Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Бюджетные системы (Шпаргалка)

Крім того враховується вартість діставки палива 3.2 Освітлення Витрати на освітлення визначаються 2 способами А) прямий розрахунок , виходячи з площі освтлюваних приміщень і встановлених нормативів освітленості. Пореби в електроен вирахов в КВт . Перемноживши потреби на тариф за 1 КВт отримаємо витрати на освітленя Б) Розрахунок витрат здійсн на основі кілкості осітлюваних точок= кількість точок сер витрати електроен на 1 точку в поточному році ториф за електоен в план році.3.3 Витрати на поточний ремонт вирахов на основі нормативів на 1 кв метр приміщень.Канцелярські витрати фін-ня на рівні попереднього року . Ст4 відрядження і службові розїзди . По цій статі можуть плануватися витрати на придбання поїзних квитків. Ст5 Виплата стипендій Ст6 Витрати на харчування . Вцілому ці витарти забезпеч за рахунко батьків. За рахунко б-ту можуть оплачуватися харчування окремих дітей груп подовженного дня . В регіонах потерпілих від аврі ЧАЕС харчування забезпеч за рахунок Чорноб фонду. СТ 10 Придбання медикаментів та перевезення матеріалів Ст 12 Придбання матеріалів та інвентаря . Планування здійснюється виходячи з встановл нормативів забезпеченості факт наявності , вибуття в плановому році зношеного інвент т а обладн . На підставі цих даних визнач потреба в придбанні . Норм потр= Наявність – вибуття. Сума витрат= неохідна кількість придбання – встановл ціни. Ст17 Інші витрати. Це витрати на підтримання навчального процесу. Особливості фінансування шкіл-інтернатів 1). в ст 1 (фонд зп) виділ видатки на зп вихователів ( в звязку з цим не плануються видатки на класне керівництво ) 2) планування витрат на харчування (ст6) виходить з цілодобового забезпечення учнів харчуванням .Планування здійсн так : сер кільк днів перебув дитини на рік кількість дітей норматив витрат на харчування на 1 дітодень 3) в кошторисі передбач фін-ня (ст14) Придбання мягкого інвентаря та обмундирування взуття та одяг для дітейсиріт та змалозабезп сімей. Особливості фінансування дошкільних закладів 1. Планування фонду зп здійсн за спрошеним методом= кільк посад сер ставка зп Кількість посад виховат та їх помічників встановл згідно нормативу на 1 групу. Норматив залежить від тривалості перебування дітей у закладіКількість іншого персовналу встановл за типовим штатним розкладом виходячи з чисельності дітей у даному закладі. Основною особливістю плануваня фонду ЗП є виділення коштів на заміщення працівників , що перебувають у відпустці. Сума ци витрат = заг кількість днів відпустки середньозважена зп . Один вихователь має право на 36 днів відпустки. Заг кількістьднів відпустки = 36 кільк вихователів. Планування витрат на харчування = кількість дитоднів вартість 1 дня Особливість полягає в тому , що кількість дітоднів встановл на основі факт даних за передній період Загальною особливістю для шкіл інтернатів і дитячих дошкільних закладів є встановлення часткового покриття витрат за рах-к батьківської оплати. Ця плата зарах-ся не на рах-ки даних 13. Фінансуваня охорони здоровя 14. Фінансування культури 15. Фінансування соц

Например, использование прибыли, полученной от продуктов, давно выпущенных на рынок, для финансирования разработки нового продукта и диверсификации на новые рынки продукта. Субсидия (2) Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998Pг. P145-ФЗ. Субсидия (3) Имеющая целевое назначение оплата предоставляемых гражданам материальных благ или оказываемых услуг. Федеральный закон от 17 июля 1999Pг. P178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Статья 1. Субсидия (4) Финансовое содействие, оказываемое правительством или любым государственным органом или органом исполнительной власти союза стран экспортеру (производителю) в виде: Pпрямого перевода денежных средств, Pобязательств по переводу таких средств, Pотказа от получения причитающихся доходов, Pльготного или безвозмездного предоставления товаров или услуг (товары и услуги, направляемые на поддержание и развитие общей инфраструктуры к этим субсидиям не относятся), Pльготного приобретения товаров, Pпоручения неправительственной организации выполнить одну или несколько функций из вышеперечисленных

