Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

Мотивація — це управлінська діяльність, яка забезпечує процес спонукання себе та інших працівників на дії, спрямовані на досягнення особистих цілей або цілей організації. У процесі історичного розвитку мотивація як економічна категорія пройшла два етапи: застосування політики «батога і пряника»; використання методів психології (згідно з доктринами Фрейда, Мейо та ін.). Мотивація базується на двох категоріях: потребах (відчутті фізіологічної або психологічної нестачі чого-небудь) і винагородах (це те, що людина вважає цінним для себе). Потреби бувають первинні (фізіологічні) і вторинні (психологічні), а винагороди — внутрішні (дає сама робота: зміст трудового процесу, самоповага тощо) і зовнішні (дає організація: зарплата, кар'єра, кабінет, службове авто, додаткова відпустка тощо). Узагальнену модель мотивації через потреби можна зобразити рис.6.1. Мотиваційні теорії розвивалися протягом усієї історії економічної науки. Мабуть, важко знайти економіста, який би в своїх дослідженнях не торкався мотиваційних проблем. Суттєвий внесок у розвиток теорій мотивації внесли українські вчені. Так, Михайло Вольський (1834—1876) вважав необхідним поліпшувати фізичні, моральні та інтелек­туальні умови існування людини. Він підкреслював, що політекономія є наукою про діяльність людини, спрямовану на задоволення матеріальних і духовних потреб. Григорій Цехановецький (1833—1889) виступав проти узагальнень Адама Сміта про людську поведінку. Він зробив висновок, що багато людей намагаються поліпшити своє становище не тільки завдяки власній праці, а й за рахунок інших. Михайло Туган-Барановський (1865—1919) одним з перших у світі розробив чітку класифікацію потреб. ЗМІСТ ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ Протягом розвитку менеджменту склалась обґрунтована система теорії мотивації, яка є основою розробки прикладних механізмів мотивування працівників. Класифікація теорій мотивації з виділенням груп змістовних та прецесійних теорій подана на рис.6.2. Спочатку розглянемо змістовні теорії. Видатний український вчений Туган-Барановський виділив п'ять груп потреб: 1) фізіологічні; 2) статеві; 3) симптоматичні інстинкти та потреби; 4) альтруїстичні; 5) потреби практичного характеру. Туган-Барановський вважав, що мотиви й інтереси негосподарського роду мали особливо великий вплив на розвиток господарства, оскільки всупереч Енгельсу люди часто віддавали перевагу корисному. Туган-Барановський особливого значення надавав раціональним почуттям, приналежності до народностей, моральним і релігійним поглядам. Він відштовхувався від Канта та Фіхте і зазначав значущість духовності в розвитку економіки. Ієрархію потреб за Маслоу характеризує рис.6.3. Виділені такі групи потреб: Потреби в їжі, воді, одязі, помешканні, сексі тощо. Потреби у захисті від фізичної та психологічної небезпеки. Потреби відчувати причетність до подій. Потреби поваги з боку оточення (начальників, підлеглих), при­знання, самоповаги. Потреби в реалізації своїх можливостей. Теорія базується на біхевіористичній доктрині, тобто на вивченні поведінки людей на відміну від вивчення свідомості, мислення. Згідно з підходами Маслоу, перші дві групи потреб називають первинними (вимагають першочергового забезпечення), а останні три — вторинними. Форма піраміди (рис.6.3) підкреслює значення різних потреб.

