Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Класифікація персоналу та форми його наймання

Групи робітників за рівнем кваліфікації, виконуванні ними роботи й терміни їхньої підготовки: Висококваліфіковані. Особливо складні та відповідальні роботи (ремонт і наладка складного обладнання, виготовлення меблів тощо) Понад 2-3 роки, періодичне стажування, великий практичний досвід роботи. Кваліфіковані. Складні роботи (метало - та деревообробні, ремонтні, слюсарні, будівельні тощо) 1-2 роки, чималий досвід роботи. Малокваліфіковані. Нескладні роботи (апаратурні, деякі складальні, технічний нагляд тощо). Кілька тижнів, певний досвід роботи. Некваліфіковані. Допоміжні та обслуговуючі (вантажники, т гардеробники, прибиральники тощо). Не потребують спеціальної підготовки. Ці класифікаційні ознаки персоналу підприємства поряд з іншими (стать, вік, ступінь механізації праці, стаж) служать основою для розрахунків різних видів структур. Для ефективного управління важлива не проста констатація чисельності (або її динаміки) окремих категорій працівників, а вивчення співвідношення між ними. Це дає змогу не тільки виявити вплив фактора персоналу на кінцеві результати діяльності підприємства, а й встановити найсуттєвіші Структурні зміни, їхні рушійні сили, тенденції і на цій підставі формувати реальну стратегію щодо розвитку трудових ресурсів. На формування різних видів структур персоналу та трудових ресурсів в Україні (як на макро-, так і на мікрорівні) у найближчі роки впливатимуть такі фактори та загальні тенденції: Інтенсивний перерозподіл працівників із промисловості та сільського господарства в інформаційну сферу та у сферу праці з обслуговування населення. Включення до складу трудових ресурсів працівників з більш високим освітнім рівнем, ніж у тих, що вибувають за межі працездатного віку. Підвищення частки допоміжної розумової праці (нині вона в кілька разів менша, ніж у розвинутих країнах з ринковою економікою). Зростання попиту на кваліфіковану робочу силу (операторів, наладчиків, програмістів-експлуатаційників), що може значною мірою задовольнятись за рахунок безробітних з категорій керівників та спеціалістів. Уповільнення темпів зниження частки мало - та некваліфікованої праці у зв'язку з різким скороченням за останні п'ять років технічного переозброєння діючих підприємств. Інерція системи освіти, яка продовжує відтворювати кваліфіковані кадри в основному за старою фаховою схемою. Формування ринкового механізму та системи державного регулювання ринку праці потребують урахування цих та інших об'єктивних тенденцій, їхнього позитивного та негативного впливу на функціонування економіки в цілому та окремих підприємств. Управління трудовими ресурсами, забезпечення їхнього ефективного використання потребує обов'язкового формування системи оцінки трудового потенціалу підприємства. З огляду на те, що багато підприємств поза основною діяльністю виконують функції, які не відповідають головному їхньому визначенню, усіх працівників підрозділяють на дві групи: персонал основної діяльності та персонал неосновної діяльності. Зокрема у промисловості до першої групи - промислово-виробничого персоналу - відносять працівників основних, допоміжних та обслуговуючих виробництв, науково-дослідних підрозділів та лабораторій, заводоуправління, складів, охорони - тобто всіх зайнятих у виробництві або його безпосередньому обслуговуванні.

У сучасному свт розвязування складних наукових та виробничих задач неможливо без використання моделей та моделювання. Серед рзних видв моделей особливе мсце займають математичн модел, тому що вони дають змогу враховувати кльксн та просторов параметри явищ та використовувати точн математичн методи. Вивчення реальних явищ за допомогою математичних моделей, як правило, вимага застосування обчислювальних методв. При цьому широко використовуються методи прикладно математики, математично статистики та нформатики. Домашн завдання: Вивчити означення: модель, моделювання, класифкаця моделей,компютерне моделювання. Записати приклади моделей, з повсякденного життя. УРОК 3. Алгоритми та х властивост Мета уроку: Дати поняття про алгоритм, його властивост та способи подач. Навчити розпзнавати алгоритми навколо себе. Вмти розрзняти правильно та неправильно сформульован алгоритми. Теоретичний матерал Кожна людина щодня зустрчаться з безлччю задач вд найпростших  добре знайомих до дуже складних

