Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Тепловые процессы (из конспекта лекций 2000г.)

1. Мета. Оволодіння методиками розрахунку та їх експериментальна перевірка шляхом порівняння тривалості процесу, знайденої розрахунковим та дослідним шляхом. 2. Основне рівняння теплопередачі. К – коэф. теплопередачі 3. Закон охолодження Ньютона. Кількість теплоти (dQ), що передається за час (d?), поверхнею стінки (dF), яка має температуру ( ср), прямопропорційна поверхні тепловіддачі, різниці температур стінки хар-є процес теплообміну між носіями і стінкою. ?д–лтеплопровідністьдтеплоносіядєєєєєє хар-є фіз. св-ва теплоносія (в процесах конвективного теплообміну) ? – динамічна в’зкість теплоносія с – удельная теплоємкість теплоносія хар-є гідродинамічний режим руху теплоносія ? – кінематичний коеф. в’язкості хар-е режим руху теплоносія при вільній конвекції ? – коеф. об’ємного розширення хар-є міру відношення між теплом перенесеним шляхом конвекції і теплопровідності при конв. теплообміні ? - коеф. температуропроводності 9. Від чого залежить коеф. теплопередачі? К – коэф. теплопередачі є ? – товщина стінки ? – коеф. тепловіддачі 10. Що таке коеф. тепловіддачі (?)? Він показує, яка кількість теплоти проходить через од. поверхні за різницю часу при різниці температур в 1 градус. Він хар-є інтенсивність переведення теплоти у поверхні тіла з навколишнім середовищем. 11. Що таке коеф. теплопередачі (К)? Кількість тепла передаваємоє через од. поверхні в од. часу при температурному напоре рівному одиниці. 12. Які крітерії є визначаючими при природній конвекції? u=f(Ga, Pr, K) К – кр. конденсації Ga – кр. Галілея13. Які крітерії є визначаючими при вимушеній конвекції? u=f(Re, Pr)14. Який вид теплообміну наз. теплопровідністю? Перенос тепла внаслідок безпорядочного руху мікрочастин безпосередньо торкаючихся між собою15. Який вид теплообміну наз. конвекцією? Перенос тепла внаслідок руху та перемішування макроскопічних об’ємів газу або рідин. Природна – внаслідок різниці щільностей в різних точках об’єму при різниці температур.16. Який вид теплового процесу наз. сталим? В безперервно діючих апаратах, де температури в різних точках не змінюються в часі.17. Який вид теплового процесу наз. несталим? В періодично діючих апаратах, де температури в різних точках змінюються в часі18. Який вид має рівняння тепловідачі та теплопередачі для сталого та несталого процесів? Сталий: теплопередача тепловідача19. Чим відрізняються за фіз. змістом коеф. теплопередачі тепловіддачі? ? - коеф. тепловіддачі, показує, яка кількість теплоти передається від 1м2 поверхні стінки до рідини за час в 1сек. при різниці температур в 1 градус . Він хар-є інтенсивність переносу теплоти тіла з навколишнім середовищем. К - коеф. теплопередачі, показує, яка кількість тепла передається в од. часу від більш нагрітої до менш нагрітого теплоносія через стінку в 1м2 при різниці температур між носіями в 1град. Опріділяє середню швидкість передачі тепла.20. Як визначити середній температурний напір у випадку періодичного охолодження? Аср – середнє значення фактору охолодження21. Як визначаєтся фактор «А» при розрахунку середнього температурного напору при переодичному охолодженні? 1 – температура охолоджуваної рідини22.

Макроэкономика: Конспект лекций.P Ростов-на-дону: Феникс, 2007. 34.PШевчук Д.А. Экономика недвижимости: Конспект лекций.P Ростов-на-дону: Феникс, 2007. 35.PШевчук Д.А. Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие.P Ростов-на-дону: Феникс, 2006. 36.PШевчук Д.А. Банковские операции: Учебное пособие.P Ростов-на-дону: Феникс, 2006. 37.PШевчук Д.А. Банковские операции: Конспект лекций.P Ростов-на-дону: Феникс, 2007. 38.PШевчук Д.А. Гражданский процесс: Учебное пособие Ростов-на-дону: Феникс, 2006. 39.PШевчук Д.А. Семейное право: Учебное пособие Ростов-на-дону: Феникс, 2006. 40.PШевчук Д.А. Избирательное право и процесс в Российской Федерации: Конспект лекций.P Ростов-на-дону: Феникс, 2007. 41.PШевчук Д.А. Международная финансовая система: Учебное пособие.P Ростов-на-дону: Феникс, 2006. 42.PШевчук Д.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие Ростов-на-дону: Феникс, 2006. 43.PШевчук Д.А. Экономика организации: Учебное пособие.P Ростов-на-дону: Феникс, 2006. 44.PШевчук Д.А. Экономика организации: Конспект лекций.P Ростов-на-дону: Феникс, 2007. 45.PШевчук Д.А