РЕФЕРАТЫ:

Президент Российской Федерации в системе разделения властей по Конституции РФ 1993 года

Безразмерный параметр наклона m соответствует параметру наклона в диаграмме Велера, классическое значение m=3.Рассматривая весь срок службы элемента, начальная глубина трещины x0 будет связана с микротрещинами, упомянутыми выше, а конечная длина xf будет достигнута при разрушении материала. Формально, глубина трещины может определять коэффициент использования (, возрастающий скачками ((:Подставленный в (4.7.37), он равен росту коэффициента использования в теории Палмгрена-Майнера, но длина скачков (( явно зависит от текущего значения ( или x. Размах номинальных напряжений S в (4.7.85) такой же, как в (4.7.39). Можно считать, что он имеет функцию плотности вероятности (4.7.1) для короткого отрезка времени и (4.7.7) в случае большого интервала. Длина скачка (x имеет статистическое распределение согласно гамма распределению, усеченному при напряжениях соответствующих пределу (K0. Использование статистического распределения размахов напряжений (4.7.7) дает ожидаемую, т.е. среднюю длину скачка Если мы не учитываем предел интенсивности напряжений (K0, то неполная гамма функция превратится в полную.

Система органов гос.власти субъектов РФ

В широком смысле на любом уровне - от фирмы до национальной экономики - под научно-техническим прогрессом подразумевается создание и внедрение новой техники, технологии, материалов, использование новых видов энергии, а также появление ранее неизвестных методов организации и управления производством. Внедрение новой техники и технологии - это весьма сложный и противоречивый процесс. Принято считать, что совершенствование технических средств снижает трудозатраты, долю труда в стоимости единицы продукции. Однако в настоящее время технический прогресс "дорожает”, так как требует создания и применения все более дорогостоящих станков, линий, роботов, средств компьютерного управления; повышенных расходов на экологическую защиту. Все это отражает на увеличении доли затрат на амортизацию и обслуживание применяемых основных фондов в себестоимости продукции. Роль науки в развитии современного общественного производства настолько возрастает, что ее все чаще считают производительной силой. Это происходит тогда, когда наука обосабливается в самостоятельную сферу деятельности с особым профессиональным составом работников, со своей специфической материально-технической базой и конечной продукцией.

Понятие уголовно-исполнительного права РФ. Задачи и система курса

На дно кастрюли положить мясо, сверху дольки айвы. Печь, в духовке подливая воду, не перемешивая. ЗАПЕКАНКА ИЗ БАРАНИНЫ. Белый хлеб замочить в молоке, отжать, смешать с измельченным репчатым луком, пряностями, сыром. В смазанную жиром сковороду положить фарш, перекладывая его тонкими ломтиками шпика. Запечь в духовке, подать с картофельным пюре и салатам из свежей капусты. У нас, на Кубани, трудно выделить какие-то особенности приготовления вторых блюд так как большинство их позаимствовано и из Русской, и из Украинской, и из Грузинской кухни. Единственная особенность характерная только Южным районам страны, что ни один из видов тепловой обработки мяса не обходится без овощей. Климатические условия же Кубани таковы, что овощи можно круглый год использовать в свежем виде, а это весьма важное условие для полноценного питания. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ БЛЮДА. Цена представляет собой денежное выражение стоимости товара. В свою очередь, стоимость товара это полноценный труд. Поэтому цена отражает затраты общественного труда, необходимого для производства товара.

