Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Нервова система (Нервная система)

Вегетативна нервова система поділяється на симпатичну та парасимпатичну, дія яких на один і той самий орган протилежна. Дві частини вегетативної нервової системи здійснюють тонку регуляцію фізіологічних процесів, забезпечуючи своєчасну реакцію організмів на зміну умов середовища. Основна форма діяльності нервової системи – рефлекс, тобто реакція- відповідь організму на будь-який сигнал, що поступає із зовнішнього середовища або від внутрішніх органів. Шлях, по якому проходять нервові імпульси, називається рефлекторною дугою. Рефлекторна дуга складається з п’яти частин: рецептора (сприймання подразнення і перетворення його на нервові імпульси), чутливого шляху (надходять імпульси по чутливих нейронах до центральної нервової системи), ділянки центральної нервової системи, рухового шляху (передача імпульсів від ділянки центральної нервової системи до робочого органа) і робочого органа (м’язи, залози та ін.). До складу більшості рефлекторних дуг входять також вставні нейрони, що містяться як у спинному, так і в головному мозку. Рефлекси людини різноманітні. Нервова система обумовлює діяльність людини не тільки як біологічної істоти, але і як соціальної. За допомогою психічних процесів – навчання, пам’яті, мислення, в основі яких лежить діяльність нервової системи, людина не тільки пізнає світ, а й активно змінює його. 2. Загальна характеристика Вища нервова діяльність – це сукупність умовних і безумовних рефлексів, що забезпечують найдосконаліші взаємозв’язки тварин і людини з навколишнім середовищем. Вища нервова діяльність здійснюється за участю вищих відділів центральної нервової системи (кори великих півкуль головного мозку, підкірки). Основу вищої нервової діяльності становлять умовні рефлекси, що утворюються на основі безумовних. Вища нервова діяльність здійснюється за рахунок двох нервових процесів – збудження і гальмування. Під час дії умовних і безумовних подразників ці процеси виникають у корі мозку, де вони можуть поширюватися або концентруватися в обмеженій ділянці. Формування і характер вищої нервової діяльності різних тварин і людини залежить від типу їхньої нервової системи. Основою пристосувань організмів до умов існування є здатність кори головного мозку швидко утворювати нові рефлекси і гальмувати старі. У тварин вища нервова діяльність проявляється на основі першої сигнальної системи. Перша сигнальна система – це система, яка через рецептори сприймає безпосередні, конкретні подразники (сигнали) зовнішнього світу – предмети або явища. Вища нервова діяльність людини сформувалась у процесі праці і соціальних відносин, і тому вона проявляється на основі як пеершої, так і другої сигнальних систем. У людини перша сигнальна система забезпечує матеріальну основу для відчуттів, уявлень, вражень, сприйняття оточуючого природного та суспільного довкілля, що є основою для конкретного мислення. Друга сигнальна система є тільки у людини; вона виникла в процесі колективної трудової діяльності і пов’язана з функцією мови. За допомогою слова передаються сигнали про конкретні подразники, і слово у даному випадку виступає як принципово новий подразник - сигнал сигналів.

Вводят подкожно кофеин-бензоат натрия (20%-ный раствор 0,5-1 мл) или хлористо-водородный морфий (1%-ный раствор 1-3 мл). Если эклампсия появилась у суки во время родов, необходимо принять меры к завершению родов. 8 Болезни нервной системы Нервная система собак работает по принципу обратной связи: из внешней среды через органы чувств и кожу в мозг поступают импульсы. Мозг воспринимает эти сигналы, перерабатывает их и посылает указания органу-исполнителю. Это так называемая рефлекторная дуга. Внешние раздражения воспринимают специальные окончания отростков нервных клеток, пронизывающие все органы сосуды и кожу. Характерные особенности строения нервной системы собак Головной мозг собаки округлый и короткий с небольшим числом четко выраженных извилин, у собак разных пород отличается по форме и массе. Сосцевидное тело промежуточного мозга включает два бугорка. Пирамиды продолговатого мозга широкие и выпуклые. Грушевидные доли и обонятельные луковицы сравнительно крупные. Слуховые холмы крупнее зрительных. Хорошо развиты серповидная оболочка головного мозга, складка твердой оболочки (достигает спайки полушарий), и перепончатый мозжечковый намет

