Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Лекції з української та зарубіжної культури

Одеський державний медичний університет Кафедра українознавства та культурології Українська та зарубіжна культура. Конспект лекцій для студентів Лекція 1. Вступ. Предмет і завдання курсу. Культурні джерела східних слов'ян. План лекції. 1. Предмет і завдання курсу. 2. Дослов'янська культурна традиція на теренах України. А. Трипільська культура. В. Скіфо-сарматська культура. С. Антична культура. Д. Візантійська культура. 3. Культура східних слов'ян. 1. Предмет і завдання курсу. Поняття "культура" відноситься до числа найбільш широких за своїм обсягом і у філософському розумінні означає сукупність досягнень суспільства в процесі його розвитку. Існує широке та вузьке розуміння цього поняття. В широкому - як сукупність матеріальної та духовної культури, у вузькому - суто духовна культура. Матеріальна культура - матеріальні цінності, створені людством в процесі його розвитку, до яких відносять знаряддя праці, житло, одяг тощо. Духовна культура - духовні цінності людства, цінності в галузі 1)освіти, 2)науки, 3)художньої культури, 4)моралі, їх виробництво, розподіл та споживання. Художня культура - сукупність літератури та мистецтва. Мистецтво - одна з форм суспільної свідомості, в основі якої лежить образне відтворення дійсності, естетичне освоєння світу. Мистецтво з'явилося, як засіб задоволення духовних потреб людей в естетичній насолоді і пізнанні, як засіб вираження всього багатства її переживань, породжений спілкуванням з природою та іншими людьми. Функції мистецтва. Діючи переважно на почуття і уяву людей, мистецтво викликає глибокі переживання, роздуми, асоціації, пов'язані з певними явищами життя. і тим впливає на формування громадських і моральних ідеалів. Розвиток мистецтва тісно пов'язаний з іншими формами суспільної свідомості - політикою, мораллю, наукою, філософією. Початок мистецтва. Перші зразки мистецтва належать до пізнього палеоліту. Залежно від художнього методу та стилю (наприклад, класицизм, романтизм, реалізм, модернізм) і світогляду митця мистецтво в різні епохи по-різному відображало світ. Види мистецтва. З розвитком культури склалися різні види мистецтва - живопис, скульптура, музика, театр, література, кіно, телебачення, декоративно-ужиткове мистецтво тощо, що відрізняються як способом відтворення дійсності, так і художніми засобами та матеріалом (звуки, фарби, живе слово, танок тощо). Морфологія мистецтва. Розглядаючи морфологію мистецтва, ми виділяємо три засоби його існування, три сфери, галузі художньої творчості. 1)Перша - просторова, до якої відносяться живопис, графіка, скульптура, архітектура, декоративно-ужиткове мистецтво. 2)Друга - часова, яка охоплює письменність та музичну творчість. 3)Третя - просторово-часова, яка включає акторське мистецтво, танок. Класифікація мистецтв дозволяє розподілити їх на родини, види та різновидності в залежності від матеріалів, які застосовуються, та техніки обробки цих матеріалів. Наприклад: роди мистецтва - живопис, графіка, скульптура. Різновидності графіки - малюнок та гравюра, різновидності малюнка - малюнок олівцем, тушшю, вуглем; різновидності гравюри - ксилографія, офорт, ліногравюра, акватинта. Образотворче та необразотворче мистецтво.