РЕФЕРАТЫ:

Технико-экономическое обоснование процесса создания ЧП «Согда» и организации технологического процесса производства

Нежелание проезжего извозчика ответить Лугину на вопрос о Столярном переулке, - нежелание, легко объяснимое леностью или пренебрежением, кажется ему «странным», и это есть знак разрушения коммуникативных связей. И вместе с тем в повести уже возникли два субъективных плана: реальный и ирреальный. Оба они равноценны. Не забудем, что разыскивается мистически подсказанный «Штосс», и разыскивается он в самой гуще реальной, сниженной, «теньеровской» петербургской действительности. Одновременно с разрушением «нормальной», эмпирической коммуникативной сферы возникает «вторичная коммуникация», интуиция, внутренний голос: «.что-то ему говорило, что он с первого взгляда узнает дом, хотя никогда его не видал» (6, 357). Эта вторичная коммуникация великолепно материализуется доской без надписи на искомом доме. Отсутствие надписи есть маркирующий признак, и в нем снова сталкиваются две сферы - реальная и ирреальная. Сама по себе доска без надписи не есть что-либо необычайное, в особенности для дома, только что проданного новому хозяину. Но читатель (и слушатели) повести уже привыкли «остранять» предметы: суггестивность определилась как основной прием повествования.

Технологический процесс оштукатуривания поверхностей современными гипсовыми штукатурками и процесс отделки поверхностей флоковыми покрытиями

После полного расплавления шихты металл рафинируютпри давлении 1,3 - 0,13 Па от водорода, азота, кислорода и примесей цветных металлов. Раскисление стали происходит в основном по реакции = COгаз, равновесие которой при низких давлениях сдвигается вправо. В период рафинировки осуществляют также легирование металла. В первую очередь присаживают хром и ванадий, потом титан. Перед разливкой в металл вводят алюминий, редкоземельные металлы, кальций и магний. Для получения плотного слитка разливку проводят обычно в атмосфере аргона. Основным недостатком вакуумных индукционных печей является контакт жидкого металла с огнеупорной футеровки тигля, что может приводить к загрязнению металла материалом тигля. Производство стали в вакуумных дуговых печах. Вакуумные дуговые печи (ВДП) подразделяют на печи с нерасходуемым и расходуемым электродом. Нерасходуемый электрод изготавливают из вольфрама или графита. При плавке с нерасходуемым электродом измельченная шихта загружается в водоохлаждаемый медный тигель и под действием электрической дуги расплавляется, рафинируется от вредных примесей и затем кристаллизуется в виде слитка.

Формирование самостоятельности учащихся в процессе изучения темы физики: "Тепловые явления"

Роберт Макнамара - бывший президент Всемирного банка. До этого, во время войны во Вьетнаме, занимал пост министра обороны США и "прославился" применением напалма, сжигавшего целые деревни. Был одержим идеей уничтожения "лишней" части человечества. Состоял в сатанинской организации "Трест Люцифера", впоследствии, переименованный в "Трест Люциса"(6). Большая часть глобалистских инициатив (внедрение ИНН, реформы образования и здравоохранения) реализуется у нас в России на деньги Всемирного банка. Жак Аттали, еще один крупный глобалист, был президентом Европейского банка реконструкции и развития. В своих книгах провозглашает откровенно сатанинские идеи: разрушение семьи, превращение одних людей в товар для других, создание нации новых кочевников, не имеющих ни родины, ни дома. Маргарет Зангер, основательница Международной Федерации Планирования Семьи (МФПС), входила все в тот же "Трест Люциса". Исповедовала и рьяно насаждала откровенно фашистские взгляды на селекцию людей по расовому и социальным признакам. Исполнительный директор РАПСа (Российская Ассоциация планирования семьи) И. Гребешева занимает ключевую позицию в государственных органах России, ведающих нашей демографией, неудивительно поэтому, что население России катастрофически падает.

