Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Класифікація основних засобів

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Положення (стандарт) 7 «Основні засоби» визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності. Норми Положення (стандарту) 7 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім бюджетних установ). Положення (стандарт) 7 не поширюється на відтворювані природні ресурси та операції з основними засобами, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського облік). Об'єкт основних засобів – закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно. Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів. Група основних засобів – сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних матеріальних активів. Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена. Вкладення в майно тривалого користування становлять значну, а в багатьох випадках переважну частину інвестицій. Хоча основні засоби належать до найменш ліквідної частини активів, питання їхньої реалізації є суттєвими для фінансового маневрування підприємств. Управління основними засобами тісно пов'язане з управлінням інвестуванням (капітальними вкладеннями), яке відіграє у менеджменті важливу роль. Успішне розв'язання завдань управління основними засобами та обґрунтування інвестиційної політики щодо них потребує ефективного обліку та різностороннього використання інформації, що надається. Критерії визнання основних засобів аналогічні критеріям визнання, які застосовуються для всіх активів, тобто об'єкт основних засобів визнається активом, коли існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з використанням цього об'єкта, і його вартість може бути достовірно визначена. Крім того, у визначенні основних засобів наведені такі критерії їх визнання, як: 1) матеріальність (мають матеріальну форму); 2) призначення (утримуються з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій); 3) термін корисного використання (більше року або операційного циклу).

Дитинство — весна і схід, юність — літо й південь, зрілість — осінь і захід, старість — зима й північ (МЧ, 90). Така ж класифікація властива давнім індійцям. Індійська традиція вважає навчання, освіту, учнівство — одним із найголовніших елементів життєвого циклу людини. Освіта мусила дати людині позитивне знання — відья, прирівнюване до бо<313>жественного. Недарма й чотири священні веди вважаються божественними, вони відносяться до категорії «почутих» із небес. В основі санскр. vidya — «знання», «божественне знання» лежить та сама дієслівна основа vid із значенням «знати», «відати», що й у величезній кількості українських і взагалі слов’янських слів: відання, відомий, оповідання, сповідь, свідомість, свідок, провидець, відомство, вість, звістка, розповідь, відповідь, вісник, довідка, досвід, завідувач, відьма тощо (ЕСУМ, І 390). Санскрит знає і слово jnyana, тотожне українському знання, але цим терміном частіше означаються емпіричні, набуті досвідом знання. Освіта мала підготувати індивіда до наступних життєвих етапів, до мінімуму звести прагнення і бажання, які могли б увійти в суперечність з інтересами групи, громади чи стану, з якого він походить

РЕФЕРАТЫ:

Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

В дальнейшем работы выполняют в том же порядке. После посадки деревья и кустарники нуждаются в обильной поливке. При посадке хвойных и некоторых лиственных деревьев необходимо улучшить механический состав кубанских черноземов, примешивая в почву для ям до 25- 30 процентов крупнозернистого речного песка. Садовые земли—для выращивания цветов. Садовые земли бывают: листовая земля, дерновая земля. Применяются органические (навоз, помет, компост) и минеральные удобрения. Основная обработка почвы производится осенью.4 Ассортимент деревьев и кустарников, цветов, применяемых для озелененияПлоскостные элементы насаждений—лужайки, поляны, участки, занимаемые газоном, цветники. Объемные элементы—деревья и кустарники. При озеленении сквера, прилегающих территорий были применены следующие породы деревьев: А) древесные породы Дуб черешчатый—образует мощные деревья высотой до 40 метров. Крона мощная, кора—от серого до бурого оттенка. Декоративные формы: пирамидальная, плакучая, шаровидная. Деревья типичной формы дуба пригодны в качестве солитеров и при формировании чистых и смешанных групп.

Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

Наглядный материал: игрушки или предметы, названия которых состоят из трех-четырех слогов (крокодил, Буратино, Чебурашка, Дюймовочка и пр.).     Дети сидят полукругом перед столом, на котором разложены игрушки. Воспитатель шепотом называет один из предметов, лежащих на столе, рядом сидящему ребенку, то так же, шепотом, должен назвать его соседу. Слово передается по цепочке. Ребенок, который услышал слово последним, встает, подходит к столу, отыскивает данный предмет и громко называет его. Педагог следит, чтобы все дети, произнося слова шепотом, выговаривали их достаточно отчетливо.                                  Выдели слово.        Воспитатель произносит слова и предлагает детям хлопать в ладоши тогда, когда они услышат слова, в которых есть звук з (песня комарика) и звук с (песня водички). Ответы могут быть групповыми и индивидуальными. Для индивидуальных ответов рекомендуется вызывать тех детей, у которых недостаточно сформирован фонематический слух, а также тех, кто неправильно произносит эти звуки.                                    Подбери похожие слова.       Педагог произносит слова, близкие по звучанию: кошка- ложка, ушки- пушки.

Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

Из крупных эмиссий неудачной, например, оказалась попытка Центрального банка Филиппин разместить облигации долгосрочного займа на сумму свыше 1 млрд. дол., хотя этому и предшествовала длительная подготовка. Осложнения были связаны с рядом обстоятельств, среди которых, в частности, отмечают возникшие разногласия и элементы соперничества между Центральным банком и Минфином страны, а также необычный подбор ведущих менеджеров. Поскольку закон запрещает Минфину выпускать от имени республики займы на срок свыше 25 лет, Центробанк хотел в данном случае подтвердить свою роль в управлении внешним долгом страны и превзойти финансовое ведомство по условиям заимствований. Мандат на размещение займа был предоставлен шести инвестиционным банкам, хотя обычно на этом рынке в подобных случаях используют одного или двух ведущих менеджеров. В этой связи высказывались предположения, что назначение большого числа менеджеров, между которыми возникли, разногласия, отражало стремление Центробанка отблагодарить многие фирмы, помогавшие организовать этот крупный заем.

Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

Это новое соотношение является более совершенным для обеих стран по сравнению с соотношением обмена в условиях самообеспечения, показанного прямыми производственных возможностей каждой из стран. Специализация, основанная на использовании принципа сравнительных преимуществ, способствует более эффективному размещению мировых ресурсов и увеличению производства как пшеницы, так и кофе, а потому выгодна и США, и Бразилии. В результате специализации и торговли обе страны имеют большее количество каждого вида продуктов (точки A' и B’ против A и B на рис. 2а и 2б). Эти показатели сведены воедино в таблице 4, которая заслуживает внимательного изучения. Таблица 4 Международная специализация в соответствии с принципом сравнительных преимуществ и выигрыш от торговли (гипотетические данные; т) Стран (1) (2) (3) (4) (5)=(4)-(1) а Объем Объем Объем Объем после производства производства экспорта (—) торговли Выигрыш от до после и импорта специализаци специализаци специализаци ( ) и и торговли и и США 18 пшеница 30 пшеница —10 пшеница 20 пшеница 2 пшеница 12 кофе 0 кофе 15 кофе 15 кофе 3 кофе Брази 8 пшеница 0 пшеница 10 пшеница 10 пшеница 2 пшеница лия 4 кофе 20 кофе —15 кофе 5 кофе 1 кофе Тот факт, что точки А 'и В' отражают более совершенную ситуацию по сравнению с точками А и В, необычайно важен.

Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

В эти годы, прежнее руководство страны, пытаясь замедлить ухудшение экономического положения, пошло на значительное перераспределение ресурсов из социальной в производственную сферу. Средства на социальные цели стали выделяться по так называемому «остаточному принципу». И к середине 80-х годов страна по ряду социальных показателей сделала шаг назад по сравнению с 1960-1965 годами. В настоящее время наиболее острая социальная проблема – жилищная. К началу 60-х годов страна строила 2 млн. квартир, в течение одного года вводилось 100-110 млн. кв. м жилой площади за счёт всех источников. Советский Союз вышел на первое место в мире по количеству строящегося жилья на 1000 человек, что выглядело вполне естественно, поскольку тогда прослеживалось значительное отставание от промышленно развитых стран по обеспеченности жильём. В 1960 году на строительство жилья было направлено 23% всех капитальных вложений. Но в последующие годы Советский Союз оказался одной из немногих стран мира, которая начала сокращать строительство жилья в расчёте на 1000 человек в 1984 году было построено также 2 млн. квартир, как и 25 лет назад.