Найбільшого розквіту досягла у середині 6 століття н.е. за імператора Юстініана І (527-565 рр. н.е.), коли провадилися законодавчі та адміністративні реформи, розвивалася культура, ремесла, торгівля. Особливості візантійської культурної традиції: 1)Синтез західних та східних елементів культури; 2)Урочистість, помпезність стилю. У Візантії отримали поширення науки, як філософія, математика, медицина, історія; види мистецтв - архітектура, монументальний живопис (фрески, мозаїка, різьба по каменю, художні ремесла) музика (світська та духовна), література (проза і поезія). Вплив візантійської культури. Візантійська культура безпосередньо справила великий вплив на культуру Київської Русі (прийняття християнства, розвиток писемності, літописання, красного письменства, законодавства, архітектури, музики, іконопису тощо). Контрольні запитання. 1. Дайте характеристику трипільської культури? Коли вона існувала? За якими матеріальними залишками ми можемо судити про художню культуру людей трипільської культури? Які характерні ознаки декоративно-ужиткового мистецтва трипільців? 2. Які матеріальні залишки говорять про мистецтво скіфів? Яку роль воно відіграло у формуванні слов'янської культури? Що дає змогу говорити про мистецьку спадковість поколінь? 3. Що запозичили слов'яни від античної грецької культури? Що таке теракоти і фрески? 4. Якими головними рисами відрізняється антична культурна спадщина від римської? 5. Коли існувала Візантійська імперія і в чому проявився її вплив на розвиток культури Київської Русі? 6. Які особливості візантійської культурної традиції? 3. Культура східних слов'ян. Культура східних слов'ян синтезувала досягнення культур народів, що проживали до цього в ареалі їх розселення. Разом з тим, вона є самобутньою, оригінальною культурою, складовою частиною світової культури. Найяскравіше культура слов'ян проявилася в зарубинецькій та черняхівській культурах та культурі антів. Жителі слов'янських городищ використовували природній ландшафт для спорудження своїх поселень, житло будували на високих берегах річок. Розміри поселень як правило невеликі. В центрі зводилися укріплені фортеці, які використовувалися для захисту від ворога, проведення племінних зборів та культових обрядів. Археологічними дослідженнями виявлено багато городищ в українських землях: Київщина - 400, Волинь - 350, Поділля - 250, Чернігівщини - 150, Галичина - 100. В кожному племінному об'єднанні були городові центри: у полян - Київ, сіверян - Чернігів, древлян - Турів. Найбільшим серед них був Київ. Він мав вулиці, майдани. Другим за розмірами був Чернігів. Міста були центрами ремесла і торгівлі. Слов'яни володіли керамічним, ювелірним, скляним, шкіряним, збройним виробництвом. Миски, глечики, горщики та інший столовий та господарський посуд виробляли на гончарному колі. Ювелірні вироби виготовляли з бронзи, срібла, міді, золота. Бронзу застосовували для медичних інструментів - пінцетів та хірургічних ножів. Релігія. За релігійними поглядами, подібно іншим народам, слов'яни були язичниками, вони визнавали культ природи і культ роду, кожне плем'я мало своїх богів, але з часом відбулася їх уніфікація.