Изменение пищевой ценности продуктов в процессе тепловой обработки. Особенности питания детей, подростков и студентов

Мир  действительно переворачивается самым фантастическим образом: вчерашний мужик  объявляет себя законным российским государем, добрый капитан Миронов жестоко  пытает пленного и сам становится жертвой жестокости Пугачёва, любящая Гринёва  Маша оказывается в руках Швабрина и проявляет мужество и стойкость, которые  трудно ожидать от той тихой и робкой бесприданницы – дочери капитана Миронова,  какой является она читателю в первых главах повести. Во сне герой испытывает явно возрастающее чувство страха перед мужиком, в  реальной действительности – снисходительность и интерес к “бродяге”, “мужичку” и  обусловленную социальным статусом и законами дворянской чести ненависть к “вору”  и “разбойнику”, посягнувшему на императорский престол. Но эти чувства сменяются  благодарностью Пугачёву, невольным уважением и жалостью. Среди реальных “кровавых луж”, “мёртвых тел”, смерти, страха, ужаса Гринёву  поможет выжить благородство Пугачёва, его милосердие. Множество мелких деталей связывает сон с реальным будущим: это, например,  “чёрная борода” вожатого, о которой впервые будет упомянуто сразу после описания  сна, и слова бродяги, обращённые к хозяину постоялого двора (“а теперь заткни  топор за спину: лесничий ходит”), и требование “поцеловать ручку”  государя-мужика в качестве присяги.

Лекции по уголовному процессу

В это время была разработана программа финансовых преобразований – «план финансов», связанная с именем крупного государственного деятеля М. М. Сперанского (1772 – 1839). Программа предлагала проведение ряда неотложных мер по упорядочению доходов и расходов. Через несколько лет после «плана финансов» появился в России первый крупный труд в области налогообложения Н. Тургенева (1789 – 1871) «Опыт теории налогов» (1818 г.), некоторое время спустя в Казани вышла книга И. Горелова «Теория финансов» (1845 г.), посвященная общей теории налогообложения, монопольным доходам и государственному кредиту. На протяжении 19 в. главным источником доходов оставались государственные прямые и косвенные налоги. Основным прямым налогом была подушная подать. Количество плательщиков определялось по ревизским переписям. После февральской революции положение дел ухудшилось. Временное правительство ни при одном из своих лидеров не сумело справиться с экономическими и финансовыми трудностями. Нарастали темпы инфляции. Очередной спад во всей финансовой системе России наступил после Октября 1917г. Основным источником доходов центральных органов Советской власти стала эмиссия денег, а местные органы существовали за счет контрибуций.

Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

Кастор славился как искусный возничий, а Поллукс как непревзойденный кулачный боец. Они участвовали в походе аргонавтов и калидонской охоте. Но однажды Диоскуры не поделили добычу со своими двоюродными братьями, великанами Идасом и Линкеем. В бит-ве с ними братья были сильно изранены. И когда Кастор умер, бессмертный Поллукс не за-хотел расстаться с братом и попросил Зевса не разлучать их. С тех пор по воле Зевса братья полгода проводят в царстве мрачного Аида, а полгода - на Олимпе. Бывают периоды, когда в один и тот же день звезда Кастор видна на фоне утренней зари, а Поллукс - вечерней. Возможно, именно это обстоятельство и дало повод к рождению легенды о братьях, оби-тающих то в царстве мертвых, то на небе. Братья Диоскуры считались в древности покровителями моряков, попавших в бурю. А появление на мачтах кораблей перед грозой "Огней Святого Эльма" считалось посещением Близнецов их сестрой Еленой. Огни Святого Эльма - светящиеся разряды атмосферного электричества, наблюдаемые на остроконечных предметах (верхушках мачт, гро-моотвода и т.п.). Диоскуры почитались также как хранители государства и покровители гос-теприимства.

