Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

Курсовий проект на тему: цільовий – керівники всіх підрозділів при виконанні разових робіт. 4.3 Стан екологічної безпеки на території підприємства За стан екологічної безпеки на території підприємства в першу чергу відповідає голова правління. В другу чергу: на підприємстві наказом призначається особа, яка відповідає за екологію підприємства – інженер – енергетик. Фінансуються заходи з ОП згідно ст. 21 закону « Про ОП», де сказано, що на підприємстві створюється фонд ОП, та положення пор галузеві та Державні фонди ОП. Висновки і пропозиції Підсумовуючи все вищевикладене мною в курсовому проекті з інженерного менеджменту слід зазначити, що ВАТ « Житомирська райагропромтехніка» має розвинену адміністративну структуру, достатню матеріально – технічну базу (хоч і з застарілим обладнанням) і джерела енергопостачання, а також вигідне місце розташування (м. Житомир – обласний і районний центр), ту) та забезпечення добрих шляхів сполучень робить підприємство привабливим з точки зору інвестиційної політики. Адже в найближчий час підприємству доведеться виконувати переоснащення дільниць та введення нових технологій, а все це потребує значних капіталовкладень, яких у підприємства немає. Особисто я для вирішення проблем підприємства вбачаю застосування нових технологій ремонту та відновлення деталей, при цьому необхідно освоювати нові види випускаємої продукції, перейти до застосування прогресивних форм організації виробництва, вводити в дію високопродуктивне механізоване і автоматизоване технологічне обладнання, використовувати на останні досягненнях науки і техніки. Поряд з тим слід дбати про вдосконалення організації матеріально-технічного забезпечення підприємства, цехів, дільниць і робочих місць та слідкувати за дотриманням технологічної і трудової дисципліни, забезпеченням точного виконання виробничого процесу. Список використаної літератури Типовые нормы времени на ремонт грузовых автомобилей марок ГАЗ, ЗИЛ, КАЗ, МАЗ, КамАЗ, КрАЗ в условиях автотранспортных предприятий. Нормативно-производственное издание.-М. Экономика, – 1989. Практикум з ремонту машин / О.І.Сідашенко, О.А. Науменко, А.Я. Поліський та ін. – К.: Урожай, 1995.-224 с. 3. В.З. Докуніхін, В.С. Бурдейний, М.М. Загузов Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємствами технічного сервісу АПК. Навчальний посібник до курсового і дипломного проектування, – ДАУ, Житомир-2003. 4. Основы технического обслуживания автомобилей / А.А. Лудченко. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1987. – 399 с.

Саме таким і був Роман Шухевич. Тому зрозумілим і цілком закономірним було те, що у липні 1944 р. його було обрано Головою Генерального Секретаріату УГВР та призначено Головним Командиром УПА. Проводові ОУН були тоді підзвітні чотири проводи земель: Західно-Українських (ЗУЗ) — очолював Роман Кравчук, Північно-Західних (ПЗУЗ) — Дмитро Клячківський, Південно-Східних (ПдСУЗ) — Василь Кук та Західно-Окраїнних Земель (Закерзоння) — Ярослав Старух. Усі провідники Земель входили до складу Проводу ОУН, були його членами. У відповідності до організаційної структури ОУН була створена структура УПА. УПА — Захід — командир полку Василь Сидор — “Шелест”, УПА — Північ — командир полку Дмитро Клячківський — “Клим Савур”, УПА — Південь — командир полку Василь Кук — “Коваль”; відділи УПА на Закерзонні очолював сотник Мирослав Онишкевич — “Орест”. Найвищим керівним органом національно-визвольної боротьби з липня 1944 р. була Українська Визвольна Рада (УГВР), очолена Президентом Кирилом Осьмаком. УГВР об’єднувала всі діючі тоді партії, політичні організації та окремих політичних діячів

РЕФЕРАТЫ:

Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

Эксперт, выступая в качестве специалиста-медика, ещё на месте происшествия обязан выяснить у следователя, какие он собирается ставить вопросы на разрешение экспертизы, а при затруднении или личной просьбе следователи составить или откорректировать их. Сотрудники экспертно- криминалистических подразделений могут заранее разработать перечень наиболее типичных вопросов для того, чтобы каждый следователь в любой момент мог этим воспользоваться. Очень важным вопросом является хранения вещественных доказательств. Если специалист, позаботившись об упаковке тех или иных специфических объектов , не предупредит следователи об условиях хранения, исключающих их порчу или уничтожение, то его коллегам уже нечего будет исследовать . Помогая следователю в назначении экспертизы эксперт прежде всего должен выяснить, что следователь хочет установить (конечно, не в том смысле, какое заключение следователь желает получить). Он может дать консультацию по вопросам возможностей экспертиз и наличию тех или иных технических средств в экспертно-криминалистическом подразделении, а также в вышестоящих подразделениях вплоть до экспертно-криминалистческого центра МВД РФ.

Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

В результате сложившейся в настоящее время природоохранной и правоприменительной практики в сфере экологии состояние окружающей среды в России не удается стабилизировать. Возникает ситуация, когда, с одной стороны, человек использует природу как естественное условие существования, а с другой – разрушает ее своей деятельностью. На фоне нестабильности политической ситуации и достаточно сложных социально-экономических условий возникают реальные предпосылки угрозы здоровью населения, его генофонду, а также генофонду животных и растений. В настоящее время около 15% территории нашей страны фактически представляют собой зоны экологического бедствия, до 85% населения дышат воздухом, загрязненным значительно выше предельно допустимых концентраций. Почти каждый второй житель России использует для питья воду, не соответствующую гигиеническим требованиям. На территории РФ расположены сотни ядерных и других опасных объектов, возникновение аварийных ситуаций на которых может привести к значительному экологическому и экономическому ущербу.

Організаційна структура управління персоналу підприємства

Механизмы сцепления композитов с поверхностью эмали. Эмаль состоит в основном из неорганических веществ, а именно из разных апатитов, составляющих 86 Vol.-% эмали, кроме того в состав эмали входит незначительное количество органических веществ (2 Vol.-%) и воды (12 Vol.-%). Буонкоре (1955 г), протравливая поверхность эмали зуба в течение двух минут 85% фосфорной кислотой, обнаружил, что при этом усиливается адгезия метакрилового пломбировочного материала к поверхности зуба. Рождённая таким образом 40 лет тому назад техника травления эмали кислотой лежит в основе современных адгезивных методик реставрации зубов. В сегодняшнее время используется в качестве травящей гели фосфорная кислота концентрацией от 30 до 40%, которая апплицируется на поверхность эмали в среднем в течение 30-45 сек. В зависимости от резистентности эмали рекомендуется менять время аппликации травящей гели: при низкой резистентности эмали оно сокращается до 15 секунд, а при повышенной оно увеличивается до 60 секунд. Под воздействием кислот происходит селективное растворение периферических и центральных зон эмалевых призм и преобразование поверхности эмали, которая становится под электронным микроскопом похожа на пчелиные соты или на форму подковы, или же на сочетание обеих форм.

Організаційна структура управління підприємством

Глоточная миндалина, и это уже понятно, тоже состоит из лимфоидной ткани. Глоточная миндалина может увеличиваться в размерах, и это состояние носит название «гипертрофия глоточной миндалины». Увеличение размеров глоточной миндалины называют аденоидными разращениями или просто аденоидами. Зная основы терминологии несложно заключить, что воспаление глоточной миндалины врачи именуют аденоидитом. Болезни небных миндалин достаточно очевидны. Воспалительные процессы (ангины, острые и хронические тонзиллиты) – легко обнаруживаются уже при осмотре полости рта. С глоточной миндалиной ситуация иная. Ведь посмотреть на нее не просто – это может сделать лишь врач (отоларинголог) при помощи специального зеркала: маленькое круглое зеркальце на длинной ручке вводится глубоко в полость рта, до задней стенки глотки, и в зеркале можно увидеть глоточную миндалину. Манипуляция эта проста только теоретически, поскольку «засовывание» зеркальца очень часто вызывает «нехорошие» реакции в виде позывов на рвоту и т.п. В то же время, конкретный диагноз – «аденоиды» - можно поставить и без неприятных осмотров.

