Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Бюджетная система Украины

Бюджетна система України – це об’єднання всіх ланок державного бюджету на єдиних принципах. Правові засади бюджетної системі становлять Конституція України, виданий на її основі Закон “Про бюджетну систему України”, інші законодавчі акти. Економічною основою бюджетної системи України виступає виступає народногосподарський комплекс. Складовими елементами бюджетної системи є її структура, принципи побудови і організація функціонування. Структура бюджетної системи визначається бюджетним устроєм. Він грунтується на адміністративно-державному устрої України. Бюджет України об’єднує 13,3 тис. самостійних бюджетів. Бюджетна система України складається з державного бюджету України, республиканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів. Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системі України, є зведеним бюджетом України. Він використовується для аналізу і визначення засад державного регулювання економічного і соціального розвитку України. Бюджет Автономної Республіки Крим об’єднує республіканський бюджет та бюджети районів і міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим. До місцевих бюджетів належать обласні, районні в містах, селищні та сільські бюджети. Бюджет області об’єднує обласний бюджет, бюджети районів і міст обласного підпорядкування. Бюджет району містить районний бюджет, бюджети міст районного підпорядкування, селищні та сільські бюджети. Останні створюються за рішенням районних, міських Рад народних депутатів за наявності необхідної фінансової бази. Районні та міські Ради визначають доходи відповідних селищних і сільських бюджетів. Бюджет міста, яке має районний поділ, об’єднує міський бюджет та бюджети районів, що входять до його складу. Бюджетний устрій – це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи. Він визначається державним устроєм і адміністративно- територіальним поділом України. Бюджетний устрій грунтується на принципах єдності, повноти, достовірності, гласності, наочності та самостійності усіх бюджетів, що входять до бюджетної системи України. Принцип єдності бюджету означає існування єдиного розрахунку доходів і видатків кожної ланки бюджетної системи. Єдність бюджетної системи повинна забезпечуватися єдиними правовою базою, бюджетною класифікацією, формами бюджетної документації, погодженими принципами бюджетного процесу, грошовою системою, соціально-економічною політикою, наданням необхідної статистичної та бюджетної інформації з одного рівня бюджету іншому. Принцип повноти полягає у відображенні в бюджеті всіх доходів і видатків. Принцип достовірності – це формування бюджету на основі реальних показників, науково обгрунтованих нормативів та відображення у звіті про виконання бюджету тільки тих доходів та видатків, які є результатом кінцевих касових операцій банків. Принцип гласності забезпечує висвітлення в засобах масової інформації показників бюджетів і звітів про їх виконання. Принцип наочності – це відображення показників бюджетів у взаємозв’язку з загальноекономічними показниками в Україні і за її межами шляхом використання засобів максимальної інформативності результатів порівняльного аналізу, визначення темпів і пропорцій економічного розвитку.

В областях України, де чисельність населення складає від 800 тис. до 3 млн. чол., аппарат управління нараховує кількість в межах 400-500 чиновників, кожний з яких має від 3 до 9 заступників, персональні машини. Кабінети, секретарів, помічників, найсучасниші комунікаційні засоби. В Україні відповідно до Указу Президента проведені адміністративні реформи, спрямовані на скорочення кількості міністерств, комітетів та управлінь, але помітного результату поки що не відчувається. Що стосується державного бюджету за 1999 рік, то номінальні доходи зросли на 22 %. Навіть за такого рівня номінального зростання державного бюджету встановлені Законом на 1999 рік доходи були недовиконані на 4.05 млрд. грн. (17%), а планові показники, на основі яких були розроблені ліміти видатків, - на 11,3% (2522 млн.грн.). Різке погіршення в останні місяці року ситуації із надходженнями до державного бюджету готівкових коштів та неможливість здійснювати заплановані обсяги запозичень на зовнішньому та внутрішньому ринках призвели до стрімкого скорочення рівня фінансування видатків, що, в свою чергу, погіршило і показник фінансування, який скоротився у листопаді до 72,3% визначеного лімітами обсягу. Проведення в грудні взаємозаліків на суму 406,8 млд. грн. дало змогу в грудні вийти на рівень фінансування у розмірі 121,5%, а за результатами року – на 95,7%. Доходи державного бюджету за 1999 рік становили 19,8 млрд. грн. і номінально зросли порівняно з минулим роком на 3,6 млрд. грн. (22%), що в реальному вимірі відповідає 2 % падіння. У цілому 1999 рік характерізується нерівномірністю виконання доходної частини державного бюджету. Якщо у 1998 році після найскладніших перших місяців року ситуація стабілізувалася і утримувалася в певних межах – 7,5 – 8,6% річного виконання в місяць, то на початку 1999 року не вдалося зберегти минулорічних досягнень. Практика 1999 року довела, що застосування щорсткого адміністрування з боку Державної Податкової Адміністрації, митниці, Фонду Державного Майна дало змогу забезпечити надходження до бюджету запланованих обсягів доходів. Більш детальніше зупинюся на проекті Держбюджету-2001 року. Суттєвих змін по відношенню до Держбюджету-2000 не відбулось. Якщо виключити доходи від приватизації та державних цільових фондів, а також врахувати інфляцію, то реальні доходи консолідованого бюджету в 2001 році зменшаться на 7,5 % у порівнянні з 2000 роком. Таким чином, уряд при прогнозі росту ВВП на 4 % і збереженні діючих налогових ставок передбачає подальше погіршення стану української економіки та неспроможність підприємств виконати налогові зобов’язання в повному обсязі (навіть за даними офіційної статистики 56 % промислових підприємств збиткові). Уряд намагається підвищити доходну частину бюджету шляхом підвищення плану по неподатковим платежам у консолідованому бюджеті з 9,7 до 17,5 млрд. грн. Таке велике збільшення бюджетних доходів планується досягти перш за все за рахунок надходжень від приватизації та паливно-енергетичного комплексу. Якщо така тенденція збережеться, то наступного року Бюджет недоотримує тільки за цими двома статтями біля 7 млрд. грн. Реальні видатки Бюджету-2001 (із врахуванням інфляції) у порівнянні з Бюджетом-2000, за прогнозом уряду, будуть зменшені на 3,9 %.