Тепловое излучение, его характеристики и их измерение

Таким образом, Российская Федерация унаследовала от прежней РСФСР следующее деление: национальные республики в составе России, края, области, автономные округа, города федерального значения, автономная область. Обретение субъектом Федерации той или иной формы не имело какого-либо объективного критерия и осуществлялось в значительной степени спонтанно, используя главным образом то деление, которое было унаследовано от прошлой административно-командной системы. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Теперь, когда все вопросы я попытался осветить, стоит подвести выводы. Российский федерализм представляет собой сегодня один из правовых принципов, на которых держится наше государство. Проблемы, о которых было сказано выше мешают целенаправленной политике в данной сфере и государство пытается их решить. Но, на мой взгляд, те проблемы, которые встали нерушимой стеной перед нашим поколением останутся ещё достаточно долго, т.к. реальных просветов по данному вопросу не наблюдается. Многие иностранные государства по прежнему чинят нам препятствия на нелегком пути построения нашей государственности. Это во многом, на мой взгляд, объясняется тем, что в Конституции есть очень много пробелов, которые следует решить:1.

Промышленные стоки тепловой энергетики

Перечислить основания и условия прекращения производства по делу. Ст. 206 Основания и порядок прекращения следствия. Предварительное следствие в крим деле прекращается в случаях: 1) когда местонахождение обвиняемого неизвестно; 2) когда психическое или другое тяжкое заболевание обвиняемого препятствует окончанию производства по делу; 3) когда не установлено лицо, кот совершило преступление. В случаях, указанных в пунктах 1 и 2 этой статьи, предварительное следствие может быть прекращено только после того, как следователь вынесет постановление о привлечении определенного лица как обвиняемого и выполнит все следственные действия, проведение кот возможно при отсутствии обвиняемого, а также примет меры к сохранению документов и других возможных доказательств по делу. В случаях, указанных в пункте 3 этой статьи, предварительное следствие может быть прекращено только после проведения всех необходимых и возможных следственных действий для установления лица, кот совершило преступление. Предварительное следствие прекращается мотивированным постановлением следователя, копия кот направляется прокурору. Если в деле привлечено два или несколько обвиняемых, а основания для прекращения дела относятся не ко всем обвиняемым, следователь вправе выделить и прекратить дело в отношении отдельных обвиняемых или прекратить производство по всему делу. № 26 1. Раскрыть роль представителей потерпевшего и показать их процессуальное состояние. Ст. 52 Представители потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика.

Определить капитальные затраты и эксплуатационные расходы по тепловой сети (при следующих условиях)

Так, в соответствии со ст. 62 ТК РФ таможенные органы могут устанавливать обязательное количество выхода продуктов переработки, образующихся в результате переработки товаров. Переработка товаров должна производиться в сроки, устанавливаемые таможенным органом в порядке, определяемом ГТК России. Длительность сроков основывается на экономически оправданной продолжительности процесса переработки товаров и распоряжения продуктами их переработки (ст. 64 ТК РФ). Переработку товаров на таможенной территории могут производить только российские лица при наличии лицензий, выдаваемых таможенными органами России в порядке, определяемом ГТК России (ст. 60 ТК РФ). Лицензия выдается при условии, что: ввезенные товары могут быть идентифицированы в продуктах переработки, за исключением случаев, определяемых ТК РФ; переработка способствует вывозу продуктов переработки, либо использованию производственных мощностей в Российской Федерации; выполнены иные требования по обеспечению соблюдения законодательства Российской Федерации о таможенном деле, которые могут устанавливаться ТК РФ.

Тепловой расчёт турбины ПТ-25-90/11

Использование такой информации возможно, если в ее подтверждение представлены соответствующие документы, как-то: коммерческие, таможенные и платежные документы, относящиеся к сделкам с идентичными или однородными товарами, счета, накладные и т. д. Таможенный орган принимает решение о невозможности использования декларантом выбранного метода таможенной оценки, когда у декларанта нет доказательств, подтверждающих достоверность данных, использованных для расчета таможенной стоимости. В пункте 3 статьи 15 урегулирована ситуация, когда у декларанта возникает необходимость в уточнении заявленной таможенной стоимости. В подобном случае законодатель допускает два варианта поведения декларанта. Во-первых, он может уплатить таможенные платежи по таможенной оценке товара, осуществленной таможенным органом, и после этого решать вопрос о корректировке таможенной стоимости. В этом случае при уточнении таможенной стоимости в сторону ее уменьшения по сравнению с оценкой таможенного органа соответствующая разница таможенных платежей будет возвращена по процедуре возврата излишне уплаченных или взысканных таможенных платежей (ст. 125 Таможенного кодекса).