Класифікація надзвичайних ситуацій

А все началось с того, что правительство России, ссылаясь на торговый договор с Великобританией 1856 г., сделало в 1858 году через свое посольство в Лондоне запрос относительно создания российских консульств в различных колониях Британской империи и, прежде всего, в портовом индийском городе Бомбее. За этим последовала многолетняя переписка и изнурительные переговоры между двумя внешнеполитическими ведомствами враждующих в те времена империй на Востоке, пытавшихся тем не менее найти компромисс с помощью уступок и обещаний, в частности, в случае открытия российского консульства в Бомбее, британские власти взамен получали возможность открыть свое консульство в Закавказье, в первую очередь, в Тифлисе (нынешнем Тбилиси). В 1876 году вице-король Индии в своей телеграмме статс-секретарю в Форин Офис в Лондоне не возражал против создания российского консульства и даже считал, что таковое могло бы принести “определенные преимущества”. Однако, в дальнейшем сменявшие его новые вице-короли, отличавшиеся патологической русофобией, сумели убедить Лондон в обратном, и несмотря на бесчисленное количество письменных и устных напоминаний из Санкт-Петербурга английское правительство пошло на попятную, соглашаясь даже на то, чтобы закрыть уже созданное к этому времени консульство Великобритании в Тифлисе.

Класифікація нервової системи та її будова

1. Становление древнерусской государственности. Гос-во Киевская Русь. Историю древнерусского гос-ва можно разделить на 3 этапа. 1- время длительного собирания восточнославянских земель(80-е года IX-конец X в.); 2- время существования относительно единого Киевского раннефеодального гос-ва (со времени Владимира 1 до начала распада на независимые княжества-до 20-х годов XIII в.); 3- господство феодальной раздробленности (20-е г. XII в. до монгольских нашествий 30-40-х г) Киевская Русь одно из крупнейших государств Средневековья IX-XII вв. В отличие от других стран, как Восточных, так и Западных, процесс формирования государственности имел свои специфические черты - пространственные и геополитические. В ходе своего становления Русь приобрела особенности как Восточных, так и Западных государственных образований, поскольку занимала срединное положение между Европой и Азией и не имела ярко выраженных естественных географических границ. Фундаментом восточнославянской государственности были догосударственные объединения - племенные княжества, созданные на основе больших и маленьких союзов племен.

Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

Затем последовал второй, ещё более страшный артиллерийский удар, затем третий. Ровно в полдень в атаку пошла русская пехота. Когда русские солдаты ворвались в первую линию вражеских позиций, австро-венгерской армии уже не было - это была толпа измученных людей с поднятыми руками. С 21 мая по 4 июня русским войскам удалось на протяжении 350 км. по всему фронту продвинуться вглубь на 70-120 км. Русские войска очистили от австро-венгерских войск Буковину, Южную Галицию. Потери противника составили до 1,5 млн. чел., потери русских войск были в два раза меньше. В те дни Россия пережила невероятный патриотический подъём. Генерал А.А. Брусилов получал сотни поздравительных и благодарственных телеграмм от крестьян, рабочих, интеллигенции, учащейся молодёжи. Позже он писал: "Это были лучшие дни моей жизни, ибо я жил одной общей радостью со всей Россией". Вновь Германия вынуждена была снимать войска с Западного фронта, чтобы спасти Австро-Венгрию. На Восточный фронт было переброшено 34 немецкие дивизии, в том числе 11 из-под Вердена. Немецкое командование приостановило наступление на Верден. Итальянская армия была спасена от разгрома.