РЕФЕРАТЫ:

Нервова система (Нервная система)

Исходя из вышеперечисленных целей новой международной системы, Уставом на ООН возлагалась задача функционирования в качестве центра для «согласования действий наций в достижении этих общих целей». Перечисленные в Уставе ООН цели занимают верховную императивную позицию во всей существующей иерархии международно-правовых актов современности. Принципы международного права, отраженные в следующей статье Устава ООН основываются на этих целях и являются главным средством их достижения. Цели, отраженные в Уставе ООН, также выступают в качестве основы для постановки целей других международных соглашений и институтов. Последние не могут входить в противоречие с целями ООН и могут лишь их развивать и детализировать. Цели, отраженные в Уставе ООН закрепляются в принципах организации, которым придается статус всеобщих принципов международного права. Устав ООН включает в себя семь основных принципов организации и международного права в целом, которые были впоследствии закреплены и дополнены Декларацией о принципах международного права 1970 г. и Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, принятом в 1975 году.

Система ценообразования и политика цен в системе маркетинга

Ее сохранившиеся поэмы и эпиграммы отличаются оригинальностью мысли и живостью стиля. Преследования иконопочитателей, прославленные в последствии победившей стороной, дало богатый материал для многочисленных житий святых и обеспечило расцвет блистательного периода византийской агиографии. Просвещение Во время Аморийской династии периода был достигнут известный прогресс в области высшего образования Византии и известные продвижения в разных областях знаний. При Михаиле III Кесарем Вардой была организована высшая школа в Константинополе, расположенная во дворце. Там обучали семи основным искусствам по системе, созданной еще во времена язычества. Программа делилась на две части – тривиум ( rivium), включавшую в себя грамматику, риторику и диалектику, и квадривиум (quadrivium), включавшую в себя арифметику, геометрию, астрономию и музыку. В школе изучали также философию и древних классических писателей. Образование было бесплатным. Профессоров университета хорошо оплачивала государственная казна. Одним из них был знаменитый ученый того времени Фотий, имевший разностороннее образование и обширные знания не только в области теологии, но и в грамматике, философии, естественных науках, праве и медицине.

Информационные системы управления бизнес-процессами предприятия. ERP-система LAWSON M3 - альтернатива SAP, Oracle, Axapta

Для обеспечения активной обороны границ России в начале ХVIII века по указанию Петра I было осуществлено широкое строительство укрепленных линий, крепостей и баз флота (Петропавловская крепость, Кронштадт, Ревель, Таганрог и др.). Сохраняя и приумножая ценные боевые традиции и своеобразные черты русского военного искусства, Петр I учитывал также достижения военной мысли и практики Западной Европы, критически переосмысливал их применительно к условиям русской действительности. Требуя быстрого и неотступного выполнения своих приказов и решений, он в то же время не сковывал инициативы подчиненных. Новым в тактике Петра I было сосредоточение артиллерии в бою и при осаде крепостей, усиление флангового боевого порядка гренадерами, устройство полевых редутов, сабельные удары конницы и штыковая атака пехоты. Петр I был автором и редактором ряда уставов, военно-теоретических и исторических трудов: "Книга Устав воинский", "Книга Устав морской", "Регламент о управлении Адмиралтейства и верфи", "Книга Марсова или воинских дел" и др.

Класифікація нервової системи та її будова

1. Становление древнерусской государственности. Гос-во Киевская Русь. Историю древнерусского гос-ва можно разделить на 3 этапа. 1- время длительного собирания восточнославянских земель(80-е года IX-конец X в.); 2- время существования относительно единого Киевского раннефеодального гос-ва (со времени Владимира 1 до начала распада на независимые княжества-до 20-х годов XIII в.); 3- господство феодальной раздробленности (20-е г. XII в. до монгольских нашествий 30-40-х г) Киевская Русь одно из крупнейших государств Средневековья IX-XII вв. В отличие от других стран, как Восточных, так и Западных, процесс формирования государственности имел свои специфические черты - пространственные и геополитические. В ходе своего становления Русь приобрела особенности как Восточных, так и Западных государственных образований, поскольку занимала срединное положение между Европой и Азией и не имела ярко выраженных естественных географических границ. Фундаментом восточнославянской государственности были догосударственные объединения - племенные княжества, созданные на основе больших и маленьких союзов племен.

Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

Интересно наблюдать, как доскональный анализ фактического материала не всегда стыкуется с пристрастным авторским комментарием и даже может идти вразрез с идеологической установкой исследователя. Это видно на примере трактовки обстоятельств, касающихся истории создания сборников пушкинских стихотворений. Первый лирический сборник А. С. Пушкина, изданный в 1826 г., основан на обычной жанровой рубрикации. По этому поводу Н. В. Измайлов пишет следующее: “Распределение стихотворений по этим разделам показывает, однако, что уже в это время формальное понятие жанра не имело для Пушкина существенного и решающего значения”.27 Но очевидно и другое: жанровая систематика не подвергается сомнению, только жанр понимается как категория содержательная по преимуществу. Это доказывает и Л. Фризман28, опираясь на анализ высказываний А.С.Пушкина. В 1829 г выходят две части “Стихотворений Александра Пушкина” с расположением стихотворений в хронологической последовательности. Н. В. Измайлов комментирует: в этом издании “отказ от жанрового распределения был подчёркнут”.29 Думается, вряд ли можно говорить о том, что хронологический принцип построения сборника был “подчёркнут” и не подвергался сомнению, поскольку, в предварительных списках лета 1828 года поэт предполагал ещё жанровое распределение для стихотворений, которые не были изданы в сборнике 1826 года. Как отмечает Н.В. Измайлов, этот факт еще в 1925 г. установил Б.В. Томашевский30. После 1830 г. усиливается, по наблюдению Н.В. Измайлова, в творчестве Пушкина тяга к циклизации и тематической группировке стихотворений, хотя сборник 1832 г. “Стихотворения Александра Пушкина. Третья часть.” имеет хронологическое построение.

Методи діагностики ушкоджень нервової системи у дітей і обстеження неврологічного статусу у новонароджених

Третье направление исследований рынка нацелено на определение оборота товаров в магазинах розничной сети. Проверяющие учитывают количество различных товаров, ассортимент которых представлен в магазине, и определяют объем проданной продукции в определенный период времени. Полученная информация показывает динамику продаж и позволяет производителям продукции корректировать производственную программу, а магазину решать проблему складских запасов. Процедура исследований рынков предполагает последовательное осуществление трех основных этапов: . Предварительное исследование и отбор рынков . Детальное исследование отобранных рынков . Определение целевого рынка Основной задачей первого этапа является получение по возможности наиболее достоверной информации о емкости рынка, т.е. возможностях рынка по реализации какой-либо продукции в определенный период времени. Результатом предварительного этапа исследования рынков является получение информации о тех рынках, где имеются наибольшие потенциальные шансы сбыта продукции. Маркетологи, проводящие подобные исследования, должны руководствоваться определенными критериями, позволяющими реально оценить достоинства и недостатки того или иного рынка.

Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

Специфические требования предъявляются к более узкой группе изделий или к конкретному товару. Они более разнообразны и зависят от назначения и условий эксплуатации товаров. Так, в одном случае более высокие требования предъявляют к прочности товаров, в другом к внешнему оформлению. Важнейшее требование, предъявляемое к музыкальным инструментам, это качество звучания. Для изделий художественно-декоративного назначения основными требованиями являются тематическое содержание, идейная направленность, цветовое оформление, точность исполнения и менее важны требования к прочности. Наиболее высокой прочностью должны обладать товары, которые в процессе эксплуатации подвергаются механическим воздействиям (сжатию, растяжению, изгибу, кручению, удару и др.) Как текущие, так и перспективные, как общие, так и специфические требования в зависимости от того, какую сторону потребления товара они характеризуют, подразделяют на требования: социального назначения, функциональные, надежности в потреблении, эргономические, эстетические, требования безопасности потребления, экологические.