Поэтому задачей номер один в экономической политике стало сокращение размеров государства. Хотя оптимальным (с точки зрения максимизации экономического роста) значением удельного веса государственных расходов в национальной экономике оказалась величина в 17% ВВП, было ясно, что в обозримом будущем достижение ее маловероятно. Цифра в 20–22% ВВП выглядела более реалистичной. Именно она и была выдвинута в качестве ориентира для достижения в течение 10–15-летней перспективы. В качестве ближайшей цели была поставлена задача сокращения размеров государства до 30% ВВП к 2004 году с дальнейшим их сокращением до 25% ВВП к 2008 году. Под эти целевые ориентиры была разработана всеобъемлющая программа реорганизации не только государственного бюджета, но всей бюджетной системы страны. Сейчас я оставляю в стороне нашу долгую и малопродуктивную дискуссию с представителями экономических властей, начавшуюся еще во времена Центра стратегических разработок. И Греф, и Касьянов практически по всем вопросам экономической политики выступали против

РЕФЕРАТЫ:

Диплом Программная система "Аттестации ИТ-специалистов"

Для здійснення контролю за розрахунками з державним бюджетом ОПЕРУ Національного банку України подається: - доручення Міністерства фінансів України на задоволення заявок із придбання облігацій; - глобальний сертифікат; - зведена відомість розподілу облігацій за учасниками торгів; - клірингова відомість переказування коштів від учасників ринку, які придбали облігації. Одночасно засобами телекомунікаційного зв'язку Головному управлінню державного казначейства України подається клірингова відомість, що характеризує загальні обсяги платежів від учасників торгів та за рахунок коштів державного бюджету при погашенні або сплаті доходу за облігаціями. Отже, під час розміщення облігацій застосовуються різні схеми: - аукціон з обмеженим або необмеженим обсягами продажу; - аукціон за попередніми та остаточними заявками й умовами; - розміщення державних боргових зобов'язань за фіксованими цінами. Використання цих схем спрямовано передусім на збільшення обсягів залучення коштів для фінансування потреб державного бюджету з урахуванням ситуації, що складається на ринку облігацій та на інших сегментах фінансового ринку.

Диплом-Нейросетевая система для управления и диагностики штанговой глубинонасосной установкой

Но тире за этой ложной точкой — как знак незаконченности, знак, разделяющий и связующий в то же время. И удивительная строка: Всё же мне вас жаль немножко. . . Что, кого это — “вас”? Хорошие читатели затрудняются с ходу ответить. Так стремителен поворот к тому же, что предстало уже в холодном безжизненном свете. Непросто сразу почувствовать это “вас” — как те же “скуку, холод и гранит”. Почувствовать их как “вас”, потому что это к ним внезапное обращение. В разговоре один читатель подставил мысленно свой вариант строки: “Всё же мне их жаль немножко. . . ” Однако нет — всё дело именно в “вас”. Потому что именно в обращении чудесный эффект превращения (слово, которым пользуется В. В. Виноградов), даже преображения. Эффект, состоящий в открытии, что внешнее третье лицо холодного города было “всё же” нечуждым вторым лицом, к которому обращались, которому говорили. Внезапный эффект узнавания в отчуждённом третьем лице лирически близкого лица второго, с которым вели диалог в то самое время как его видели издалека и безжалостно.

