Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Невирішеність проблеми на концептуальному рівні,по- перше, призводить до нестабільності податкової політики, що дестабілізує економику, по-друге, зумовлює використання податків не як засобу мобілізації доходів до державного бюджету, тобто у їх фіскальній функції. Саме збереження попереднього обсягу доходів бюджету або зростання їх було досі головним критерієм при визначенні ставок оподаткування. Отже, розробка і використання в Україні податкової полі- тики як засобу макроекономічного регулювання є одним з найактуальніших сучасних завдань. Невипадково податкова система України знаходиться в центрі уваги державних органів країни.Наробляється система законодавчо- нормативних актів з цього питання. Основним законодавчим актом з питань діяльності податкової служби є Закон України ”Про державну податкову службу в Україні.”До складу державної податкової служби входять:Головна державна податкова інспекція України,державні податкові інспекції по Автономній Республиці Крим,областях,районах,містах і районах у містах. Головним завданням державних податкових інспекцій є здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства,правильністю обчислення,повнотою і соєчасністю сплати до бюджетів податків,зборів та інших платежів і неподаткових доходів та внесків до державних цільових фондів,встановлених законодавством України. Державна податкова служба діє при Міністерстві фінансів України і підпорядковується йому. Державні податкові інспекції співпрацюють з фінансоивими органами,установами банків,судами та арбітражними судами,Службою безпеки України,органами внутрішніх справ і прокуратури,а також державною контрольно-ревізійною службою,іншими контролюючими органами. Головну державну податкову інспекцію(ГДПІ)очолює заступник Міністра фінансів України,начальник Головної державної податкової інспекції України. Заступник Міністра фінансів,начальник Головної державної податкової інспекції України та його заступники призначаються Кабінетом Міністрів України. Функції державних податкових інспекцій. На різних рівнях податкові інспекції виконують різні функції.Вони визначені у Законі України “Про державну податкову службу в Україні”. Голвна державна податкова інспекція України: 1.Проводить безпосередньо і організовує роботу державних податкових інспекцій,пов’язану з : а)здійсненням контролю за дотриманням законодавства про податки,інші платежі до бюджетів і внески до державних цільових фондів,законності валютни операцій,порядку розрахунків із споживачами з використанням контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг,лімітів готівки в касах та за її використанням для розрахунків за товари,роботи,послуги; б)проведенням всебічних перевірок фактів приховування,зниження сум податків та інших платежів; в)виявленням,обліком,оцінкою та реалізацією конфіскованого,безхазяйного майна,майна,що перейшло за правом спадкоємства до держави,та скарбів; г)проведенням перевірок правильності справляння і схоронності коштів,одержаних у сплату державного мита,а також у разі здійснення виконкомами сільських і селищних

Рад народних депутатів касових операцій щодо приймання від населення коштів на сплату податкових платежів. 2.Розробляє і видає інструктивні та методичні документи про порядок застосування законодавчих актів про податки,інші платежі до бюджетів,внески до державних цільових фондів,а також нормативні акти з питань формування Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів. 3.Затверджує форми податкових розрахунків,звітів,декларацій та інших документів,пов’язаних з обчисленням і сплатою податків,інших платежів до бюджетів,внесків до державних цільових фондів зразок картки фізичної особи-платника податків та інших обов’язкових платежів,а також форми звітів про проведену державними податковими інспекціями робот. 4.Роз’яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки,інші платежі до бюджетів,внески до державних цільових фондів і організовує проведення цієї роботи державними податковими інспекціями. 5.Здійснює заходи щодо добору,розстановки,професійної підготовки та перепідготовки кадрів державної податкової служби. 6.Подає державним податковим інспекціям методичну і практичну допомогу в організації роботи,проводить обстеження та перевірки її стану. 7.Організовує роботу щодо створення інформаційної системи, автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації та комп’ютеризації робіт державних податкових інспекцій. 8.Розробляє основні напрями, форми і методи проведення податкових перевірок, визначає завдання та повноваження підрозділів податкових розслідувань державних податкових інспекцій і координує їхню діяльність. 9.Під час здійснення контрольних функцій з’ясовує неправомірність дій підприємств,установ,організацій і громадян,що можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності,та передає наявну інформацію з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю. 10.Передає правоохоронним органам матеріали по фактах правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність 11.Подає Міністерству фінансів України звіт про надходження податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів 12.Розробляє пропозиції до міжурядових угод про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень 13.Надає фізичним особам-платникам податків та інших обов’язкових платежів індентифікаційні номери і надсилає до державної податкової інспекуії за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів, чи за місцезнаходженням об’єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером.