Формування організаційних структур управління підприємством

В случае неэффективности назначенной терапии или ухудшении состояния схема лечения может быть изменена. Базисным препаратом должен явиться один из стабилизаторов клеточных мембран - задитен, кетотифен, астафен. Курс лечения указанными препаратами длительный и составляет 3-4 месяца до вакцинации и 2-3 месяца после ее проведения. Помимо этого подключают один из антимедиаторных препаратов в возрастной дозе 3 раза в день в течение 3 недель до и 7-10 дней после вакцинации (через каждые 10 дней препарат менять). В этот период ребенку в качестве подготовки назначают один из эубиотиков 3 раза в день, начиная за 3-4 недели до вакцинации и заканчивая спустя 2 недели после прививки. Параллельно с эубиотиками необходимо применять ферменты (абомин, панкреатин и т.д.). В указанную схему лечения у детей с длительным и тяжелым течением дерматита можно дополнительно включить активированный уголь на ночь не менее, чем за 3 недели до вакцинации. Для стимуляции функции надпочечников - глицирам 2 раза в день в возрастных дозах за 3 недели до прививки и в течение 1-2 недель после нее. Местно - мазевые повязки с гормональными мазями в течение 3-5 дней до вакцинации, а затем негормональные мази.

Організаційна система управління природокористуванням України

Небытие не существует, т. к. о нем нельзя мыслить и говорить. Отсюда невозможно возникновение и уничтожение. Из абсолютной заполненности следует, что мир не имеет частей. Он един. ЗЕНОН. Ученик Парм. Доказывал невозможность движения. Предположение, что движ. мыслимо приводит к противоречиям - оно не может осуществиться. (Для того чтобы двигаться стрела должна в один момент времени находиться в опр. месте и не находиться в нем. Но это противоречиво). В этих парадоксах вопрос не в том, возможно ли восприятие движ чувствами, а в том, можно ли мыслить движ. при условии, что пространство состоит из бесконечного множества неделимых частей , а время из б. множества неделимых моментов. В этих апориях обсуждаются проблемы непрерывности и бесконечности. Апории дали толчок развитию диалектики. СОФИСТЫ. СОКРАТ И СОКРАТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ. Философское движение эпохи рабов. демократий.(5 - 6 в днэ) С. явл. тезис о относительности всех чел. понятий, эттических норм и оценок. Протагор: "Человек есть мера всех вещей, существующих чо они сущ., и не сущ., что они не сущ." Софистика воевала против всего того, что жило в сознании людей без удостоверения его законности.

Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

Дактилоскопические карты на умерших, погибших граждан заполняются во всех случаях, когда состояние мягких тканей пальцев позволяет произвести дактилоскопирование. В карте неизвестного больного указываются аналогичные сведения. Постановка на учёт и проверка по нему взаимосвязаны: прежде чем поставить объект на учёт, его проверяют по уже имеющемуся массиву карт. Карты заполняются в 2 или 3 экземплярах и вместе с дактилокартами направляются в местный ЗИЦ, ИЦ. Дальнейшие действия по проверке и постановке на учёт осуществляют работники этих подразделений. Учёт утраченного и выявленного огнестрельного оружия. Учёт централизованно-местный, ведётся в ГИЦ МВД РФ и ЗИЦ, ИЦ МВД, ГУВД, УВД в целях обеспечения розыска утраченного оружия и раскрытия преступлений, совершённых с его применением. Подлежат учёту утраченное (похищенное, утерянное), а также выявленное (изъятое, найденное и добровольно сданное из числа незаконно хранящегося) боевое, учебное, спортивное и охотничье нарезное оружие – пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, автоматы, пулемёты и охотничьи ружья с нарезным стволом, независимо от их технического состояния.

Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

Таким образом, выявление и изучение принадлежности людей к антигенно-тканевой группе HLA (в частности, B8) представляет большой интерес ввиду возможности индивидуальных или семейных прогнозирований ряда заболеваний, в данном случае сахарного диабета, дифференциального диагноза в сложных клинических случаях, а также организации и проведения активных профилактических мероприятий.   Аутоиммунные аспекты ИЗСД ИЗСД --- результат длительного деструктивного процесса в инсулинпродуцирующих   be a -клетках поджелудочной железы, заканчивающийся гибелью последних. При достижении критического уровня   be a -клеток, когда их оста "ется не более 10  , появляются клинические симптомы диабета. Прогрессирование болезни и е "е регресс определяются балансом между продолжающимся повреждением инсулинпродуцирующих клеток и их способностью восстанавливаться. Механизм повреждения связан с иммунологическими нарушениями в организме больного. Так, у больных сахарным диабетом обнаружена патология как клеточного, так и гуморального иммунитета.

Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

Основы финансирования деятельности санэпидслужбы. Составление финансового плана Источниками финансирования деятельности учреждений санэпидслужбы являются средства, полученные: — из бюджета на проведение санитарно-профилактических мероприятий по установленному нормативу; — от предприятий, организаций и населения за выполненные на договорной основе работы; — за счет снижения ЗВУТ; — от сдачи в аренду, продажи изношенного, устаревшего или неиспользованного оборудования; — от реализации сверхнормативных запасов дезинфекционных средств, аппаратуры, за счет усовершенствования технологий производства дератизационных и дезинсекционных препаратов; — за оказание консультативной помощи кооперативам, предприятиям, организациям и лицам, занимающимся индивидуальной трудовой деятельностью; — за проведение методической, учебной, опытно-конструкторской, пропагандистской и консультативно-оздоровительной работы; — из фонда охраны природы (штрафы с предприятий, загрязняющих окружающую среду); — от учреждений за несоблюдение договорных обязательств; — от добровольных пожертвований общественных организаций, граждан и др.

Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Церковные иерархи насильственно объединялись в «кумпанство», каждое из которых должно было построить на свои средства по одному кораблю. После путешествия Петра I по странам Европы церковь стала интересовать его и в другом отношении. Разделяя новейшие европейские взгляды, царь хотел сделать церковь орудием просвещения, а заодно – лишить ее положения «государства в государстве» и совершенно подчинить ее своей власти. После кончины в 1700 г. патриарха Адриана царь организовал ревизию для переписи имущества Патриаршего дома. Воспользовавшись выявленными злоупотреблениями, Петр произвел решительные перемены в церковном устройстве. По царскому указу главой церкви объявлялся «местоблюститель патриаршего престола», лишенный, однако, прав патриарха. Более того, в этот сан был возведен не какой-либо русский церковный деятель, а молодой выходец с Украины, митрополит Рязанский Стефан Яворский. В 1701 г. для сбора церковных доходов и управления церковью был вновь создан Монастырский приказ, недолгое время просуществовавший в XVII в.

Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

Он требует: " Смелее маневрировать танками и пехотой вне больших дорог, населенные опорные пункты решительно обходить, не ввязываться в затяжные лобовые бои. Мобилизуйте все, со страстью бить немцев и ломать сопротивление. Стремление только вперед. Наши войска должны быть в Берлине первыми, они это могут сделать и с честью выполнить приказ Великого Сталина." Вечером 20 апреля с интервалом в два часа И.Конев, а затем Г.Жуков направляют своим соединениям приказы, содержание которых говорит само за себя. Приказ командующего войсками 1-го Украинского фронта командующим 3-й и 4-й гвардейскими танковыми армиями о вступлении в Берлин раньше войск 1-го Белорусского фронта № исх. 167 апреля 1945 г. 19.40 Войска Маршала Жукова в 10 км от восточной окраины Берлина. Приказываю обязательно сегодня ночью ворваться в Берлин первыми. Исполнение донести. Конев       Крайнюков 12 Приказ командующего войсками 1-го Белорусского фронта командующему 2-й гвардейской танковой армией с требованием первыми ворваться в Берлин № исх. 10624 апреля 1945 г. 21.50 2-й гвардейской танковой армии поручается историческая задача: первой ворваться в Берлин и водрузить знамя Победы.