Язык html: системы программирования html, особенности языка и реализация системы. Назначение, примеры программирования приложений

Но парадигмы, связные с бессознательными комплексами характеризующими условие, способ и характер (выше мы назвали их этническими константами) активности человека в мире не подвержены культурным влияниям, также как и модель функционального внутриэтнического конфликта, присущая тому или иному этносу. Любая культурная черта может уступать место другой, заимствованной из другой культуры, только в том случае, если она не является существенной частью функционального внутриэтнического конфликта. Так характер управления Туркестаном, характер отношения к местному населению, идеология завоевания могли быть заимствованы у англичан, поскольку не являлись непосредственными следствиями функционального внутриэтнического конфликта. А модели народной колонизации были производными от этого конфликта и воплощались даже вопреки внешне неблагоприятным условиям. Характер отношения к земельному наделу, о чем мы говорили в начале статьи, также может быть, а может и не быть сопряжен с функциональным внутриэтническим конфликтом. Это объясняет, почему многие народы, традиционно считавшиеся очень консервативными (арабы, курды) легко приняли переход к купле-продаже земли, а народы, у которых, казалось, частная собственность в крови (армяне, например) упорно не отказывались от общинно-уравнительного землепользования.

Технология разработки экспертной системы. Выбор подходящей проблемы для разработки экспертной системы

Руссо – очистить их от смешения и заострить. Во-вторых, что касается отношение к действительности, то руссоистский способ мышления дал возможность предвосхитить революционно демократиче-ские преобразования общества. Руссоисткая диалектика, следовательно, содержала в себе эвристический принцип: с ее помощью была открыта новая, не существовавшая еще в то время, реальность. Построение общественного договора исходит из факта существования эгоистических индивидов как из предпосылки и зависит от нее, но зависит по своему становлению, формированию, а не по своему бытию. Попытаемся теперь указать собственно руссоистский принцып. Своеволь-ный эгоистический индивид гражданского общества является отправным пунк-том исследования, «элементарной клеточной» построения теории обществен-ного договора. Характеристики такого индивида – индивидуализм, свобода воли в форме произвола и т.п. – так же мало могут служить характеристиками руссоистской методологии, как, скажем, свойства товара – этой «элементарной клеточки» в экономической структуре исследуемого Марксом буржуазного об-щества – могли бы в какой-либо мере характеризовать существо марксовского мировоззрения.

Определение неисправностей тормозной системы автомобиля с помощью стенда диагностики тормозной системы

Строители торопились, чтобы сдать его к 17 августа 1928 года, — торжественному открытию первой всесоюзной Спартакиады.    Спартакиада открылась парадом на Красной площади. Знаменательно, что это происходило в тот день, когда в Амстердаме завершились IX Олимпийские игры. Буржуазные спортивные деятели предсказывали провал Спартакиады, но первый ее рекорд был установлен еще до начала стартов: в Москву со всех концов нашей страны приехали соревноваться 7225 спортсменов — больше, чем в Амстердам, куда собралось лишь 3015 представителей из 46 стран мира.    Много замечательных достижений, рекордов было зарегистрировано в эти 12 дней Спартакиады. По накалу страстей, по техническим результатам соревнования не уступали Олимпийским играм. Финал Спартакиады украсили футбольные матчи. Только что открытый стадион «Динамо» испытывался на предварительных нагрузках — казалось, весь город хотел посмотреть игры сборных Москвы, Ленинграда и Украины. Приз Спартакиады завоевали москвичи: выросшие в разрозненных клубах, в «диких» командах рабочих слободок, Московский футбол окреп, обогатился тактическим мастерством.    Первая всесоюзная Спартакиада стала важной вехой в развитии физической культуры в России, и в частности в Москве.

Бюджетный дефицит и государственный долг, проблемы финансирования бюджетного дефицита

Джон Бернал Часть 1:Начало Итак, перед нами планета Земля. Она имеет океан. Представим его себе. Реки, впадающие в него, сначала текут по склонам гор, по пути кроша горные породы, и все, что могут, выносят с собой в океан. Атмосфера над океаном насыщена вулканическими газами, пылью, пеплом. Волны, разлетаясь брызгами, захватывают всё это в свои глубины. В результате вода в первозданном океане горько-соленая, мутная. Она - настоящий "бульон", столько здесь всего перемешано и растворено. Здесь можно встретить почти все элементы таблицы Менделеева. Особенно много тех, которые необходимы для создания живых существ. Теплая вода обеспечивает молекулам и атомам хорошую подвижность, перемешивание, контакты между собой в самых разных сочетаниях. Но для химических реакций этого мало. Для них часто бывает нужна "внешняя" сила. Толчок извне может помочь атомам и молекулам соединиться, может разбить молекулы на части. Химики для ускорения реакций часто применяют нагрев. Подобным же образом действует и природа. Для этого работают не только частички света - фотоны, но и "космические лучи" - осколки атомов, выброшенные далекими звёздами, которые круглые сутки проносятся сквозь атмосферу и вонзаются в толщу океана.