Акцизний збір-це непрямий податок на високорентабельні товари, що включається до ціни цих товарів. Податок на добавлену вартість-це непрямий податок, який сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробницт- ва продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг, при імпорті товарів до або під час митного оформлення. Прямі податки-це податки, які держава стягує безпосередньо з доходів або майна платника податку.До них належать:податок на прибуток підприємств і організацій, прибутковий податок з доходів громадян. Непрямі податки-це податки, які стягуються у вигляді надбавки до ціни товару і сплачуються споживачами при його купівлі.До них належать, зокрема, податок на добавлену вартість і акцизний збір. Література.Климко Г.Н. Основи економічної теорії.-Київ.”Вища школа”-“Знання”,1997.Головна державна податкова інспекція України.Основи оподаткування в Україні.-Київ.”Укртиппроект”,1998.Ткаченко Т.:”Податок на прибуток підприємств і прямі зарубіжні інвестиції”//Економика України №4.-Київ.”Преса України”,1998.

На мирній конференції в Сен-Жермені 10 вересня 1919 року за Румунією було визначено Південну Буковину, а в Севрі 10 серпня 1920-го — усю Буковину. За офіційною статистикою, 1920 року на території Румунії проживало близько 790 тис. українців, або 4,7 процента всього населення. Основними місцями їхнього проживання були Північна Буковина, Хотинський, Аккерманський та Ізмаїльський повіти Бессарабії. У 1919 році в Румунії відбулась грошова реформа, у результаті чого на одинадцяти грошових знаках Австрії з номіналами від 10 до 10000 леїв ставили свій напис, а потім друкували власну валюту в леях у восьми вартостях від 1 до 1000. Розмінна одиниця до лея — бані. 1 лея =100 баням. 1000 пенге. Угорщина, 1945 р. 7.2. Грошова система українських земель 1939 - 1944 років Період, що увійшов в історію людства під назвою Друга світова війна, охоплює рівно шість років — з вересня 1939-го по вересень 1945-го. Що стосується України, то Другу світову війну можна поділити на два виразних етапи. Перший розпочався 1 вересня 1939 року, коли німці напали на Польщу, а Радянський Союз незабаром окупував її східні території

РЕФЕРАТЫ:

Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

У цій ситуації немає глядачів. У ситуації відсутній ризик невдалого акту комунікації реального світу. Діяльність не загрожує особистості дитини, зміцнює її впевненість у собі. 5) Рольова гра сприяє розширенню асоціативної бази при засвоєнні мовного матеріалу. Наприклад, репліка “Have you do e your homework?”, що часто сприймається учнями механічно, здобуває значимість у рольовій грі. Учень, що грає роль батька, звертається до іншого учня, що виконує роль недбайливого сина, з питанням, що виражає докір, збурювання і навіть погрозу. Емоція, що супроводжує тепер цю репліку, додає їй природну однозначність, установлюючи прямі зв'язки із ситуацією і створюючи сприятливі умови для запам'ятовування. 6) Рольова гра сприяє формуванню навчального співробітництва і партнерства, адже виконання етюду припускає охоплення групи учнів (рольова гра будується не тільки на основі діалогу, але і полілогу), що повинні злагоджено взаємодіяти. При розподілі ролей варто враховувати як мовні, так і “акторські” можливості учнів, доручаючи одним більш вербальні, іншим – пантомімні ролі, третіх же призначаючи на ролі “суфлерів”, даючи їм право підказувати на основі тексту.

Податкова система Франції

Тому важливою задачею вчителя є створення на уроці іноземної мови реальних і уявлюваних ситуацій спілкування, використовуючи для цього різні прийоми роботи. Одним з таких прийомів є рольова гра. Рольова гра – простий і природний спосіб пізнання людиною навколишньої дійсності, найбільш доступний шлях до оволодіння знаннями, уміннями, навичками. Необхідність раціональної побудови, організації і застосування рольових ігор у процесі навчання і виховання школярів засобами іноземної мови вимагає ретельного і детального вивчення цього питання. Мета дослідження: Розкрити значення рольової гри на уроці іноземної мови не тільки як засобу оптимізації і стимуляції процесу навчання, але і як важливого аспекту психологічного комфорту і зняття розумової перенапруги учнів. Завдання дослідження: 1) Обґрунтування необхідності застосування рольової гри як прийому навчання іноземним мовам у середній школі. 2) З'ясування вимог до рольових ігор на уроці. 3) Розгляд структури, етапів, форм проведення рольових ігор, місця рольової гри на уроці в 5-9 класах середньої школи.