Система регистрации юридических лиц в РФ

Мы всего лишь отдаем дань моде и традициям, а скажем сто лет назад это было нормой жизни и все нижеперечисленные обычаи и обряды строго соблюдались. Итак обратимся теперь к старине глубокой и посмотрим как играли свадьбу на Руси. В свадебном обряде можно выделить три этапа: предвенечный, включавший сватовство и подготовку к венчанию, собственно свадебный и послевенечный. Предвенчальный этап состоял из сватовства, рукобитья, смотрин, “ великой недели “ – шитья приданого, обрядовой бани , девичника и прощания с “красной красотой “ ; свадебный – венчание и собственно свадебный обряд ; послевенчальный – “ раскрывание “молодой в доме мужа , свадебный “ княжий “стол , на следующий день бужение молодых, “ хлибины “ или “яишня “. Русские женились вообще очень рано; бывали случаи, что жених имел только 12 или 13 лет. Нужно заметить, этим родители спешили удалить юношу или девушку от соблазнов холостой жизни, так как вообще непозволенные любовные связи считали тогда непростительным и незамолимым грехом и ставили на ровне с тяжкими преступлениями.

Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

Ведь любые системы управления войсками и оружием, будь они автоматизированы или нет, в определенной степени представляют собой объекты исследования кибернетики. Знание общих принципов кибернетического подхода к анализу и синтезу таких систем особенно важны для офицеров. Уже сегодня многим из нас, а в ближайшем будущем подавляющему большинству придется иметь дело с автоматизированными системами. Офицер-руководитель должен ясно представлять себе их принципиальные возможности, перспективы развития, не бояться и не противиться их внедрению, а всячески способствовать их быстрейшему распространению во всех областях военной деятельности. 1. Философский смысл основных понятий кибернетики и ее связь с военной теорией и практикой. Философские вопросы любой естественной науки имеют, по крайней мере, три важных аспекта: мировоззренческий, характеризующий главным образом влияние данной науки на развитие философии - обогащение ее законов, уточнения содержания категорий; методологический, выражающий влияние философии на развитие и совершенствование методов исследования и выяснения объективного содержания основополагающих понятий этой науки; и наконец, социологический, который исследует социальную роль и социальную обусловленность данной науки.

Банковская система США: от зарождения до образования Федеральной резервной системы

В настоящее время кинематограф всё чаще и чаще отождествляют с телевидением. Это происходит во многом благодаря тому, что телевидение и кино используют одни и те же технические средства для своего распространения. Например, сейчас уже не так много людей ходят в кинотеатры, большинство предпочитает дома смотреть телевизор, а это уже средство телевидения. Кино сейчас снимают не на фотоплёнку, а на магнитную плёнку, хотя впервые магнитная плёнка была применена телерепортёрами. Но всё же ещё существуют кардинальные различия между кинематографом и телевидением. Кинематограф – это, как уже было сказано выше, это вид искусства. Телевидение же – это в первую очередь средство массовой информации. Да и вышли кинематограф и телевидение из разных областей техники: кинематограф – из фотографии, а телевидение – из радио. Как видим, новые технологии способны не только сильно влиять на ход развития определённых видов искусства, они даже способны порождать новые. И кто знает, может быть лет через пятьдесят мы узнаем об ещё одном кардинально новом виде искусства, каким в своё время стал кинематограф.Глава 4. О попсе в искусстве.

Бюджетная система РФ

И наоборот, бюджетное финансирование, субсидирование предоставляют дополнительные возможности для развития приоритетных отраслей в соответствии с потребностями общества. Субвенции, трансферты играют большую роль в перераспределении валового национального продукта между территориями, способствуют выравниванию уровней их экономического и социального развития. Бюджетная система Российской Федерации – это основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета, региональных бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Бюджетное устройство — организация бюджетной системы, принципы ее построения. Звеньями бюджетной системы являются: федеральный бюджет; региональные бюджеты субъектов РФ – республиканские бюджеты республик в составе РФ, краевые и областные бюджеты краев и областей, городские бюджеты городов Москвы и Санкт-Петербурга; бюджеты местных административно-территориальных образований – районные бюджеты сельских районов, городские бюджеты городов (кроме Москвы и Санкт- Петербурга), районные бюджеты районов в городах, бюджеты поселков и сельских населенных пунктов.

