Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

На основі зі-ставного методу створені зіставні граматики різних мов і перекладні словники. Проблемам зіставного мовознав­ства присвячений спеціальний журнал «Съпоставително езикознание», що виходить у Софії (Болгарія). 3. Структурний метод Для встановлення структури мови і систематизації її одиниць використовують структурний метод. Структурний метод — метод синхронного аналізу мовних явищ лише на основі зв'язків і відношень між мовними елементами. Цей метод виник у 20-х роках XX ст. як антитеза порівняльно-історичного. Поштовхом до появи цього методу і взагалі структурного напряму в мовознавстві стали праці Ф. де Соссюра і І. О. Бодуена де Куртене. Основні ідеї теорії структуралізму можна звести до та­ких положень: 1) реальним є не окремий факт (звук, морф, слово та ін.), а реальною є мова як система; сис­тема не є сумою, що складається з елементів, вона ви­значає ці елементи; 2) відношення домінують над еле­ментами; основними є опозиційні відношення; 3) оскіль­ки в мові основним є відношення, то для вивчення мови можна застосовувати математичні методи. Мета структурного методу — вивчення мови як ці­лісної функціональної структури, елементи й частини якої співвіднесені й пов'язані строгою системою лінгвальних відношень. Структурний підхід до вивчення мови не тільки до­цільний, а й необхідний, оскільки спрямований на вив­чення внутрішньої організації самого механізму мови. Тільки загальним напрямком філософських і взагалі наукових ідей XIX ст. пояснюється те, що мовознавст­во спочатку вивчало розвиток мови, а не її структуру. Девіз структурного методу — несуперечливий, об'єк­тивний і економний опис мовних фактів. Структурний метод реалізується в таких чотирьох методиках: дистрибутивній, безпосередніх складників, трансформаційній і компонентного аналізу. Використана література Ярцева В. Н. Теория и практика сопоставительного исследования язы­ков // Изв. АН СССР. Серия лит. и яз. — 1986. Методы сопоставительного исследования языков. — М., 1988. О принципах и методах лингвистического исследования. — М., 1966. Степанов Ю. С. Методы и принципы современной лингвистики. — М., 1975. Иванова Л. П. Методы лингвистических исследований. — К., 1995. 11

Так, скажімо, для зіставних досліджень лек­сичної семантики на роль незалежної третьої системи пропонують інтернаціональну за своїм характером когнітивно-семантичну систему вселюдської мови — сукупність знань про дійсність . Для реалізації цієї ідеї потрібно створити універсаль­ний семантичний словник. Очевидно, це не буде зроб­лено в недалекому майбутньому, бо для цього необхідно мати семантичні словники якщо не всіх, то переваж­ної більшості мов світу. Ця робота тільки започатко­вується. Зіставний метод пов'язаний з проблематикою мов­ної типології та універсалій (ці мовознавчі категорії є результатом застосування зіставного методу). Мовна типологія — порівняльне вивчення структурних і функціо­нальних особливостей мов незалежно від їх генетичної природи. Типологія, предметом якої є вивчення типів мови за їх внутрішньою організацією, структурою, назива­ється структурною, а типологія, яка вивчає мови че­рез призму виконуваних функцій, називається функціо­нальною. Розвиток типології був підготовлений ученими XVIII ст. (праці з філософії мови Р. Декарта, Г.-В. Лейбніца, Й.-Г. Гердера, універсальна граматика Пор-Рояля). Справжнє типологічне дослідження мов виникло в 1809 p., коли Ф. Шлегель поділив мови на дві групи — мови з афіксами і мови з флексіями. Пізніше А. Шле­гель виділив аморфний тип, а флективні мови поділив на два підтипи — синтетичний і аналітичний. В. фон Гумбольдт, крім названих, виділив як окремий тип інкорпоруючі (полісинтетичні) мови американських індіанців. Ця класифікація, в основу якої покладено способи вираження граматичних значень і за якою всі мови поділяються на чотири типи — кореневі (аморф­ні, ізолюючі), аглютинативні, полісинтетичні (інкор­поруючі) і флективні, стала найбільш відомою і тради­ційною. Пізніше з'являються інші типології, в основу яких покладені різні ознаки (наявність чи відсутність тонів, система голосних, порядок слів у реченні тощо). За та­ким підходом, що одержав назву характерологічного, одна й та сама мова залежно від основи класифікації потрапляє в різні типи. Так, Е. Сепір в 1921 р. запро­понував типологію мов, в основу якої покладено спосо­би вираження в мові різних типів значень; техніку по­єднання морфем; наявність чергування звуків; рівень складності граматичних форм, ступінь синтезу слова. За цією класифікацією існує 21 тип мов. Учені Празької лінгвістичної школи опрацювали типологію різних мовних рівнів, серед яких найвідомішою стала фонологічна типологія М.С. Трубецького. Г.А. Климов запропонував контенсивну типоло­гію (на основі способів вираження суб'єктно-об'єктних відношень у реченні). Відома синтаксична типологія І.І. Мещанинова, за якою мови поділяються на номіна­тивні й ергативні. Варто згадати квантитативну ти­пологію Дж. Грінберга, котрий запропонував 10 індек­сів, за якими можна дати кількісну характеристику сту­пеня синтетичності, дериваційних потенцій мови тощо. По­зитивним у квантитативній типології Дж. Грінберга є те, що в ній кожна з мов займає в класифікації певне місце відповідно до статистичного показника ознаки, за якою класифікуються мови. Мовні універсали (від лат. u iversalis -загальний») — суттєві влас­тивості, важливі характеристики, наявні в усіх мовах або в більшос­ті з них.