У першому випадку категорія визначає розмір посадового окладу, у друго­му — провідний фактор при визначенні окладу за відповідною керівною посадою. За виконання функцій керівника працівникові доцільно давати спеціальну надбавку. Перші чотири категорії можна присвоювати технікам та технічним виконавцям, 5 і 6 категорії — випускникам вузів. Можна використовувати такі діапазони тарифної сітки, тобто співвід­ношення між заробітною платою останнього та першого розряду-категорії, що розробляється: для робітників — 1:5, для ІТП — 1:7, для всіх працівників — 1:10. У разі абсолютного зростання тарифних ставок (окладів) доцільно враховувати необхідність забезпечення більшого розриву між розрядами і категоріями у найбільш активні роки трудової діяльності працівника. Для відображення в тарифній системі факторів трудового внеску доцільно в межах кожного розряду (категорії) запровадити сходинки трудової активності. За результатами соціологічних досліджень виявле­но, що відчутне збільшення заробітної плати працівника досягається тоді, коли заробіток підвищується на 3—5% тарифу. Виходячи з опти­мальної структури середньої заробітної плати, можна припустити, що розмір доплат не буде перевищувати 60% тарифу (при його середньому значенні близько 30%). Відповідно кількість ступенів трудової актив­ності, за якою будуть установлюватися доплати (надбавки), станови­тиме близько 12. Наскрізна тарифна сітка працівників, ІТП та службовців подана у табл.7. У тарифній сітці по вертикалі розміщена кількість роз­рядів робітників 1, категорій службовців, техніків і технічних вико­навців т, усіх ІТП та службовців п, по горизонталі — число сту­пенів трудової активності i. Згідно з розглянутими положеннями l=10, =15, m=4. Для стимулювання трудового внеску в досягнення кінцевих резуль­татів потрібно використовувати преміювання. Із загальної суми коштів на преміювання кожна служба або підрозділ може здійснювати поточне преміювання всіх працівників (за підсумками місяця або кварталу) та одночасне (разове) преміювання обмеженої кількості працівників за особливий внесок у досягнення кінцевих результатів. Конкретні матеріальні стимули формуються в процесі застосування форм та систем заробітної плати. Можна виділити чотири форми оплати праці: відрядну; почасову, комбіновану (почасово-відрядну); комісійну. При відрядній формі розмір заробітної плати визначають за кіль­кістю виготовленої продукції. Основою розрахунків є розцінка, тобто заробітна плата за одиницю виготовленої продукції. Відрядна форма оплати праці добре стимулює зростання обсягів виробництв; (продуктивність праці), але не зацікавлює працівників у виготовленні якісної продукції. Застосовується за наявності корм часу чи виробітку, необ­хідності та можливості збільшення продуктивності праці. Відрядна форма оплати праці має такі системи: просту відрядну (відрядний заробіток формується як добутокрозцінки на кількість виготовлених виробів); відрядно-преміальну (відрядний заробіток збільшується на розмірпремії, яку встановлюють за досягнення певних показників); відрядно-прогресивну (при досягненні певного рівня виконаннязавдання праця може оплачуватися за підвищеними розцінками); непряму відрядну (заробіток допоміжних робітників-ремонтників,наладчиків тощо; залежить від виробітку основних робітників, якихвони обслуговують); акордну відрядну(за конкретний обсяг робіт створений фонд оплатипраці, а також установлені терміни виконання, розмір додаткової премії,показники якості тощо); бригадну (колективну) відрядну (колективний фонд оплати працізаробляють спільно всі члени колективу, а потім він підлягаєрозподілу між ними з урахуванням певних умов).

Усі фактори розділено на дві групи. До першої увійшли фактори, які визначають трудовий внесок у досягнення поточних результатів, а до другої — кінцевих. Поточні результати виробничо-господарської діяльності визна­чаються постійними і змінними факторами. До постійних факторів належать ті, які формуються у процесі навчання, підвищення квалі­фікації, виробничо-господарської діяльності, освоєння передових прийомів і методів праці, участі в роботі громадських організацій (освіта, загальний стаж роботи за даною професією або функцією, досвід, прак­тичні навики, теоретичні, спеціальні і професійні знання, стиль роботи тощо). Змінними факторами є ті, які діють обмежений час (акуратність, ініціативність, фізичні й розумові зусилля, відповідальність за обладнання, безпека підлеглих або колег, трудова сумлінність, умови праці, взаємодопомога у виконанні трудового процесу, освоєння суміжних професій і функцій, трудовий ентузіазм). Друга група може бути поділена на фактори трудового внеску в досягнення кінцевого результату виробничо-господарської діяльності за кількістю і якістю. При цьому доцільно виходити з передумови, що кінцевий результат являє собою об'єкти (вироби, конструкції, техно­логічні процеси тощо) для використання у виробничих процесах або споживанні (особистому, колективному, суспільному), тобто засоби виробництва або предмети споживання. Кінцевий результат має кількісні та якісні характеристики, які виражаються технічними, економічними, соціальними та іншими: показниками. Між двома групами факторів, які визначають трудовий внесок у поточні та кінцеві результати, існує діалектичний взаємозв'язок. Тільки при високому рівні досягнуті їх поточних результатів буде забезпечений достатньо високий рівень кінцевих результатів. Інши­ми словами, для отримання високоякісної продукції в необхідній кількості потрібно створити всі умови для підвищення кваліфікації, знань, умінь працівників, їхньої старанності, сумлінності, трудового ентузіазму, розвитку творчих здібностей, навиків, активності тощо. Разом з тим кінцеві результати не є простою арифметичною сумою поточних. Таким чином, існує об'єктивна необхідність стимулювання факторів, які визначають трудовий внесок у досягнення як поточних, так і кінцевих результатів. Відповідно до наведеної класифікації факторів структура заробіт­ної плати може бути подана так: З=З1 З2=З11 З12 З21 З22 де 3— частина заробітної плати, яка стимулює фактори трудового внеску в досягнення поточних результатів; 32 — частина заробітної плати, яка стимулює фактори трудового внеску в досягнення кінцевих результатів; З11 — частина заробітної плати, яка стимулює постійні фактори трудового внеску; З12 — частина заробітної плати, яка стимулює змінні фактори трудового внеску; 321 — частина заробітної плати, яка стимулює фактори трудового внеску в досягнення кінцевих результатів за кількістю; 322 — частина заробітної плати, яка стимулює фактори трудового внеску в досягнення кінцевих результатів за якістю. Кожен працівник повинен мати тверду гарантію отримання заробітної плати визначеного розміру відповідно до освіти, кваліфікації, знань, досвіду і та ін., тобто за постійні фактори трудового внеску 311 .