Бюджетные системы (Шпаргалка)

Независимо от классификации по технике действия магических обрядов (согласно которой устанавливается шесть основных типов магии), последние могут быть различаемы и по положительному или отрицательному характеру своих рецептов. Здесь выделяется магия положительная, которая предписывает, что необходимо делать чтобы получить желаемый результат, и магия отрицательная (табу), которая указывает, чего нельзя делать, дабы не получить нежелательные последствия и результаты Примером последней, в частности, является запрещение у эскимосов мальчикам играть в игры с веревочкой из боязни того, что, когда они станут взрослыми охотниками, их руки могут запутаться в веревке гарпуна. Что касается словесной (вербальной) магии — заклинания, заговоры и т. д., то, по мнению С. А. Токарева, она по сути своей не представляет самостоятельного типа магии, но является лишь словесным сопровождением совершаемого обряда. Однако часто, особенно на поздних этапах развития магии, заговор начинает выступать как самостоятельная магическая сила, и в этом плане он составляет отдельный тип магии.(3) В соответствии со сферой применения магии и целями, которые она преследует, выделяют целый ряд ее видов.

Бюджетное устройство и бюджетная система РФ

К лучшим материалам для нерастворимых анодов относятся специальные сорта графита, двуокись свинца, магнетит, композиции на основе тантала и титана. Несмотря на большое разнообразие электролитов, электродов, электролизеров, имеются общие проблемы технического электролиза. К ним следует отнести перенос зарядов, тепла, массы, распределение электрических полей. Для ускорения процесса переноса целесообразно увеличивать скорости всех потоков и применять принудительную конвекцию. Электродные процессы могут контролироваться путем измерения предельных токов. При проектировании любого электрохимического производства необходимо выяснить все возможности оптимизации элетролизных процессов. Оптимизация условий электролиза имеет большое значение как при составлении энергетического баланса, так и при определении капиталовложений. Оптимизации должны быть подвергнуты число ванн, способы очистки электролита, конструкции ванн, материалы электродов, типы электродов. Кроме того очень важно оценить оптимальные значения силы тока, сопротивления электролизной ячейки.

Бюджетно-налоговая система РФ

Берлинские штурмовики приведены в боевую готовность. С ним тесно взаимодействовали войска рейхсвера под командованием генерала Бломберга, получившего должность министра рейхсвера за два часа до вручения власти нацистскому главарю. Итак, первая в немецкой истории республика погибла. Фашизму открыли путь, развязали руки. 30 января 1993 г. Гитлер стал рейхсканцлером. 3 февраля 1933 г., на четвёртый день после того, как он им стал, состоялась встреча с высшими военными. После ужина кацлер начал говорить. Его двухчасовой монолог присутствующие выслушали с величайшим вниманием. Главная цель фюрера: завоевание нового жизненного пространства на Востоке и его беспощадная германизация. Эту главную цель фюрер сформулировал ясно, точно, без малейших сомнений. Ибо она определилась, как мы знаем, давно. И далее: его задача – диктатура, подчинение политики и экономики подготовке войны, максимальное вооружение Германии в последующие пять-шесть лет и, наконец, завоевательная война. Чтобы правильно оценить первые шаги пришедших к власти нацистов, необходимо не упустить из виду два обстоятельства. Первое: действительно, завоевание «восточного пространства» составляло внешнеполитическую «сверхзадачу» германских фашистов.

Бюджетная система РФ

Из астрономических наблюдений установлено, что тропический год равняется 365 дням 5 часам 48 минутам 46 секундам. Продолжительность его не остается постоянной, но ее изменение весьма незначительно: за несколько тысячелетий всего лишь на единицы секунд. Непостоянна и скорость движения Земли по орбите. Одну половину своего пути, с 21 марта по 23 сентября ( летнее “полугодие”), Земля проходит за 186, а вторую, с 23 сентября по 21 марта ( зимнее “полугодие”), за 179 дней. Повторяющееся ежегодно движение нашей планеты вокруг Солнца называется годичным движением Земли; его следствием и является смена времен года. При решении астрономических задач пользуются звездными сутками - это промежуток времени между двумя последовательными верхними кульминациями на одном и том же географическом меридиане одной и той же звезды или точки весеннего равноденствия. Звездные сутки делятся на 24 звездных часа, каждый час - на 60 звездных минут, а каждая минута - на 60 звездных секунд. Из звездных суток складывается звездный год. Тропический год короче звездного - истинного периода обращения Земли вокруг Солнца - на 1224 секунды, или на 20,4 минуты. За начало звездных суток для точек каждого меридиана принимают момент верхней кульминации точки весеннего равноденствия.