Фено-текст, однако,- это всего лишь авансцена семиотического объекта; за ним скрывается "вторая сцена", где происходит интенсивная семиотическая работа по производству фено-текстового смысла. Эту "вторую сцену" Ю. Кристева и назвала гено-текстом. Генотекст - это суверенное царство "различения", где нет центра и периферии, нет субъектности, нет коммуникативного задания; это неструктурированная смысловая множественность, обретающая структурную упорядоченность лишь на уровне фено-текста, это своеобразный "культурный раствор", кристаллизирующийся в фенотексте. Бартовское понятие произведение в целом соответствует "фено-тексту" у Кристевой, а текст - кристевскому "гено-тексту". Поэтому сам переход от структурализма к постструктурализму мыслится Бартом как переход от анализа "произведения" к "текстовому анализу". "Текст", 47 О фено-тексте и гено-тексте см., в частности: Kristeva J. (... греч.). Recherches pour une semanalyse. P.: Seuil, 1969, p. 280-283. [38] таким образом, не "отменяет" ни произведения, ни необходимости его анализа прежними, в том числе и структурными методами; он просто находится "по ту сторону" произведения

РЕФЕРАТЫ:

Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

Цинь Шихуан издал указ о введении единых для всей страны мер длины, объема и веса; были унифицированы также единицы измерения площади пахотных земель (му). Три циньских сановника Ли Сы, Чжао Гао и Ху Му-цзин на базе чжоуского письма – дачжуань (большой чжуань) создали более упрощенное письмо – сяочжуань (малый чжуань). Однако это письмо, несмотря на усиленное внедрение сверху, не нашло широкого применения. Параллельно с сяочжуань существовало и письмо лишу, отличавшееся еще большей простатой написания. К концу династии Хань лишу окончательно вытеснило другое письмо и стало единственным видом письма, которое сохранилось с небольшой модификацией вплоть до наших дней. Для защиты, от нападений частично используя валы государств Цинь, Чжао и Янь, циньцы создали единую, невиданной протяженности стену, известную под названием «Ваньли чанчэн» – «Стена длинной в 10 тыс. ли», или «Великая китайская стена». В ходе длительной междоусобной борьбы за власть, развернувшейся между Лю Баном и Сян Юем, Лю Бан одержал победу в 202 г. до н.э. Он считается основателем династии Хань.

Компонентний аналіз. Соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи у мовознавстві

Из них самые выдающиеся — это росписи ватиканских станц — апартаментов папы. Здесь видно, на какой титанический размах был способен кроткий, лирический Рафаэль. Крупномасштабные композиции, населенные десятками фигур, покрывают все стены трех залов. В Станце делла Сеньятура — четыре фрески, посвященные богословию, философии, поэзии и правосудию. Это задумано как идея синтеза христианской религии и античной культуры. Каждая фреска занимает целую стену; большие полукруглые арки, обрамляющие стены, как бы отражаются и продолжаются в композициях фресок, где тоже господствует мотив арок и полукружий. Достигнуто абсолютное согласие между архитектурным пространством и иллюзорным пространством росписей. Лучшая из фресок Станцы делла Сеньятура — «Афинская школа»: ее Рафаэль исполнил всю собственноручно. В ней он воплотил представление ренессансных гуманистов о золотом времени античного гуманизма и, как всегда делали художники Возрождения, перенес эту идеальную утопию в современную среду. Под высокими сводами чисто ренессансной архитектуры, на ступенях широкой лестницы он расположил непринужденными и выразительными группами афинских мудрецов и поэтов, занятых беседой или погруженных в ученые занятия и размышления.

Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

Гоминьдану, в который вступили коммунисты, противостояло прозападное пекинское правительство. Расстрел англо-американской полицией демонстрации в Шанхае в мае 1925 положил начало революции 1925-1927. Вначале революции успешно действовала Народно-революционная армия (были освобождены Шанхай и Нанкин), но правое крыло гоминьдана во главе с Чан Кайши в апреле 1927 организовало в Шанхае, Нанкине, Гуанчжоу переворот и пришло к власти. ИСПАНИЯ 18 июля 1936 в Испании вспыхнул мятеж, поднятый военными во главе с генералами Э. Мола и Ф. Франко, недовольными политикой правительства левой коалиции. Испанское общество оказалось расколотым на националистов и республиканцев. Началась Гражданская война, которая затянулась на три года и унесла десятки тысяч жизней. Очень много испанских детей было эвакуировано в Советский Союз. Русские войска помогали Испании. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ходе Второй Мировой войны Советские войска освободили от фашистских захватчиков множество европейских стран. Благодаря СССР Европа смогла сбросить фашизм. Также в ходе войны СССР вернул себе дальневосточные районы, Южный Сахалин, бывшие в сфере влияния Японии.

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

Роман" Преступление и наказание" отразил тревогу Достоевского за будущее человечества. Он показывает, что такой жизнью, которой сейчас живут "униженные и оскорблённые" жить дальше нельзя. "Опираясь на реальный материал действительности, Достоевский выдвигал и освещал проблемы, имеющие всемирное значение, проблемы борьбы добра и зла в социальной жизни, во внутренней природе людей, темы жизненного призвания человеческой личности, страдания и протеста, эгоизма и самопожертвования, преступления и наказания, вопросы общественных, духовных связей между людьми и их разъединения, справедливого устройства социального мира и многие другие".Теория Родиона Раскольникова: "твари дрожащие" и "право имеющие" Ф. М. Достоевский - величайший русский писатель, непревзойденный художник- реалист, анатом человеческой души, страстный поборник идей гуманизма и справедливости. "Гениальность Достоевского,- писал М. Горький,- неоспорима, по силе изобразительности его талант равен, может быть, только Шекспиру". Его романы отличаются пристальным интересом к интеллектуальной и психической жизни героев, раскрытием сложного и противоречивого сознания человека. Роман Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" - это произведение, посвященное истории того, как долго и трудно шла через страдания и ошибки мятущаяся человеческая душа к постижению истины.

Основні напрямки фінансового аналізу

В тоже время такое различие в известной мере натянуто, так как закон исключённого третьего логичен сам по себе и нарушение данного закона и признание существования третьего суждения одновременно с двумя противоположными непременно приводит к путанице, к нарушению формальной логики, а проще говоря, к бессмыслице. Также закон непротиворечия и за исключением третьего выражает последовательность и не допускает противоречия в мыслях. Вместе с тем закон исключённого третьего представляет собой дальнейшее развитие закона непротиворечия, устанавливая, что два противоположных суждения не могут быть не только одновременно истинными, но и одновременно ложными, следовательно, если одно суждение истинно, то другое неизбежно ложно (и третьего не дано). 4. В отличие от первых трёх законов которые можно выразить формулой, Закон достаточного основания, формулы не имеет, так как носит содержательный характер и указывает на необходимость доказать какое-либо понятие или суждение и их соответствие действительности. Но поскольку истина всегда относительна, постольку на каждом этапе развития человечества вполне могут появляться новые более совершенные доказательства какого-либо понятия. 5. Как и первые три закона, Закон достаточного основания сопутствует логическому мышлению, а его нарушения недостаточная аргументация каких- либо положений и суждений по прежнему приводит к путанице и алогичности.

ІС фінансового аналізу

Основаниями для зачета (возмещения) всей суммы налога по приобретенным нематериальным активам в данном случае у предприятия отсутствуют. ( п. 47) предусмотрен еще один случай, когда по приобретенным с налогом на добавленную стоимость нематериальным активам не производится возмещение (зачет) налога, – это приобретение нематериальных активов за счет бюджетный ассигнований. Суммы налога, уплаченные поставщикам по таким нематериальным активам, относятся на увеличение их балансовой стоимости. На практике нередки случаи, когда предприятие-заказчик становится обладателем нематериальных активов в результате выполнения предприятием-подрядчиком договора, например, на разработку технологии, способа производства продукта и т.д., то есть речь идет уже не о покупке готового продукта — нематериальных активов, а получении его в результате создания (изготовления) подрядчиком. Если этот процесс, согласно условиям договора, разбит на этапы, то приемка результатов может производиться и по частичной готовности. При этом в учете у заказчика будут отражаться фактические затраты на создание будущего нематериального актива как осуществляемые капитальные вложения.

Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

Для того чтобы правильно рассчитать совокупный объем производства, необходимо, чтобы все продукты и услуги, произведенные в данном году, были учтены один раз, и не более того. Большинство продуктов проходят несколько производственных стадий, прежде чем попадают на рынок. В результате отдельные части и компоненты большинства продуктов покупаются и продаются несколько раз. Таким образом, чтобы избежать многократного учета частей продуктов, которые продаются и перепродаются, при расчете ВВП учитывается только рыночная стоимость конечных продуктов и исключается промежуточный продукция. Например, зерно, выращенное в сельском хозяйстве, прежде чем превратиться в конечный продукт — хлеб, проходит четыре стадии обработки: 1) сбор, обмолот и сортировка зерна в сельском хозяйстве; 2) очистка, сушка и хранение на элеваторах; 3) размол зерна на мельницах; 4) выпечка хлеба на хлебозаводах. Если, предположим, цена зерна, произведенного в сельском хозяйстве, составляет единиц, то при его обработке и переработке на трех последующих стадиях эта цена еще трижды включается в издержки производства на элеваторе, мельнице хлебозаводе и в конечном итоге четырежды суммируется при счете объема продукции по всем отраслям.

Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Посад Судиславль стал известен по всей губернии грибной торговлей и даже «успел затереть и затемнить совсем своего главного и первого поставщика – Парфентьев». (6) Сбор грибов в Парфентьеве начинали в июле, в августе начинался период заготовки впрок. Грибы высушивали в печах, и, как вспоминает С.В.Максимов, в это время во всем посаде стоял характерный запах сушеных грибов. Сбором занимались все жители от мала до велика, с первым лучом солнца они шли в соседние леса. Некоторые раз пять в день успевали сходить за грибами и возвращались домой лишь поздним вечером. Как пишет С.В. Максимов, « каждая хозяйка с детьми выхаживает летом грибов на 25-30 рублей, а считая семью в пять человек получает в подспорье хозяйству 150-200 рублей, которые кормят дом круглый год». (7) С.В. Максимов с укором замечает, что мещанские мужья оставляли в трактирах и кабаках значительные суммы, заработанные трудом их жен, детей. Урожай грибов в Парфентьеве был каждый год богатым. Но даже если лето выдавалось неурожайным, осень с росами и влажностью способствовали появлению огромного количества грибов.

Основні аспекти аналізу демократії

Так например, неизвестные преступники могут учитываться по следам пальцев с мест происшествий, по способу действий, известные лица – по алфавитно- дактилоскопическому учёту, по дактилоскопическому учёту, по приметам и т.д. От вида криминалистического учёта следует отличать форму учёта, под которой понимается способ и форма фиксации и хранения регистрационной информации: картотеки, коллекции, магнитозаписи, альбомы, списки. Весьма важен в теоретическом и практическом планах вопрос о процессуальном значении регистрационной информации. Регистрационная информация по своей правовой природе неоднородна. В тех случаях, когда её носителями являются объекты, причинно связанные с преступлением (например, следы пальцев рук, изъятые с места происшествия, стрелянные гильзы, описание похищенной вещи и т.д.), эта информация потенциально является доказательственной. Во всех остальных случаях регистрационная информация носит потенциально ориентирующий характер. Как справедливо отмечает И.Н. Евсюнин, и та и другая разновидность регистрационной информации могут использоваться как в процессе доказывания, так и при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.

Лінгвістичне наповнення концепту "колір" ("colour") в українській та англійській культурах

Все видевшие это чудо мгновенно уверовали и покрестились в христианскую веру, а сам Афон с тех пор стал земным уделом Богоматери. Тогда же, по легенде, на Афон по воде пришла икона Иверской Божьей матери. Считается, что когда она покинет Святую Гору, наступит конец света. Первый крупный монастырь основан здесь в 963 г. святым Афанасием Афонским, который считается основоположником всего уклада монашеской жизни, принятого на Святой горе. Сейчас обитель св. Афанасия известна как Великая Лавра. А всего через полвека после неё, в 1016 г., появился и первый русский монастырь под названием Ксилургу. Позже русской общине передали обитель Святого Пантелеймона. В византийскую эпоху на полуострове появилось 20 монастырей, из них один русский, один болгарский, один сербский, а остальные греческие. Кроме этого, там есть множество уединенных келий и скитов для отшельников. Говорят, в тайных кельях на Афоне с древних времен живут 12 старцев-отшельников, которые почти никогда не являются людям, даже самим афонским монахам. Если один из старцев умирает, остальные хоронят его в скалах и взамен призывают к себе нового послушника. По преданию, в час конца света эти 12 старцев выйдут из своих келий и будут служить последнюю литургию.