Критерії класифікації відпусток на види

Он неустанно твердил: “Нужно беречь Иисуса!” Ученики же, бесконечно верившие в силу учителя, лишь смеялись над Искариотом. Тогда Иуда где-то добыл и принес два меча, но только Петр одобрил его. Иуда спросил Фому, почему он не взял принесенного меча, и услышал в ответ, что он не приучен к оружию “и что можно сделать двумя мечами?” Искариот пообещал найти еще, если понадобится. Уже после смерти Иисуса ученики, вспоминая этот разговор Иуды, думали, что он хотел погубить их, “вызвав на неравную убийственную борьбу”. После бесплодных разговоров с учениками Иисуса Иуда шел к женщинам и плакал о трусости мужчин. Однажды он вспомнил о своей жене, может быть, неплохой женщине. А между тем неумолимо наступал день предательства. Уже вступил Иисус в Иерусалим, люди восторженно приветствовали его криками: “Осанна! Осанна!” Восторг и ликование встречающих были безмерны. Ученики радовались победе Христа. Прошла последняя вечеря, на которой прозвучали неясные слова Иисуса о ком-то, кто предаст его. Перед уходом Иуда мысленно взмолился: “Иду я Ты знаешь куда, Господи. Ты молчишь, Господи?. Позволь мне остаться. Но ты не можешь?. Или не хочешь?” В полной тишине Иуда ушел.

Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова

Потом между хозяином и гостем происходила не­торопливая беседа на возвышенные темы, в ходе которой гость оценивал убранство чайной комнаты, достоинства утвари и т.п. Иногда после «густого чая» произво­дилась дегустация «жидкого чая» (усутя). Коитя готовился в одной чашке, кото­рую гости передавали друг другу по очереди, отпивая по нескольку глотков. Когда же подавали усутя, каждый гость выпивал чашку до дна, после чего хозяин мыл ее и наполнял чаем для следующего гостя. После окончания церемонии хозяин мог предложить гостям некоторые чайные принадлежности для более при­стального рассмотрения. Когда хозяин, убрав все чайные принадлежности, молча кланялся, церемония считалась оконченной. В общей сложности она продолжалась около часа. Рикю изложил основные правила чайной «филосо­фии». Их четыре: Ва (Гармония), Кэй (Почтительность), Сэй (Чи­стота), Дзяку (Спокойствие). Ва — сама атмосфера чайной церемонии. Когда вы подходите к чайному домику, видите мшистые камни, заросший водоем — вольную природу, которой человек не навязал себя. Чайный дом с соломенной крышей, подпорками из неотесанного дерева или бам­бука — естественное продолжение сада.

Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет

Его внутренний мир не может быть окончательно познан другими. Горе, страдания, трудности отдельного человека в конечном итоге составляют одно большое мировое горе. Горчаков интуитивно понимает Доменико. Страдания писателя начинаются тогда, когда ему вдруг становится ясно, что невозможны истинные отношения между людьми. Здесь он находит для себя единомышленника, Доменико, страдающего от того же внутреннего разобщения . Горчаков тоже одинок здесь, в Италии, одинок без Родины, семьи, которая ему постоянно снится. Но прежде всего его мучает одиночество своей души, души, которая так и не познала истину. И только в одну из последних минут перед своим отъездом в Россию Горчаков неожиданно для себя делает выбор: он не уедет, пока не выполнит просьбу Доменико: пройти со свечой через бассейн Св.Екатерины. Зачем? Для чего? Эти вопросы уже не волнуют писателя, он " встает на одну линию " с Доменико, принимая его муки как свои собственные. Когда-то Доменико продержал 7 лет свою семью взаперти в надежде спасти ее от конца света, но оказалось, что спасать надо всех, весь мир. С тех пор чувство вины, тревоги и ответственности за мир не давало ему покоя.