Ця пам'ятка є головним і в багатьох випадках єдиним джерелом з історії східного слов'янства та Київської Русі. Нею було покладено початок історіографії Київської держави. Літописні зведення. Літописи переписувалися, розмножувалися ченцями- переписувачами, які вносили свою коректуру, додатки, окремі літописи об'єднувалися у зведення літопису. Вони потрапляли в інші монастирі, розповсюджувалися по всій країні, у більшості, через нашестя татар, війни, пожежі, грабунки, безповоротно гинули, а в деяких монастирях (переважно на Півночі та Заході) чудом збереглися і, таким чином, стали надбанням вчених уже в 18 та 19 ст. і дійшли до нашого часу. Так, "Повість временних літ" була виявлена в Іпатьєвському зведенні, яке збереглося в Іпатьєвському монастирі в Костромі, що був заснований 1330 року і де в 1613 році Михаїлу Федоровичу Романову було об'явлено про обрання на царство. Іпатьєвський літопис зберігся в 5 списках початку 15 ст. і сходить до українського літописного зведення кінця 13 ст. Вона відтворює події 11-13 ст. і містить хроніку подій, договори Русі з греками, взірці перекладної літератури, легенди. Іпатьєвське зведення складається з 3 частин: 1) "Повість временних літ" (від варягів до Володимира Мономаха). 2) Київський літопис (боротьба з половцями та міжусобиця після смерті Володимира Мономаха). 3) Галицько- Волинський літопис (утворення, розквіт та занепад Галицько-Волинської держави). М.Грушевський говорив, що Іпатьєвське зведення є справжнім архівом нашої літератури. Його використовували історики Карамзін, Соловйов, Погодін, Ключевський, письменники Франко ("Захар Беркут"), Скляренко ("Святослав", "Володимир"), Збанацький ("Диво", "Євпраксія"), Кочерга ("Ярослав Мудрий"), Хижняк ("Данило Галицький") та ін. "Слово про закон і благодать" митрополита Іларіона, першого місцевого, руського Київського митрополита, обраного за Ярослава Мудрого (1051) - прославляння .кн.Володимира та хрещення Русі, написана між 1037 та 1043 і виголошена на честь відкриття київського Софійського собору. "Повчання дітям" Володимира Мономаха (1096), яке складається з 3 частин: 1)релігійні правила; 2)поради для князя, 3)життєпис самого автора, як приклад для дітей. Автор був високоосвіченою людиною, знав 5 мов, його гуманізм на 3-4 століття обігнав аналогічні твори західних авторів. Це був не тільки літературний твір, але й політичний маніфест, де автор проголошував ідеї громадянського миру в державі, необхідність укріплення її зовнішнього становища. "Житіє та ходіння Данила, руські землі ігумена" - науково- географічний опис подорожі в Єрусалим через Царгород (1106-1108). Києво-Печерський патерик - збірник оповідань про життя святих отців церкви Лаврського монастиря (І чверть 18 ст.), прославляв зодчих, живописців, святих отців, пропагував єдність руської землі. Вперше був надрукований в друкарні Києво-Печерської Лаври в 1661 р. О.Пушкін писав про це джерело: "прелесть простоты и вымысла". "Слово Данила Заточника" - сповідь дружинника, вигнаного з княжого двору, який просить простити йому його провинності і повернути назад з заслання. Роздуми про багатих і бідних, добрих і злих, розумних і дурних. Ідея сильної княжої влади, ідеалізація князя. Твори єпископа-проповідника Кирила Туровського (1130/1134, м.Туров, Гомельської обл. - 1182), який був автором багатьох сказань, повчань, молитов.

Але  й ще одна важлива обставина: саме в цю оснь остаточно завершився 13-лтнй процес консолдац укрансько полтично нац. Змнилася не тльки масова свдомсть, але й масова енергетика. Ункальна вс метафори блякнуть! атмосфера «свободи, рвности, братерства» на вулицях столиц, сльози на очах од нжности до всх  кожного, злиття в помаранчевй ейфор полських фермерв, льввських  харквських студентв, запорзьких металургв, кивських бзнесменв,  при цьому, що дуже важливо, ще й остаточна духовна асимляця нби переплавка в загальному нацональному горн етнчних росян, врев, угорцв Ключову фразу цих тижнв «Я горджусь тим, що я укранець», уперше випадало чути вд рзних людей безвдносно до хнього етнчного походження, поняття «укранець» нарешт стало з паспортного громадянсько-полтичним. Напевно, можна побачити витоки того, що вдбуваться, в минулому Украни Культури просто так не вмирають а може,  взагал не вмирають нколи? Все-таки ще двст з гаком рокв тому гетьманв у нас обирали,  дуже сильно пдозрюю, що якби не було в культурному «геном» укранцв цього (дуже шевченквського!) вдчуття «неправедности» всяко невиборно, «призначено згори» влади, то самих тльки тринадцяти рокв громадянського суспльства для становлення укрансько демократ могло б, либонь,  не вистачити Якщо ж простше, то впродовж останнього року в Укран остаточно оформився вже вддавна спроквола визрваючий цивлзацйний розрив мж суспльством  владою

РЕФЕРАТЫ:

Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

Например, летом 2000 г. были зафиксированы многочисленные примеры нарушений прав мелких акционеров - на волне наращивания голосующих пакетов собственных акций и акций других компаний за счет скупки у этой группы инвесторов ценных бумаг. Так, НК "Славнефть", приобретшая в начале года 10% акций "Нижневартовскнефтегаза", 5% "Самотлорнефтегаза", 5% "Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия", увеличивает свои пакеты путем скупки ценных бумаг у населения в специально открытых для этого пунктах. По свидетельствам акционеров - физических лиц, скупка акций в специализированных региональных центрах производилась по очень заниженным ценам. Защита прав акционеров, законодательство. Мероприятия по защите прав акционеров со стороны законодательной и исполнительной власти не будут активными. Предположительно будут созданы специальные организации (спецдержателей) для решения проблем, связанных с голосованием акциями, депонированными под ADR, и для них установлен отдельный правовой режим. (В начале осени 2000 г. разразился крупный скандал в среде акционеров - держателей ADR РАО "ЕЭС России": на внеочередном собрании акционеров компании их голоса в процессе принятия решений были проигнорированы.

Микола Куліш

Если состояние не ухудшилось, производится в/в капельное введение препарата с необходимой скоростью, но не более 60-80 капель в мин. Полиглюкин вводится если уровень АД менее 100 мм рт. ст. Если давление составляет 100-110 мм рт. ст. можно вводить реополиглюкин, который дает не только гемодинамический и дезинтоксикационный эффект, но и улучшает микроциркуляцию, устраняет стаз в капиллярах, снижает адгезию и агрегацию тромбоцитов, что лежит в основе его антитромботического действия. Обычно вводится 400 мл полиглюкина и 400-600 мл реополиглюкина. Если эффект недостаточен, используется плазма, альбумин. При отсутствии вышеперечисленных препаратов в/в в течение 5 минут вводят 200 мл 0,9% aCl или раствор Рингера с лактатом. В отсутствие эффекта дополнительно вводят 1-1,5 л растворов за 20 минут. Если симптомы шока сохраняются, показан инвазивный мониторинг гемодинамики и введение 2-4 литров инфузионных растворов за 1 час. При тяжелом шоке, а также при отеке легких показаны вазопрессорные средства. Вазопрессорные средства. Дофамин, 5-20 мкг/кг/мин в/в; в отсутствии эффекта добавляют норадреналин, 0,5-30 мкг/ мин в/в, по возможности уменьшая дозу дофамина до «почечной» (2-4 мкг/кг/мин). Инотропные средства.

Благоустрій та озеленення центральної частини м. Миколаєва

Знаменитые французы и Латинская Америка Алекс Громов После открытия в Латинскую Америку устремились не только испанцы и португальцы. Ее история связана и со знаменитыми французами шестнадцатого и семнадцатого веков. Среди них такие легендарные имена как великий адмирал де Колиньи, вождь французских гугенотов, убитый в Варфоломеевскую ночь, описанную в романе Александра Дюма-старшего – «Маргарита Наварская». Колиньи, заранее предвидя религиозные войны, пытался найти выход, найдя для французских протестантов-гугенотов, увезя из их из пылающей огнем Европы. А для этого он планировал основать базы-форпосты в Америке.   Вскоре в путь отправились и первые корабли. Так протестантские поселения были созданы в Бразилии. В 1555 году на острове у берегов бразильского побережья был построен форт Колиньи – в честь неутомимого адмирала. Он просуществовал всего десять лет, и был взят штурмом католиками-испанцами, которые с дикой радостью перебили «неверных гугенотов».   Так неудачей закончилась первая попытка Франции обосноваться в далекой Латинской Америке.   Следующая французская попытка основаться в Южной Америке была связана с именем прославленного французского политика, кардинала Ришелье.

Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

Если так можно выразиться: больевики максимально "совпали" с условиями военного времени, они чувствовали в нем себя "как рыба в воде", что, возможно, и явилось одной из причин их конечного успеха. Ведь, напротив, их противники чаще тяготились теми "военносоциалистическими" мерами, которые им также приходилось применять, они проводили ту же политику менее последовательно, менее жестко, а значит, и менее эффективно. Таким образом, успех большевиков был достигнут при примерном равенстве сил во многих, прежде всего, в военном, отношениях. Поэтому важно понять в чем же основная причина их победы. Видимо, наиболее точно можно было бы определить ее следующим образом: большевики победили не столько в силу собственной силы, сколько в силу слабости их противников. Революция 1917 - 1921 гг. явилась фактическим осуществлением радикальной альтернативы, победившей в силу недостаточности решений, предлагаемых в целях разрешения острых противоречий в жизни российского общества как консерваторами, так и либералами. Именно их неудача предопределила успех большевиков. Но политический успех большевиков оказался "пирровой победой". Эффективность политическая обернулась экономической неэффективностью, что, в свою очередь, ставило под вопрос и само достижение политической победы.

Культурная жизнь в Украине во второй половине 40-х - начале 50-х гг

Сюда же можно отнести: «Мой отец был человеком северного темперамента моя мать, в жилах которой текла смешанная экзотическая кровь » – это отрывок из письма Тонио Лизавете. Необычным сочетанием крови Т. Манн объясняет необычность Тонио. Это характерное для Т. Манна «биологическое» объяснение явлений; - Учитель танцев Франсуа Кнаак. Имя «Франсуа» и многочисленные французские фразы подчеркивают легкость, манеры, своеобразное французское изящество и, в то же время, снобизм учителя танцев. В то же время, обилие французского языка здесь, возможно, говорит о влиянии Толстого на Т. Манна. Фразы типа: «Как замечательно облегал сюртук жирные бока господина Кнаака» - говорят о комичности этого образа, ироничном и в чем-то отрицательном отношении автора к персонажу; - «Плакал? Король плакал?» – цитата из «Дона Карлоса» Шиллера – единственная цитата во всей новелле, не считая стихотворения Тонио Крегера «Друг давней юности, прибой, Я снова встретился с тобой!». Обе цитаты подчеркивают глубину переживаний Тонио Крегера, в первом случае, связанных с юношеской любовью, во втором – с видом бушующего, вагнеровского моря; - «за чтением «Иммензее» Шторма». «Иммензее» (1852) – произведение немецкого классика XIX века Теодора Шторма (1817-1888); - Лизавета Ивановна.

Міхновський Микола Іванович

Она не смущается обращением к ней де Грие, недолго думая, соглашается бежать с ним и, не дрогнув, говорит своему провожатому, что молодой человек ее брат. Она держится спокойно и уверенно, не чувствует ни страхов ни укоров совести. Находясь с де Грие в Париже она без зазрения совести изменяет ему с г-ном Б Нельзя сказать, что она не любит де Грие, но в данный момент для нее важней хороший стол, красивая одежда, безбедная жизнь. Любя главного героя, она все же в первую очередь заботится о себе, скрашивая свои отказы и просьбы страстными ласками. Предавая своего возлюбленного, она плачет, но решения своего не меняет: «. во взгляде ее, обращенном на меня было что-то необычное. Я не мог разобрать, была ли то любовь или сострадание Наконец слезы потекли из ее прекрасных очей: лживые слезы!». Автор даже вводит информацию о точном времени верности Манон – 11 дней. В даной ситуации она истинная представительница своего времени. Все происходит по обычной схеме «.увидев ее в окне, он . влюбился; что объяснился он с ней как и полагается откупщику, то есть указав ей в письме, что оплата будет соразмерна с ее ласками . она уступила для того, чтобы вытянуть из него изрядную сумму ».