Особливості бюджетного планування в країнах з федеративним бюджетним устроєм

Определить зависимость поломок автомобилей от времени года. 3. Определить  наиболее пригодные автомобили к нашим погодным условиям. 4. Найти оптимальное решение использования техники  в зависимости от времени года . 2. Описание методик             Эта программа разработана для вычисления поломок для каждой конкретной марки автомобиля , все данные приведены в таблицах. Они вычислены  с помощью суммирования, и подведения итогов наиболее часто ломающихся автомобилей. Конечным результатом являются построенные на основе таблиц диаграммы, соответствующая каждой марке автомобиля или сезону года. Эти диаграммы показывают различные неисправности в зависимости от времени года.  Например, давайте рассмотрим автомобили являющиеся  лидерами в области поломок. Это две марки автобусов ПАЗ и САРз они очень сильно выделяются из общей массы. А объясняется это крайней изношенностью данных автобусов и наиболее популярным среди пассажиров видом  транспорта. Нелишне добавить ,что все же они более часто ломаются летом, с характерными неисправностями связанными с перегревом двигателя, выходящей из строя системами торможения, питания, электрооборудования.

Бюджетная система Украины

Поэтому вдоль орбиты Ио тянется плазменный шлейф из ионизированных атомов кислорода и серы и нейтральных облаков атомарных натрия и калия. Ударные кратеры на Ио отсутствуют из-за интенсивной вулканической переработки поверхности. На ней есть каменные массивы высотой до 9 км. Плотность Ио довольно высока – 3000 кг/м^3. Под частично расплавленной оболочкой из силикатов в центре спутника расположено ядро с большим содержанием железа и его соединений. Европа. Европа имеет радиус чуть меньше, чем у Ио – 1569км. Из галилеевых спутников у Европы самая светлая поверхность с явными признаками водяного льда. Существует предположение о том, что под ледяной коркой существует водный океан, а под ним твердое силикатное ядро. Плотность Европы очень высока – 3500кг/м3. Этот спутник удален от Юпитера на 671000 км. Геологическая история Европы не имеет ничего общего с историей соседних спутников. Европа одно из самых гладких тел в солнечной системе: на ней нет возвышенностей более ста метров высотой. Вся ледяная поверхность спутника покрыта сетью полос огромной протяженностью.

Понятие бюджетной системы, ее становление и развитие в Украине. Межбюджетные трансферты

К ним относятся работы З.А.Барышниковой, Л.Л.Романовой, Г.Батуриной, Т.Кузиной, Г.И.Железовской, И.С.Левшиной, М.И.Мещеряковой, Л.А.Николаевой, О.С.Богдановой, Р.Г.Гуровой, Е.И.Шимбаревой и других. Заключение Поиск путей повышения качества высшего педагогического образования, способов интеграции действующей системы в мировой педагогический опыт привел высшую педагогическую школу к необходимости перехода к многоуровневой системе образования. Отличие её от действующей состоит прежде всего в восстановлении человекообразующих и культуросозидательных функций педагогического образования, что предполагает приоритет образовательных программ над профессиональными, отказ от традиционного предметоцентризма, определение культурного ядра знаний, создание условий для творческой самореализации личности. Целостный подход к решению этих и других проблем, возникающих при переходе к многоуровневой системе, предполагает разработку новой философии педагогического образования, в основе которой предположительно лежит целостный образ человека - выпускника педагогического университета, интегрированного в культуру и способного к культуросообразному устройству жизни собственной и своих учеников, характерными чертами которого являются свободомыслие, духовность, гуманность, креативность, адаптивность и др. «Культура личности – это комплекс характеристик (знаний, качеств, привычек, способов достижения задуманного, ценностных ориентаций, творческих успехов), который позволяет личности жить в гармонии с общечеловеческой национальной культурой, развивать и общество, и индивидуальное своеобразие своей личности.

Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений

Настоятельна необходимость всеобщего и обязательного обучения населения страны способам защиты от оружия массового поражения.Пока существует угроза военного нападения,население должно серьезно и настойчиво обучаться способам защиты от ядерного,химического и бактериологического оружия и действиям в очагах массового поражения (заражения).Обучение это проводится по соответствующим программам по месту работы,учебы и жительства.К обучению по гражданской обороне привлекается все население страны,начиная со школьного возраста. Подготовку населения организуют и осуществляют начальники гражданской обороны и их штабы,руководители предприятий,учереждений и учебных заведений,начальники жилищно-эксплуатационных контор (домоуправлений). Очень важно иметь в местах рассредоточения и эвакуации населения запасы продовольствия,предметов первой необходимости,медикаментов,емкости для воды,защищенные от радиоактивного,химического и бактериального заражения. Среди других защитных мер не малое значение имеет проведение профелактических мероприятий,позволяющих предотвратить или снизить эффективность воздействия на людей радиоактивных и отравляющих веществ,а также бактериальных средств.