РЕФЕРАТЫ:

Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

Еще в начале смуты убит был в самом Кремле великий князь Сергей Александрович, так горячо любивший Москву и так много сделавший для подъема национального ее значения. Он погребен в художественно устроенном храме между Чудовым монастырем и Николаевским дворцом, а один из его полков на месте его убиения поставил величавый крест, сработанный по рисункам В. М. Васнецова. Говорят также, будто коренная Москва вымирает и сменяется пришлой, причем указывают на то, что в огромном количестве ее населения только 27% составляют потомственные москвичи, а остальные 73% суть пришлые элементы, среди которых немало инородцев; но по поводу этого нужно сказать, что судьба всех огромных центров, как Париж, Лондон, Берлин и другие такова, что в них три четверти пришлого (рабочего, торгового и учащегося) населения. Но по этому поводу должно сказать, что часть этого пришлого населения, оставаясь здесь навсегда, делается оседлым в Москве. Примечательно же, что она привлекает к себе в пришлом населении в огромном большинстве именно людей русских православного вероисповедания.

Газові мережі: класифікація та їх трасування

События московского восстания, возможно, инспирированного умелой агитацией политических противников Бельского привели к его отставке и ссылке в Нижний Новгород.   Борьба развернулась между наиболее серьезными политическими противниками – Борисом Годуновым и боярской партией князей Шуйских. К Годунову примыкали Романовы, сыновья скончавшегося в 1586 г. Н.Р.Юрьева, а сторону Шуйских держал престарелый князь И.Ф.Мстиславский. Мстиславский вскоре был вынужден удалиться от дел и принять постриг, а его место в Думе занял его сын князь Федор Иванович – человек, лишенный честолюбивых устремлений и политических амбиций и потому не опасный для Годунова. Шуйские собирались нанести удар по основной опоре влияния Годунова: в 1586 г. Шуйские, заручившись поддержкой митрополита Дионисия и епископа крутицкого Варлаама обратились к царю с тем, чтобы он «чадородия ради», постриг свою жену Ирину Годунову в монахини, а сам вступил бы во второй брак. Это движение сопровождалось крупными волнениями в Москве. На стороне Шуйских выступили видные московские купцы. В инструкции к послам, отправлявшимся в Речь Посполитую было велено отвечать на возможный вопрос о московских волнениях – «в Кремле городе в осаде сидели и сторожи крепкие учинили. того не бывало: то нехто сказывал негораздо, бездельник: от кого – от мужиков в осаде сидеть?».

Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

Наглядный материал: игрушки или предметы, названия которых состоят из трех-четырех слогов (крокодил, Буратино, Чебурашка, Дюймовочка и пр.).     Дети сидят полукругом перед столом, на котором разложены игрушки. Воспитатель шепотом называет один из предметов, лежащих на столе, рядом сидящему ребенку, то так же, шепотом, должен назвать его соседу. Слово передается по цепочке. Ребенок, который услышал слово последним, встает, подходит к столу, отыскивает данный предмет и громко называет его. Педагог следит, чтобы все дети, произнося слова шепотом, выговаривали их достаточно отчетливо.                                  Выдели слово.        Воспитатель произносит слова и предлагает детям хлопать в ладоши тогда, когда они услышат слова, в которых есть звук з (песня комарика) и звук с (песня водички). Ответы могут быть групповыми и индивидуальными. Для индивидуальных ответов рекомендуется вызывать тех детей, у которых недостаточно сформирован фонематический слух, а также тех, кто неправильно произносит эти звуки.                                    Подбери похожие слова.       Педагог произносит слова, близкие по звучанию: кошка- ложка, ушки- пушки.

Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

Неудивительно, что закон о пошлинах Смута—Хаули 1930 г., который установил наиболее высокие пошлины, когда-либо действовавшие в США, больно ударил по стране. Этот закон о пошлинах, вместо того чтобы стимулировать американскую экономику, только спровоцировал серию ответных ограничений со стороны пострадавших стран. Это вызвало дальнейшее сокращение международной торговли и способствовало появлению тенденции к снижению уровня доходов и занятости во всех странах. 4. И последнее. В долгосрочном плане превышение экспорта над импортом в качестве средства стимулирования внутренней занятости обречено на неудачу. Следует помнить: именно через американский импорт иностранные государства зарабатывают доллары, на которые они покупают товары американского экспорта. В долгосрочном плане, для того чтобы экспортировать, страна должна импортировать. Следовательно, долгосрочная цель заключается совсем не в том, чтобы увеличить внутреннюю занятость, а в том, чтобы, в лучшем случае, передислоцировать рабочих из экспортных отраслей в защищенные отрасли, ориентирующиеся на внутренний рынок.

Отруйні речовини та їх класифікація

В частности, было реорганизовано правительство, ранее действовавшее под непосредственным руководством императора. Существовавшая должность председателя Комитета министров не была сколько-нибудь значительной. С 1906 года стал действовать Совет Министров во главе с председателем, полномочия которого были весьма значительны. Революция оказала глубокое воздействие на социально-экономическое развитие страны. Она ударила по прибылям предпринимателей, но при всех потерях рабочих от забастовок привела к улучшению положения рабочего класса. В 1905 – 1907 годах рабочие во многих местах явочным порядком устанавливали восьмичасовой рабочий день. И хотя это их завоевание сохранить не удалось, продолжительность рабочего дня сократилась до 9 – 11 часов. В ходе острых столкновений рабочих с владельцами предприятий последние пришли к выводу, что для смягчения конфронтации целесообразно пойти на повышение зарплаты. Если в 1904 году средний заработок фабрично- заводского рабочего в Европейской России составлял 214 рублей в год, то в 1905 – 1906 годах – 258 рублей в год.

Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

План 1. Введение. 2. Краткая характеристика круп. 3. Блюда из гречневой крупы. 4. Товароведческая характеристика сырья. 5. Схема приготовления блюда. 6. Технологи приготовления. 7. Правила подачи блюд. 8. Техника безопасности работы на оборудовании. 9. Примерный перечень необходимой посуды. 10. Технологические карты. 11. Заключение. 1. Введение. Все жизненные процессы в организме человека находятся в большой зависимости от того, из чего составляется его питание с первых дней жизни, а также от режима питания. Всякий живой организм в процессе жизнедеятельности непрерывно тратит входящие в его состав вещества. Значительная часть этих веществ “сжигается” (окисляется) в организме, в результате чего освобождается энергия. Эту энергию организм использует для поддержания постоянной температуры тела, для обеспечения нормальной деятельности внутренних органов (сердца, дыхательного аппарата, органов кровообращения, нервной системы и т.д.) и особенно для выполнения физической работы. Кроме того, в организме постоянно протекают созидательные, так называемые пластичные процессы, связанные с формированием новых клеток и тканей.

Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

В областях Белоруссии, граничащих с Польшей, принято название "шопка" (от польского "szopka" — сеновал). Вертеп в узком смысле этого слова — народное рождественское представление, разыгрываемое в специальном ящике при помощи стержневых кукол, сопровождаемое пением и диалогами. В широком смысле вертепным представлением может быть названо любое святочное действие об избиении младенцев или Рождестве, исполняемое как куклами, так и людьми. Вертепное действо обязательно должно сопровождаться пением различных религиозных кантов, что отличает его от светской народной драмы живых актеров, которая также могла показываться на Рождество (о русской народной драме см. ). В широком понимании вертеп является частью колядного комплекса4 народных Святок и почти всегда неразрывно связан с разными формами колядования: хождением ряженых со "звездой" (в виде разноцветного фонаря на шесте) или яслями с Младенцем; чтением школьниками рождественских стихотворений "рацей" или ритмизованных диалогов "катехизирующего" характера, пением духовных стихов с целью получения вознаграждения и др.