Бюджетная система РФ

Последующие месяцы назывались порядковым номерами, начиная с пятого (например, нынешнее русское название “сентября” происходит от слова “септембер”, что означает “седьмой”). В таком календаре четыре месяца года имели по 31 дню, а осталось шесть - по 30 дней, поэтому первоначально римский календарный год имел 304 дня. В VII в. до н. э. Были добовлены два месяца - одиннадцатый , названный “януариус” в честь двуликого бога Януса - покровителя земледелия , у которого одно лицо было обращено вперед , а другое назад , и двенадцатый , название которого происходит от латинского слова “фебруариус” (Februarius)- очищение , связанное с соответствующим религиозным обрядом . В результате этой реформы год в первоначальном римском календаре был более чем на 10 суток короче тропического, или солнечного, года и состоял из 355 суток. Такая продолжительность римского календаря довольно хорошо совпадала с продолжительностью лунного года, равного 354,4 суток, и это не случайно, так как римляне пользовались лунным календарем, для которого начало каждого месяца должно совпадать с днем первого появления Луны после новолуния.

Бюджетная система РФ

Для некоторых требуется подсчитывать количество дней, прошедших от начала года до заданной даты, а для других - для каждого месяца определять свой коэффициент. Список литературы

Бюджетная система РФ

А расчеты внутреннего строения показывают, что атмосфера Юпитера очень глубокая – 10000 км, но надо отметить, что основная масса планеты (ниже этой границы) находится в жидком состоянии. Водород при этом находится в вырожденном, что то же самое, в металлическом состоянии (электроны оторваны от протонов). При этом в самой атмосфере водород и гелий, строго говоря, находятся в сверхкритическом состоянии: плотность в нижних слоях достигает 0,6-0,7г/см ?, и свойства скорее напоминают жидкость, чем газ. В самом центре планеты (по расчетам на глубине 30000 км), возможно, находится твердое ядро из тяжелых элементов, образовавшееся в результате слипания частиц металлов и каменных образований. Кольцо Юпитера. Юпитер преподносит много сюрпризов: он генерирует мощные полярные сияния, сильные радиошумы, возле него межпланетные аппараты наблюдают пылевые бури – потоки мелких твердых частиц, выброшенных в результате электромагнитных процессов в магнитосфере Юпитера. Мелкие частицы, которые получают электрический заряд при облучении солнечным ветром, обладают очень интересной динамикой: являясь промежуточным случаем между макро и микротелами, они примерно одинаково реагируют и на гравитационные и на электромагнитные поля.

Проблемы и пути совершенствования казначейского контроля в бюджетной системе РФ

Расчет болта на статическую прочность (по максимальным напряжениям). , где sбmax - максимально возможные напряжения в болте. , , 8. Проверка болта на выносливость от действия на соединение возможной переменной внешней нагрузки, изменяющейся по циклу от Fmi =Fзат до Fmax=F’б с амплитудой Fвнб

Бюджетный федерализм и региональные проблемы бюджетной системы РФ

Слуховая память — это хорошее запоминание и точное воспроизведение разнообразных звуков, например музыкальных, речевых. Она необходима филологам, людям, изучающим иностранные языки, акустикам, музыкантам. Особую разновидность речевой памяти составляет словесно-логическая, которая тесным образом связана со словом, мыслью и логикой. Данный вид памяти характеризуется тем, что человек, обладающий ею, быстро и точно может запомнить смысл событий, логику рассуждений или какого-либо доказательства, смысл читаемого текста и т. п. Этот смысл он может передать собственными словами, причем достаточно точно. Этим типом памяти обладают ученые, опытные лекторы, преподаватели вузов и учителя школ. Двигательная память представляет собой запоминание и сохранение, а при необходимости и воспроизведение с достаточной точностью многообразных сложных движений. Она участвует в формировании двигательных, в частности трудовых и спортивных, умений и навыков. Совершенствование ручных движений человека напрямую связано с этим видом памяти.