Комп’ютерні віруси. Класифікація

В кратком социологическом вступлении Б. Р. Виппер отмечал наличие крестьянского движения и религиозных противоречий как на Западе в XVI в., так и в России в XVII в., а затем смело сопоставлял Понтормо с учениками Симона Ушакова, росписи палаццо дель Те с ярославскими фресками, лестницы Микеланджело и Палладио—с лестницами нарышкинских церквей. Однако даже если допустить, что крестьянское движение и религиозная борьба на Западе в XVI в. точно соответствовали подобным явлениям в России в XVII в., то следовало бы еще доказать, что именно они послужили необходимой и достаточной причиной возникновения маньеризма, и только маньеризма, а не какого-либо иного стиля или течения. Методологическим недостатком статьи является и отсутствие определения маньеризма как стиля, его специфических содержательных и формальных свойств. По ходу изложения ему приписываются такие особенности, как: 1) «пассивное мировосприятие, подавление личности, обесценение разума и воли во имя чувства и веры»; 2) «попытка найти переход от иконы к картине»; 3) «стремление превратить живопись в узорный ковер»; 4) «репертуар маньеризма: картуш, лоза, ступенчатый фронтон с фиалами или обелисками, витые или узорные колонки»(21).

Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

Предоставленные самим себе, без опоры и поддержки, они не сумели защититься от пошлых домогательств богатых бездельников и, опускаясь все ниже, оказались втянутыми в скандальный судебный процесс. В результате — одна отравилась, у другой не хватило духу выпить яд, пришлось заживо похоронить себя в Головлеве. Отмена крепостного права нанесла "первый удар" властности Арины Петровны. Сбитая с привычных позиций, встретившись с настоящими жизненными трудностями, она становится слабой и бессильной. Она поделила имение между сыновьями Порфирием и Павлом, оставив себе лишь капитал. Павел вскоре умер. Его имущество перешло к ненавистному брату Порфирию. Но еще до смерти Павла Порфирий сумел обойти "милого друга маменьку", выманить у нее капитал. Более хитрый и коварный, любимчик Иудушка "проглатывает" ее капитал, превращая мать в скромную приживалку. Все, во имя чего Арина Петровна подвергала себя лишениям, уродовала свою жизнь и жизнь своей семьи, оказалось призраком. В конце своей жизни Арина Петровна с горечью сознает: "Всю-то жизнь она что-то устраивала, над чем-то убивалась, а оказывается, что убивалась над призраком.

Бібліографічні класифікації

Спецакция и просто акция на этом жаргоне обозначает 'расстрел, приведение в исполнение смертного приговора', а словосочетание высшая мера (из высшая мера наказания), эвфемистически обозначающее приговор к смертной казни, стало официальным юридическим термином (который в просторечии и арготическом употреблении стянулся до вышка и вышак) . Сюда же примыкает вуалирующее употребление глаголов нейтрализовать и обезвредить в контекстах типа: Надо было нейтрализовать охрану ( = 'перебить, уничтожить'), После того, как часовой был обезврежен. ( = убит или приведен в состояние, когда он не может действовать), физическое устранение - вместо убийство (В "Вечерней Москве" появилась провокационная статья о якобы готовящемся физическом устранении президента. - Телевидение, 20.4.1993) и нек. др. В военном языке с давних пор употребляются обозначения, с помощью которых от противника скрывается подлинный смысл передаваемых сообщений: хозяйство в значении 'воинская часть', огурцы в значении 'снаряды' и т.п. Эта традиция была воспринята и при описании деятельности оборонных и всяких иных "закрытых" предприятий: ящик в значении 'завод, институт' (Работаю в ящике; Их распределили по ящикам - о выпускниках института) - из сочетания почтовый ящик номер такой-то; объект - в значении 'военный объект' или 'промышленный объект оборонного характера' (см. многочисленные примеры употребления слова объект в таком смысле в "Воспоминаниях" А.Д. Сахарова), изделие - о бомбе, ракете и тому подобной продукции военного назначения: Приехав на полигон (для ядерных испытаний), мы узнали о неожиданно возникшей очень сложной ситуации.