Структура та класифікація 8-розрядних мікропроцесорів

Здесь самое время сказать: "Стоп!" По законам газетно-шарадного жанра, все задачи должны иметь решение. Можно напомнить ученикам (правда, лишь тем, кто это видел сам – даже столь невинное и общедоступное развлечение советского времени знакомо уже не всем) о такой простой вещи – кривом зеркале (или, если хотите, зеркалах) из "комнаты смеха", а то и просто об отражении в блестящих самоваре и чайнике. Законы оптики, кривые зеркала и отражения в них – вот что поможет ученику представить, а вслед за этим и понять историю о нетках. И уж совершенно замечательный эффект производит на детей демонстрация самых простеньких неток на уроке. После этого опыта, когда ребята понимают, о чём говорит им Набоков, тон урока меняется. Случайно (хотя слово "случайно" рядом с фамилией Набокова звучит как "закономерно") попала мне в руки книга Александра Ната (так и просится на язык фраза о созвучии фамилии автора и тех самых "неток") «Свет мой, зеркальце, скажи.» издательства «Карапуз» из серии «Мастерилка» (№ 1, 1997). Детская книжка в шестнадцать страниц о том, как самому сделать то, что Набоков назвал "нетками" (конечно, этого слова в книге нет!). А может быть, такое развлечение действительно существовало во времена его юности? Итак, для того чтобы увидеть настоящую нетку, нам нужен металлический отполированный цилиндр (в книжку вложен кусочек фольги, который можно свернуть в виде цилиндра, соединив скрепками).

Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

Историк литературы не может обойти этого своеобразия, имея, однако, в виду, что образование собственно У. л., тесно связанное с формированием украинского языка, все же относится к эпохе XVI—XVII вв. Так. обр. понятие «старая украинская литература» слагается из памятников, возникших на юге нынешней территории нашего Союза в эпоху Киевского государства X—XI вв. и в эпоху феодальной раздробленности, и памятников, слагавшихся там же в период господства крепостничества с XVI в. по XVIII в. включительно и входящих также в историю русской литературы. Центральное место в письменности первого периода (ее обзор — см. «Русская литература») принадлежит знаменитой героической поэме «Слово о полку Игореве», в новой У. л. (как и в русской) бывшей предметом особенного внимания и изучения. С 50-х гг. XIX века имеется ряд переводов «Слова» (полностью и в отрывках) на украинский яз., прозой и стихами (Максимовича, М. Шашкевича, И. Вагилевича, Б. Дидыцького, С. Руданського, Т. Г. Шевченко (два отрывка), Федьковича, Кендзерского, Огоновського, Шейковського, М. Чернявського, В. Щурата, Панаса Мирного и др.; из советских украинских поэтов переводили «Слово» — Максим Рильский, В.

Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

Откуда берется: этот препарат (разные названия, но действие одинаковое) активно используется анестезиологами для наркоза. Широко продается на чёрном рынке. Кто употребляет: художники, богема, все те, кому не хочется тратиться на дорогие психоделики. Как: внутримышечной инъекцией. Эффект: хотя калипсол считается анестетиком, в малых дозах он вызывает галлюциногенный эффект. В калипсольном галлюцинозе человеку может привидится всё, что угодно - в том числе и довольно - таки жуткие вещи. Практически все, кому приходилось принимать калипсол в качестве наркоза в больнице, видят ,мультяшки, . Надо быть готовым к любым неожиданностям, в том числе и к полному нарушению координации движений. Музыка под кетамином звучит довольно - таки странно - возникает ощущение ,сломанного, ритма и некоторые частоты ,исчезают, . Визуальные галлюцинации возникают при слабом освещении. Полностью пропадают запахи и вкус, нарушается работа речевого аппарата. Доза: стартовая - 1, 5 см3, со временем увеличивается до 2 - 4 см3.ЛСД (Диэтиламид лизергоновой кислоты).

Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

Значение темы: - Учебное Цели занятия: Общая: На основании полученных знаний уметь диагностировать климактерический синдром и провести дифференциальный диагноз климактерия и болезней климактерического периода, а так же определить тактику ведения больного с климактерическим синдромом. Конкретные: 1. Приобрести навыки выявления симптомов патологического климакса в процессе обследования больных. 2. Определить степень тяжести патологического климакса 3. Провести дифференциальную диагностику климактерической кардиомиопатии и ишемической болезни сердца. 4. Оценить характер менструального цикла и гормональный баланс по данным кольпоцитограммы. 5. Знать об особенностях сбора анамнеза у женщин в климактерическом периоде. 6. Иметь навыки интерпретации анализов: биохимического исследования крови, ммамографии, гистероскопии и биопсии эндометрия. 7.Опредилить тактику лечения климактерического синдрома. План изучения темы 1. Введение преподавателя - актуальность данной проблемы. 5 минут 2. Самостоятельная работа студента 60 минут а) Ответы на вопросы базовых дисциплин б) Программированный контроль – на проверку исходного уровня знаний. в) Литература г) Знакомство со схемами, таблицами, методичками. д) Курация больных в палате. 3. Разбор больных по теме 60 минут 4. Решение задач. 40 минут 5. Подведение итогов, заключение преподавателя. 10 минут 6. Домашние задание. 5 минут Вопросы базовых дисциплин, необходимых для усвоения данной темы 1.

Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

Причиною іноземного інвестування часто стає інтерес до природних ресурсів різноманітних країн із метою забезпечити гарантоване постачання своїх підприємств сировиною. Так, на базі іноземних інвестицій США одержують всі імпортовані країною фосфати, мідь, олово, 75% марганцевої і залізної руди; Японія - 40% бокситів, 50% нікелю, 60% мідної руди. При цьому постачання з іноземних підприємств ТНК здійснюються за трансфертними цінами, рівень котрих нижче світових. При освоєнні іноземних джерел сировини на основі прямих інвестицій враховуються розбіжності в екологічних нормах і стандартах між країнами. Капіталовкладення в іноземну економіку - активний спосіб стимулювання попиту на вітчизняну продукцію. Це досягається за рахунок того, що, по- перше, за кордоном створюються нові ринки; по-друге, частина експорту ТНК постійно йде на адресу їхніх іноземних філій, і ця гарантована частка складає понад 1/3 експорту Канади, Німеччини, Франції, Швеції, до 1/2 експорту США. Нарешті, інвестиції, будучи розміщеними усередині національної території іноземних держав, дозволяють фірмі обминути тарифні і нетарифні бар'єри.

Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

Неподалеку от Новоспасского моста находится храм Троицы Живоначальной в Кожевниках. Храм когда-то имел богатое убранство. Рассказывают, что к концу XIX в. по убранству он уступал лишь храму Христа Спасителя. В 1930-е гг. храм был закрыт. В 1992 г. храм возвращен Церкви. На Шаболовке находится храм Живоначальной Троицы на Шаболовке, известный с 1691 г. В 1747 г. был построен небольшой каменный храм, к которому в 1840–1852 гг. была пристроена трапезная и новый храм в русско-византийском стиле (арх. И. Никитин). Храм закрыли около 1930 г., потом он был перестроен. Возвращен Церкви в 1993 г. В Орехово-Борисове восстановлен храм Троицы в Борисове. После 1917 г. храм был закрыт, а потом сильно разрушен, так что когда в 1990 г. храм был возвращен Церкви, это были руины. Восточнее, в районе Рязанского проспекта, находится храм Троицы в селе Карачарово, который в 1930-е гг. был закрыт, колокольня и главы храма постройки 1774 г. разрушены. В 1993 г. храм возращен Церкви и ведутся богослужения. Неподалеку от Спасо-Андроникова монастыря высится храм преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе с главным престолом во имя Троицы Живоначальной.

Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

Почему-то наши изобретатели думают, что вся их задача сводится к тому, чтобы что-то придумать и все. А надо бы, еще было оценить перспективность и окупаемость проекта, соотнести его преимущества по сравнению с имеющимися аналогами. Это самое глубокое заблуждение, которое, вероятно, возникло и сформировалось в Советскую эпоху, когда каждому гражданину нужно было знать "свое место", и запрещалось "совать нос не в свои дела". Поскольку мы теперь развиваем и учимся развивать рыночные отношения, этот менталитет нужно ломать, поскольку он не совместим с рынком и капиталистической системой развития. Ломать свой характер тяжело, особенно тем изобретателям, которые прожили в ритме жизни социалистической действительности не одно десятилетие. Но иного выхода нет, если хотите реализовать свое изобретение. Второе и не менее важное препятствие состоит в наличии в сознании изобретателя боязни и страха, за то, что украдут его идею. Причем основной страх лежит перед зарубежным инвестором. В принципе, с определенной точки зрения эта боязнь правильно обоснована. Бояться нужно тем, у кого идеи находятся в стадии проекта (не запатентованы) и могут быть легко украдены и реализованы на стороне.

Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

Приемы сопоставления и противопоставления помогают правильному обобщению формируемого понятия, предупреждают смешение. Таким образом, при ознакомлении учащихся с новым теоретическим материалом (вводя понятия, раскрывая свойства, связи) учитель через систему упражнений подводит детей к обобщению. Обобщение выражается в речи: ученики формулируют соответствующий вывод. Важно, чтобы ученики сами сформулировали вывод. Это покажет учителю, что они пришли к обобщению. В последнее время большой популярностью пользуется методика В.В. Давыдова. Давыдов В.В. считает возможным открытия учащимися всеобщего содержания некоторого понятия как основы для последующего выведения его частных проявлений. Утверждается необходимость перехода от всеобщего к частному. В.В. Давыдов считает возможным открытие учащимися всеобщего содержания некоторого понятия как основы для последующего выведения его частных проявлений. Утверждается необходимость перехода от всеобщего к частному. В.В. Давыдов считает, что понятие у младших школьников должны формироваться дедуктивным путём.

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

В общем же из всех этих разнородных элементов образовалось удивительно органичное и самобытное целое. Основной (почти единственный) сюжет рельефов - царь и его деятельность. Поэтому на них можно увидеть пиры и битвы, охоту и торжественные процессии, религиозные обряды, осады и штурмы крепостей, военные лагеря и войска, жестокие расправы над побежденными и принесение даней покоренными народами. Хотя все эти сцены скомпонованы из повторяющихся канонических деталей, заметить это для обычного зрителя почти невозможно: прихотливость и смелость композиции придают им бесконечное разнообразие. Варьируется и техника исполнения - от тщательной проработки деталей, изобилия подробностей (прически, локоны, бороды, вышивки на одежде, украшения, сбруя лошадей и т.п.) до графической скупости, изысканной стилизации, когда дается почти один только контур (знаменитое изображение раненой львицы). Сильное, стремительное движение (скачущие лошади, бегущие звери) сочетается с тяжеловесной, подчеркнутой статуарностью царя и его спутников (величественные позы, подчеркнутая мускулатура, преувеличенные размеры фигур).

Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

По суду же на прелюбодея накладывалось такое же наказание, какому муж пожелает подвергнуть свою жену Женщина могла стать юридически самостоятельной лишь в том случае, если она овдовела и не имеет ни сыновей (хотя бы малолетних), ни свекра, ни других родичей мужа - мужчин. В противном случае она остается под их патриархальной властью. САЗ устанавливают весьма несложную процедуру превращения наложницы-рабыни в законную жену и узаконения рожденных ею детей, но во всех остальных случаях отношение к рабам и рабыням чрезвычайно сурово. Рабыням и блудницам под страхом тяжелого наказания запрещалось носить покрывало - обязательную принадлежность костюма свободной женщины. Однако тяжелые наказания накладываются на рабыню по закону, а не по произволу господ. САЗ упоминают также некие категории зависимых людей, однако точный смысл соответствующих терминов пока не вполне ясен (из деловых документов видно, что практиковалось и "добровольное" поступление свободных людей под покровительство знатных лиц, т.е. превращение свободных в клиентов).

Поняття та форми державного устрою2

Именно здесь предметы сохраняют свою мистическую связь с тем, ради чего они создавались, богослужебным действом. В 1499году «молился Троице Живоначальные и Сергею Чудотворцу и приложила сию пелену», по свидетельству донаторской надписи, вторая жена великого князя Ивана III Софья Палеолог, племянница последнего византийского императора. Пелена была выполнена «замышлением и повелением царевны царь городской великой княгиней московской Софьей» после того, как ее сын Василий был провозглашен законным наследником на русский престол. Провозглашение на царский трон состоялось после долгой и драматической борьбы за престол с наследниками Ивана III от первого брака, а пелена являлась знаком торжества и победы великой княгини Софьи и одновременно данью благодарности Божественному Провидению. Целый комплекс прекрасных художественных памятников в разные годы был пожалован в Троицкую обитель Иваном Грозным. У царя были на то свои причины. Остаются лишь добавить, что все грозненские вклады, будь то произведения шитья, золотого и серебряного дела, мелкой пластики или ювелирного искусства, отличаются высоким артистизмом и великолепным качеством исполнения.

Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

Необходимо сгруппировать субъекты Федерации по их экономическому финансовому потенциалу. Для финансового районирования и оценки финансового потенциала территорий потребуется значительное время. Поэтому в качестве временной меры можно ориентироваться на низшую границу размера федеральных дотаций в 15% от собственных закрепленных и регулирующих доходов. Субъекты Федерации, имеющие более низкую потребность в федеральных дотациях, должны покрыть расхождения доходов и расходов за счет целевых бюджетных кредитов и самостоятельно привлеченных средств (ценных бумаг и т.п.). Более перспективно создавать банки финансовых ресурсов, аккумулирующих временно неиспользуемые остатки средств территориальных бюджетов. Перераспределение доходов регулирующей группы в пользу субъектов Федерации наиболее перспективно и обеспечивает, с одной стороны, ориентацию субъектов Федерации на собственную финансовую базу, а с другой - позволяет корректировать объемы субсидий исходя из наличных финансовых ресурсов. Однако, поскольку проведение данной политики предполагает ряд отсутствующих в настоящее время условий, переход к ней непосредственно с 1994 года представляется невозможным.

Класифікація міст, їх значення і роль у РПС

Выделяют экстенсивный и интенсивный типы. Экстенсивный тип роста основан на вовлечении в производство дополнительных ресурсов при сохраняющемся уровне технологии и качества самих ресурсов.» /3/ «Интенсивный тип – рост производства за счет совершенствования технологий, повышения качества ресурсов, роста производительности и т. д.» /3/ Оба типа роста существуют одновременно, доминируя друг над другом на разных временных этапах. Преобладание того или иного типа обуславливается существованием различных комбинаций факторов производства. Реальный объем произведенных товаров и услуг – это результат применения факторов производства, к которым относятся: труд, земля и природные ресурсы, капитал, предпринимательская способность, НТП.2.2.Факторы экономического роста. Экономический рост достигается путем дополнительных затрат факторов производства, которые взаимозависимы. Так как экономический рост является одной из важнейших целей общества, то можно предположить, что все имеющиеся в обществе ресурсы будут вовлечены в производство и что чем больше в стране ресурсов, тем выше будут темпы роста.

Екологічна криза та форми її прояву

С развитием международной торговли в XIX в. большинство стран ввели “золотой стандарт”, т. е. с этого времени курс и стоимость их валют стали определяться количественным содержанием золота. Валютные ведомства, государственные банки, были обязаны обменивать бумажные деньги на соответствующее количество золота. С другой стороны, эти ведомства регулярно закупали золото на международном рынке. В Великобритании, например, чистое содержание золота 1 фунта стерлингов с 1821 г. составляло 7,322385 грамм. 1 германская марка соответствовала с 1873 г. 0,385422 грамм золота. Поэтому валютный курс марки по отношению к фунту определялся 1 : 20,43. До тех пор, пока содержание золота в национальных валютах не менялось, до 1914 г. , валютные курсы тоже не менялись. “Золотой стандарт” был системой твердых валютных курсов. Эта система имела определенные достоинства. Золото как драгоценный металл можно легко хранить и транспортировать. В отличие от других металлов золото - достаточно редкий металл, его количество нелегко увеличить.