Расчет тепловой схемы с паровыми котлами

При помещении на таможенный склад товаров, подлежащих сертификация, представление сертификата не требуется на период хранения. При помещении на таможенный склад продукция растительного и животного происхождения, ввезенной из-за границы, соответствующими государственными органами производится фитосанитарный и ветеринарный контроль, если такой контроль не производился при ввозе на территорию Российской Федерации. Операции, производимые с товарами при хранении. Товары, хранящиеся на таможенном складе, могут подвергаться следующим операциям по обеспечению их сохранности: - чистке; - проветриванию; - сушке (в том числе с созданием притока тепла); - созданию оптимального температурного режима хранения (охлаждению, замораживанию, подогреву); - помещению в защитную упаковку; - нанесению защитной смазки и консервантов; - окрашиванию для защиты от ржавчины; - введению предохранительных присадок; - нанесению антикоррозийного покрытия перед транспортировкой. Помимо перечисленных операций, с товарами, помещенными на таможенный склад, могут производиться операции по подготовке их к продаже и транспортировке, такие как: - дробление партий; - формирование отправок; - сортировка; - упаковка; - переупаковка; - маркировка; - погрузка; - выгрузка; - перегрузка; - простые операции, связанные с доукомплектовкой или приведением в рабочее состояние; - перемещение товаров в пределах склада с целью рационального размещения; - размещение товаров на демонстрационных стендах; - тестирование.

Расчет тепловой схемы ПТУ К-500-65 (3000 (Часть пояснительной к диплому)

Смысл деятельности исполнительной ветви власти — фактически реализовать те положения принятых парламентом законов, которые нуждаются в принудительном исполнении или вмешательстве в их исполнение в иной форме органов публичной власти. Основной задачей правительства является исполнение законов. Однако на этом его полномочия не исчерпываются. В компетенции правительства входит и издание правовых актов (указы, декреты, постановления, распоряжения), которые обязательны для исполнения. Правительство осуществляет свою деятельность через органы государственной администрации — министерства, ведомства, агентства, комиссии и т.д. Нужно сказать, что в разных странах перечень министерств и других центральных государственных учреждений различен. Однако все они призваны обеспечивать безопасность страны, поддержание общественного порядка, эффективное и оптимальное управление основными и наиболее важными сторонами жизни общества. Министерства и ведомства различаются по характеру задач, которые они должны решать. Так, в нашей стране для обеспечения нормального государственного управления обществом в Правительстве РФ действует двадцать четыре министерства: внутренних дел, по атомной энергии, по делам гражданской обороны, по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, по налогам и сборам, здравоохранения, иностранных дел, культуры, обороны, образования, путей сообщения, по связи и информатизации и др.

Модель теплового состояния аппарата сепарации

Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность (статья 39 пункт 3 Конституции РФ). Государство осуществляет социальную функцию обеспечения социальной справедливости и равных возможностей всех граждан вести обеспеченную и достаточную жизнь. Так, статья 7 действующей Конституции РФ устанавливает: 1. Российская Федерация это социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 2. В Российской Федерации охраняется труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи и материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Верно, нельзя не констатировать, что не все взятые на себя государством обязательства выполняются, но это можно отнести к фиктивности конституции, когда закон и действительность расходится.

Организация и планирование монтажа систем ТГСВ (монтаж наружных тепловых сетей)

Разум в политике связывает государственные вопросы дня с вопросом о целой жизни нации, о ее исторических судьбах. Таким образом, выделяются национальные цели политики; общие задачи созидания нации, как развитие материальных и духовных сил; территориальные, экономические цели политики. Одним из важнейших вопросов исторической политики являются внутренние отношения различных племен и национальностей в одном государстве. В идеале должно происходить слитие всех народностей государства в одну великую нацию. Рассматривая международное и мировое существование наций, автор выделяет идею всемирного государства. «Общечеловеческая идея вырабатывается и осуществляется в значительной степени именно благодаря соперничеству нескольких равноправных государственных типов, которые не дают друг другу застыть, почить на лаврах и погрузиться в "китайскую" неподвижность. Единая на весь мир власть - это сила страшная, которая может положить конец всякому дальнейшему развитию человечества, а стало быть, положить начало его прогрессивному замиранию и отупению».