Расходы бюджетной системы на социальные цели

При нанесении на карту командного пункта не следует забывать, что при наступлении или движении в западном направлении, или при обороне фронтом на запад фигура знака будет расположена вправо от вертикальной линии, указывающей место его расположения и наоборот, при наступлении и обороне фронтом на восток фигура знака должна быть развернута влево. Не менее важно значение для успешного овладения искусством ведения рабочей карты имеет точное соблюдение правил принятых условных сокращений, обозначений и надписей. Они применяются для ускорения нанесения обстановки на карту и разработки боевых документов. Нужно придерживаться еще одного правила, позволяющего сократить надпись наименований батальонов и дивизионов, входящих в состав какой-либо части. Изображение пунктов управления и средств связи Географическое изображение Содержание условного знака Географическое изображение Содержание условного знака 10 мсп КП Командный пункт (штаб)полка 1/10 мсп Командно-наблюдательный пункт (штаб полка) 1/10 мсп Командно-наблюдательный пункт в движении 1 2 Командно-наблюдательный пункт командира роты 1. в движении 2. на боевой машине пехоты (на другой технике) 10 мсп Наблюдательный пункт с указанием принадлежности с буквами А - артиллерийский наблюдательный пункт В - противовоздушного наблюдения И - инженерный наблюдательный пост Х - химический наблюдательный пост Т - пункт технического наблюдения Р Пост регулирования движения или регулировщик(к - комендантский посткпп - контрольно-пропускной пунктктп - контрольно-технический пункт) 1 2 3 Радиостанции : 1 - подвижная 2 - переносная 3 - в танке (БМП, БТР, автомобиле - c соответствующими знаками) Заключение.

Доходы бюджетной системы Российской Федерации

Бюджетная система Российской Федерации

Анна вынуждена постоянно сдерживать себя, подавлять рвущиеся на свободу жизненные силы. Но они не всегда подчиняются ей, вырываются из-под контроля, неуправляемые, "против ее воли", "мимо ее воли".   Анна замужняя женщина, у нее семья, маленький сын Сережа и нелюбимый муж, крупный государственный чиновник Каренин. Она долгое время терпеливо сносила жизнь в безлюбовной семье. Но настал момент, когда любовь к другому человеку прорвалась сквозь все преграды. И сразу же счастье любви омрачилось чувством ее трагической обреченности. В чем источник ее трагизма?   Анна столкнулась с тем, что светское общество поощряет тайные измены, но не прощает искреннюю и открытую любовь. К тому же, уходя от формалиста Каренина, принимающего за жизнь лишь бледные отражения ее, Анна сталкивается с человеческой нечуткостью Вронского: остающегося дилетантом и в живописи, и в хозяйственных начинаниях, и в любви. Однако дело не только в этих внешних обстоятельствах, подавляющих живое чувство Анны. Само это чувство изнутри разрушительно и обречено. Уже в момент своего пробуждения оно принимает стихийный, неуправляе-мый характер.