Войта-терапія в лікуванні органічного ураження нервової системи

I этап: Введение понятия цилиндр. Математическое видение цилиндра.Цель этапа: Формирование пространственного представления и логического мышления учащихся при изучении и формировании математического видения цилиндра его характерных элементов и изображений.Дидактические средства: . набор пространственных тел (прозрачных и непрозрачных); . пластилин; . деревянные палочки; . цветные карандаши; . модели изготовленные по рис. 3.Перед началом урока учитель на своем столе располагает все пространственные тела: призмы, пирамиды, цилиндры, конусы, сферы и шары.Рекомендуется начать урок со следующего упражнения.Упражнение 1. Из множества тел представленных выбрать те, которые были уже изучены (предполагается, что учащиеся выберут призмы и пирамиды).Упражнение 2. Оставшиеся тела сгруппируйте по внешним сходным признакам. (получили три группы: цилиндры, конусы, сферы и шары).Упражнение 3. Вызывается с каждого ряда по ученику. Им предлагается на интуитивном уровне к каждому пространственному телу сопоставить соответствующую табличку с названием данного тела. Предполагаемый ответ:Упражнение 3 можно предложить выполнить стоящим ученикам.

Затримка розвитку мовлення у дітей з органічним ураженням нервової системи

Диск зрительного нерва гиперемирован, не промини-рует (исключение составляет форма неврита с отеком), его границы нечетки. Артерии сетчатки обычно несколько сужены, вены расширены и извиты. Возможны кровоизлияния на диске и около него. От застойного диска зрительного нерва и псевдоневрита отличается быстро наступающим и значительным падением зрительных функций. Лечение прежде всего основного заболевания; применение антибиотиков (лучше широкого спектра действия) и кортикостероидов; при явлениях отека - 50% раствор глицерина внутрь (из расчета 1,5 г/кг) в течение недели, диа-карб по 0,25 г 2-3 раза в день, 40% раствор глюкозы по 20 мл в/в -15-20 вливаний, 40% раствор гексаметилентет-рамина (уротропин) в/в по 10 мл-10 вливаний; витамины В1 и В12 в/м по 1 мл ежедневно -15-20 инъекций. В периоде стихания воспалительных явлений - общестимулиру-ющие и сосудорасширяющие препараты (никотиновая кислота по 0,05 г, нигексин по 0,25 г 2 раза в день, папаверин по 0,02 г 3 раза в день, экстракт алоэ, ФиБС и др.), аутогемоте-рапия. Прогноз. Своевременное лечение способствует сохранению достаточно высокого зрения.

Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"

В основу алгоритма расчета этих показателей заложена идея сопоставления текущих активов (оборотных средств) с краткосрочными пассивами. В результате расчета устанавливается, в достаточной ли степени обеспечено предприятие оборотными средствами, необходимыми для расчетов с кредиторами по текущим операциям. Поскольку различные виды оборотных средств обладают различной степенью ликвидности (способностью и быстрой конвертации в абсолютно ликвидные средства - денежные средства), рассчитывают несколько коэффициентов ликвидности. 5. Анализ положения и деятельности на рынке капиталов. В рамках этого анализа выполняются пространственно-временные сопоставления показателей, характеризующих положение предприятия на рынке ценных бумаг: дивидендный выход, доход на акцию, ценность акции и др. Этот фрагмент анализа выполняется главным образом в компаниях, зарегистрированных на биржах ценных бумаг и реализующих там свои акции. Любое предприятие, имеющее временно свободные денежные средства и желающее вложить их в ценные бумаги, также ориентируется на показатели данной группы.

Сущность и назначение денежной системы. Особенности становления и развития денежной системы Украины

Уточнение результатов настоящей теории зависит от многочисленных факторов: от точности определения давления, температуры, скорости и плотности эфира, от точности определения эффективного объема небесного тела, от решения этого уравнения в объемной модели, от учета сжимаемости эфира, от прочих факторов. Возможные отклонения или уточнения в предложенном расчете может определить и решить только коллективный творческий труд в различных отраслях науки и техники. В настоящей работе основной целью было доказательство нового принципа всемирного тяготения. Список литературы   В.А. Ацуковский “Общая эфиродинамика”. М 1990г. Л.В. Кикнадзе, Ю.Г. Мамаладзе // Классическая гидродинамика для физиков – экспериментаторов // Изд. Тбилисского университета, 136 С. 1979. “Физические величины” Справочник (А.П. Бабичев, Н.А. Бабушкина и др.) М 1991 г. С.К. Кадыров “Всеобщая физическая теория единого поля”. Бишкек. 2001г.

Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

На этом карнизе стоят восемь арочек, на верха, которых опираются шесть кокошников, а из-за каждого из этих кокошников выходит по стороне верхней пирамиды. Такова одна часть церкви, другая же представляет прямоугольное основание с тремя шатровыми верхами.Другие примеры трех шатровых церквей нам представляют: церковь Воскресения в Гончарах, в Москве, Ивановского монастыря, в Вязьме, Иоанно-Предтеченского монастыря в Казани, теперь, к сожалению, уже сломанная, и многие друге.Такая шатровая форма сделалась в скором времени излюбленную народом формою; она вполне удовлетворяла народному вкусу и, вместе с тем, в каменных церквах была даже более целесообразна, чем в деревянных, так как при сводчатом покрытии, можно было удачно утилизировать внутренность шатра, пропадавшую в деревянных церквах, устраивая там колокольни. Но кроме трех шатровых церквей, встречаются и много шатровые, как, например, церковь в селе Троицком-Голенищеве, близь Москвы, Духовская церковь 1642-го года, в Рязани, и церковь в селе Спасском, Калужского уезда.

В поисках системы мира

Содержание1. Исходные данные.2 2. Определение количества выделяющихся вредностей и расчет необходимых воздухообменов3 2.1. Воздухообмен по избыткам явной теплоты3 2.2. Воздухообмен по ассимиляции выделяющейся влаги3 2.3. Воздухообмен по вредным выделениям4 2.4. Количество рециркуляционного воздуха43. Построение процессов обработки воздуха на ID диаграмме54. Расчет основных рабочих элементов кондиционера и подбор оборудования6 4.1. Расчет фильтра6 4.2. Камера орошения7 4.3. Воздухонагреватели8 4.4. Холодильные установки9 4.5. Вентиляторные агрегаты10Список литературы.10Схема компоновки кондиционера11 1. Исходные данныеСхема СКВ - 1 Место строительства г.ЯЛТА. Помещение – УНИВЕРСАМ Размеры помещения 38х20х5 м. Число людей – = 400 чел. Теплопоступления от солнечной радиации Qср = 14,5 кВт, от освещения Qосв =12,6 кВт, от оборудования Qоб = 0 Влаговыделения от оборудования Wоб = 0 Теплоноситель – горячая вода для ХПГ . Свердловск: УПИ, 1984. 32 с. 3. Справочник проектировщика. Под ред. Староверова И.Г. Внутренние санитарно-технические устройства. Часть2. Вентиляция и кондиционирование воздуха. М.: Стройиздат. 1978. 502с.

Малые тела Солнечной системы

Стремление полнее использовать при ремонте старые материалы и конструкции, сопряжено с трудоемкой оценкой их технического состояния, ибо в разных частях износ их различен. Планировать такой ре­монт весьма сложно, так как неизвестны итоги разборки со­оружения, полезный выход материалов и пр. Лица, занятые эксплуатацией и ремонтом зданий, должны хорошо знать их устройство, условия работы конструкций, тех­нические нормативы на материалы и конструкции, требуемые для ремонта. Они с помощью приборов, а также по внешнему виду и признакам должны уметь хотя бы приближенно оцени­вать техническое состояние здания и отдельных его конструк­ций, уметь выявлять уязвимые места, с которых может на­чаться его разрушение, выбирать наиболее эффективные спо­собы и средства его предупреждения и устранения, не нарушая по возможности, использование здания по назначению. Решению столь обширного и сложного комплекса вопросов призвана способствовать теория эксплуатации зда­ний. Именно она научно обосновывает необходимость и сроки эксплуатационных мероприятий, так как базируется на: знании значений параметров эксплуатационных качеств (ПЭК), которые требуется поддерживать на заданном уровне; установлении закономерностей воздействия внешних и вну­тренних факторов, выявлении характерных дефектов, повреж­дений и назначении способов их устранения; выборе способов контроля ПЭК и методов отыскания де­фектов, повреждений и неисправностей; определении способов и порядка наиболее рационального восстановления ПЭК зданий; назначении периодичности ремонтов и объемов работ; рациональном решении вопросов штатной структуры, чис­ленности и квалификации эксплуатационного персонала.