Тепловой расчет парового котла

В соответствии с этим фактическая инфраструктура есть особая, в наличии существующая реальность, данность нормативно -организующих форм. Инфраструктура социального регулирования во многом зависит от его видов. Регулирование в социальной жизни в принципе может быть двух основных видов: индивидуальное и нормативное. Индивидуальное - упорядочение поведения людей при помощи разовых, персональных регулирующих акций, решений данного вопроса, относящихся только к строго определенному случаю, к конкретным лицам. Нормативное - упорядочение поведения людей при помощи общих правил, т. е. известных моделей, образцов, эталонов поведения, которые распостроняются на все случаи данного рода и которым должны подчиняться все лица, попавшие в нормативно регламентированную ситуацию. Индивидуальное - это простейшее социальное регулирование. Оно имеет известные достоинства: позволяет решать жизненные проблемы с учетом данной ситуации, персональных качеств лиц, характера возникших отношений. Но очевидны и его значительные недостатки: оно неэкономично, не вполне обеспечивает строгую организованность, необходимую одинаковость в повторяемых актах и процессах производства , обмена, жизнедеятельности людей, каждый раз проблему надо решать заново, существуют довольно широкие возможности для субъективистики, произвольных решений.

Тепловой расчет двигателя

Гражданская ответственность является имущественной, т.к. гражданское право регулирует имущественные отношения в обществе, неразрывно связанные с использованием товарно-денежных отношений с применением таких экономических категорий, как деньги, цена, себестоимость, прибыль, торговля, кредит, финансы. Гражданская ответственность носит компенсационный характер, поскольку ее цель – восстановление нарушенных имущественных прав кредитора, и поэтому размер ответственности обычно должен соответствовать размеру причиненных убытков или возмещаемого вреда. Имущественное взыскание, по общему правилу, производится с должника в пользу кредитора, однако в случаях нарушения общегосударственного интереса суммы, взысканные в порядке применения мер гражданской ответственности, обращаются в доход государства. Гражданская ответственность выступает в качестве весьма эффективного средства укрепления договорной дисциплины в народном хозяйстве страны. Уголовная ответственность. Наиболее жесткими мерами государственного воздействия характеризуется уголовная ответственность, которая применяется в судебном порядке к лицу, виновному в совершении преступления.

Тепловой расчёт двигателя

Как правило, конституционному суду подведомственны все споры, связанные с нарушением конституции, равно как и все действия, основанные на антиконституционных актах. 3.4. Взаимодействие правосудия с другими ветвями государственной власти Характер взаимоотношения между исполнительной и судебной властями более жесткий, чем между судебной и законодательной, хотя в его основе лежит также взаимоуважение к решениям каждой из них. В правовом государстве могущество исполнительной власти эффективно сдерживается не только конституцией и законами, но и судебными решениями. В совокупности их действие обеспечивает торжество принципа "господства права". Ведь именно этот принцип, по мнению Дж. Локка, еще со времен Великой хартии вольностей выражал сущность представительного правления в демократическом государстве. Разделение властей не уничтожает единства демократической государственной власти оно существует в форме взаимодействия, взаимного контроля, "сдержек и противовесов" между самостоятельными властями. Законодательная власть издает законы, на основании которых действуют исполнительная и судебная власти, осуществляет бюджетный контроль, назначает или утверждает должностных лиц исполнительной и судебной властей.

Тепловой и динамический расчет двигателя внутреннего сгорания

Игровое, отчасти «протофутуристическое» начало, присущее раннему творчеству Машкова, с годами стихает. Примкнув в 1924 году к традиционалистам АХРР, он придает своим композициям более академичный, классически уравновешенный вид. Известные его «парадные натюрморты» со «снедью московской» – Хлебы и Мясо и дичь (оба – 1924 г., ГТГ) – воспринимались как красочные символы сравнительного благополучия и сытости, наступивших в годы НЭПа. Плодотворно работал как живописец и позже, вместе с тем с годами как бы отступая в тень официально - выставочной жизни. Прославился и как педагог, завел свою школу - студию уже в 1902 г.; преподавал в ней, а в 1918 - 1930 гг. – во ВХУТЕМАСе (Высшие художественно - технические мастерские).И, наконец, ещё одним выдающимся живописцем начала ХХ века, также состоявшим в творческом объединении «Бубновый валет», является Фальк Роберт Рафаилович (1886 – 1958 гг.). Уже в ранней живописи Фалька сложился его дар замечательного «цветовика». Драматургия цвета всецело доминирует и в его кубистских полотнах (Поэт М. Рефатов, 1915 г.; Дама в красном, 1918 г.; обе работы – в ГТГ). Как и другие бубновалетовцы, мастер не пошел далее первой, «аналитической» стадии кубизма, – и последующие, более радикальные, авангардные направления воспринимал обычно достаточно критически.