Художнє відтворення проблеми українізації у комедії "Мина Мазайло" Миколи Куліша

Новый Цветаева покончила жизнь Петербургский университет живой характер не вошел самоубийством. Могила ее в 1912 году, занимался даже, а ворвался на эстраду, затеpялась. Долго старо-французской принеся песню, где все слито пpишлось ожидать и литературой на воедино: текст, музыка, исполнения ее юношеского романо-германском трактовка; песню, которую пpоpочества, что ее отделении, но курса не слушаешь как драматический стихам "как дpагоценным кончил. В Париж же он монолог. Песни Высоцкого в винам настанет свой чеpед". действительно уехал и нем рождаются, в нем живут и Маpину Цветаеву - поэта не провел заграницей 1907-1908 во многом теряют свою спутаешь ни с кем дpугим. годы, слушая в Сорбонне жизнеспособность вне его Ее лекции по французской манеры исполнения, вне его стихи можно безошибочно литературе. В Париже нервного напора, вне его узнать - по особому Гумилев вздумал издавать дикции, а главное - pаспеву, неповоpотным небольшой литературный заражающей энергии мысли и pитмам, необщей интонацией. журнал под названием чувства, вне его характера».

Життя та творчість Миколи Лисенка

Сюда не в коем случае нельзя отнести бензиновые пневмонии. Это пневмонии, вызванные аспирацией кислого желудочного содержимого, вместе с которой проникает различная флора. 4. Пневмонии у лиц с тяжелыми дефектами иммунитета (врожденный иммунодефицит, ВИЧ-инфекция и т.д.). Актуальность проблемы.Заболеваемость: по академику А.Г. Чучалину (главный пульмонолог МЗ РФ) - от 3 до 8 на 1000 населения, по данным Европейского респираторного общества и американского торакального общества- 4.7 - 12. По этому критерию трудно говорить, потому что обращаемость разная, диагностируют пневмонии не у всех. Смертность - достаточно надежный показатель - 2-3% в целом. При определенных формах пневмоний, особенно так называемых госпитальных вторичных, достигает 50-60%. Частота встречаемость и уровень клинической диагностики пневмоний по данным аутопсий в стационарах Санкт-Петербурга за период 1993-1995 - 15633 аутопсий. В достаточно большом проценте случаев пневмония не диагностируется. Причины гиподиагностики пневмоний: объективные - кратковременность пребывания в стационаре, тяжесть состояния - 50-60%, субъективные - как правило, неправильное трактование рентгенологической картины в легких. Этиология. Различна в зависимость от патогенетического варианта пневмонии.

Проблемы самопознания и культурной идентичности в русской философии 30–40-х годов XIX века (Чаадаев и Гоголь)

Налоговая проверка представляет собой совокупность специальных приемов налогового контроля, применяемых уполномоченными органами с целью установления достоверности и законности отражения объектов налогообложения и порядка уплаты налогов и сборов в документах, отчетах, бухгалтерских балансах и других носителях информации. В ходе налоговых проверок осуществляется всестороннее изучение финансово-хозяйственных операций организаций или физических лиц с объектами налогообложения. Поведение налоговых проверок всегда в определенной степени является «вторжением» в хозяйственную деятельность проверяемых организаций. В ходе реализации налоговыми органами своих контрольных полномочий возникает непосредственное взаимодействие или столкновение интересов представителя государства, которым является должностное лицо налогового органа, проводящее проверку, - с одной стороны, и должностных лиц организции-налогоплательщика (или индивидуального предпринимателя) – с другой стороны. Поэтому для установления сбалансированности интересов обеих сторон в налоговом контрольном правоотношении необходимо было определить правовой статус сторон при проведении налоговых проверок, а также последовательность их действий, что и было установлено в Налоговом кодексе РФ.