Бюджетная система РФ

И наоборот, бюджетное финансирование, субсидирование предоставляют дополнительные возможности для развития приоритетных отраслей в соответствии с потребностями общества. Субвенции, трансферты играют большую роль в перераспределении валового национального продукта между территориями, способствуют выравниванию уровней их экономического и социального развития. Бюджетная система Российской Федерации – это основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета, региональных бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Бюджетное устройство — организация бюджетной системы, принципы ее построения. Звеньями бюджетной системы являются: федеральный бюджет; региональные бюджеты субъектов РФ – республиканские бюджеты республик в составе РФ, краевые и областные бюджеты краев и областей, городские бюджеты городов Москвы и Санкт-Петербурга; бюджеты местных административно-территориальных образований – районные бюджеты сельских районов, городские бюджеты городов (кроме Москвы и Санкт- Петербурга), районные бюджеты районов в городах, бюджеты поселков и сельских населенных пунктов.

Бюджетные системы (Шпаргалка)

Независимо от классификации по технике действия магических обрядов (согласно которой устанавливается шесть основных типов магии), последние могут быть различаемы и по положительному или отрицательному характеру своих рецептов. Здесь выделяется магия положительная, которая предписывает, что необходимо делать чтобы получить желаемый результат, и магия отрицательная (табу), которая указывает, чего нельзя делать, дабы не получить нежелательные последствия и результаты Примером последней, в частности, является запрещение у эскимосов мальчикам играть в игры с веревочкой из боязни того, что, когда они станут взрослыми охотниками, их руки могут запутаться в веревке гарпуна. Что касается словесной (вербальной) магии — заклинания, заговоры и т. д., то, по мнению С. А. Токарева, она по сути своей не представляет самостоятельного типа магии, но является лишь словесным сопровождением совершаемого обряда. Однако часто, особенно на поздних этапах развития магии, заговор начинает выступать как самостоятельная магическая сила, и в этом плане он составляет отдельный тип магии.(3) В соответствии со сферой применения магии и целями, которые она преследует, выделяют целый ряд ее видов.

Бюджетная система Российской Федерации

Анна вынуждена постоянно сдерживать себя, подавлять рвущиеся на свободу жизненные силы. Но они не всегда подчиняются ей, вырываются из-под контроля, неуправляемые, "против ее воли", "мимо ее воли".   Анна замужняя женщина, у нее семья, маленький сын Сережа и нелюбимый муж, крупный государственный чиновник Каренин. Она долгое время терпеливо сносила жизнь в безлюбовной семье. Но настал момент, когда любовь к другому человеку прорвалась сквозь все преграды. И сразу же счастье любви омрачилось чувством ее трагической обреченности. В чем источник ее трагизма?   Анна столкнулась с тем, что светское общество поощряет тайные измены, но не прощает искреннюю и открытую любовь. К тому же, уходя от формалиста Каренина, принимающего за жизнь лишь бледные отражения ее, Анна сталкивается с человеческой нечуткостью Вронского: остающегося дилетантом и в живописи, и в хозяйственных начинаниях, и в любви. Однако дело не только в этих внешних обстоятельствах, подавляющих живое чувство Анны. Само это чувство изнутри разрушительно и обречено. Уже в момент своего пробуждения оно принимает стихийный, неуправляе-мый характер.

Бюджетная система субъектов РФ. Анализ областного бюджета Сахалинской области на 2001год

Наверное, она обусловлена отношением самого автора к этим двум женщинам. Во-вторых, мы видим риторические обращения: Помяни ж за раннею обедней, Мила друга, светлая жена! (На поле Куликовом 8 июля 1908 года) и Ты ли, подруга желанная, Всходишь ко мне на крыльцо? (Встану я в утро туманное 3 октября 1901 года) В первом случае, автор умышленно использует риторическое обращение, тем самым стараясь выделить ту, к которой он обращается. Но риторические обращения служат не столько для называния адресата, сколько для того, чтобы выразить отношение к тому или иному объекту, дать его характеристику. С помощью эпитета светлая автор характеризует объект обращения – жену. Светлая жена – в значении чистая, непорочная, верная. Во-втором случае, мы встречаем обращение в риторическом вопросе. Вопрос здесь ставится не с целью получения ответа, а для того, чтобы акцентировать внимание читателя на объект обращения; этому же способствует и конструкция обращения – предшествующее личное местоимение с частицей ли само обращение. Т.о., можно сказать, что используя в своем творчестве риторическое обращение автор дает характеристику объекту, к которому он обращается.