Лінгвістичні напрямки наприкінці XIX — на початку XX ст.

В XVII веке жасмин, тубероза и роза присоединяются к гамме продуктов для производства ду-хов. Что касается флаконов, они все более и более разнообразны. Помандер становится более "демократичным" и остается в моде до конца XVIII века. Существует множество маленьких флаконов из прозрачного, окрашенного или матового стекла. Черненое серебро познает откровенный успех, так же как и медь, серебро, золото с эмалью или твердые камни. Период барокко становится свидетелем появления шкатулок для духов и для флаконов в виде экзотических фигурок. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ.             Век философов и Революции является также и веком парфюмерии. Двор Людовика XV получил названием "парфюмированный двор" благодаря запахам, которые ежедневно распространялись не только от кожи, но и от одежды, вееров и мебели. Ароматические воды продолжают играть немаловажную роль и конкурируют с туалетными уксусами. Уксусам приписывают несравнимое дезинфицирующее свойство. Самый известный из них, "Уксус четырех воров", сделал чудо в Марселе во время ужасной чумы 1720 г. Четыре человека, не стеснявшиеся грабить трупы, избежали заражения благодаря этой продукции собственного изобретения.

Паралінгвістичний аспект у творах сучасних драматургів

Сила его характера проявляется и в беспощадности приговора самому себе: Да, жалок тот, в ком совесть нечиста. Пушкин показывает Бориса и в кругу семьи; он нежный отец, мудрый наставник. Но он не погнушается и выслушать донос. Более того в Московском государстве целая сеть шпионов и осведомителей. В каждом боярском доме у Бориса есть “уши и глаза”. И он не занимается выяснением справедливости доносов. Жестокостью веет от его приказа: “Гонца схватить.” Как бы для того чтобы дать Борису достойного противника, Пушкин рисует образ хитрейшего из хитрецов князя Шуйского. Но и в хитрости Борис может помериться с любым хитрецом. Огромное самообладание проявляет он, внешне спокойно выслушивая долгий доклад Шуйского о событиях в Угличе. “Довольно, удались”, — отпускает царь подданного. Но как только ушел Шуйский, вопль истерзанной совести вырывается из груди Бориса: “Ух, тяжело!. Дай дух переведу.” В сцене на Соборной площади у царя Бориса всего две фразы. Но и их довольно Пушкину, чтобы в неожиданном заступничестве Бориса за Юродивого отразить внутреннее понимание Годуновым своей ответственности за преступление, совершенное в борьбе за престол.

Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

Причем эти слова относили к обыденным, прозаичным вещам, мебели, одежде. Художники и их заказчики называли друг друга не иначе, как: гениальный, чудесный, неподражаемый и, вероятно, вполне искренно и серьезно именовали себя новыми Плутархами, Цезарями, Августами. Барокко свойственна театральность, напыщенность в сочетании с безразличием и даже небрежностью в отношении трактов- так называемой алмазной гранью, и гравировкой. Как исторический художественный стиль Барокко охватывает огромный отрезок времени — около двух столетий, примерно с 1550 по 1750 г. Поэтому его часто называют «эпохой Барокко», что не лишено оснований, хотя подобный подход и игнорирует другие, параллельно с Барокко развивавшиеся художественные направления, течения и стили. В этом случае понятием «Барокко» обозначается единство всех сторон действительности конца XVI — первой половины XVIII в. как определенного социально-эстетического целого, как стиля культуры. «Под стилем понимается не просто способ необходимого культуре внешнего оформления ее материала, а наглядно обнаруживаемый принцип организации.