Витрати виробнцитва. Їх класифікація

Поразительная емкость «Тараса Бульбы», композиционный размах и глубина его содержания — вот что существенно раздвигает жанровые границы этой уникальной повести-эпопеи и делает ее одним из замечательных событий в истории русского исторического романа. 2 Конкретно исторические события, лежащие в основе произведения. Украинская казаческая эпопея, длившаяся на протяжении более двух столетий (XVI — XVII), — одно из героических событий мировой истории. Горсть бежавших от закрепощения крестьян, выросшая вскоре в грозную запорожскую вольницу и ставшая фактически хозяином всего среднего и южного Приднепровья, наводила в течение многих десятилетий страх на турок, татар и польскую шляхту, зарившихся на украинскую землю. Занимая выгодное положение на торговых путях между Балтийским и Черным морями, Западом и Востоком, Украина с давних времен служила приманкой для захватнических помыслов ее соседей. На протяжении многих столетий богатые украинские земли подвергались опустошительным набегам татар и турок, литовских и польских завоевателей. В XIV веке Украина была захвачена Великим княжеством Литовским.

Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування

Обозначим точку зрения одного и другого. Весь пафос Кинбота сводится к тому, что «так или этак, а Разум участвовал в сотворении мира и был главной движущей силой. И пытаясь найти верное имя для этого Вселенского Разума, для Первопричины, или Абсолюта, или Природы, я признаю, что первенство принадлежит имени Божию» (473). Конечно, сама по себе эта идея не представляет собой ничего нового (нетрудно заметить, что уже только одно перечисление этих имен отсылает читателя к истории философии, где именно так в разное время и обозначалось «имя Божие»), но в контексте рассуждений героя она позволяет высветить некоторые особенно важные стороны философии Набокова. Так, Кинбот говорит, что «стоит нам отвергнуть Высший Разум, что полагает нашу личную потустороннюю жизнь и направляет ее, как нам придется принять невыносимо страшное представление о Случайности, распространенной на вечность» (471) (курсив мой. - А. А.). Таким образом, перед нами оппозиция Высший Разум - Случайность, где, если следовать Кинботу, одно исключает другое.

Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

Если мы проводим идентификацию групп с различным средним, наличие кореляции не исключено, но возможно другое объяснение взаимосвязи, чем вытекающее их эксперимента. Отсутствие связи при нулевом коэффициента Пирсона означает всего лишь отсутствие линейной связи. Дисперсия суммы и разности переменных Предсказание и оценивание Переменная, которую мы хотим оценить называется зависимой переменной или откликом , обозначим ее через y. Переменная которую мы используем для оценки называется независимой переменной или фактором, ее обозначим через x. Конкретная характеристика (переменная x) имеющаяся в нашем распоряжении, позволяет получить до проведения эксперимента значение y, зависимой переменной. Мы получаем используя xi и коэффициенты b1 и b0. Даже при наилучшем линейном предсказании, предсказание будет отличаться от реального yi на какую-то величину, которую мы назовем ошибкой оценки и обозначим ei: Точность предсказания зависит от того, насколько удачно подобраны коэффициента b1 и b0. Критерием успешности подбора коэффициентов является минимальная величина суммы квадратов всех ошибок оценки – критерий наименьших квадратов Другой критерий: . Этот критерий приводит к медианой линии регрессии.

Класифікація персоналу та форми його наймання

При этом некоторые из них полагают, что медицинское страхование увеличивает "вероятность того, что поляризация общества в этой сфере будет выше, чем при модели бюджетного здравоохранения" . Переход от деклараций к поискам конкретных дополнительных источников финансирования здравоохранения неизбежно будет сопровождаться неравенством в уровне медицинской помощи для разных категорий населения. Преодоление неравенства в уровне медицинской помощи - сложный и длительный процесс. В настоящее время, пожалуй, нет страны, которая была бы окончательно удовлетворена состоянием своего здравоохранения, финансированием научных исследований и оплатой труда, механизмами распределения ресурсов между отраслями здравоохранения, обеспечением доступности медицинской помощи. Неудивительно, что практически в каждой стране осуществляется коррекция системы здравоохранения, проводятся различные преобразования, реформы. Тем не менее в большинстве стран мира не вызывает сомнение одна из основных задач этих преобразований - справедливость и равенство для всех граждан в доступности медицинской помощи высокого качества. 4. Врачевание как деятельное проявление справедливости Суждение Гиппократа - "врач должен быть справедливым при всех обстоятельствах" - давно стало аксиоматичным в медицинской этике.

Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

Откуда берется: этот препарат (разные названия, но действие одинаковое) активно используется анестезиологами для наркоза. Широко продается на чёрном рынке. Кто употребляет: художники, богема, все те, кому не хочется тратиться на дорогие психоделики. Как: внутримышечной инъекцией. Эффект: хотя калипсол считается анестетиком, в малых дозах он вызывает галлюциногенный эффект. В калипсольном галлюцинозе человеку может привидится всё, что угодно - в том числе и довольно - таки жуткие вещи. Практически все, кому приходилось принимать калипсол в качестве наркоза в больнице, видят ,мультяшки, . Надо быть готовым к любым неожиданностям, в том числе и к полному нарушению координации движений. Музыка под кетамином звучит довольно - таки странно - возникает ощущение ,сломанного, ритма и некоторые частоты ,исчезают, . Визуальные галлюцинации возникают при слабом освещении. Полностью пропадают запахи и вкус, нарушается работа речевого аппарата. Доза: стартовая - 1, 5 см3, со временем увеличивается до 2 - 4 см3.ЛСД (Диэтиламид лизергоновой кислоты).

Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав

При хронічному апендициті під час морфологічного дослідження знаходять більш чи менш поширені склеротичні (фіброзні) зміни в різних шарах стінки паростка, зрощення його з оточуючими органами, що приводять до деформації, облітерації, просвіту паростка, порушень моторно-евакуаторної функції. Розрізняють хронічний апендицит: а) первинний - патологічні зміни у паростку розвиваються поступово, без ознак гострого приступу; б) вторинний: 1. Резидуальний - патологічні зміни виникають після приступу гострого апендициту, апендикулярного інфільтрата, апендикулярного абсцеса; 2. Рецидивуючий - при ньому спостерігаються повторні гострі приступи. Клінічна характеристика. суб'єктивні ознаки: - перенесений у минулому гострий апендицит (не оперований), апендикулярний інфільтрат (абсцес) - біль у правій здухвинній ділянці найрізноманітнішого характеру по початку, зв'язку з прийомом їжі, фізичною активністю хворого, періодиці, інтенсивності - непостійні, помірні (чи незначні) ознаки порушення пасажу кишкового вмісту, моторики кишківника - відсутність ознак запального процесу.

Класифікація документів

ФАРМАКОДИНАМИКА: исмелин оказывает селективное угнетающее действие на передачу возбуждения в концевых разветвлениях сим- патической части вегетативной нервной системы, не ограничивая активности ее парасимпатической части. Исмелин не влияет на ЦНС и не оказывает седативного действия. Исмелин вызывает ин- тенсивный, стойкий и продолжительный гипотензивный эффект. ФАРМАКОКИНЕТИКА: при приеме гуанетидина сульфата внутрь 35-50% дозы медленно резорбируется из ЖКТ. Гуанетидин активно метаболизируется в печени. У больных с повышенным АД, но без патологии почек, наивысшая концентрация неизменного гуанетиди- на в плазме (приблизительно 24 нг/мл) наблюдалась через 2-4 часа после однократного приема внутрь 41 мг гуанетидинового основания. После абсорбции гуанетидин накапливается в тканях, и в особенности в тканях с хорошо развитой адренергической ин- нервацией. Активное вещество препарата не связывается белками сыворотки. В течение 3 дней 35% разовой дозы выводится с мо- чой, примерно 1/3 гуанетидина в неизменном виде и 2/3 в виде неактивных метаболитов. В желчи обнаружены лишь следы гуанети- дина.

Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

Отрыжка и рвота застойным содержимым появляются иногда лишь на 3-4-й день заболевания. Некроз кишечной стенки при непроходимости может быть вызван как непосредственным нарушением кровотока при странгуляции, так и снижением кровообращения в стенке кишки в результате повышения внутрипросветного давления в приводящей петле. При повышении внутрипросветного давления выше 60 см вод. ст. полностью прекращается кровоток в подслизистых сосудистых сплетениях, результатом чего является некроз кишки. Изменения кровообращения и дегенеративные изменения слизистой оболочки распространяются проксимальнее макроскопически видимой зоны кишки на 40-60 см. Диагноз кишечной непроходимости ставят на основании анамнеза (операции на органах брюшной полости), данных объективного исследования (вздутие живота, асимметрия, видимая на глаз перистальтика, усиление перистальтики кишечника на высоте приступа схваткообразных болей) и рентгенологических данных. Рентгенологическая диагностика острой кишечной непроходимости. Уже через 6 ч от начала заболевания имеются рентгенологические признаки кишечной непроходимости.