Податкова система Франції

Температура замерзания соленой воды ниже нуля градусов по Цельсию, например температура приповерхностных вод морей Северного Ледовитого океана с соленостью 25-26 промилле почти всега ниже нуля. Для засоленных почв - солонцов и солончаков приняты несколько типов по засоленности (слабозасоленные, средне- и сильнозасоленные, солончаки). Кроме того для засоленных почв выделяются отдельные типы в зависимости от количество и химического состава легкорастворимых солей (содовый, хлоридно-содовый, сульфатно-содовый, хлоридный и т.д.). Почвоведы считают, что при количестве легкорастворимых солей (галита, сильвина, мирабилита, тенардита, астраханита, карналлита) более 1% почва является солончаком, на котором выживают лишь единичные растения. Так как в состав реагентов, используемых хозяйственными службами Москвы, в качестве антигололедных, входят сильвин, галит, а также некоторые сульфаты, то можно говорить о преобладании хлоридо-сульфатного засоления. При данном типе засоления при содержании менее 0,25% легорастворимых солей (очень слабозасоленные почвы) развитие и рост растений в норме, при содержании солей около 0,4% - происходит  среднее угнетение растений и резкое падение урожайности, при 0,7% - сильное угнетение растений и снижение урожайности на 50-80%, более 1% (т.е. примерно 1 промилле по сопоставлению с морской водой) - солончаки.

Формування податкової системи України

Процветает ли Китай и почему не стоит перенимать китайский опыт для России? Колбаскин В. Е. За последнее десятилетие наших реформ почти все политики и экономисты полюбили ссылаться на положительный опыт Китая в деле поднятия своей экономики. Все предлагают скорее перенимать этот опыт и применять его в нашей стране. Но стоит ли это делать? Если внимательно изучить историю китайских реформ, то окажется, что все их достижения созданы лишь благодаря трудолюбию китайского народа и его способности вкалывать за ничтожную зарплату. Подходит ли нам эта стратегия реформ и готовы ли мы также интенсивно работать за гроши, зная, что нам в старости не будет никакой поддержки от государства и пенсий? Безусловно Китайская экономика очень велика и значима по мощи, и уступает лишь экономике США. Но и размеры Китая, как территориальные, так и в людских ресурсах не сопоставимы не только с США, но и с любой другой страной мира, кроме Индии. И не тот дом богат, где много денег и много людей, а тот, где много денег на каждого из людей, живущих в доме, сколько бы их там не жило. Поэтому, если в одной квартире собрались 100 человек, собрали и посчитали содержимое своих кошельков, затем сложили, то это не означает, что их квартира стала богаче, чем соседняя, где живут всего трое, но у каждого из них в кошельке больше денег, чем у 10 человек из соседней квартиры.

Податкова система України: теорія і практика становлення

Окончив Полтавский учительский институт {1914-1917) с золотой медалью, заведовал железнодорожным училищем в Крюкове и городским училищем в Полтаве. С 1920 г. по 1928 г. руководил трудовой колонией для несовершеннолетних правонарушителей близ Полтавы, в 1926 г. переведенной в Куряж под Харьков. Она носила имя М. Горького. Макаренко отразил ее деятельность в «Педагогической поэме». 6 повестях «Флаги на башнях» и «Март 30 года» изложен опыт работы трудовой коммуны им. Ф. Э. Дзержинского, где Антон Семенович работал с 1927 по 1935. годы. С 1935 по 1937 годы Макаренко служил в управлении трудовых колоний НКВД УССР. Осенью 1936 года возглавил колонию для несовершеннолетних № 5 в Броварах под Киевом. В 1937 году переехал в Москву и посвятил себя литературной и общественно-педагогической деятельности. Он скоропостижно скончался 1 апреля 1939 года от паралича сердца – сгорел «в огне действенной любви к детям», как писал о нем Горький. Похоронен А. С. Макаренко в Москве на Новодевичьем кладбище. Памятник на могиле изображает детей, скорбящих о любимом учителе, который был для них другом и духовным отцом, А. С. Макаренко прошел сложный путь, наполненный стремлением создать нового совершенного человека и полемикой с противниками его теории, верой в светлое будущее и разочарованиями.

Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

Но это не обычный пик, а впадина. Кроме того, существует следующая закономерность: по мере того как от пробы к пробе возрастает содержание HCO3- , увеличивается абсолютная величина этого необычного пика. На рисунке показаны результаты калибровки хроматографа по гидрокарбонату. Прямая 1 иллюстрирует изменение высоты пиков гидрокарбоната, а прямая 2 - высоты необычных пиков нитрата. Отрицательные высоты пиков говорят о том, что вместо пиков на хроматограмме присутствуют впадины. На основании этих результатов можно сделать вывод о том, что карбонаты можно определять не только по пику гидрокарбоната, но еще и по пику нитрата! Попробуем объяснить наблюдаемые явления. Рассмотрим поведение пробы в тот момент, когда она попадает на ионообменник. Поскольку ионообменный процесс основан на том, что ионы анализируемого вещества вытесняют ионы гидрокарбоната, то естественно предположить, что избыток HCO3- в пробе вытеснит ионы нитрата с поверхности смолы. Поэтому содержание ионов нитрата в подвижной фазе будет больше, чем обычно. Значит налицо повышение электропроводности элюента. Этот процесс будет наблюдаться постоянно по мере продвижения по колонке пика избытка гидрокарбоната.

Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)

Восьмиклассникам предложены два учебника всемирной истории. Один из них написан с позиции украиноцентризма, учащимся вновь повторяются все основные этапы украинской истории (10), другой — претендует на беспристрастное, почти конспективное изложение исторических фактов (11). О принадлежности Украины Российской империи упоминается крайне редко и всегда подчёркивается при этом созидающая и героическая роль украинского народа-страдальца. Украиноцентристы предлагают новое видение мировой истории. Они не только не обходят вниманием свою страну, напротив, — Украине в общем цивилизационном процессе отводится едва ли не решающая роль. При этом авторы проводят национализацию и российской истории. Например, параграф «Украина в XV — XVI вв.» (10. С. 30 — 86) состоит из следующих подпараграфов: Русь при Иване Грозном: реформы и внешняя политика на Юго-Востоке; Русь при Иване Грозном: опричнина и Ливонская война на Западе; Русь: «столетие выбора»; Становление духовного мировоззрения украинской нации; Европейская степная держава.

Поняття непрямих податків

Однако удивительная страсть к познанию нашего питомца не замечается в школе. На фоне серьезных научных проблем уроки истории кажутся юному археологу скучными и неинтересными, поэтому он не особенно утруждает себя выполнением домашних заданий и нередко получает плохие оценки даже по истории. Эта парадоксальная ситуация не так уж редка: ребенок, обладающий выдающимися способностями, может плохо учиться в школе.Несомненно, что одаренность ребенка может проявляться и вне учебной деятельности. Именно потому учителю нужно быть более внимательным и больше интересоваться увлечениями своих учащихся, не делая отметку главным мерилом способностей.Причины академической (школьной) неуспеваемости одаренных детей кроются в особенностях их возрастного развития, в личностных особенностях, в несовершенстве современных методов обучения и т.п. Несмотря на критику чисто "оценочного подхода" к академическим достижениям, вплоть до настоящего времени в школе придается большое значение оценкам. Наиболее благоприятный период для развития способностей из задатков называется сензитивным. Если в этот период способности по каким-то причинам не развивались, то развитие ребенка происходит менее благоприятным образом.

Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

Наиболее быстрая амортизация предусмотрена в передовых отраслях индустрии. Помимо прочего, такая политика подталкивает предприятия к ускоренному обновлению основного капитала, оборудования, выпускаемой продукции. Таким образом, к основным факторам, влияющим на прибыль относятся: 1. Конкурентоспособность выпускаемой продукции, в силу того, что предприятие должно существовать для потребителя и только клиенты, потребности которых удовлетворяются, дают предприятию возможность выжить на рынке и получить доход. 2. Высокая мобильность на рынке, свобода экономического маневра, делающая объективно необходимыми учет рыночной конъюнктуры, гибкое маневрирование всеми имеющимися   ресурсами для достижения эффекта. 3. Ритмичность и гибкость производства, способность быстро менять ассортимент продукции в соответствии с запросами потребителей. 4. Разработка мер по улучшению выпускаемой продукции, способность предприятия дать потребителю товар более высокого качества или обладающий какими-либо новыми свойствами, причем за туже цену, при тех же издержках производства.