Гуни в історії Миколаївщини

После того, как примерно 40 тысяч евреев выехали туда из России в1904-1905 году, стало ясно, что организация в Гомеле готовит людей для Палестины. В 1907 году они создали на ее территории конспиративную военную организацию под название "Бар Гиора". Она вела шпионаж и обучала сионистов- боевиков. В Северной Галилее они основали свой первый кибуц (военизированное поселение). В 1909 году "Бар Гиору" ее реорганизовали и переименовали в "Гашомер" (стражник), которая действовала белее открыто, стремясь получить поддержку проживающих в Палестине евреев. Одним из лидеров "Гашомера" был Ицхак Бен Цви, ставший впоследствии президентом сионистского государства. Организацию активно поддерживал Бен Гурион, первый премьер-министр Израиля. Когда началась первая мировая война, сионисты стали вести двурушническую политику и устанавливать связи с обеими сторонами, участвовавшими в конфликте. Бен Цви и Бен Гурион вошли в контакт с турецкими войсками и предложили включить "Гашомер" в состав оттоманских вооруженных сил в качестве милиции. Турки отвергли это предложение.

Поиск внеземных цивилизаций

По словам Юрия Молчанова, к Новой Голландии уже проявили интерес несколько компаний, в том числе одна московская, и шведский инвестиционный фонд. Кроме того, ранее о своем намерении "вписаться" в проект заявляла австрийская ilma Kraus. Источники в Смольном утверждают, что Новую Голландию внимательно изучала группа ЛСР. Но в этой компании вчера предпочли не комментировать этот вопрос. Эрмитаж Эрмитаж в Санкт-Петербурге (от французского ermi age — место уединения), один из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев. Возник в 1764 как частное собрание Екатерины II, открыт для публики в 1852. Богатейшие коллекции памятников первобытной, древневосточной, древнеегипетской, античной и средневековой культур, искусства Западной и Восточной Европы, археологических и художественных памятников Азии, памятников руссской культуры VIII—XIX вв. Здания Эрмитажа — Зимний дворец (1754—62, архитектор В.В. Растрелли), Малый Эрмитаж (1764—67, архитектор Ж.Б. Валлен-Деламот), Старый Эрмитаж (1771—87, архитектор Ю.М. Фельтен), Новый Эрмитаж (1839—52, архитектор Л. фон Кленце), Эрмитажный театр (1783—87, архитектор Дж. Кваренги). 1754-1762: строительство Зимнего дворца архитектром Растрелли по заказу императрицы Елизаветы Петровны В 1754 году императрица Елизавета Петровна утвердила проект новой резиденции, предложенный ведущим архитектором русского барокко Франческа Бартоломео Растрелли.

Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций

По техническим данным , вооружению и бомбовой нагрузке " ИЛЬЯ МУРОМЕЦ " превосходил  английский  тяжелый бомбардировщик  ВИМИ и немецкий самолет фирмы " ГОТАМ ФРИДРИХСХАФЕН " ( хотя последний являлся , посуществу , несколько изменённой копией  единственного   сбитого за годы первой мировой войны самолета "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ" ) . Недаромфранцузское военное министерство через своего атташе в Петрограде обратилось с просьбой сообщить данные, относящиеся к аэропланам типа " ИЛЬЯ  МУРОМЕЦ ".             Однако не все созданные самолеты строились . На единственном в начале двадцатых  годов комендантском  аэродроме  Петрограда  в  одном  из  старых  ангаров можно было увидеть самолет " СВЯТОГОР " конструкции В. А. Слесарева .Самолет  представлял собой гигантский биплан цельнодеревянной конструкции с двумя двигателями , расположенными вфюзеляже , причем трансмиссия к двум толкающим винтам диаметром 6 метров осуществлялась посредством канатной передачи . Размах  верхнего  крыла  составлял 36  метров .                На  завершающем  этапе  постройки  самолета " СВЯТОГОР " В.А.Слесаревобратился  к  правительству  с  просьбой  о  предоставлении  средств , но получил отказ, несмотря на то ,что  специальная комиссия под руководством Н.Е.Жуковского, проверявшая   аэродинамический   расчет   этого  самолета  и  расчет  его на прочность ,   " единогласно пришла к выводу  ,  что  полет  аэроплана  Слесарева при  полной  нагрузке  в  6,5 т  и  при  скорости  114 км/ч  является  возможным  ,  а  посему окончание  постройки  аппарата  Слесарева  является  желательным ".