Бюджетная система

Автор работы говорит о возможности многоаспектного филологического анализа эмпоронимии: с позиций лексикологии, ономасиологии, семасиологии и эпиграфики. Четвертая глава посвящена описанию эпиграфики Новокузнецка в сопоставительном аспекте. Эпиграфика как наука относится к числу вспомогательных исторических дисциплин филологического цикла наряду с нумизматикой, сфрагистикой и палеографией . Анализ современной городской эпиграфики основан на ряде факторов, выделенных Т. В. Шмелевой в работе «Современная городская эпиграфика»: фактор пространства, фактор адресата, фактор жанра . 1. По фактору пространства различают эпиграфику обиходную и эпиграфику городской среды. Первая, так называемая “вещная” эпиграфика, включает в себя надписи на предметах обихода: товарные знаки, тексты, сделанные потребителем предмета и т.п. Вторая включает все тексты, заполняющие город. Фактор пространства разделяет эпиграфику конкретных сфер городской жизни: уличную, транспортную, магазинную, эпиграфику учреждений (офисов, школ, вузов, банков и т.д.). Кроме уличной, различают внешнюю и внутреннюю (экстерьерную и интерьерную) эпиграфику. 2. По фактору автора противопоставляют официальные и неофициальные эпиграфические тексты.

Шпоры по бюджетной системе

Сад, самой своей сущностью подчеркивая безграничные возможности человека в деле преобразования природы, способствует подобному повороту сюжета. “Человек романтизма ощущает себя важной частью природы, наделенный такими же творческими возможностями, как и она, он вступает с ней в творческое соревнование.” (Корзина 1994:44)Окончательную завершенность картине придает возникающий вдруг мотив любви. Со всей полнотой проявляется в таких новеллах характерная для романтизма гармония: высокому искусству соответствует сказочная природа и возвышенная любовь. Она простирается до сферы бесконечного, и старик-повар на всю жизнь сохраняет верность этому чувству. Им было продиктовано и его последнее желание, обращенное к ночному посетителю ветхой сторожки: “ Я хотел бы еще раз увидеть Марту такой, какой я встретил ее в молодости. Увидеть солнце и этот старый сад, когда он зацветет весной.”(Паустовский 1969:6:537) Любовь в романтизме “обладает космическим оттенком, делающим предметом восхищения не столько объект чувствования, сколько само чувство, его поэтическую силу, многогранность и неисчерпаемость.” (Хрулев 1985:32). Музыка Моцарта романтически трансформирует первоначальное желание старика увидеть визуальный образ Марты: “Я вижу, сударь! - сказал старик и приподнялся на кровати. - Я вижу день, когда я встретился с Мартой и она от смущения разбила кувшин с молоком.” Так чувственное начало в романтизме побеждает статичность образа.8. Роль условности и ее использование в романтической новелле8.1 Символика в романтическом тексте Мифологизация сюжета, широкое использование символики придавали романтическому произведению значительную степень условности, Формы ходожественной изобразительности в таком случае обретали значительную емкость, заключали в себе огромное обобщение и позволяли художнику вместить в них гораздо большее содержание, нежели образы, создаваемые на бытовой, исторически конкретной основе.

Доходы бюджетной системы Российской Федерации

При этом могут быть выражены только отдельные черты того явления, с к-рым что-либо сравнивается: Не торговал мой дед блинами, Не ваксил царских сапогов, Не пел с придворными дьячками, В княжне прыгал из хохлов. и т. д. Здесь не указаны люди, с к-рыми сравниваются предки Пушкина, но по отдельным штрихам современники могли догадаться, кого имел в виду поэт. Не гулял с кистенем я в дремучем лесу. Не лежал я во рву в непроглядную ночь,— Я свой век загубил за девицу-красу, За девицу-красу, за дворянскую дочь. (Н. Н е к р а с о в, Огородник) Первые две строки — отрицательное С., в к-ром одно из сравниваемых явлений не выражено непосредственно. Как узник, Байроном воспетый, Вздохнул, оставя мрак тюрьмы. Здесь Пушкин сравнивает себя о героем поэмы Байрона Бониваром, имя к-рого, однако, не упомянуто им. Такие С. могут быть названы метонимическими. В свою очередь и метафора (см.) и метонимия (см.) заключают в себе скрытое С. Л. Крупчанов ЭПИТЕТ (от греч. epi he o — приложение) — слово, определяющее предмет или явление и подчеркивающее к.-л. его свойства, качества или признаки.

Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

Оставление судьей без удовлетворения жалобы на применение заключения под стражу в качестве меры пресечения не препятствует последующему обращению в суд с просьбой на продление срока содержания под стражей. Отказ в удовлетворении жалобы на продление срока указанной меры пресечения не лишает обвиняемого права .1.1 обжалование очередного продления срока содержания под стражей (Сборник по- .шовлений Пленумов по уголовным делам, «Спарк», с. 505-506). В целях обеспечения права на обжалование указанных (см. п. 18) решений, принятых на дознании и предварительном следствии, обвиняемому предоставлено право знакомиться с материалами, направленными в суд в подтверждение законности и обоснованности применения к нему заключения под стражу в качестве меры пресечения и продления срока содержания под стражей. Права обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах и тюрьмах - Получать и отправлять денежные переводы. - Заключать и расторгать брак, участвовать в иных семейно-правовых отношениях в случае, если это не противоречит закону. - Приобретать продукты питания и предметы первой необходимости в магазине (ларьке) следственного изолятора (тюрьмы) либо через администрацию места содержания под стражей в торговой сети. - Подписываться на газеты и журналы и получать их. - Получать от администрации при необходимости одежду по сезону, разрешенную к ношению в местах содержания под стражей. - При наличии соответствующих условий предоставляется возможность трудиться (статья 17 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений").

Совершенствование организации бухгалтерского учета расчетных операций за счет бюджетных и внебюджетных средств в системе образования

Бол широк втор особления от об-ва вождей и их трактовка как ф-мы устройства люб приб-х и сосредоточ управ рес организац, основан на равнопр власти и соц правлений под возд участ ее членов в управл и принят ряда ф-в: 1.Выд упр-го труда в в ней решен по большинству. В целях повышен его эф-ти в спец широк значен, Д мож сущ всюду, где отрасль, и образов из этого спец есть организация, власть и органа- г-ва. 2.Возн в ходе развит управлен. В 3 знач Д рас-ся как пр-ва час с-ти классов и основ на опред системе ценност эксплуатаций. 3.Завоеван 1-х народ идеал общ-го устр-ва и др. Г -рез порабощен. 4.Демограф соответствующ ему миров-е. К числ ф-ры изменен в воспроизв-ве чел-го составляющ этот идеал ценнос отн рода: рост чис нас и пл-ти, своб, рав, права ч-ка, нар переход народов к оседл обр жиз, суверенитет. В 4 знач Д рас-ся как запрет инцеста и упорядочения брач соц и пол движ за народовластие, отнош. 5.Психологическ: эмоционал осуществл Д-х целей и идеалов. -сильнейш мотив побужд люд к Понят Д как народовластия соглашен о созд г-ва, страх пер базируется на норматив подходе, агрессией, рацион ф-ры: разум предп-щем построен категории привод люд к соглашен о созд г-ва, исходя из ч-х идеалов, ценнос и кот способ л-ше об-ть права люд, пож-й.

Бюджетно-финансовая система Пенсионного фонда России

Активный характер имеет оценка с обратной связью, при котором субъект под влиянием объекта начинает сознательно с ним взаимодействовать изменять или размещать его в рамках своей системы ценностей как необходимый элемент. Таким образом, характер оценки влияет на её последствия. Поэтому, в зависимости от взаимодействия оценка кроме своего типа может определяться ещё характером: пассивным или активным. Определять оценку по характеру имеет смысл в отношении к временным и вероятностным типам оценок. 2 Нормализация базисных понятий Базисная система построена на полной системе непересекающихся понятий, составляющих тем не менее неразделимое целое. Поэтому дальнейшим развитием системы оценок будет рассмотрение комбинаций первичных методов. Таких комбинаций может быть неограниченное количество, но не каждая будет осмысленна. Это происходит вследствие того, что сознание субъекта первично, без него понятие объекта не имеет смысла. Поэтому, в любой из комбинаций субъект-пространство, субъект- время или субъект-критика субъективная оценка первична.

Бюджетная система и бюджетный процесс

Всё, что возникает, прежде чем существовать актуально, должно обладать потенциальным бытием, которое обнаруживает свою реальность при актуализации предмета, а именно своим исчезновением. К тому же Абу-Али проводит различие между деятельной потенцией и потенцией страдательной. Таким образом, рассмотренные выше положения Ибн-Сина кладёт в основу доказательства несотворённости мира во времени, после сего приводятся доводы, повторяющие аргументацию Прокла. Авиценна, находясь в поисках рассуждений, приходит к следующему утверждению о сущем - он говорит, что знание о нём под углом зрения необходимости. Из этого подобает то, что каждая вещь имеет причину, но причины вещей нам неизвестны, стало быть, их необходимость нам тоже неизвестна, и мы познаём лишь некоторые причины. Поставив перед собой вопрос о бытии, Абу-Али подвергает его анатомированию, он прямо заявляет, что предметы, существующие вне ума, то есть первичные реальности, с самого начала являются предметом рассмотрения метафизики. Таким образом, Ибн-Сина берёт каждый предмет, расчленяя его традиционным способом на его составные части и, тем самым, наблюдает, как эти части взаимно зависят друг от друга.