Принципи мережевого аналізу та оптимізації

Лирический герой будто кривляется перед публикой, дерзит и насмехается не столько по злобе, сколько из эпатажа, из любопытства: ну-ка, что выйдет из этого? а как вы на это отреагируете?. Мотивы, намеченные в "Нате!", усиливаются и приобретают совершенно иное звучание в новой исторической ситуации. Когда началась первая мировая война, В.Брюсов посвятил светлые, безмятежные стихи Варшаве: А на улице, как стих поэмы, Клики вкруг меня сливались в лад: Польки раздавали хризантемы Взводам русских радостных солдат. Стихотворение бодрое, мажорное, представляющее войну радостным шествием. Но к этому времени Маяковский понял, что действительность была не такова, что "война отвратительна", а "тыл еще отвратительней", в результате чего рождается стихотворение "Вам!" (1915), обличающее безмятежность и безразличие буржуазной публики к судьбе гибнущих русских солдат. И потому, критикуя приведенные стихи Брюсова, Маяковский обращался ко всем поэтам: "Господа! Довольно в белом фартуке прислуживать событиям! Вмешайтесь в жизнь!" (28; 11, 44).

Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

Только в таком специфическом выражении принцип объективности в состоянии правильно ориентировать субъекта в познании социальных явлений. Например, при прогнозировании преступности исходят из того, что это вторичное явление по отношению к другим социальным явлениям, выступающим в качестве её причины. Отсюда следует вывод, что прогнозирование «преступности» есть вторичное прогнозирование, отражающее изменение в будущем других социальных явлений, сказывающихся на преступности. Прогнозирование преступности должно идти вслед за прогнозами явлений, процессов, существенно влияющих на динамику, уровень, структуры преступности. Поэтому вначале должен быть составлен прогноз (модель) относящийся к первому звену причинно- следственной системы – к области причин, а уже затем и на основе этого – ко второму звену – к преступности. Разработка прогнозов перового звена – задача экономистов, социологов, демографов и др. разработка второго звена – дело криминологов. Первым следствием принципа объективности рассмотрения является требование не идти от вторичных явлений к их причинам, а наоборот, исходя из первичных явлений, из причин выявлять все возможные следствия.

Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

Так например, из системы следует, что квант магнитного потока (Ф0 = h/(2e) = 2,06783461(61) 10-15 Вб вовсе не является первичной квантуемой величиной, а представляет собой проявление кванта протяженности электрического тока (элемента тока). По теоретической оценке автора величина элементарного кванта токового элемента в системе СИ составляет 4,803206798 10-11 А м. Данная величина определена расчетом при допущении равномерности магнитного поля внутри замкнутого кольцевого токового элемента, создающего единичный квант магнитного потока. Неоднократные обращения автора к специалистам, занимающимися квантовой магнитометрией, с просьбой об экспериментальной проверке и возможном уточнении этого значения пока результатов не дали. Неожиданным и важнейшим открытием, с точки зрения общего физического миропонимания, является выявляемое в системе совпадение (вернее сказать, полная идентичность) понятий массы и внутреннего электрического тока материальных частиц. В системе СИ данное соотношение таково: 1 кг = 2, 040492 1035 А. При таком понимании, что масса является проявлением внутреннего электрического тока, проясняется природа ядерных сил и сил гравитации, а также проявляется родство этих двух сил с электромагнитными силами.

Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

В то же время слизеобразные иногда сохраняется в резко анаплазированных раковых клетках, например, желудка. Поведение опухолевых клеток, их способность к нерегулируемому безграничному росту, свойство развивался и размножаться при отрыве их от основного узла, отсутствие наклонности к созреванию, способность инфильтрировать ткани и разрушать их, а также способность к имплантации и перевивке свидетельствует о том, что опухолевые клетки приобретают новые качества, которые за ними наследственно закрепляются. Но возможно и «созревание» малодифференцированной опухоли, когда ее клетки приобретают внешнее сходство с клетками исходной ткани. Из этого следует, что опухоль, хоть она и обладает способностью к безграничному росту, подвержена влиянию организма, в котором она развивается. В то же время и опухоль оказывает определенное воздействие на организм. Поэтому нельзя считать, что опухоль являемся автономным образованием. РОСТ ОПУХОЛИ В зависимости от степени дифференцировки различают три вида роста опухоли: экспансивный, аппозиционный, инфильтрирующий (инвазивный). 1) При экспансивном росте опухоль растет «сама из себя», отодвигая окружающие ткани.