У сучасному свт розвязування складних наукових та виробничих задач неможливо без використання моделей та моделювання. Серед рзних видв моделей особливе мсце займають математичн модел, тому що вони дають змогу враховувати кльксн та просторов параметри явищ та використовувати точн математичн методи. Вивчення реальних явищ за допомогою математичних моделей, як правило, вимага застосування обчислювальних методв. При цьому широко використовуються методи прикладно математики, математично статистики та нформатики. Домашн завдання: Вивчити означення: модель, моделювання, класифкаця моделей,компютерне моделювання. Записати приклади моделей, з повсякденного життя. УРОК 3. Алгоритми та х властивост Мета уроку: Дати поняття про алгоритм, його властивост та способи подач. Навчити розпзнавати алгоритми навколо себе. Вмти розрзняти правильно та неправильно сформульован алгоритми. Теоретичний матерал Кожна людина щодня зустрчаться з безлччю задач вд найпростших  добре знайомих до дуже складних

РЕФЕРАТЫ:

Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

Предоставленные самим себе, без опоры и поддержки, они не сумели защититься от пошлых домогательств богатых бездельников и, опускаясь все ниже, оказались втянутыми в скандальный судебный процесс. В результате — одна отравилась, у другой не хватило духу выпить яд, пришлось заживо похоронить себя в Головлеве. Отмена крепостного права нанесла "первый удар" властности Арины Петровны. Сбитая с привычных позиций, встретившись с настоящими жизненными трудностями, она становится слабой и бессильной. Она поделила имение между сыновьями Порфирием и Павлом, оставив себе лишь капитал. Павел вскоре умер. Его имущество перешло к ненавистному брату Порфирию. Но еще до смерти Павла Порфирий сумел обойти "милого друга маменьку", выманить у нее капитал. Более хитрый и коварный, любимчик Иудушка "проглатывает" ее капитал, превращая мать в скромную приживалку. Все, во имя чего Арина Петровна подвергала себя лишениям, уродовала свою жизнь и жизнь своей семьи, оказалось призраком. В конце своей жизни Арина Петровна с горечью сознает: "Всю-то жизнь она что-то устраивала, над чем-то убивалась, а оказывается, что убивалась над призраком.

Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

Причиною іноземного інвестування часто стає інтерес до природних ресурсів різноманітних країн із метою забезпечити гарантоване постачання своїх підприємств сировиною. Так, на базі іноземних інвестицій США одержують всі імпортовані країною фосфати, мідь, олово, 75% марганцевої і залізної руди; Японія - 40% бокситів, 50% нікелю, 60% мідної руди. При цьому постачання з іноземних підприємств ТНК здійснюються за трансфертними цінами, рівень котрих нижче світових. При освоєнні іноземних джерел сировини на основі прямих інвестицій враховуються розбіжності в екологічних нормах і стандартах між країнами. Капіталовкладення в іноземну економіку - активний спосіб стимулювання попиту на вітчизняну продукцію. Це досягається за рахунок того, що, по- перше, за кордоном створюються нові ринки; по-друге, частина експорту ТНК постійно йде на адресу їхніх іноземних філій, і ця гарантована частка складає понад 1/3 експорту Канади, Німеччини, Франції, Швеції, до 1/2 експорту США. Нарешті, інвестиції, будучи розміщеними усередині національної території іноземних держав, дозволяють фірмі обминути тарифні і нетарифні бар'єри.

Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

В областях Белоруссии, граничащих с Польшей, принято название "шопка" (от польского "szopka" — сеновал). Вертеп в узком смысле этого слова — народное рождественское представление, разыгрываемое в специальном ящике при помощи стержневых кукол, сопровождаемое пением и диалогами. В широком смысле вертепным представлением может быть названо любое святочное действие об избиении младенцев или Рождестве, исполняемое как куклами, так и людьми. Вертепное действо обязательно должно сопровождаться пением различных религиозных кантов, что отличает его от светской народной драмы живых актеров, которая также могла показываться на Рождество (о русской народной драме см. ). В широком понимании вертеп является частью колядного комплекса4 народных Святок и почти всегда неразрывно связан с разными формами колядования: хождением ряженых со "звездой" (в виде разноцветного фонаря на шесте) или яслями с Младенцем; чтением школьниками рождественских стихотворений "рацей" или ритмизованных диалогов "катехизирующего" характера, пением духовных стихов с целью получения вознаграждения и др.

Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

Значение темы: - Учебное Цели занятия: Общая: На основании полученных знаний уметь диагностировать климактерический синдром и провести дифференциальный диагноз климактерия и болезней климактерического периода, а так же определить тактику ведения больного с климактерическим синдромом. Конкретные: 1. Приобрести навыки выявления симптомов патологического климакса в процессе обследования больных. 2. Определить степень тяжести патологического климакса 3. Провести дифференциальную диагностику климактерической кардиомиопатии и ишемической болезни сердца. 4. Оценить характер менструального цикла и гормональный баланс по данным кольпоцитограммы. 5. Знать об особенностях сбора анамнеза у женщин в климактерическом периоде. 6. Иметь навыки интерпретации анализов: биохимического исследования крови, ммамографии, гистероскопии и биопсии эндометрия. 7.Опредилить тактику лечения климактерического синдрома. План изучения темы 1. Введение преподавателя - актуальность данной проблемы. 5 минут 2. Самостоятельная работа студента 60 минут а) Ответы на вопросы базовых дисциплин б) Программированный контроль – на проверку исходного уровня знаний. в) Литература г) Знакомство со схемами, таблицами, методичками. д) Курация больных в палате. 3. Разбор больных по теме 60 минут 4. Решение задач. 40 минут 5. Подведение итогов, заключение преподавателя. 10 минут 6. Домашние задание. 5 минут Вопросы базовых дисциплин, необходимых для усвоения данной темы 1.

Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

Почему-то наши изобретатели думают, что вся их задача сводится к тому, чтобы что-то придумать и все. А надо бы, еще было оценить перспективность и окупаемость проекта, соотнести его преимущества по сравнению с имеющимися аналогами. Это самое глубокое заблуждение, которое, вероятно, возникло и сформировалось в Советскую эпоху, когда каждому гражданину нужно было знать "свое место", и запрещалось "совать нос не в свои дела". Поскольку мы теперь развиваем и учимся развивать рыночные отношения, этот менталитет нужно ломать, поскольку он не совместим с рынком и капиталистической системой развития. Ломать свой характер тяжело, особенно тем изобретателям, которые прожили в ритме жизни социалистической действительности не одно десятилетие. Но иного выхода нет, если хотите реализовать свое изобретение. Второе и не менее важное препятствие состоит в наличии в сознании изобретателя боязни и страха, за то, что украдут его идею. Причем основной страх лежит перед зарубежным инвестором. В принципе, с определенной точки зрения эта боязнь правильно обоснована. Бояться нужно тем, у кого идеи находятся в стадии проекта (не запатентованы) и могут быть легко украдены и реализованы на стороне.

Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

Наглядный материал: игрушки или предметы, названия которых состоят из трех-четырех слогов (крокодил, Буратино, Чебурашка, Дюймовочка и пр.).     Дети сидят полукругом перед столом, на котором разложены игрушки. Воспитатель шепотом называет один из предметов, лежащих на столе, рядом сидящему ребенку, то так же, шепотом, должен назвать его соседу. Слово передается по цепочке. Ребенок, который услышал слово последним, встает, подходит к столу, отыскивает данный предмет и громко называет его. Педагог следит, чтобы все дети, произнося слова шепотом, выговаривали их достаточно отчетливо.                                  Выдели слово.        Воспитатель произносит слова и предлагает детям хлопать в ладоши тогда, когда они услышат слова, в которых есть звук з (песня комарика) и звук с (песня водички). Ответы могут быть групповыми и индивидуальными. Для индивидуальных ответов рекомендуется вызывать тех детей, у которых недостаточно сформирован фонематический слух, а также тех, кто неправильно произносит эти звуки.                                    Подбери похожие слова.       Педагог произносит слова, близкие по звучанию: кошка- ложка, ушки- пушки.

Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

План 1. Введение. 2. Краткая характеристика круп. 3. Блюда из гречневой крупы. 4. Товароведческая характеристика сырья. 5. Схема приготовления блюда. 6. Технологи приготовления. 7. Правила подачи блюд. 8. Техника безопасности работы на оборудовании. 9. Примерный перечень необходимой посуды. 10. Технологические карты. 11. Заключение. 1. Введение. Все жизненные процессы в организме человека находятся в большой зависимости от того, из чего составляется его питание с первых дней жизни, а также от режима питания. Всякий живой организм в процессе жизнедеятельности непрерывно тратит входящие в его состав вещества. Значительная часть этих веществ “сжигается” (окисляется) в организме, в результате чего освобождается энергия. Эту энергию организм использует для поддержания постоянной температуры тела, для обеспечения нормальной деятельности внутренних органов (сердца, дыхательного аппарата, органов кровообращения, нервной системы и т.д.) и особенно для выполнения физической работы. Кроме того, в организме постоянно протекают созидательные, так называемые пластичные процессы, связанные с формированием новых клеток и тканей.

Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Практическое в жизни общества определяет духовное. Но и в самой практике Маркс выделяет определяющую форму деятельности–материальное производство, которое тем самым становится основой функционирования и развития общества в целом. Закон определяющей роли материального производства имеет различные проявления. Прежде всего, он связан с особой значимостью продуктов такого производства. Прежде чем быть способным заниматься политикой, наукой или искусствам, люди должны есть, пить, одеваться, потребляя то, что создаёт материальное производство. В результате все виды деятельности, а не только духовная вынуждены подстраиваться под требования материального производства, служить средством его оптимизации, постоянного развития и совершенствования. Так приоритетной целью и внутренней и внешней политики любого дальновидного правительства является создание и поддержание необходимых условий для нормальной работы материального производства. Очевидно, что ни один политик не в состоянии контролировать ситуацию в обществе, в котором нарушена такая нормальная работа, являющаяся важнейшим гарантом политической стабильности.