Происхождение Солнечной системы

При этом король не пренебрегал ни установленным его предшественником этикетом, ни жизнью семьи, о которой ему напоминали королева и особенно горячо любимые им дочери. Людовик XVI, наследник Людовика XV, чье правление было трагически прервано революцией, наследовал от деда со стороны матери, польского короля Августа Саксонского, завидную богатырскую силу; с другой стороны его предки-Бурбоны передали ему не только истинную страсть к охоте, но и глубокий интерес к наукам. Его супруга Мария Антуанетта, дочь герцога Лотарингского, ставшего впоследствии Императором Австрии, и правнучка Филиппа Орлеанского, брата короля Людовика XIV, и знаменитой принцессы Палатинской оставила глубокий след в музыкальной жизни Версаля благодаря своей любви к музыке, унаследованной как от Габсбургов Австрийских, так и от Людовика XIII. В отличие от своих предков, Людовик XVI не имел амбиций короля - созидателя. Известный простотой вкусов он жил во дворце по необходимости. При его правлении было обновлено внутреннее убранство дворца, и, прежде всего Малые кабинеты королевы, которые располагались параллельно его Большим покоям.

Строение солнечной системы

Живописные полотна во дворце сохранились с периода царствования Людовика XV. В старых покоях Короля, занимающих помещения в аттике, реставрируется обивка, вытканная заново по моделям XVIII века, а также устанавливается мебель, принадлежащая ранее монархам или принцам. В других залах собраны коллекции XIX века, сохранившиеся в Малом Трианоне. Это, прежде всего мебель, заказанная для Марии Луизы или герцогини Орлеанской, которые в свое время имели возможность насладиться комфортом этого замка, но память об их пребывании в Трианоне несколько стерлась. Французский павильон. В 1750 году архитектор Габриель возводит Французский павильон. Людовик XV любил здесь отдыхать после визитов зверинца, которые он лично сопровождал. Крестообразной формы павильон состоит из 4 кабинетов, лучами отходящих от центрального круглого салона. Снаружи павильон прост и очарователен, фигурные фасады оригинальны, сверху надстроена балюстрада, украшенная фигурами детей и вазами с цветами. Театр Марии Антуанетты. В 1780 году архитектор Мик заканчивает строительство театра, расположенного рядом с Малым Трианоном. Внутреннее убранство созвучно декору Версальской оперы.

Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

Сравнительно недавно вода стала применятся в качестве утеплителя в составе кровель. При этом одновременно на таких крышах устраивают и водяные сады. Подобное применение воды особенно целесообразно в регионах с резким колебанием температуры воздуха в дневные и ночные часы, а так же, где возможна мелиорация сезонных температур. Эта рациональность основывается на способности воды аккумулировать температуру, с одной стороны, и медленнее, чем воздух , нагреваться – с другой; кроме того, водный сад обеспечивает и притенение кровли растительностью. Заслуживает серьезного внимания и использования воды в качестве ограждения: устройство вместо оград арыков, каналов и рвов, наполненных водой, создание «водных стен» в виде водяной пленки каскада, за которыми возможно создание функционирующего пространства. Это пространство может использоваться, например, для кафе или ресторана за водопадом или пешеходного перехода шумной магистрали. К ограждающим конструкциям относится и устройство снежных и ледяных сооружений на детских игровых площадках зимой и подобные же сооружения в северных регионах, используемые для временного жилища или под склады.

Солнечная система

Кроме этого в СВС поступают сигналы: - Мзадан. и Нзадан. - от бортовой системы наземного наведе- ния; - " 27В" включения режима стабилизации М и Н - от САУ; - " 27В" включения режима встроенного контроля СВС-2Ц - от пульта встроенного контроля навигационного комплекса ПКН-2; - "Рст. " - вводится вручную, крешальерой на УВ-2Ц-1. Основные входные сигналы и Рст. преобразуются в устройст- ве ввода вычислителя в коды чисел, которые затем в соот- ветствии с алгоритмом вычисления (рис. 2.) обрабатываются процессором. Вычисленные параметры выдаются потребителям и для индикации через устройство вывода (в виде кодов, анало- говых и разовых сигналов). Индикация высоты осущнствляется УВ-2Ц-1, являющимся индикатором цифровой следящей системы в составе: В-2Ц-1М, УВ-2Ц-1. Указание Нзадан. осуществляется с помощью отдельной электромеханической системы УВ-2Ц-1. Инди- кация истинной скорости и числа М производится на УСО-М1-Ц, - 13 - также включенном в состав следящей системы (в данном случае анологовой) из В-2Ц-1М, БПУ-2Ц-1, УСО-М1-Ц. Отработка Мзадан. выполняется, как и в УВ-2Ц-1, отдельной электромеханической системоц.