Проблеми застосування тимчасових різниць при розрахунку податку на прибуток

К новым требованиям директор отнёсся ещё более непримиримо и наотрез отказался их принять. Он заявил, что повысить теперь заработную плату – значило бы пустить Общество путиловских заводов по миру. Эта фраза, как засвидетельствовано в секретном докладе начальника петербургской охранки, вызвала смех. Забастовка продолжалась. О ней с сочувствием заговорил весь трудовой Петербург. Представители путиловцев, среди которых были большевики Н. Полетаев, В. Буянов, В. Орлов и другие, отправились на другие заводы, призывая товарищей присоединиться к борьбе. 4 января депутаты путиловцев пришли на Франко-русский механический судостроительный завод. Когда рабочие после обеденного перерыва возвращались в цехи, группы бастовавших с Путиловского стали убеждать их присоединиться к стачке. Судостроители согласились поддержать товарищей. Они выбрали своих депутатов для переговоров с администрацией, вызвали директора и предъявили ему ряд требований. В качестве образца взяли список требований путиловцев. Переговоры с директором судостроители поручили вести своим наиболее передовым и сознательным товарищам. Директор потребовал переизбрания депутатов, на, что рабочие ответили: “Никаких других, кроме тех, которые сейчас являются их представителями, они выбирать не будут”.

Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

Но “вот что получается, когда исследователь вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приподымает завесу: на, получай Шарикова и ешь его с кашей”. То, что они создали, это просто Клим Чугункин, хам и свинья. Борменталь заявляет, что отравит Шарикова мышьяком. Профессор советует ему никогда не идти на преступление, против кого бы оно ни было направлено. Пусть он доживет до старости с чистыми руками. Борменталь возражает: если Шарикова да еще обработает Швондер, что может выйти из Шарикова? По мнению профессора, Швондер и есть самый главный дурак. Шариков для него еще опаснее, чем для них двоих. Если кто-то натравит Шарикова на Швондера, то от того останутся только рожки да ножки. В этот момент растрепанная, полуодетая Дарья Петровна приволакивает Шарикова, который приставал к Зине. Борменталь обещает ему расправу утром. Но утром Полиграфа Полиграфовича дома не оказалось. Не было его и в домкоме, где все были на него злы, потому что он взял у них 7 рублей якобы на покупку учебников в кооперативе.

Податки і збори в Україні

В больном общество больше всех страдают самые чуткие - дети и молодежь. В исследовании, положенном в основу курсовой работы, использованы статистические данные о состоянии преступности, которыми располагает информационный центр при УВД области, информация, полученная из подразделений по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, материалы комиссии по делам несовершеннолетних при администрации города Новгорода. Определенное внимание уделено также анализу правовых мер борьбы с преступностью несовершеннолетних, принимаемых на региональном и местном уровнях. 2. Состояние и динамика преступности несовершеннолетних в Новгородской области. В Новгородской области, как и в других регионах страны усиливаются процессы, негативно влияющие на криминализацию всего общества. Несмотря на предпринятые со стороны администрации и правоохранительных органов города меры организационно-правового и социально-экономического характера, в городе не снижается уровень преступности, который имеет устойчивую тенденцию не только к росту, но и перерастанию в более дерзкий, жестокий, организованный вид.

Проблемні питання скарг платників податків

Биляр Когда-то среди Билярских руин еще возвышался "преогромный каменный столб - минарет Соборной мечети". Сегодня по сохранившимся остаткам билярских сооружений можно только предполагать, каким был этот средневековый город, до сих пор полный нераскрытых тайн и загадок. Историк и археолог Рычков в 60-х гг. XVIII века описывал: "остатки каменных развалин, окружающие пространные и порядочные валы, суть ясные свидетели огромных тех времен строений". В те стародавние времена среди Билярских руин еще возвышался "преогромный каменный столб - минарет Соборной мечети". Сегодня по сохранившимся остаткам билярских сооружений можно только предполагать, каким был этот средневековый город, до сих пор полный нераскрытых тайн и загадок. Билярское городище - один из крупнейших архитектурных памятников в России. Когда-то вместе с прилегающими посадами город на правом берегу реки Малый Черемшан занимал площадь до 1 000 гектаров. Это больше, чем площадь средневековых Владимира, Киева и Парижа, вместе взятых. Территория древнего городища настолько велика, что нашей съемочной группе приходилось передвигаться по ней на "уазике".