Дослідження аспектів управління якістю продукції

Известно, что в 40% случаев негонококковые уретриты вызываются Chlamidia rachoma is. Другим важным патологическим агентом является, очевидно, М. homi is, которую обнаруживают в 35 - 49% случаев. Многочисленные исследования показали, что при неспецифических кольпитах и цервицитах М. homi is высевается в 2 - 2,5 раза чаще, чем у здоровых женщин. Титры антител к М. homi is в крови у женщин с воспалительными заболеваниями половых путей в 2 - 3,5 раза выше, чем у здоровых женщин. Анализ данных, полученных разными авторами, свидетельствует о том, что этот микроорганизм выделяется приблизительно у 50% пациенток с воспалительными заболеваниями органов малого таза и приблизительно у 25% из них наблюдается 4-кратный подъем титров антител, т.е. в 25% случаев микоплазма является причиной инфекции. Одной из актуальных проблем медицинской микоплазмологии является выяснение связи урогенитальных микоплазм с репродуктивной функцией. Сведения об этом крайне противоречивы, однако при экспериментальном моделировании бесплодия, связанного с инфицированием М. homi is, интратестикулярное введение микоплазм приводило к токсическим поражениям ткани вплоть до некроза семенных канальцев.

Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

Довольно часто сейчас встречается эндометриоидные "шоколадные" кисты яичника. Размеры от мелких очаговых образований до крупных кист (10-15 см). Встречается эндометриоз угла матки. Виден узел угла матки, обычно темно-синего цвета. Часто развивается после внематочной беременности. Эндометриоз часто развивается после операций на матки, когда прошивают нитками эндометрий. Клетки эндометрия тянутся вместе с нитью и иглой. Лучше не прошивать эндометрий. Эндометриоз брюшины малого таза. Особенно излюбленные места эндометриоза - это область крестцово- маточных связок и место перехода брюшины матки в брюшину прямой кишки (Дугласов карман). На брюшину имплантируются мелкие очаги эндометриоза. Также часто поражается брюшина в области пузырно-маточной складки, особенно место впадения мочеточник в мочевой пузырь. Поставить диагноз эндометриоза довольно трудно. О многом говорит клиника. Лечить эндометриоз также чрезвычайно трудно. Эндометриоз часто рецидивирует после удаления эндометриоидной кисты. Гормональное лечение также не дает окончательной ликвидации эндометриоза.

Основні принципи і типи організаційної культури

Балтийский Русский Институт Курсовая работа по курсу ''Судебная психиатрия'' на тему: Алкоголизм и алкогольные психозы студент o третичная – социальная реабилитация и реадаптация больных. Наиболее эффективной мерой профилактики алкоголизма является антиалкогольное воспитание подрастающего поколения. Большое значение должно придаваться санитарно-просветительной работе, целью которой является ознакомление населения с действием алкоголя на организм, включая и малые его дозы, с риском формирования алкоголизма как болезни. В борьбе с алкоголизмом важно преодолеть вековые традиции, связанные с образом жизни, социальной психологией человека. Сегодня не все еще понимают и трезво оценивают всю сложность предстоящей работы. Кампанейщина только компрометирует борьбу с алкоголизмом. В изучении социальных причин пьянства и алкоголизма требуются новые подходы во взаимосвязи с проблемами гигиенического воспитания населения, с учетом психологии современного человека. Судебно-психиатрическая экспертиза Лица, страдающие алкоголизмом, совершающие противоправные действия, относятся к группе повышенного риска – чаще правонарушения совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

Тридцатилетний врач прошел к этому времени большую школу жизни. Ему - студенту из бедной семьи - приходилось много работать. Не раз выезжал он в деревни на борьбу с эпидемиями тифа, черной оспы, скарлатины. Но напряженный труд не отдалял его от товарищей. В студенческие годы Николай Бурденко был душой всех сходок и демонстраций революционно настроенного студенчества. В 1909 году Н. Н. Бурденко успешно защитил диссертацию на звание доктора медицины, а в 1910 году Николай Нилович был избран профессором оперативной хирургии Юрьевского ( ныне Тартуского) университета. Из медицинских наук молодого врача более всего интересовала хирургия. Еще студентом он увлекся наследием великого Пирогова, читал сочинения замечательного хирурга, писал о нем статьи. Н. И. Пирогов - ученый мыслитель, создатель военно-полевой хирургии (хирургии военного времени) - до конца жизни оставался идеалом Бурденко. Профессор Н. Н. Бурденко изучает отдаленные результаты операций соединения желудка с тощей кишкой, проводит на собаках эксперименты по созданию искусственного пищевода, занимается лечением "волчьей пасти", проблемами кишечной пластики. Занимается Н. Н. Бурденко и вопросами военно-полевой хирургии.