Прямой цикл Карно. Тепловая изоляция

Римское искусство как особое художественное явление стали изучать лишь в ХХ веке, по существу только тогда осознав всю его самобытность и неповторимость. И все же до сих пор многие видные антиковеды полагают, что история римского искусства еще не написана, еще не раскрыта вся сложность его проблематики.Глава 2. Отличительные черты древнеримского искусства. А. В произведениях древних римлян, в отличие от греков, преобладали символика и аллегория. Соответственно пластические образы эллионов уступили у римлян место живописным, в которых преобладала иллюзорность пространства и формы -- не только во фресках и мозаиках, но и в рельефах. Изваяния, подобные Менаде Скопаса или Нике Самофракийской, уже не создавались, зато римлянам принадлежали непревзойденные скульптурные портреты с исключительно точной передачей индивидуальных особенностей лица и характера, а также рельефы, достоверно фиксировавшие исторические события. Римский мастер в отличие от греческого, видевшего реальность в ее пластическом единстве, больше склонялся к анализированию, расчленению целого на части, детальному изображению явления.

Тепловые явления

Перед нами всего лишь юная мать, играющая со своим ребенком. Вечная прелесть и поэзия материнства. В этом бесконечное очарование картины. Всепоглощающее стремление к истине Герцен очень хорошо сказал о подвижниках юной науки эпохи Возрождения, которые в борьбе с пережитками средневековья открыли человеческому уму новые горизонты: «Главный характер этих великих деятелей состоит в живом, верном чувстве тесноты, неудовлетворенности в замкнутом круге современной им жизни, во всепоглощающем стремлении к истине, в каком-то даре предвидения». Здесь каждое слово применимо к Леонардо да Винчи. Некоторые исследователи его жизни испытывали подчас смущение. Как этот гений мог предлагать свои услуги и собственной родине – Флоренции, и ее злейшим врагам? Как мог служить при этом Цезарю Борджиа, одному из самых жестоких властителей того времени? Не нужно затушевывать этих фактов, хотя сложность и шаткость политического устройства тогдашней Италии как-то объясняют такую неустойчивость Леонардо. Но этот же человек словами, дышащими неотразимой искренностью, так определял сам цели и возможности, открывающиеся тому, кто того достоин: «Скорее лишиться движения, чем устать Все труды не способны утомить Руки, в которые подобно снежным хлопьям, сыплются дукаты и драгоценные камни, никогда не устанут служить, но это служение только ради пользы, а не ради выгоды » Он знал, что природа сделала его творцом, первооткрывателем, призванным послужить мощным рычагом тому процессу, который мы ныне называем прогрессом.

Тепловые явления: холод из угля

Но так как ехать в далёкую Москву, почти незнакомую тогдашней Европе, соглаша- лись далеко не лучшие художники, то наиболее способные из русских учеников быстро обгоняли своих учителей. Но Пётр не только приглашал иностранных мастеров в Россию, но и русских художников посылал в другие страны. Он очень гордился художниками, которые учились за границей. Об одном из них – портретисте Иване Никитиче Никитине он писал своей жене в Данциг: “Попроси чтоб велел свою персону ему списать дабы знали, что есть и из нашего народа добрые мастера.” Никитин действительно был “добрым мастером.” С портретов, которые он написал, смотрят сильные, резко очертанные лица царя и его приближённых. Вот канцлер Головкин. Откудато из темноты выдвигается вперёд его длинное лицо, суженное свисающими локонами парика. Чуть мерцают в полутьме на красноватом кафтане драгоценные орденские знаки. Но не ордина, не эффектный жест полководца – обычные тогда средства возвиличить – делаю лицо Головкина значительным. Художник изобразил канцлера в упор, прямо и остро глядящим в глаза зрителю, и он смотрит на нас, как на противников в словесном поединке, зоркими глазами дипломата.