Селянські податки на Україні в ХІХ – поч. ХХ століття

В ходе работы над последней, двенадцатой книгой "Братьев Карамазовых" "Судебная ошибка" у писателя возник вариант ее названия - "Уплата по итогу!" (15; 445), подтверждающий прямую перекличку с завершением евангельской притчи о делателях виноградника (плата - воздаяние за работу). Суд человеческий, выносящий ошибочный приговор, парадоксальным образом становится Божиим судом ("Завтра ужасный, великий день для тебя: Божий суд над тобой совершится " - обращается к Дмитрию Алеша - 15; 30). Вся трагедия "как бы вновь появилась пред всеми выпукло, концентрично, освещенная роковым, неумолимым светом" (15; 94). "Пришел срок, и все развернулось, все обнаружилось" (15; 128), - говорит на суде прокурор, перефразируя известное евангельское изречение: "Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы" (Лк. 8, 17). Достоевский неоднократно подчеркивает связь высказанных в начале романа в келье Зосимы представлений о назначении и взаимоотношениях Церкви и государства применительно к преступлению, суду и праву с судом над Дмитрием Карамазовым.

Ватикан - держава без податків

Необходимо каснуться некоторых недостатков r , так как на ряде процедур анализа этот коэффициент может ”не срабатывать” или исказить результаты. Во-первых, это дефект присущий всем ранговым (в отличии от интервальных) шкалам. Ранги устанавливаются по убыванию / возрвстанию незвасимо от степени разрыва между двумя позициями. В принципе возможен вариант, когда r зафиксирует полную идентичность (r = 1) двух сильно различающихся рядов, например, таких:   Группа 1 Группа 2   % ответов ранг % ответов ранг Позиция 1 80 1 20 1 Позиция 2 10 2 19 2 Позиция 3 4 3 17 3 Позиция 4 3 4 16 4 Позиция 5 2 5 15 5 Позиция 6 1 6 13 6 Кроме того, характер парных корреляций не учитывает размера группы. Если Ваши расчеты не автоматизированы, а в программу ЭВМ не заложено ограничение на численность группы, то “умная” машина может абсурдно проранжировать группу из одного человека, присвоив отмеченной одиночной позиции ранг №1, а всем остальным - срединный (для примера табл. 5 это был бы номер 4- срединный между второй и шестой позициями).

Податки і збори, які застосовуються при завозі товарів на митну територію України

"Я - москвич" К 150-летию со дня рождения В. А. Гиляровского А. Ф. Грушина Что сказать о Владимире Алексеевиче Гиляровском в год его славного юбилея? О нем написано много, бурная, непоседливая его жизнь изучена и изложена - иной раз даже не без смакования особо пряных деталей - во всех подробностях. Чего-либо существенно нового здесь, пожалуй, вряд ли добавишь. Во всем этом вечно и неизменно ново (ибо не перестает и никогда не перестанет изумлять) лишь одно: уникальный факт неразрывного единения человека и города - Гиляровского и Москвы, их не просто сродства, но, если угодно, взаимосимволизируемости! Однако это как раз всегда постоянно остается вне текста, витает над всяким конкретным рассказом о жизни и творчестве "дяди Гиляя". Тем самым повторение таких конкретных рассказов в случае с Гиляровским никогда не будет просто унылым повтором - ибо тут неизменно воссоздается главное чудо: ощущение какой-то совершенно небывалой, баснословной "московскости". В данном смысле любое повествование о Гиляровском остается актуальным всегда. Поэтому мы сочли уместным воспроизвести сегодня основные положения статьи А. Ф. Грушиной "Я - москвич", опубликованной в журнале "Строительство и архитектура Москвы" (№ 4 за 1984 год).

Аналіз вітчизняної практики адміністрування податків

И хотя на первом, эйфорическом этапе становления космоэнергетики, подобные вопросы впникали редко, пытливые умы некоторых кэн-операторов и "сочувствующих" все же стремились к разрешению загадочной природы кэн-частот и принципов их воздействия на живой организм. Сложности с их понимание уходили корнями в ту самую фрагментарность кэн-технологии, которая, по существу, представляла и представляет собой поныне произвольный набор действенных психо-энерго-резонансных методов, заимствованных из нескольких целостных древних учений и объединенных одним общим названием. Эти практики, вырванные из контекста того или иного учения, действительно, представлялись таинственными и совершенно необъяснимыми, как, например, современный радиоприемник в глазах человека, не знакомого с принципами генерации и передачи радиосигнала, а умеющего лишь включать и выключать этот прибор. Можно смело сказать, что практическая космоэнергетика годами весьма эффективно эксплуатировалась в режиме "черного ящика", то есть, по существу, без какого-либо понятия о процессах, происходящих в ходе целительских процедур.