Літературознавчі основи аналізу художніх творів

Регуляция солевого обмена осуществляется несколькими механизмами. Имеются волюмо- (объемные) рецепторы, осморецепторы, реагирующие на изменение концентрации электролитов. Снижение ОЦК ведет к раздражению волюморецепторов, поступает сигнал в гипоталамус, происходит выброс АКТГ, сигнал в корковый слой надпочечников, выброс альдостерона (минералокортикоид, способствующий обратному всасыванию натрия в дистальных канальцах, с натрием всасывается вода). Снижение натрия в организме - воздействие на осморецепторы, поступает сигнал в заднюю долю гипофиза, выброс антидиуретического гормона, воздействие на дистальные отделы канальцев, где происходит обратное всасывание натрия и воды. ЮГА почек улавливает уменьшение объема крови через почки, происходит синтез ренина, который стимулирует превращение ангитензиногена в ангиотензин, происходит выброс альдостерона. Гиперальдостеронизм развивается при нейротоксикозах, заболеваниях печени (т.к. в печени альдостерон иннактивируется) - вторичный альдостеронизм. Величины осмолярности: 330 мосмоль/л - умеренная гиперосмолярность, 350 - чрезмерная 400 и выше - неблагоприятнаяОбезвоживание с обессоливанием через кишечник происходит из-за воздействия энтеротоксинов возбудителей.

Відносини між людьми як предмет терапевтичного аналізу

Мировые Транснациональные корпорации управляются руководителями нового типа - лидерами, которые являются творцами и реализаторами перемен и динамики корпоративных структур, обеспечивающих собственную долговременную жизнеспособность и развитие глобализированной мировой экономики. Вот что пишет в предисловии к книге генеральный директор ГНЦ РФ «Уральский институт металлов», член-корреспондент Российской Академии Наук, академик Международной и Российской инженерных академий, лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации Л. А. Смирнов: «Глобальные корпорации конца ХХ и начала XXI века стали локомотивами инновационно-инвестиционного процесса в мировой экономике. В настоящее время ТНК определяют и направляют мировое производство природного сырья, конструкционных материалов, топлива и электроэнергии, современной техники, технологических знаний, информации и глобальных информационных сетей, средств планетарного транспорта и вооружений. ТНК лидируют в подготовке современных специалистов и управляющих, выдвигают лидеров нового типа, которые в свою очередь придают гибкость, динамичность и антикризисную устойчивость самим ТНК.

Методи аналізу міжособистісних конфліктів

Багато фірм, що мали привабливий, дійсно потрібний споживачу товар, зазнали невдачі через неправильний маркетинг або узагалі відсутності такого. Тому при оцінці бізнес-плану величезна увага буде виділено цьому розділу. Якщо не визначена реальна потреба в товарах або послугах, то ніякий талант, ніякі капітали не допоможуть фірмі домогтися успіху в даній області. У залежності від конкретної ситуації, що укладається на ринку з погляду стана попиту, розрізняють декілька типів маркетингу:Конверсійний маркетинг. Пов'язаний із наявністю негативного попиту, тобто із ситуацією, коли більшість споживачів відхиляють даний товар або послуги. Задача в цьому випадку складається в розробці такого плану маркетингу, який би сприяв зародженню попиту на відповідні товари (послуги). Стимулюючий маркетинг. Пов'язаний із наявністю товарів, на котрі немає попиту через повну байдужність або не зацікавленості покупців. План маркетингу повинний визначити причини байдужності і намітити шляху по його подоланню. Маркетинг, що розвиває. Пов'язаний із попитом, що формується, на нові товари. Використовується в ситуаціях, коли є потенційний попит. Задача маркетингу складається в перетворенні потенційного попиту в реальний.

Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії

Ныне здесь магазин "Охотник". 14. Владение Коломенского, а потом Тульского подворья. Во дворе стояла церковь Тихвинской Божией Матери, сгоревшая в 1737 году. По Коломенскому подворью начальная часть нынешнего Кривоколенного переулка тогда называлась Коломенским. Дом был известен благодоря жившему в нем фортепьянному мастеру Корнелию Молленгауеру, продававшему и принимавшему в починку фортепиано, рояли, арфы и другие музыкальные инструменты. В 1814 году с угла по переулку появилась новая овощная лавка под вывеской "Два леопарда". В 1820-х годах во дворе находились слесарная, переплетная и футлярная мастерские. В середине XIX века жил живописец Дрезденской академии Карл Генрих Кильмон. Во дворе дома шла торговля книгами и картинами московского мещанина Ивана Семенова. В доме по переулку разместились: магазин механического завода Густава Листа; "Депо машин братьев Урлауб и Ко", предлагавшее технические насосы и устройство водокачек. В 1890-х годах был магазин по продаже велосипедов, потом граммофонов, следующий владелец, А. Я. Брюсов (брат поэта), стал продавать здесь хирургические инструменты, оптические приборы, фотоаппараты, принадлежности для фоторабот и химикаты.

Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

Следует отметить, что такие данные по количеству осцилляций мощности в сигнале противоречили существующим концепциям функционирования ВМГЧ, поэтому эти данные не были опубликованы и содержатся лишь в тестовых отчётах (они были интерпретированы как результаты сбоев в работе спектрометров после воздействия на них сигнала от источника; однако, необходимо указать, что уровни мощности и энергии в сигналах от ВМГЧ были ниже, чем соответствующие уровни от других источников, поэтому предположения о сбоях в работе спектрометров некорректны). Однако, такое количество осцилляций мощности в сигнале может быть объяснено ЭМ излучением от электрического пробоя, возникающим между поверхностью лайнера и ближайшим к поверхности неразрушенным витком катушки (но ещё не имеющим прямого гальванического контакта в лайнером, хотя этот виток соединён гальванически с лайнером через соседние витки). Электрически пробой, если он есть, должен быть вызван каким-то электрическим полем, и здесь мы укажем возможную причину возникновения такого поля, которая не зависит напрямую от напряжения на конденсаторе.

Основи фінансового аналізу

Там все еще шумели густые лиственные леса. А в акватории благоденствовали обитатели умеренной зоны. Но тому благоденствию оставался уже недолгий срок. Около 25 млн. лет назад Австралия, продолжая свой дрейф на север, перекрыла Южному экваториальному течению проход в Индийский океан, и оно повернуло на юг. От этого усилилось Восточно-Австралийское течение. Его теплые воды снова стали частично достигать берегов Антарктиды. Там несколько потеплело. Однако 12 млн. лет назад ситуация резко изменилась. Началось, разумеется, с очередных тектонических катаклизмов. Южная Америка окончательно оторвалась от Антарктиды. Раскрылся широкий пролив Дрейка. Это, казалось бы, локальное событие гулко отозвалось буквально повсюду. Холодные воды, окаймлявшие Восточную Антарктиду, хлынули в Южную Атлантику. Они оттеснили теплое течение от берегов моря Уэддела. Ничто больше не мешало их движению вдоль всей Западной Антарктиды. Кольцо вокруг самого южного материка замкнулось, поставив плотный барьер на пути усилившегося было Восточно-Австралийского течения. Температура воды у берегов Антарктиды опустилась до 2°С.

Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

Третий раздел посвящен методам обеспечения функциональной взаимозаменяемости механизмов РЭС по параметрам кинематической точности, которые в значительной степени определяют функциональную пригодность всего РЭС. Рассмотрены теоретические и экспериментальные методы определения показателей кинематической точности и способы достижения их заданных значений при проектировании и изготовлении механизмов. В развитие механики и методов проектирования механических конструкций и механизмов значительный вклад внесли русские и советские ученые: П. Л. Чебышев, Н. Е. Жуковский, Л. В. Ассур, С. П. Тимошенко, И. И. Артоболевский, Н. И. Колчин, В. А. Гавриленко, В. И. Феодосьев, Г. С. Писаренко, Н. Г. Бруевич, Л. И. Якушев, Б. А. Тайц, Л. Н. Решетов, Ф. В. Дроздов, В. В. Кулагин, С. О. Доброгурский, О. Ф. Тищенко и многие другие. Развитие этих методов продолжается и в настоящее время, в особенности с появлением новых возможностей создания оптимальных конструкций благодаря применению систем автоматизированного проектирования, использующих ЭВМ.

Передумови створення фізико–хімічного аналізу

ИСПОЛНИТЕЛЬНАя ВЛАСТЬ ПРЕДПОЛАГАЕТ СУЩЕСТВОВАНИЕ САМОСТОяТЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, СУДЕБНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ (БЮРОКРАТИчЕСКОЙ) ВЛАСТЕЙ. Целью их является правовое обеспечение государственного управления, создание условий для нормального его функционирования, а также последующего контроля за этой деятельностью. Эти три власти имеют самостоятельное организационное оформление, представляют собой относительно автономные организационные структуры. Особенностью современного этапа развития исполнительной власти является ее размытость, отсутствие четкой локализации в какой-либо определенной структуре. Можно сказать, что исполнительная власть подключается там, где процесс управления буксует. Этот раздел посвящен изложению основ самой существенной стороны исполнительной власти, которую можно определить как "высший эшелон власти" гос. аппарата. Он представляет собой высшее руководство или руководителя, его/ее/ министров и лиц, занимающих ключевые посты. В парламентской системе, например, основа исполнительной власти - комплекс институтов и лиц, включая премьер-министра, кабинет министров, комитеты при кабинетах и координирующие министерства и ведомства (например, министерство финансов).


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.