Отруйні речовини та їх класифікація

В частности, было реорганизовано правительство, ранее действовавшее под непосредственным руководством императора. Существовавшая должность председателя Комитета министров не была сколько-нибудь значительной. С 1906 года стал действовать Совет Министров во главе с председателем, полномочия которого были весьма значительны. Революция оказала глубокое воздействие на социально-экономическое развитие страны. Она ударила по прибылям предпринимателей, но при всех потерях рабочих от забастовок привела к улучшению положения рабочего класса. В 1905 – 1907 годах рабочие во многих местах явочным порядком устанавливали восьмичасовой рабочий день. И хотя это их завоевание сохранить не удалось, продолжительность рабочего дня сократилась до 9 – 11 часов. В ходе острых столкновений рабочих с владельцами предприятий последние пришли к выводу, что для смягчения конфронтации целесообразно пойти на повышение зарплаты. Если в 1904 году средний заработок фабрично- заводского рабочего в Европейской России составлял 214 рублей в год, то в 1905 – 1906 годах – 258 рублей в год.

Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

Затем последовал второй, ещё более страшный артиллерийский удар, затем третий. Ровно в полдень в атаку пошла русская пехота. Когда русские солдаты ворвались в первую линию вражеских позиций, австро-венгерской армии уже не было - это была толпа измученных людей с поднятыми руками. С 21 мая по 4 июня русским войскам удалось на протяжении 350 км. по всему фронту продвинуться вглубь на 70-120 км. Русские войска очистили от австро-венгерских войск Буковину, Южную Галицию. Потери противника составили до 1,5 млн. чел., потери русских войск были в два раза меньше. В те дни Россия пережила невероятный патриотический подъём. Генерал А.А. Брусилов получал сотни поздравительных и благодарственных телеграмм от крестьян, рабочих, интеллигенции, учащейся молодёжи. Позже он писал: "Это были лучшие дни моей жизни, ибо я жил одной общей радостью со всей Россией". Вновь Германия вынуждена была снимать войска с Западного фронта, чтобы спасти Австро-Венгрию. На Восточный фронт было переброшено 34 немецкие дивизии, в том числе 11 из-под Вердена. Немецкое командование приостановило наступление на Верден. Итальянская армия была спасена от разгрома.

Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

О мироощущении писателей, называвших себя пролетарскими (хотя они были выходцами из интеллигенции) можно сказать словами А.Фадеева: "Нас соединяло ощущение нового мира как своего и любовь к нему". С этими писателями в революции пришло новое содержание, поданное с революционных позиций. Для революционной беллетристики типична повесть Ю.Либединского "Неделя". Журнал "На посту" занял резко нигилистическую позицию как по отношению к классическому наследию, так и к современным непролетарским писателям - "попутчикам" - по отношению к которым "напостовцы" нагнетали атмосферу межгрупповой борьбы. (Полемику с такой позицией "напостовцев" вел А.Воронский). Отстаивание пролетарской литературы велось с вульгарно-социологических позиций. Остроту ситуации тех лет обнажает письмо в ЦК РКП(б), подписанное 36 писателями, среди которых были В.Катаев, Б.Пильняк, С.Клычков, С.Есенин, О.Мандельштам, И.Бабель, М.Волошин, В.Инбер, М.Пришвин, М.Зощенко, Н.Тихонов, А.Толстой, В.Каверин, Вс.Иванов, М.Шагинян и другие. В письме отмечалось: "Мы протестуем против огульных нападок на нас.

Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

Историк литературы не может обойти этого своеобразия, имея, однако, в виду, что образование собственно У. л., тесно связанное с формированием украинского языка, все же относится к эпохе XVI—XVII вв. Так. обр. понятие «старая украинская литература» слагается из памятников, возникших на юге нынешней территории нашего Союза в эпоху Киевского государства X—XI вв. и в эпоху феодальной раздробленности, и памятников, слагавшихся там же в период господства крепостничества с XVI в. по XVIII в. включительно и входящих также в историю русской литературы. Центральное место в письменности первого периода (ее обзор — см. «Русская литература») принадлежит знаменитой героической поэме «Слово о полку Игореве», в новой У. л. (как и в русской) бывшей предметом особенного внимания и изучения. С 50-х гг. XIX века имеется ряд переводов «Слова» (полностью и в отрывках) на украинский яз., прозой и стихами (Максимовича, М. Шашкевича, И. Вагилевича, Б. Дидыцького, С. Руданського, Т. Г. Шевченко (два отрывка), Федьковича, Кендзерского, Огоновського, Шейковського, М. Чернявського, В. Щурата, Панаса Мирного и др.; из советских украинских поэтов переводили «Слово» — Максим Рильский, В.