Акцентуація рис характеру. Класифікація типології особистості

Когда же в торговле происходят сбои, замедляется и развитие производствам Под термином «внешняя торговля» понимается торговля какой-либо страны с другими странами, состоящая из оплачиваемого ввоза (импорта) и оплачиваемого вывоза (экспорта) товаров. Анализируя процессы, протекающие в мировой торговле, следует подчеркнуть, что либерализация является ее основной тенденцией. Произошло значительное снижение уровня таможенных пошлин, отменены многие ограничения, квоты и т. п. Однако существует целый ряд проблем. Одна из основных - нарастание протекционистских тенденций на уровне экономических группировок, торгово-экономических блоков стран, во многом противостоящих друг другу. Составы девяти крупнейших международных региональных торговых блоков представлены ниже: Европейский союз (ЕС) - Австрия, Германия, Великобритания, Италия, Ирландия, Франция, Испания, Португалия, Финляндия, Швеция, Дания, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Греция. Европейские сообщества (ЕС), или так называемый «Общий рынок» являются объединением государств, которые стремятся к политическому и экономическому единству при частичном отказе от своих национальных суверенитетов.

Класифікація психічних хвороб

Эффективность и комфортность делового общения в группе в огромной степени зависят от её руководителя, точнее – от практикуемого им стиля руководства. Стиль вообще есть проявление и выражение индивидуальности руководителя. Он «подбирается» как личный гардероб: чтобы было, во-первых, удобно, а во вторых, - соответственно ситуации. Но то, что удобно и привычно для босса, вовсе не обязательно является таковым для подчинённых. Для того, чтобы организация успешно процветала и развивалась руководителем должны учитываться масса параметров, причём касающихся не только экономических и юридических ситуаций. Руководитель организации должен точно понимать, кем руководит, на кого нужно обращать внимания больше, с кем и как он должен разговаривать. Список используемых терминов 1. социальные группы 2. сплочённость коллектива 3. социально-психологический климат в коллективе 4. конфликты 5. мотивация Список использованной литературы 1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 1996 2. Веснин В.Р. Основы менеджмента. - М., 1996 3. Если вы – руководитель элементы психологии менеджмента в повседневной работе 4.

Газові мережі: класифікація та їх трасування

События московского восстания, возможно, инспирированного умелой агитацией политических противников Бельского привели к его отставке и ссылке в Нижний Новгород.   Борьба развернулась между наиболее серьезными политическими противниками – Борисом Годуновым и боярской партией князей Шуйских. К Годунову примыкали Романовы, сыновья скончавшегося в 1586 г. Н.Р.Юрьева, а сторону Шуйских держал престарелый князь И.Ф.Мстиславский. Мстиславский вскоре был вынужден удалиться от дел и принять постриг, а его место в Думе занял его сын князь Федор Иванович – человек, лишенный честолюбивых устремлений и политических амбиций и потому не опасный для Годунова. Шуйские собирались нанести удар по основной опоре влияния Годунова: в 1586 г. Шуйские, заручившись поддержкой митрополита Дионисия и епископа крутицкого Варлаама обратились к царю с тем, чтобы он «чадородия ради», постриг свою жену Ирину Годунову в монахини, а сам вступил бы во второй брак. Это движение сопровождалось крупными волнениями в Москве. На стороне Шуйских выступили видные московские купцы. В инструкции к послам, отправлявшимся в Речь Посполитую было велено отвечать на возможный вопрос о московских волнениях – «в Кремле городе в осаде сидели и сторожи крепкие учинили. того не бывало: то нехто сказывал негораздо, бездельник: от кого – от мужиков в осаде сидеть?».


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.