Бюджетное устройство и бюджетная система

Однако на графитовых анодах перенапряжение кислорода много выше перенапряжения хлора и поэтому на них будет происходить в основном разряд ионов Cl- с выделением газообразного хлора по реакции (а). Выделение хлора облегчается при увелечении концентрации aCl в растворе вследствии уменьшения при этом равновесного потенциала. Это является одной из причин использования при электролизе концентрированных растворов хлорида натрия, содержащих 310-315 г/л. На катоде в щелочном растворе происходит разряд молекул воды по уравнению H2O ?H OH- Атомы водорода после рекомбинации выделяются в виде молекулярного водорода: 2H?H2 Разряд ионов натрия из водных растворов на твердом катоде невозможен вследствии более высокого потенциала их разряда по сравнению с водородом. Поэтому остающиеся в растворе гидроксильные ионы образуют с ионами натрия раствор щелочи. Процесс разложения aCl можно выразить следующими реакциями: 2Cl- - 2?Cl2 Н2О ?=2Н ОН- 2H?H2 Просуммировав уравнения получим: 2Н2О 2Cl-? Cl2 H2 2ОН- или 2Н2О 2 aCl? Cl2 H2 2 aOH Тоесть на аноде идет образование хлора, а у катода – водорода и едкого натра.

Доходы бюджетной системы

Удлинение цепочки сопряжённых двойных связей, а также введение в молекулу ароматического соединения заместителей, облегчающих сдвиг подвижных электронов сопряжённых двойных связей, сообщает молекуле способность поглощать видимые световые лучи, т.е. придаёт ему окраску. Таким свойством обладают электроноакцепторные заместители, оттягивающие электроны от молекулы, и электронодонорные заместители, которые отдают электроны. К электроноакцепторным заместителям относятся нитрогруппа , нитрогруппа – O, карбонильная группа >C=O; в меньшей степени хинониминная группа >C= H. В электронодонорных заместителях содержатся атомы, имеющие неподеленные пары электронов. К числу таких заместителей относятся в первую очередь оксигруппа -. Систему сопряжённых двойных связей с электроноакцепторными и электронодонорными заместителями называют хромофорной. В молекуле красителя могут присутствовать и другие заместители, влияющие на его свойства. Например, сульфогруппа - SO3H и карбоксильная группа -COOH придают красителю кислотный характер и способность растворяться в воде и в растворах щелочей.

Бюджетная система

Период, для этого сравниваются величины наличия собственных ОБС на начало и конец отч. периода. Оборачиваемость ОБС хар-ся след. показателями: 1)Скорость оборота ОБС (К оборачиваемости): Коб=Р/СОср, где Р- оборот по реализации, СО- ср. остатки ОБС. 2)Сред. продолжит. оборота или отнош. числа дн. в отч. пер. к числу оборотов ОБС: Дф=Дср/Коб.с. = СО х Дср/Р. 3)Размер высвободившихся ОБС: Вс=Д-До/Д , где Д и До - ср. продолжительность оборота в отч. и баз. периоде. Тема 5:Анализ производственной программы.Вопросы: 1. Задачи анализа производственной деятельности, показатели ВП,ТП,РП. 2. Выполнение плана, динамика и структура производства и реал. продукции. 3. Анализ кач-ва продукции. 1. Задачи анализа производственной деятельности, показатели ВП,ТП,РП.Валовая продукция (ВП) – это вся выпущенная продукция и сумма всех произвед- ых работ. Товарная продукция (ТП) – это ВП минус работы промышл. хар-ра, или это реализов. прод. неоплаченная прод. РП – это продукция подлежащая продажи 2. Выполнение плана, динамика и структура производства и реал. продукции. Выполнение плана по ВП опр. в %-м отношении, и опр-ся факторы кот. влияют на это выпол-ие.

Бюджет, бюджетная система и бюджетное устройство РФ

Специальные бюджеты показывают калькуляцию или распред-е отдельных статей осн бюджетов (налог бюдж, бюдж ЧП). Роль спец и вспомаг бюдж-в заключается в подготовке инф-ии для составления осн бюдж-в или обработки их итоговой инф-ии. 13. Подготовка мастер бюджета и прежде всего осн бюджетов носит интерактивный хар-р, т.е. их постоянно приходится корректироватьдля соответствия целям и задачам фирмы. При составлении осн бюдж-в могут использоваться 2 подхода: 1) Прямой (на основе составления операц бюдж-в), 2) Косвенный (упрощенный), на основе сбалансирования расходов и тек затрат, первонач стартовых затрат и финансирования. 14. С этого вида бюджета начинается планир-е, исходным пунктом к нему явл составл прогноза продаж. При расчете по группам выделяется средний товар в группе и по нему след образом исчисляется: общий оборот = кол-во предполагаемой к продаже прод-ции отпускная цена из спец графика взятая с учетом инфляции. Чистые продажи = общий оборот – все выплаты с общего оборота. В бюджете продаж должен быть представлен график поступлений ден ср-в от продажи прод-ции.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.