неделя приготовления к великопостному покаянию. В народе же эта неделя проходит в бурном веселье. М. Забылин приводит описание празднования Масленицы в России XVII в., сделанное одним иностранцем: «Во всю масленицу день и ночь продолжается обжорство, пьянство, разврат, игра и убийство (вероятно, кулачные бои). В то время пекут пирожки, калачи и тому подобное в масле и на яйцах; зазывают к себе гостей и упиваются медом, вином и водкою до упаду и бесчувственности. Во все время ничего более не слышно, как: того-то убили, того-то бросили в воду.». Следует отметить, что обычай предаваться разгулу перед великим постом существовал не только у славян.

Розвиток політичної думки України

Если головка идет в согнутом состоянии, то область переносицы упирается в симфиз и над промежностью выкатывается затылок. Нередко возникает тяжелое осложнение в связи с разгибанием головки; подбородок задерживается над симфизом, головка должна родиться в состоянии крайнего разгибания. Без акушерской помощи рождение головки задерживается и плод гибнет от асфиксии. Головка должна быть освобождена быстро и бережно. Ручное пособие при чисто ягодичном предлежании по методу Цовьянова. Метод основан на сохранении нормального членорасположения плода. Тем самым предупреждается возникновение таких неблагоприятных осложнений, как запрокидывание ручек и разгибание головки. При нормальном членорасположении ножки вытянуты по длине туловища и прижимают скрещенные ручки к грудной клетке; стопа вытянутой ножки достигает уровня лица и поддерживает сгибание подбородка по направлению к грудной клетке. При пособии по методу Цовьянова такое членорасположение поддерживается посредством того, что ножки прижимают к туловищу, не дают им преждевременно родиться.

Бюджетна система України

По мере развития геохимии, а особенно под влиянием проблем, разрешаемых в той ее части, которая считается прикладной, потребовалось рассматривать самостоятельно еще больше форм нахождения элементов в земной коре. Кроме предложенных, стали выделять коллоидную форму с жидкой дисперсионной средой и техногенные соединения, не имеющие природных аналогов (В.А. Алексеенко, 1989), Выделение последней формы нахождения обусловлено все увеличивающимся воздействием на верхние оболочки Земли антропогенной деятельности и появлением новых техногенных соединений, влияющих на миграцию и концентрацию химических элементов в биосфере. Увеличивающаяся значимость техногенеза в перемещении элементов на поверхности Земли и обилие поступающих при этом в атмосферу и гидросферу мельчайших частиц объясняют и необходимость выделять в особую форму нахождения элементов коллоиды, а также и сорбированные ими вещества. Мы рассмотрим только важнейшие формы нахождения: состояние рассеяния, самостоятельные минеральные виды, водные растворы, газовые смеси, коллоидную и сорбированные формы, техногенные соединения, не имеющие природных аналогов, биогенную форму.

Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

Как уже указывалось, основная масса природных водных растворов часто обособляется в отдельную оболочку Земли - гидросферу. Ее большая часть приходится на долю Мирового океана, меньшая - на подземные и поверхностные воды континентов. В сумме на долю морей и океанов приходится около 71% земной поверхности. По данным В.М. Гольдшмидта, на 1 см2 поверхности Земли приходится 273 л природных водных растворов, распределяющихся следующим образом: Объем, л Масса, кг Морская вода 268,45 278,11 Пресная вода 0,10 0,10 Континентальный лед 4,50 4,50 Водяные пары 0,003 0,003 В большинстве случаев именно наличие воды контролирует развитие живых организмов. Вода является и основным природным растворителем минералов, газов и техногенных соединений, не имеющих аналогов в природе. Считается, что в воде взаимодействие между ионами в 80 раз слабее, чем в кристаллах. Поэтому для растений и животных облегчено выборочное поступление необходимых им ионов из водных растворов. Без воды невозможна жизнь организмов, существующих сейчас на Земле.

Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

Акционерное общество открытого типа «Морион» представляет собой предприятие, занятое в отрасли производства аппаратуры дальней связи и имеющее в качестве основной цели своей деятельности - получение прибыли, для чего объединяются материальные, трудовые, интеллектуальные и финансовые ресурсы его участников. ОАО «Морион» создано на основе преобразования государственного предприятия - Пермского завода аппаратуры дальней связи - и является его правопреемником. Первая продукция предприятия была выпущена в январе 1957 года, следовательно, в настоящее время ОАО «Морион» имеет более чем 40-летний опыт работы на рынке аппаратуры дальней связи. В 1961 году на Всемирной выставке в Брюсселе пермская аппаратура связи была удостоена гран-при. В 1975 году завод обеспечивал системами дальней связи первый совместный международный полет космических кораблей «Союз-19» - «Аполлон». В 1980 году Международным Олимпийским комитетом предприятию был присвоен титул «Официальный Поставщик XXII Олимпийских игр в Москве». В это же время предприятие постепенно становится «головным» по производству средств связи в стране, а именно, на нем производится около 70% всего каналообразующего оборудования бывшего Советского Союза.

Фінансова система України

Январские решения 1994г. по существу открыли двери НАТО для вступления новых членов из числа стран ЦВЕ. Хотя принятие ПРМ откладывало окончательное решение вопроса о расширении блока, в ней говорилось, что «активное участие» в программе «сыграет важную роль в эволюционном процессе расширения НАТО». На данном же этапе блок предлагал проведение консультаций «с любым активным участником «партнерства», если этот партнер ощущает прямую угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности». В ПРМ участвовуют 24 государства, включая Россию, страны СНГ и нейтральные страны Западной Европы (Австрия, Финляндия, Швейцария, Швеция). На практике ПРМ не только позволила интенсифицировать военно-политическое сотрудничество стран ЦВЕ с НАТО, но и способствовала подготовке некоторых из них к вступлению в альянс. К сентябрю 1995 г. альянс подготовил «Исследование по вопросу о расширении НАТО», где были сформулированы основные принципы и критерии этого процесса. Одновременно НАТО выступила с инициативой дальнейшей институционализации политического диалога с Россией. По существу к 1995 г. вопрос о расширении НАТО можно было считать решенным, хотя странам альянса еще предстояло в этой связи решить ряд конкретных проблем: - определить круг государств, которые могли бы войти в первую «волну» расширения, продумав при этом политику в отношении стран ЦВЕ, которым на данном этапе было бы отказано в возможности вступить в НАТО; - урегулировать отношения с Россией; - определить перспективы отношений прежде всего с европейскими странами бывшего СССР и в особенности с Украиной, которые в обозримой перспективе не могут рассчитывать на членство в НАТО. 10 декабря 1996 г. сессией Совета НАТО было принято решение о начале процесса расширения альянса.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.