Происхождение солнечной системы

Последнии десятилетия. В последнии годы парашют сильно изменился. В 1936 году братья Доронины изобрели первый в мире прибор для автоматического раскрытия парашюта. Этот прибор совершил настоящюю революцию в парашютном деле. С этими приборами парашютисты могли совершать прыжки с любых высот в самых сложных погодных условиях. Как и парашют, прибор Дорониных притерпел множество изменений. В настоящее время применяются электронные приборы, облегчающие задачи парашютистов и страхующие их жизни. Парашюты получили огромное распростронение. Существует несколько видов парашюта: стабилизирующие, тормозящие, грузовые, спасательные, военные, спортивные и т.д. Круглые и овальные купола из спорта постепенно вытяснили купола нового поколения. Это купола типа "крыло", впервые появившееся в 70-х годах, они обладают хорошей маневренностью и устойчивостью. Современные парашюты развивают горизонтальную скорость до 20 - 27 мс при весе, всего несколько кг, и площадью до 16 квадратных метров. Данные купола не имеют стабилизирующих парашютов и расчитаны на более опытных спортсменов. Но в любом случае приходиться с чего-то начинать. Поэтому в наших парашютных клубах можно попрежнему встретить крулые Д-5, Д-1-5у, полуовальные и сильно изрезанные Т-4 и УТ-15.

Спутниковые системы местоопределения

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 34» РЕФЕРАТ ИРКУТСКИЙ АВИАЗАВОД Выполнила: Ученица 11 класса «В» Симошина Жанна ИРКУТСК 2002 Содержание: Введение Основная часть а) начало строительства завода .1 б) первый самолет 7 в) во время войны .9 г) настоящее и будущее завода . 10 Заключение .12 Литература .13 Приложения ВВЕДЕНИЕ Цель моего реферата – осветить события, происходящие на Иркутском авиационном заводе, со дня его основания по сегодняшний день. Являясь жителем Ленинского района, где и расположено ОАО ИАПО, я не могу не заметить тот факт, что об этом предприятии говорится и пишется незаслуженно мало в прессе и печати. Авиационный завод богат своими традициями, людьми и достижениями. Иркутский авиазавод предназначен для самолетостроения в военных целях, а также для строения малогабаритных самолетов. Завод богат историей по выпуску самолетов. Первым самолетом, который выпустил завод, был истребитель И-14. для того времени это был уникальный самолет. В данное время завод занимает одно из первых мест по производству военных истребителей семейства СУ. В данном реферате я попыталась как можно полнее охватить жизненный путь предприятия.

Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

Плоскость, проходящая через центр Солнца и перпендикулярная к оси вращения, называется плоскостью солнечного экватора. Она образует с плоскостью эклиптики угол в 7° 15' и пересекает поверхность Солнца по экватору. Угол между плоскостью экватора и радиусом, проведенным из центра Солнца в данную точку на его поверхности называется гелиографической широтой. Вращение Солнца обладает важной особенностью: его угловая скорость w убывает по мере удаления от экватора и приближения к полюсам (см. рис.), так что в среднем w = 14°,4 - 2°,7 si 2В, где В — гелиографическая широта. В этой формуле угловая скорость w измеряется углом поворота за сутки. Таким образом, различные зоны Солнца вращаются вокруг оси с различными периодами. Для точек экватора сидерический период составляет 25 суток, а вблизи полюсов он достигает 30 суток. Вследствие движения Земли вокруг Солнца его вращение представляется земному наблюдателю несколько замедленным: период вращения на экваторе составляет 27 суток, а у полюсов — 32 суток (синодический период вращения).