Аналіз обліку платників податків в Україні

Уже давно чувствовали, что это необходимо для устранения неопределенности, которая не может осуществляться в природе, где все, действительно, должно быть детерминировано и допускать только одно решение». Г.Гельмгольц: 3-2. «Прогресс естествознания связан с созданием новых индукций на основе известных фактов и на сопоставлении с действительностью с помощью экспериментов, выводов из этих индукций, поскольку они указывают на новые факты». 3-3. «Цель физических наук – установление законов, сводящих отдельные явления природы к общим правилам, которые, в свою очередь, позволяют определить ход явлений. Установление таких правил – дело экспериментальной части науки. Задача ее теоретической части – найти неизвестные причины по их видимым действиям, выявить причинную обусловленность». 3-4. «Основным положением является то, что всякое изменение в природе должно иметь достаточное основание. Если ближайшие причины явлений сами изменчивы, мы должны искать причину таких изменений и должны дойти до «последних причин» действующих по неизменному закону, т.е. В любое время при одинаковых внешних условиях оказывающих одинаковое действие». 3-5. «Окончательно задача физических наук сводится к объяснению явлений природы неизменными притягивающими и отталкивающими силами, чья величина зависит от расстояния.

Методика розрахунку податку на прибуток, її нормативно-правове забезпечення

В настоящее время не существует каких-либо экспериментальных фактов, свидетельствующих о невыполнении закона сохранения импульса. Закон сохранения момента импульса. Если понятие импульса в классической механике характеризует поступательное движение тел, момент импульса вводится для характеристики вращения. В случае материальной точки, обладающей импульсом p, положение которой задается радиус-вектором R (рис. 5 2), ее момент импульса относительно начала координат равен (5)   (знаком обозначена операция векторного умножения, в результате которой получается вектор, направленный в соотвествии с правилом правой руки в направлении, перпендикулярном перемножаемым векторам, числено равный ). Например, при движении тела по окружности вектор L направлен вдоль ее оси. Скорость изменения момента импульса определяется моментом силы (произведением силы на “плечо”): (6) . Очевидно, что момент импульса сохраняется во времени в случае отсутствия сил или при условии действия сил в направлении R. Закон сохранения момента импульса является следствием утверждения о том, что свойства окружающего мира не изменяются при поворотах (или повороте системы отсчета) в пространстве.

Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

Таким образом, для переноса на пространства произвольной природы основных методов классификации рассматриваемого типа достаточно уметь оценивать плотность распределения вероятности в таких пространствах.               Методы оценивания плотности вероятности в пространствах общего вида предложен и первоначально изучены в . В частности, в задачах классификации объектов нечисловой природы предлагаем использовать непараметрические ядерные оценки плотности типа Парзена-Розенблатта (этот вид оценок и его название введены нами в ): , где К:  - ядерная функция  - выборка по которой оценивается плотностью,  - расстояние между элементом выборки  и точкой , в которой оценивается плотность последовательность  показателей размытости такова, что при 0 и , а  - нормирующий множитель, обеспечивающий выполнение условия               Оценки типа Парзена-Розенблатта - частный случай линейных оценок . В теоретическом плане они выделяются тем, что удается получать результаты такого же типа, что в классическом одномерном случае (), но, разумеется, с помощью совсем иного математического аппарата.               Одна из основных идей состоит в том, чтобы согласовать между собой расстояние  и меры .

Особливості справляння податку з транспортних засобів

Безусловно, что продукты взрыва приобрели такие скорости, что 99% процентов их покинули окрестности Солнца. И только около одного процента центральной области взрыва осталось в области гравитационного влияния Солнца, образовав диск обломков разной величины и газа. Далее, под действием солнечного ветра газовая составляющая была оттеснена на периферию диска. Обломки сначала двигались по разным эллиптическим орбитам. Но, сталкиваясь и объединяясь с другими обломками, стали приобретать орбиты всё более близким к круговым. А, объединяясь, обломки стали формировать планеты. Далее по гипотезе Шмидта. В конечном счёте, сформировались планеты. Причем, более дальние образовались конденсацией водорода и его соединений (метана) и азота на твёрдых небольших периферийных планетах. Такая гипотеза отвечает на все вопросы, поставленные выше. В том числе и на вопрос об аномально высоком содержании тяжёлых элементов в веществе планет. Действительно, белый карлик состоит в основном из железа. И мы имеем много железа в недрах планет. Нейтронная же звезда, разрушаясь, порождала весь спектр элементов таблицы Менделеева, в том числе и уран. Эта гипотеза объясняет и происхождение метеоритов, а также комет.