Національний банк України та особливості його функціонування

Сконцентрировав крупные силы, турецкое командование предпринимает новое наступление. В 1728 г. умер организатор и руководитель освободительного движения Сюника, большой патриот и неустрашимый полководец Давид-Бек. Во главе армянских повстанцев становится Мхитар Спарапет. Бои продолжаются, но числено превосходящий противник добивается ряда успехов. В среде армянских военных начинаются разногласия, приведшие к раздроблению сил. В 1730 г. был изменнически убит Мхитар Спарапет. Фактически после этого потерпело поражении Сюнякское освободительное движение.Другим важным центром армянского освободительного движения 1720-х годов был Арцах (Карабах), где сохранились пять армянских феодальных княжеств—меликств (Гюлистан, Джраберд, Хачен, Варанда и Дизак).Еще в 1718—1720 гг. армянские мелики Арцаха с целью сопротивления внешним врагам организовали укрепленные военные лагеря, называвшиеся сигнахами. В них формировались воинские силы. Вооруженные отряды Арцаха возглавлял вначале гандзасарский католикос Есаи Гасан-Джалалян, а в дальнейшем—мелик Аван Юзбаши.

Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

Материальная культура в ходе рас селения человека по земной поверхности перестала развиваться единым потоком. Внутри ее сформировались отдельные самостоятельные варианты, занимавшие более или менее обширные ареалы, демонстрировавшие культурную адаптацию к тем или иным условиям географической среды, развивавшиеся с большей или меньшей скоростью. Отсюда отставание культурного развития в изолированных районах, его ускорение в областях интенсивных культурных контактов и т. д. Культурное разнообразие человечества в ходе заселения ойкумены стало еще более значительным, чем его биологическое разнообразие. Все сказанное выше опирается на результаты сотен палеоантропологических и археологических исследований. Тому, о чем пойдет речь ниже, а именно определению численности древнейшего человечества, посвящены единичные работы, в основе которых лежит в высшей степени фрагментарный материал, не поддающийся однозначной интерпретации. Вообще палеодемография в целом делает лишь первые шаги, исследовательские подходы не суммированы полностью и базируются часто на значительно различающихся исходных посылках.

Класифікація надзвичайних ситуацій

А все началось с того, что правительство России, ссылаясь на торговый договор с Великобританией 1856 г., сделало в 1858 году через свое посольство в Лондоне запрос относительно создания российских консульств в различных колониях Британской империи и, прежде всего, в портовом индийском городе Бомбее. За этим последовала многолетняя переписка и изнурительные переговоры между двумя внешнеполитическими ведомствами враждующих в те времена империй на Востоке, пытавшихся тем не менее найти компромисс с помощью уступок и обещаний, в частности, в случае открытия российского консульства в Бомбее, британские власти взамен получали возможность открыть свое консульство в Закавказье, в первую очередь, в Тифлисе (нынешнем Тбилиси). В 1876 году вице-король Индии в своей телеграмме статс-секретарю в Форин Офис в Лондоне не возражал против создания российского консульства и даже считал, что таковое могло бы принести “определенные преимущества”. Однако, в дальнейшем сменявшие его новые вице-короли, отличавшиеся патологической русофобией, сумели убедить Лондон в обратном, и несмотря на бесчисленное количество письменных и устных напоминаний из Санкт-Петербурга английское правительство пошло на попятную, соглашаясь даже на то, чтобы закрыть уже созданное к этому времени консульство Великобритании в Тифлисе.

Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

В сфере государственного управления сохранялась усиленная войной тенденция к централизации (замена Совета Народных Комиссаров Советом министров и т.д.). Будучи отражением реальной потребности в мобилизации сил для быстрого завершения восстановительных работ, централизация, в то же время, подошла к своему пределу, за которым она теряла всякую эффективность, что отчетливо проявилось в нарастании кризисных явлений во всех сферах жизни СССР в начале 50-х гг. Это выразилось, прежде всего, в падении темпов развития советской экономики с момента завершения восстановительного процесса, в стагнации, а то и в попятном движении научно-технического прогресса ("лысенковщина", борьба с "лженаукой кибернетикой"), в неспособности системы обеспечить элементарное повышение уровня жизни всего населения и во многом другом. Все это подводило руководящие круги СССР к осознанию необходимости преобразований. Однако возможными реформы стали лишь после смерти И.В. Сталина (март 1953 г.). Новое руководство, не имеющее за собой сталинского авторитета, могло сохранить накопленный политический капитал лишь при условии повышения уровня жизни населения, возможного, в свою очередь, в результате увеличения эффективности советской экономики.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.