Двигательные системы организма

Ближайшее к нам скопление галактик и содержат десятки, иногда тысячи членов. Ближайшее к нам скопления галактик находится в созвездии Девы на расстоянии около 20 млн. пк. В последние годы было обнаружено, что в пространственном распределении галактик и их скоплений наблюдаются определённая закономерность - ячеисто-сотовая структура. Стенки этих ячеек, состоящие из множества галактик, имеют толщину 3 – 4 млн. пк, а размеры самих ячеек около 100 Мпк. Большие скопления галактик образуют узлы этих ячеек. Вся наблюдаемая система галактик и их скоплений называется - Метагалактикой. Метагалактика - часть безграничной Вселенной. В Метагалактике действует закон красного смещения Хаббла, и признано, что это смещение действительно отражает особенности движения галактик, непрерывное увеличение расстояний между ними. Это означает, что галактики удаляются от нас (и друг от друга) во все стороны, и тем быстрее, чем они от нас дальше. Этот процесс захватывает всю наблюдаемую часть Вселенной, а возможно, и всю Вселенную, и потому его назвали расширением Вселенной.

Нервная система

В это же время, или раньше, Меркурий, удалившись от Венеры, перешел на орбиту Солнца под воздействием его мощного гравитационного притяжения. Так возник иначе труднообъяснимый значительный эксцентриситет его орбиты - 0,206. Вышеприведенная схема происхождения планет земной группы неплохо объясняет их эксцентриситеты. Поскольку Венера возникла из рассматриваемых планет первой, то ее эксцентриситет уменьшился более всего - до 0,0068 в настоящее время. Земля является более молодой планетой и ее эксцентриситет несколько больший - 0,0167. Еще более молодой планетой является Марс, возникший после Венеры и Земли, и поэтому его эксцентриситет еще больший - 0,0934. Меркурий же, как планета, возник позднее всех, перейдя на орбиту вокруг Солнца с орбиты вокруг Венеры, и поэтому имеет самый большой эксцентриситет - 0,206. Не противоречит эта схема и другим характеристикам планет. Венера и Земля, возникшие раньше Марса, имеют в 8-9 раз большую массу, чем Марс. А Меркурий и Луна имеет наименьшую массу, хотя произошли раньше Марса, потому, что Меркурий в прошлом, а Луна и сейчас являлись спутниками планет и им мало доставалось космических осадков из числа твердых небесных тел: астероидов и метеоритов.

Нервная система

В дальнейшем, работами ученых в России было установлено, что, во-первых, нервная система человека, особенно высшая нервная деятельность, чувствительна к электромагнитному полю, и, во-вторых, что электромагнитное поле обладает так называемым информационным действием при воздействии на человека в интенсивностях ниже пороговой величины теплового эффекта. Результаты этих работ были использованы при разработке нормативных документов в России. В результате нормативы в России были установлены очень жесткими. Биологическое действие электромагнитных полей Экспериментальные данные как отечественных, так и зарубежных исследователей свидетельствуют о высокой биологической активности ЭМП во всех частотных диапазонах. При относительно высоких уровнях облучающего ЭМП современная теория признает тепловой механизм воздействия. При относительно низком уровне ЭМП (к примеру, для радиочастот выше 300 МГц это менее 1 мВт/см2) принято говорить о нетепловом или информационном характере воздействия на организм. Механизмы действия ЭМП в этом случае еще мало изучены. Многочисленные исследования в области биологического действия ЭМП позволят определить наиболее чувствительные системы организма человека: нервная, иммунная, эндокринная и половая.

Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

Бернсом книгу «На следующий день после Росуэлла». Книга считается не без оснований «бомбой» в мировойуфологии. В ней полковник Корсо признаётся в собственном участии в осмотре, по крайней мере, одного труппа «пилота» в Росуэлле в 1947 году, а также в изучении в 60 годы обломков разбившегося НЛО. Более того, Карсо утверждает, что не понятный рывок США, Японии, Германии, Канады, Англии после второй мировой войны в области новейших технологий объясняется непосредственным заимствованием подобных образцов из НЛО, потерпевших аварии на их территориях (английские уфологи Джанет и Колин Борд в свое книге «Жизнь вне Земли» насчитали только за 1942-1978 годы 28 аварий НЛО и 102 подобранных «пилота» ). Впрочем, до конца ещё не ясно является ли история с секретными документами правдой или ловко подделанной мистификацией. Споры не утихают и по сей день. Приверженцы «летающих тарелок» держат оборону, уверяя, что каждое выступление «против» НЛО –это ещё одно доказательство существования вне земных цивилизаций. Всё началось 24 июня 1947 года с наблюдения Кеннетом Арнольдом девяти не известных летающих объектов (НЛО), прозванных им «летающими тарелками». Сообщение об этом оказалось во внимании всех штатов Америки.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.