Класифікація персоналу та форми його наймання

При этом некоторые из них полагают, что медицинское страхование увеличивает "вероятность того, что поляризация общества в этой сфере будет выше, чем при модели бюджетного здравоохранения" . Переход от деклараций к поискам конкретных дополнительных источников финансирования здравоохранения неизбежно будет сопровождаться неравенством в уровне медицинской помощи для разных категорий населения. Преодоление неравенства в уровне медицинской помощи - сложный и длительный процесс. В настоящее время, пожалуй, нет страны, которая была бы окончательно удовлетворена состоянием своего здравоохранения, финансированием научных исследований и оплатой труда, механизмами распределения ресурсов между отраслями здравоохранения, обеспечением доступности медицинской помощи. Неудивительно, что практически в каждой стране осуществляется коррекция системы здравоохранения, проводятся различные преобразования, реформы. Тем не менее в большинстве стран мира не вызывает сомнение одна из основных задач этих преобразований - справедливость и равенство для всех граждан в доступности медицинской помощи высокого качества. 4. Врачевание как деятельное проявление справедливости Суждение Гиппократа - "врач должен быть справедливым при всех обстоятельствах" - давно стало аксиоматичным в медицинской этике.

Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

Еще в начале смуты убит был в самом Кремле великий князь Сергей Александрович, так горячо любивший Москву и так много сделавший для подъема национального ее значения. Он погребен в художественно устроенном храме между Чудовым монастырем и Николаевским дворцом, а один из его полков на месте его убиения поставил величавый крест, сработанный по рисункам В. М. Васнецова. Говорят также, будто коренная Москва вымирает и сменяется пришлой, причем указывают на то, что в огромном количестве ее населения только 27% составляют потомственные москвичи, а остальные 73% суть пришлые элементы, среди которых немало инородцев; но по поводу этого нужно сказать, что судьба всех огромных центров, как Париж, Лондон, Берлин и другие такова, что в них три четверти пришлого (рабочего, торгового и учащегося) населения. Но по этому поводу должно сказать, что часть этого пришлого населения, оставаясь здесь навсегда, делается оседлым в Москве. Примечательно же, что она привлекает к себе в пришлом населении в огромном большинстве именно людей русских православного вероисповедания.

Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

Неподалеку от Новоспасского моста находится храм Троицы Живоначальной в Кожевниках. Храм когда-то имел богатое убранство. Рассказывают, что к концу XIX в. по убранству он уступал лишь храму Христа Спасителя. В 1930-е гг. храм был закрыт. В 1992 г. храм возвращен Церкви. На Шаболовке находится храм Живоначальной Троицы на Шаболовке, известный с 1691 г. В 1747 г. был построен небольшой каменный храм, к которому в 1840–1852 гг. была пристроена трапезная и новый храм в русско-византийском стиле (арх. И. Никитин). Храм закрыли около 1930 г., потом он был перестроен. Возвращен Церкви в 1993 г. В Орехово-Борисове восстановлен храм Троицы в Борисове. После 1917 г. храм был закрыт, а потом сильно разрушен, так что когда в 1990 г. храм был возвращен Церкви, это были руины. Восточнее, в районе Рязанского проспекта, находится храм Троицы в селе Карачарово, который в 1930-е гг. был закрыт, колокольня и главы храма постройки 1774 г. разрушены. В 1993 г. храм возращен Церкви и ведутся богослужения. Неподалеку от Спасо-Андроникова монастыря высится храм преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе с главным престолом во имя Троицы Живоначальной.

Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

В дальнейшем работы выполняют в том же порядке. После посадки деревья и кустарники нуждаются в обильной поливке. При посадке хвойных и некоторых лиственных деревьев необходимо улучшить механический состав кубанских черноземов, примешивая в почву для ям до 25- 30 процентов крупнозернистого речного песка. Садовые земли—для выращивания цветов. Садовые земли бывают: листовая земля, дерновая земля. Применяются органические (навоз, помет, компост) и минеральные удобрения. Основная обработка почвы производится осенью.4 Ассортимент деревьев и кустарников, цветов, применяемых для озелененияПлоскостные элементы насаждений—лужайки, поляны, участки, занимаемые газоном, цветники. Объемные элементы—деревья и кустарники. При озеленении сквера, прилегающих территорий были применены следующие породы деревьев: А) древесные породы Дуб черешчатый—образует мощные деревья высотой до 40 метров. Крона мощная, кора—от серого до бурого оттенка. Декоративные формы: пирамидальная, плакучая, шаровидная. Деревья типичной формы дуба пригодны в качестве солитеров и при формировании чистых и смешанных групп.

Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

Из крупных эмиссий неудачной, например, оказалась попытка Центрального банка Филиппин разместить облигации долгосрочного займа на сумму свыше 1 млрд. дол., хотя этому и предшествовала длительная подготовка. Осложнения были связаны с рядом обстоятельств, среди которых, в частности, отмечают возникшие разногласия и элементы соперничества между Центральным банком и Минфином страны, а также необычный подбор ведущих менеджеров. Поскольку закон запрещает Минфину выпускать от имени республики займы на срок свыше 25 лет, Центробанк хотел в данном случае подтвердить свою роль в управлении внешним долгом страны и превзойти финансовое ведомство по условиям заимствований. Мандат на размещение займа был предоставлен шести инвестиционным банкам, хотя обычно на этом рынке в подобных случаях используют одного или двух ведущих менеджеров. В этой связи высказывались предположения, что назначение большого числа менеджеров, между которыми возникли, разногласия, отражало стремление Центробанка отблагодарить многие фирмы, помогавшие организовать этот крупный заем.

Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

Это новое соотношение является более совершенным для обеих стран по сравнению с соотношением обмена в условиях самообеспечения, показанного прямыми производственных возможностей каждой из стран. Специализация, основанная на использовании принципа сравнительных преимуществ, способствует более эффективному размещению мировых ресурсов и увеличению производства как пшеницы, так и кофе, а потому выгодна и США, и Бразилии. В результате специализации и торговли обе страны имеют большее количество каждого вида продуктов (точки A' и B’ против A и B на рис. 2а и 2б). Эти показатели сведены воедино в таблице 4, которая заслуживает внимательного изучения. Таблица 4 Международная специализация в соответствии с принципом сравнительных преимуществ и выигрыш от торговли (гипотетические данные; т) Стран (1) (2) (3) (4) (5)=(4)-(1) а Объем Объем Объем Объем после производства производства экспорта (—) торговли Выигрыш от до после и импорта специализаци специализаци специализаци ( ) и и торговли и и США 18 пшеница 30 пшеница —10 пшеница 20 пшеница 2 пшеница 12 кофе 0 кофе 15 кофе 15 кофе 3 кофе Брази 8 пшеница 0 пшеница 10 пшеница 10 пшеница 2 пшеница лия 4 кофе 20 кофе —15 кофе 5 кофе 1 кофе Тот факт, что точки А 'и В' отражают более совершенную ситуацию по сравнению с точками А и В, необычайно важен.

Поняття, види та принципи страхування

Це гарантувало високий приріст турецького населення і з лишком покривало демографічні втрати від нескінченних воєн, епідемій та усобиць, забезпечувало стабільне зростання середньовічного османського етносу. В гаремах процвітали жахливий інститут євнухів і лесбіянство, а на сторожі суспільної моралі, крім мусульманського права, стояв звичай кривавої помсти. В господарстві продуктивно співіснували орне землеробство й садівництво (пшениця, ячмінь, овес, бобові, цитрусові, бавовник, маслини, фрукти, виноград, баштанні), кочове й відгінне скотарство (коні, кози, вівці, верблюди), торгівля (особливо транзит та работоргівля) й ремесла (насамперед ткацтво, виробництво килимів і зброї). У традиційній турецькій їжі переважали страви борошняні (коржі, каші, плов), молочні (сир, бринза) та м’ясні (шашлик, кавурма, кебаб - переважно з баранини), а також «у широкому асортименті» овочі, фрукти, юшки (як на бульйоні, так і на молоці) та ласощі. Серед напоїв найпопулярнішими залишалися чай, кава, шербет і кисломолочні айран та йогурт. Одяг чоловіків складався із штанів, сорочки, пояса (кушак), короткого жилета й куртки, їх завершували чоботи або туфлі із загнутими носками на ногах та феска або тюрбан на голові.

Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

Если посмотреть на всю эпоху существования церкви на Руси, можно увидеть, что примерно с 10 по 13 век дела церкви были не заметны в государстве—период становления, с 14 по 17 век — церковь, как никогда принимала участие в государственных вопросах, возможно, этот период был самым значительным для неё. С 18 по 19 век церковь находится «в спячке» в её жизни не происходит ничего значительного, и она отходит на задний план перед проблемами государства. Двадцатый век стал самым ужасным испытанием для Русского православия Придя к власти, большевики не видели в церкви свое врага, но с продвижением своих социалистических идей они пришли к выводу, что для русского человека нет иных верований кроме, как «в светлое будущее», а церковь просто отомрет, как не нужный орган. Её (церковь) превратили в ещё одно средство для выкачивания денег для нужд Красной армии, возможно, именно поэтому церковнослужители поддерживали белых офицеров. К сороковым годам в СССР не осталось ни одной церкви, которая была бы разграблена. Но самое ужасное заключалось в том, что храмы и соборы, замечательные исторические памятники, разрушались до основания.

Класифікація основних засобів

Под схему закономерности смены социально -эко-номических формаций большевики подводили факты русской истории с соот-ветствующей интерпретацией. Вся история была разбита на пять формаций:первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая,коммунистическая. В основе их смены лежит противоречие между уровнемразвития производительных сил и производственных отношений, разрешениекоторого приводит к изменению способа производства. Главной движущейсилой исторического процесса марксисты объявили бескомпромиссную клас-совую борьбу между эксплуататорами и эксплуатируемыми, а руководителемугнетенных масс (при капитализме) - пролетариат. Орудием построениясоциализма должно было стать государство диктатуры пролетариата. Сегодня стала очевидной невозможность, базируясь только на форма-ционной теории Маркса, объяснить исторический процесс, причинно-следс-твенные связи явлений и событий. Практика 20 века не подтвердила ос-новной её вывод о неизбежности гибели капитализма и победе социалисти-ческой революции. Несмотря на господство в советской историографии вульгарного мате-риализма, ряд историков работал, плодотворно решая многие проблемы:этногенез славян, зарождение и развитие российской государственности,история русской культуры и др.