Бюджетная система Украины

Начальная часть обрамляющей новеллы и ее заключительная часть (эпилог ) несколько отличаются друг от друга по своему характеру. Первая ближе к волшебной народной сказке, вторая к куртуазному роману. Микадо в эпилоге уже прообраз будущего романтического героя. Прекрасная Кагуя-Химэ задает женихам трудные задачи, чтобы узнать, который ее подлинно любит. Но ее скрытая цель - отвергнуть их всех. Женихи должны добыть волшебные предметы, но поиски - мнимые. Вставные новеллы носят пародийно-фарсовый характер, сказочный материал подан в сатирических эпизодах не всерьез. Возможно, что в ходе веков переписчики добавляли многое от себя и «Повесть о старике Такэтори» является до известной степени коллективным творчеством. Как бы то ни было, автор этой повести чисто комическая, это герой простак. Все высокопоставленные женихи ( за исключением Микадо ) обрисованы самыми черными красками, это жадные, трусливые и жестокие люди. Принц Курамоти ничего не платит ремесленникам, которые много лет на него работали. Дайнагон Отомо-но Миюки счастлив и непроходимо глуп, слуги относятся к нему с нескрываемым презрением.

Бюджетная система

Автор работы говорит о возможности многоаспектного филологического анализа эмпоронимии: с позиций лексикологии, ономасиологии, семасиологии и эпиграфики. Четвертая глава посвящена описанию эпиграфики Новокузнецка в сопоставительном аспекте. Эпиграфика как наука относится к числу вспомогательных исторических дисциплин филологического цикла наряду с нумизматикой, сфрагистикой и палеографией . Анализ современной городской эпиграфики основан на ряде факторов, выделенных Т. В. Шмелевой в работе «Современная городская эпиграфика»: фактор пространства, фактор адресата, фактор жанра . 1. По фактору пространства различают эпиграфику обиходную и эпиграфику городской среды. Первая, так называемая “вещная” эпиграфика, включает в себя надписи на предметах обихода: товарные знаки, тексты, сделанные потребителем предмета и т.п. Вторая включает все тексты, заполняющие город. Фактор пространства разделяет эпиграфику конкретных сфер городской жизни: уличную, транспортную, магазинную, эпиграфику учреждений (офисов, школ, вузов, банков и т.д.). Кроме уличной, различают внешнюю и внутреннюю (экстерьерную и интерьерную) эпиграфику. 2. По фактору автора противопоставляют официальные и неофициальные эпиграфические тексты.

Шпоры по бюджетной системе

Сад, самой своей сущностью подчеркивая безграничные возможности человека в деле преобразования природы, способствует подобному повороту сюжета. “Человек романтизма ощущает себя важной частью природы, наделенный такими же творческими возможностями, как и она, он вступает с ней в творческое соревнование.” (Корзина 1994:44)Окончательную завершенность картине придает возникающий вдруг мотив любви. Со всей полнотой проявляется в таких новеллах характерная для романтизма гармония: высокому искусству соответствует сказочная природа и возвышенная любовь. Она простирается до сферы бесконечного, и старик-повар на всю жизнь сохраняет верность этому чувству. Им было продиктовано и его последнее желание, обращенное к ночному посетителю ветхой сторожки: “ Я хотел бы еще раз увидеть Марту такой, какой я встретил ее в молодости. Увидеть солнце и этот старый сад, когда он зацветет весной.”(Паустовский 1969:6:537) Любовь в романтизме “обладает космическим оттенком, делающим предметом восхищения не столько объект чувствования, сколько само чувство, его поэтическую силу, многогранность и неисчерпаемость.” (Хрулев 1985:32). Музыка Моцарта романтически трансформирует первоначальное желание старика увидеть визуальный образ Марты: “Я вижу, сударь! - сказал старик и приподнялся на кровати. - Я вижу день, когда я встретился с Мартой и она от смущения разбила кувшин с молоком.” Так чувственное начало в романтизме побеждает статичность образа.8. Роль условности и ее использование в романтической новелле8.1 Символика в романтическом тексте Мифологизация сюжета, широкое использование символики придавали романтическому произведению значительную степень условности, Формы ходожественной изобразительности в таком случае обретали значительную емкость, заключали в себе огромное обобщение и позволяли художнику вместить в них гораздо большее содержание, нежели образы, создаваемые на бытовой, исторически конкретной основе.