Порядок сплати податку на доходи фізичних осіб

Снижение массы и материалоемкости. Выбор материалов с учетом обеспечения прочности, жесткости и надежности конструкций при минимальной массе. 3.6. Жесткость конструкций. Конструктивные способы повышения жесткости. 1. Жесткость. Равнопрочность. Факторы, определяющие жесткость: упругие характеристики материалов (E, G); геометрические характеристики сечений (A; J, W; JК, WК); линейные размеры, тип (жесткость) опор; вид нагружения.  Удельный показатель жесткости. Конструктивные способы повышения жесткости: Общие способы. Способы для консольных и двухопорных систем, работающих на изгиб. 2. Обеспечение жесткости узлов металлорежущих станков (МРС). 2.1. Конструирование шпиндельных узлов (ШУ). ШУ с опорами качения. Основные требования к ШУ. Конструкция ШУ. Подшипники качения для опор ШУ: Способы создания предварительного натяга (жесткий и мягкий натяг). Расчет точности ШУ. Смазывание и уплотнение ШУ. Определение главных размеров ШУ. Расчет ШУ на жесткость (Оптимизация межопорного расстояния). 2.2. Несущая система и базовые детали: станины направляющие. Расчет базовых деталей на жесткость.

Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

Большинство звёзд находятся в стационарном состоянии, т. е. не взрываются. Некоторые звёзды взрываются (так называемые новые и сверхновые звёзды). Почему же в основном звёзды находятся в равновесии? Сила ядерных взрывов у стационарных звёзд уравновешивается силой тяготения, вот почему эти звёзды сохраняют равновесие. Билет № 17. Закон Стефана-Больцмана определяет зависимость между излучением и температурой звёзд. e = sТ4           s – коэффициент, s = 5,67 10-8 Вт/м2к4   e – энергия излучения единицы поверхности звезды L – светимость звезды, R – радиус звезды. С помощью формулы Стефана-Больцмана и закона Вина определяют длину волны, на которую приходится максимум излучения: lmax = b         b – постоянная Вина Можно исходить из обратного, т. е. с помощью светимости и температуры определять размеры звёзд. Билет № 18. План: 1. Цефеиды 2. Новые звёзды 3. Сверхновые звёзды Билет № 19. План: 1. Визуально двойные, кратные 2. Спектрально-двойные 3. Затменно-переменные звёзды Билет № 20. Существуют разные типы звёзд: одиночные, двойные и кратные, стационарные и переменные, звёзды-гиганты и звёзды-карлики, новые и сверхновые.

Прямі податки

Но переход к гелиоцентризму для Птолемея был невозможен - он считал Землю центром мира и приводил множество доводов в пользу этого взгляда. Отказаться от своего мировоззрения, очень сложно! А от эпохи и вовсе невозможно. Только спустя 14 столетий, в совершенно другое время, в другую эпоху, когда старое мировоззрение уже себя исчерпало, Коперник сумел сделать этот решительный шаг. Птолемей (а до него еще Гиппарх) введением эксцентриков для более точного отображения неравномерностей видимого движения небесных светил уже лишил Землю ее строго центрального положения в мире, какое она должна была занимать в аристотелевой сферической Вселенной. Введением экванта Птолемей еще более нарушил аристотелевы физические основания геоцентризма. В этом отношении он превзошел даже Коперника. В астрономической системе Птолемея были в максимальной степени использованы те возможности, которые представляла античная наука для реализации принципа “спасения явлений”, для объяснения движения небесных тел с позиций геоцентрического видения мира.

Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету

Из Косской медицинской школы вышли пользовавшиеся известностью и славой Праксагор (конец IV века до н.э.) и его ученик Герофил, который в первой половине Ш века до н.э. считался величайшим греческим врачом. В конце своей жизни Праксагор с группой учеников переселился в Александрию и заложил здесь основания Александрийской медицинской школы. Завершителем античной биолого-медицинской традиции был Клавдий Гален (129-199 гг.). Родился в Пергаме, в семье архитектора, изучал философию и медицину, с 162 г. жил в Риме. Гален - универсальный и плодовитей писатель и ученый. Его перу принадлежит свыше 250 сочинений. Гален был прекрасным анатомом. Поскольку в Риме в ту эпоху вскрытие трупов было запрещено, он изучал анатомию не только человека, но и разных животных - быков, овец, свиней, собак и др. Он заметил большое сходство в строении человека и обезьяны: он приводил опыты над маленькой мартышкой, которая в то время водилась на юге Европы. Физиологические воззрения Галена базировались во многом на трудах Гиппократа. Гален детально изучал центральную и периферическую нервные системы, искал связь спинномозговых нервов с процессами дыхания и сердцебиения.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.