Класифікація отруйних речовин

Это были замёрзнувшие мученики Шипки Замёрзнувшие потому, что о них никто не думал, потому что их жизнь никому не была дорога. Шаркунам, фразерам, карьеристам не было дела до этих сотен наших тружеников”. Аналогичная картина наблюдалась и в других частях Шипкинского отряда. За период обороны боевые потери составили 4 тысячи человек, а потери госпитализированными больными и обмороженными за то же время—около 11 тысяч человек. Основные причины потерь заключались в бездушном отношении к солдату царских генералов. В штабе Дунайской армии мало интересовались тем, что происходило на Шипке. Царь и его приближённые ничего не предприняли, чтобы облегчить участь русских героев. Военный министр Д.А. Милютин мог лишь с горечью записать в дневнике о неутешительном положении на Шипке: “ в горах уже выпал снег, а наши бедные солдаты совершенно оборваны”. И хотя русские солдаты испытывали невероятные лишения, в донесениях Радецкого главнокомандующему неизменно повторялась успокоительная фраза: “На Шипке всё спокойно”. Она навела художника В.В. Верещагина на мысль написать картину. Живописец изобразил одинокую фигуру часового в шинели и башлыке, замерзающего под снежным бураном. “На Шипке всё спокойно ” Список используемой литературы: 1.

Питання фіктивних та удаваних правочинів у теорії та практиці

Создание этой службы милосердия, помощи, охраны прав и интересов несовершеннолетних и их родителей должно сопровождаться сокращением различного рода служб, особенно в системе МВД, призванных инспектировать и контролировать семью и детей. 4. Создание материальных, технических и иных условий для систематического участия каждого несовершеннолетнего в посильном, хорошо оплачиваемом труде. Необходимо исключить любые формы наказания детей и подростков трудом, а также привлечение их к тем его видам, которые формируют с раннего возраста отвращение к труду. В связи с ратификацией Конвенции ООН о правах ребенка в Российской Федерации проводятся законодательные работы, имеющие цель: устранить противоречия в правовом регулировании Конвенцией и законодательством Российской Федерации ряда важных юридических институтов, определяющих статус несовершеннолетних; восполнить существенные пробелы, имеющиеся в данном правовом статусе, обогатив его регламентацию за счет установленных данной Конвенцией и неизвестных нашему законодательству юридических прав, использование которых существенно расширит возможности позитивного формирования личности несовершеннолетнего (право на выживание и здоровое развитие, на достаточный уровень жизни и др.). В связи с практической реализацией в стране концепции судебной реформы на законодательном уровне в настоящее время прорабатывается вопрос о создании специализированных судов по делам несовершеннолетних.

Поняття, види та форми договорів

Миоальбумин составляет 1–2% количества всех белков мышечной ткани, растворяется в воде, свертывается при температуре 45 – 47 0С. Глобулина Х в мышечной ткани ? около 20% всего количества белков, он растворяется в солевом растворе. Миоглобин является сложным белком, состоящим из белка глобина и не белкового вещества гелга, в составе которого имеется железо. На долю миоглобина приходится только до 1% всего количества белков мышечной ткани. Миоглобин способен вступать в реакцию кислородом воздуха, сероводородом и другими газами. Коллаген встречается во всех разновидностях соединительной ткани, но особенно много его в сухожилиях и костях. В холодной воде он набухает, но не растворяется. При длительном нагревании в воде температурой 60 – 950 С коллаген разваривается и переходит в глютин, который при охлаждении ниже 40 0С образует студень. Эластин в значительном количестве находится в затылочно-шейной связке, стенках кровеносных сосудов, брюшных мышцах. Количество жира в мясе животных различных видов сильно колеблется – от 2% (у телятины) до 40% (у свинины) массы туши и зависит в основном от упитанности животного.

Поняття, предмет та зміст господарського договору

И именно поэтому столь важна их правильная заправка. Для гречневой каши заправка должна состоять из сливочного масла, лука, сушеных белых грибов и крутых рубленых яиц. Это классическая, неотъемлемая заправка гречневой каши! Всякая иная для нее — неприемлема, неуместна! Лук можно (и даже нужно) не пережаривать, а вносить его мелко нарезанным в середине кипения в кашу, просто засыпав сверху, не трогая каши, не перемешивая ее. Точно так же засыпаются вместе с закладкой крупы в кипяток и сухие белые грибы в виде порошка (достаточно одного гриба на каждые два стакана крупы, чтобы создать заметный, приятный акцент). Масло и рубленые крутые яйца вносятся только после полной готовности каши (после полного выкипания из нее воды). Лучше всего, если каша, снятая с огня, постоит под крышкой после готовности еще пять минут для так называемого “упревания”, то есть полного развития ее вкуса. Только после этого ее можно перемешивать с маслом и яйцами и уже после — солить и тотчас же, горячей, подавать на стол. Холодная, остывшая каша — это насмешка над здравым смыслом, неуважение к кулинарному искусству и профанация этого благородного национального блюда.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.