Доходы бюджетной системы Российской Федерации

При этом могут быть выражены только отдельные черты того явления, с к-рым что-либо сравнивается: Не торговал мой дед блинами, Не ваксил царских сапогов, Не пел с придворными дьячками, В княжне прыгал из хохлов. и т. д. Здесь не указаны люди, с к-рыми сравниваются предки Пушкина, но по отдельным штрихам современники могли догадаться, кого имел в виду поэт. Не гулял с кистенем я в дремучем лесу. Не лежал я во рву в непроглядную ночь,— Я свой век загубил за девицу-красу, За девицу-красу, за дворянскую дочь. (Н. Н е к р а с о в, Огородник) Первые две строки — отрицательное С., в к-ром одно из сравниваемых явлений не выражено непосредственно. Как узник, Байроном воспетый, Вздохнул, оставя мрак тюрьмы. Здесь Пушкин сравнивает себя о героем поэмы Байрона Бониваром, имя к-рого, однако, не упомянуто им. Такие С. могут быть названы метонимическими. В свою очередь и метафора (см.) и метонимия (см.) заключают в себе скрытое С. Л. Крупчанов ЭПИТЕТ (от греч. epi he o — приложение) — слово, определяющее предмет или явление и подчеркивающее к.-л. его свойства, качества или признаки.

Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

Оставление судьей без удовлетворения жалобы на применение заключения под стражу в качестве меры пресечения не препятствует последующему обращению в суд с просьбой на продление срока содержания под стражей. Отказ в удовлетворении жалобы на продление срока указанной меры пресечения не лишает обвиняемого права .1.1 обжалование очередного продления срока содержания под стражей (Сборник по- .шовлений Пленумов по уголовным делам, «Спарк», с. 505-506). В целях обеспечения права на обжалование указанных (см. п. 18) решений, принятых на дознании и предварительном следствии, обвиняемому предоставлено право знакомиться с материалами, направленными в суд в подтверждение законности и обоснованности применения к нему заключения под стражу в качестве меры пресечения и продления срока содержания под стражей. Права обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах и тюрьмах - Получать и отправлять денежные переводы. - Заключать и расторгать брак, участвовать в иных семейно-правовых отношениях в случае, если это не противоречит закону. - Приобретать продукты питания и предметы первой необходимости в магазине (ларьке) следственного изолятора (тюрьмы) либо через администрацию места содержания под стражей в торговой сети. - Подписываться на газеты и журналы и получать их. - Получать от администрации при необходимости одежду по сезону, разрешенную к ношению в местах содержания под стражей. - При наличии соответствующих условий предоставляется возможность трудиться (статья 17 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений").

Совершенствование организации бухгалтерского учета расчетных операций за счет бюджетных и внебюджетных средств в системе образования

Бол широк втор особления от об-ва вождей и их трактовка как ф-мы устройства люб приб-х и сосредоточ управ рес организац, основан на равнопр власти и соц правлений под возд участ ее членов в управл и принят ряда ф-в: 1.Выд упр-го труда в в ней решен по большинству. В целях повышен его эф-ти в спец широк значен, Д мож сущ всюду, где отрасль, и образов из этого спец есть организация, власть и органа- г-ва. 2.Возн в ходе развит управлен. В 3 знач Д рас-ся как пр-ва час с-ти классов и основ на опред системе ценност эксплуатаций. 3.Завоеван 1-х народ идеал общ-го устр-ва и др. Г -рез порабощен. 4.Демограф соответствующ ему миров-е. К числ ф-ры изменен в воспроизв-ве чел-го составляющ этот идеал ценнос отн рода: рост чис нас и пл-ти, своб, рав, права ч-ка, нар переход народов к оседл обр жиз, суверенитет. В 4 знач Д рас-ся как запрет инцеста и упорядочения брач соц и пол движ за народовластие, отнош. 5.Психологическ: эмоционал осуществл Д-х целей и идеалов. -сильнейш мотив побужд люд к Понят Д как народовластия соглашен о созд г-ва, страх пер базируется на норматив подходе, агрессией, рацион ф-ры: разум предп-щем построен категории привод люд к соглашен о созд г-ва, исходя из ч-х идеалов, ценнос и кот способ л-ше об-ть права люд, пож-й.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.