Управління якістю і конкурентоспроможністю машинобудівної продукції

Осмотр шейки в зеркалах ( так как небольшие кровотечения могут быть связаны с полипом шейки матки, раком шейки матки, варрикозно расширенными венами). 1. УЗИ для уточнения варианта предлежания. 1. Наметить план ведения и метод родоразрешения, а он будет определяться объемом кровопотери и сроком беременности.ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ОТСЛОЙКА НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ. Встречается 1/120 родов ( в 1.5% случаев). В 30% случаев ПОНРП является причиной массивного кровотечения и геморрагического шока, ДВС-синдрома. ГРУППЫ РИСКА. 1. Женщины с осложнениями течения беременности , гестозом так как у них нарушены реологические свойства крови, имеется хроническая стадия синдрома ДВС. 1. Женщины с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 1. Женщины с заболеваниями почек. 1. Заболевания крови: врожденные и приобретенные коагулопатии. ПОНРП начинается с мелкоточечных кровоизлияний которые могут сливаться с образованием ретроплацентарной гематомы объем которое может разным ( от незначительного до большого). Ретроплацентарная гематомы располагается между плацентарной тканью и мышечной стенкой матки. Клиника ПОНРП будет складываться из основного симптома - кровотечение, которое: 1. начинается всегда с внутреннего кровотечения (дифференциальный диагноз с предлежанием плаценты). 1. У 1/4 женщин оно сопровождается с наружным кровотечением когда гематома располагается ближе к краю (имеется более легкая возможность спускания гематомы и появление наружного кровотечения). 1. Кровотечение проявляется симптомами гемодинамических нарушений, тяжесть которых определяется не наружным кровотечением, а внутренней ретроплацентарной гематомой: таким образом нет корреляции степени нарушений гемодинамики и наружного кровотечения.

Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

Если до 12 недель - выскабливание полости матки, на поздних сроках выполняется интравагинальное родоразрешение (плюс стимуляция окситоцином). Абдоминальное родоразрешение (кесарево сечение) выполняется при: 1. коарктация аорты 2-3 степени при угрозе кровоизлияния в мозг. 1. Аневризма сосудов 1. сочетание соматической патологии с акушерской ( врожденный порок гестоз). Лечение сердечно-сосудистой недостаточности: стационарно, постельный режим, коррегирование потребляемой жидкости, сбалансированное питание, лечебная физкультура. Кардиальные препараты, антиревматические, десенсибилизирующие, диуретические средства. Наиболее широко применяют препараты сердечных гликозидов - строфантин (медленно на глюкозе 0.3-0.5 мл через 5-10 минут, действие на 1-1.5 часа максимум); диуретики: фуросемид, верошпирон, гипербарическая оксигенация, кислородные коктейли. Антибиотикотерапия с учетом чувствительности микробов ( у 30% беременных обнаруживается стрептококк группы В). Применяют пенициллин и его аналоги. Родоразрешение при тяжелых формах - стараются избегать абдоминального родоразрешения (стараются вести роды через естественные родовые пути, даже без выключение потуг).

Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

Используют противотуберкулезные препараты (изониазид, этамбутол, этионамид, стрептомицин, ПАСК), биостимуляторы (лидаза, стекловидное тело), физиопроцедуры (электрофорез цинка или тиосульфата натрия).ТРИХОМОНИАС. Является одним из самых распространенных среди воспалительных заболеваний нижнего отдела половых органов, вызывается влагалищными трихомонадами - простейшими из класса жгутиковых. Заражение происходит, как правило, половым путем. Внеполовое заражение возможно через руки медицинского персонала при несоблюдении правил асептики, а также через предметы личного туалета (губки, мочалки, ночные горшки, постельное белье и т.д.). Бытовой путь заражения чаще наблюдается у девочек; они могут инфицироваться во время родов от матерей. Трихомониас диагностируется у 40-80% больных страдающих гинекологическими заболеваниями - особенно часто (90%) у больных гонореей, что объясняется общностью путей заражения. Кроме того, отмечается фагоцитоз гонококков трихомонадами. У 86% женщин поражение локализуется в нижнем отделе мочеполовых органов (из них у 98.9% развивается вульвовагинит), восходящий процесс имеется у 14%. КЛИНИКА. Различают свежее заболевание с острым, подострым и торпидным (малосимптомным) течением, хронический трихомониас (длительность заболевания более 2 лет) и асимптомный трихомониас (стойкое и транзиторное трихомонадоносительство).

Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

Индивидуальные карты беременных хранятся в кабинете акушера-гинеколога в картотеке. В картотеке должны быть еще 3 отдельные ячейки для карт: родивших; подлежащих патронажу женщин; госпитализированных беременных. В целях информации акушерского стационара о состоянии здоровья женщины, особенностях течения у нее беременности врач женской консультации выдает каждой беременной при сроке беременности 32 недели “Обменную карту родильного дома”. Данные последующих осмотров и исследований заносятся в карту при каждом ее посещении женской консультации. Социально-правовая помощь женщинам оказывается юрисконсультом женской консультации. В соответствии с приказом МЗ РФ1 должность юрисконсульта выделяется на женскую консультацию с числом врачебных должностей 5 и более. К числу важных разделов работы юрисконсульта относятся: работа с родителями, уклоняющимися от выполнения своих обязанностей, оказание правовой помощи в розыске родителей при взыскании алиментов, улаживание семейных конфликтов, установление отцовства, оказание содействия женщине при назначении пособий (одиноким, многодетным, малообеспеченным и др.), при переводах беременных женщин и кормящих грудью на более легкую работу, при установлении отпуска и др.

Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

До недавнего времени существовало правило: применять по мере возможности консервативную терапию, а к операции прибегать только по жизненным показаниям. Накопленный практический опыт свидетельствует, что консервативное лечение обычно носит симптоматический характер, вызывает временное улучшение, но не приводит к рассасыванию имеющихся сращений. При умеренно выраженных болевых синдромах оно бывает адекватным, но его нельзя противопоставлять оперативному лечению. Обнадеживающие результаты экспериментов по использованию пролонгированных ферментов и клинический опыт последних лет показывают, что оперативный метод в сочетании с противорецидивным лечением начинает занимать важное место в лечении больных со сращениями брюшной полости. Наиболее часто послеоперационные спайки возникают именно в зоне послеоперационного рубца. Важен также подбор шовного материала. Наиболее выраженную воспалительную реакцию тканей вызывают оставляемые в брюшной полости кетгутовые лигатуры. Это связано, во-первых, с тем, что кетгут пропитан йодом и йодидом калия, во-вторых, он может давать аллергическую воспалительную реакцию и приводить к возникновению инфильтратов и спаек.

Організаційна структура митної системи України

Археология для истории, по выражению крупнейшего английского ученого Гордона Чаилда, подобна телескопу в астрономии и микроскопу в биологии: столь же расширяет она пространственный горизонт исторической науки. И публикуемая картина не плод досужей фантазии. Облик первоначальной Москвы воссоздан по археологическим данным доктором исторических наук М. Г. Рабиновичем, архитектором-реставратором С. С. Кравченко, художниками Г. И. Лазаревым и Ю. Д. Бржевской. О Домострое и "тяжелой женской доле" "Жены ради доброй блажен есть муж,и число дней его сугубо (удвоено)" Домострой "Россия оказалась на первом месте в мире по количеству женщин, работающих в сфере управления. 89 процентов отечественных предприятий зачислили дам в верхние менеджерские эшелоны. Второе место заняли Филиппины - 85 процентов, и США третье - 75 процентов. Женщинам досталось 42 процента всех руководящих постов в российском бизнесе ". Эта новость облетела газеты, экраны и сайты нашей страны в преддверие празднования женского дня и, наверняка, заставила испытать население страны чувство гордости таким прорывом русских женщин в мировую экономику.

Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

Ленинградский ученый, член-корреспондент АН СССР М. И. Будыко в конце 70-х гг. сделал интересные расчеты. Он произвел как бы оценку масс известняков и углеводородов, отложившихся в земной коре в разные геологические периоды. И отсюда вывел, как менялось, начиная с кембрийских времен, содержание углекислого газа в атмосфере. Менялось, оказывается, сильно. Сегодня его концентрация упала до трех сотых процента. А 600 млн. лет назад была раз в десять больше. Уже в ордовике и силуре, то есть спустя 100 млн. лет, она начала уменьшаться. Но в девоне (еще через столько же) снова взвилась вверх — достигла почти половины процента. Правда, с той поры стала неуклонно снижаться. Неравномерно, с временными подскоками, но снижаться. Все это выглядит особенно красноречиво в сопоставлении с рядом других расчетов. Первые касаются степени зависимости парникового эффекта от состояния атмосферы. Если бы в ней сегодня углекислого газа уменьшилось вдвое, это снизило бы среднюю температуру на Земле на 3—5°С. А если бы углекислоты вдвое возросло, то потеплело бы градуса на 2—4 (для полярных областей даже больше — на 5—9°С).

Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

При таком положении оси начались сезонные изменения климата на всех географических широтах, и это (утверждает Дженкинс) привело к бурному, взрывоподобному развитию новых живых форм на всей планете. Те из наших читателей, которые помнят, что именно 540 миллионов лет назад произошел так называемый Кембрийский эволюционный взрыв, сразу поймут, на что намекает Дженкинс. Что, собственно, побуждает назвать гипотезу Дженкинса «безумной идеей»? Почему не отнестись к ней как к обычной научной гипотезе, которые то и дело высказываются в науке и составляют, если вдуматься, главную форму ее развития? Ведь все ее положения вроде бы вполне научны. Бомбардировка молодой Земли протопланетами, как мы уже говорили, происходила на самом деле, стало быть, мог произойти и такой удар, который уложил бы планету на бок. Кувырок Земли под воздействием специфического расположения континентальных плит тоже скорее всего имел место, стало быть, Земля вполне могла в результате и вернуться к ее нынешнему положению. В чем же дело? Видимо, дело в том, что в этой гипотезе явно ощущается некая «подогнанность». Этот сценарий происхождения жизни предусматривает слишком уж удачное стечение обстоятельств.

Методи управління підприємством

Голотурии обитают на морском дне, некоторые из них питаются отмершими органическими остатками, которые они с помощью щупалец извлекают из морских осадков. Питаясь, перемещаясь по поверхности грунта, детритофаги постоянно воздействуют на поверхностные слои осадков, изменяя их физические и геохимические свойства. Масштабы этого воздействия огромны: большая часть дна океана, от границ глубоководной безжизненной зоны до прибрежных песчаных мелководий, занята поселениями «поедателей» детрита. 3. Редуценты Редуценты - гетеротрофные организмы, восстановители, они возвращают вещества из отмерших организмов снова в неживую природу, разлагая органику до простых неорганических соединений и элементов в ходе жизнедеятельности. Они выделяют пищеварительные ферменты на мертвые тела или отходы жизнедеятельности и поглощают продукты их переваривания. Возвращая в водную среду биогенные элементы, редуценты завершают биохимический круговорот. Это делают в основном бактерии, большинство других микроорганизмов и грибы. Редуценты - заключительное звено в пищевой цепи в экологической пирамиде.

Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

В декабре 1941 года Л. Чуковская записала слова А. Ахматовой, вспоминавшей себя в блокадном Ленинграде: "Я не боялась смерти, но я боялась ужаса. Боялась, что через секунду увижу этих людей раздавленными Я поняла - и это было очень унизительно - что к смерти я еще не готова. Верно, жила я недостойно, потому и не готова еще" . Мотив ужаса связан в лирике А. Ахматовой 1930-х годов с темой репрессий. В начале 1940-х он возникает в связи с новой бедой, но при этом страх в стихотворениях периода Великой Отечественной войны почти всегда лишен конкретно-исторических черт. Главное его свойство - тотальность; ужас характеризует состояние мира в целом, именно ему и пытается противостоять лирическая героиня. Изображение страха, еще не успевшего сковать сознание, усиливает трагическое звучание некоторых стихотворений. Поэт фиксирует "докульминационный" момент: состояние предощущения ужаса, страха самого страха, сознательно не допуская, отказываясь от ужасного в произведениях о войне. Героиня "отстраняет" от себя отчаяние и безысходность, она как будто заговаривает страх. Кто чего боится, То с тем и случится, - Ничего бояться не надо. ("Дорожная, или Голос из темноты", 1941). А. Ахматова противопоставила войну "книжную" и "настоящую"; особым качеством последней, считает поэт, является ее способность порождать в людях чувство неотвратимости смерти.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.