Тепловые двигатели и их применение

К тому времени им были уже созданы "Капричос" но провал с их публикацией не поколебал его желаниям оставить на время живопись ,несмотря на то, что приносила ему немалый доход . Ему хотелось воплотить в жизнь образы своего внутреннего мира , гораздо больше волнующие его воображение. Таково было положение дел, когда король заказал Гойе написать групповой портрет королевской семьи. Предварительно Гойе сделал эскизы отдельных членов семьи, а затем приступил к групповому портрету и завершил его очень быстро. В течении года картина была закончена. Мы видим роскошные костюмы, блестящие драгоценностями и королевскими регалиями, однако лица царственной четы свидетельствуют об удручающем отсутствии характера .Скучные невыразительные физиономии роскошно одетых короля и королевы заставляют вспомнить высказывание Теофиля Готье: они напоминают "булочника с женой , которые крупный выигрыш в лотерею. " Ни одна черта характера этой блестящей семьи не ускользнула от проницательного взгляда художника. Надменный,заносчивый человек в голубом камзоле старший сын короля, впоследствии тиран Фернанд VII . Рядом ,отвернувшись от него стоит его предполагаемая невеста , не получившая еще офицального предложения .

Особенности производственной программы, способов и режимов тепловой обработки, технологии приготовления блюд

Небезынтересно отметить, что еще в 1819 г. на золотых рудниках Урала был обнаружен новый драгоценный металл. Его вначале называли белым золотом. Это была платина. Залежи платины были обнаружены и в последующие годы, в 1825 г. уже добыли более 50 кг платины. До начала 30-х гг. XIX в. основное количество золота добывалось за счет разработки коренных месторождений и лишь небольшая часть (около 1%) - из россыпных месторождений. История золотодобывающей промышленности во всех странах начиналась с находки и разработки россыпных месторождений, которые как впоследствии выяснилось, были широко распространены на Урале и в Сибири. Российская золотопромышленность в этом отношении отличалась от общего правила. Здесь первоначально обнаружили и начали разрабатывать рудные месторождения, а уже потом, более чем через 50 лет, - россыпные. Этому факту может быть дано лишь следующее объяснение: поиски золотых месторождений в России велись очень давно и обычно завершались находкой и разработкой серебряных и медных руд, из которых золото добывали как попутный металл.

Тепловое излучение его законы

К субъективным факторам относятся: -состояние органов зрения; -строение костно-мышечного аппарата руки; -степень его подвижности; -особенности нервной системы; -прилежность; -навык держать пишущий прибор и др. Объективными являются: -система обучения; -продолжительность тренировки; -условия в которых приходится писать; -пишущие средства и т.д. Все это в конечном итоге обусловливает формирование индивидуального почерка, ведет к возникновению индивидуальных признаков, не могущих в своей совокупности повториться в почерке другого лица. Обучаясь письму, пишущий вырабатывает навыки, которые, закрепляясь в процессе письменной практики, связываются между собой в определенную устойчивую систему условно-рефлекторных связей, называемую динамическим стереотипом. В связи с возникновением чувства автоматизма, пишущий получает возможность все внимание сосредоточить не на процессе начертания форм знаков, а на содержании, изложении мыслей, т.е. возникает устойчивость признаков, которые уже трудно изменить, не нарушив сложившейся системы, не затратив определенных усилий.

Математическое моделирование и оптимизация элементов тепловой схемы энерготехнологического блока

Пансофия в отличие от латинских учебников, предназначавшихся только определенным группам учащихся, должна была быть доступной всем людям мира. Эту демократическую мысль более интенсивно Коменский разрабатывает с 1633г. Теперь он прилагает все усилия к тому, чтобы в мире образовались такие условия, при которых любой человек мог бы освоить те знания, которые в жизни ему более всего понадобятся. Он немедленно приступил к составлению наброска идейного замысла пансофии, который был им в 1636 г. отправлен в Лондон С. Хартлибу в качестве материала для обсуждения. Этот первичный текст, не сразу вызвал значительный интерес. Лишь немного расширенная и дополненная версия воодушевила лондонских друзей. Рукопись возбудила не только интерес, но и воодушевление в Англии и других европейских странах. Рецензенты отмечали, что это божественный свет и доброта, показывающие путь в будущее, что такие гениальные мысли появляются раз в сто лет, что они могут раскрыть глаза многим людям, обратить их к научному пониманию и таким способом дать начало новому периоду в жизни школы, церкви, государства и всего человеческого рода.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.