Проблемы существования внеземных цивилизаций

Чохтяряфли кредитляр ики тяряфли кредитляр кими алан юлкя щюкумятляринин тядиййя балансянын, милли валйутасыны дювлят бцдъясинин кясиринин,критик идхалын, игтисади вя сосиал инкишафа тякан верян лайищялярин малиййяляшдирилмяси цчцн верилян боръдур. Бу боръларын характерик ъящяти ондадыр ки,бейнялхалг малиййя тяшкилатлары мянфяяти максимумлашдырмаг мягсядини эцдмцшляр, ясас мясяля юз ямялиййатларыны, игтисади ислащатлары вя инкишафы тямин едя биляъяк сащялярдя ъямляшдирмяк. Кредитляр чох вахт узун мцддятлидир, лакин щямишя эцзяштли дейил. Ваъиб аспектлярдян бири дя одур ки, бейнялхалг малиййя тяшкилатларынын вердикляри кредитляр щям игтисади, щям дя сийаси характер дашайыр, чцнки бу тяшкилатлардан алынмыш кредит боръ аланын етибарлыьыны характеризя едир вя диэяр кредиторлар цчцн мцяййян тяминат тяшкил едир. Бейнялхалг малиййя тяшкилатлары тяряфиндян кредитляшмя бу тяшкилатларын цзвляринин кредитляшдирилмяси кими щяйата кечирилир. Кредит цзря вясаитлярин айрылмаздан яввял бу тяшкилатларын ишчи груплары игтисади вя сийаси ситуасийасы юйрянмяк цчцн боръ алан юлкяйя сяфяр едирляр.

Болезни цивилизации

Отмечена более высокая чувствительность к воздействию ЭМП яичников нежели семенников. Установлено, что чувствительность эмбриона к ЭМП значительно выше, чем чувствительность материнского организма, а внутриутробное повреждение плода ЭМП может произойти на любом этапе его развития. Результаты проведенных эпидемиологических исследований позволят сделать вывод, что наличие контакта женщин с электромагнитным излучением может привести к преждевременным родам, повлиять на развитие плода и, наконец, увеличить риск развития врожденных уродств. Другие медико-биологические эффекты Как уже говорилось выше, с начала 60-х годов в СССР были проведены широкие исследования по изучению здоровья людей, имеющих контакт с ЭМП на производстве. Результаты клинических исследований показали, что длительный контакт с ЭМП в СВЧ диапазоне может привести к развитию заболеваний, клиническую картину которого определяют, прежде всего, изменения функционального состояния нервной и сердечно-сосудистой систем. Было предложено выделить самостоятельное заболевание - радиоволновая болезнь. Это заболевание, по мнению авторов, может иметь три синдрома по мере усиления тяжести заболевания: - астенический синдром; - астено-вегетативный синдром; - гипоталамический синдром.

Профилактика производственного травматизма, как совокупность технологических, организационных и социально - культурных мероприятий

Среди вымерших или вымирающих видов очень велика доля островных обитателей. Дронты и моа, гигантский страус Мадагаскара эпиорнис, гигантские черепахи Галапагосских и Сейшельских островов и, наконец, гавайские цветочницы — это далеко не пол­ ный перечень. Почему исчезло так много островных животных? Обычно это пытаются объяснить малой численностью, из-за чего перебить их оказалось лег­ко и просто. Но, даже если исключить виды, истреб­ленные человеком, островные животные все равно чаще всего встречаются в списках вымерших видов. Для ясности картины еще раз напомним, что выми­рание видов — процесс естественный. Следует также учитывать, что часы жизни изолированной популя­ции бегут иначе по сравнению с исходной, от которой она отделилась благодаря случайному преодолению преграды или путем генетического разобщения. В об­щем крупные материковые популяции лучше приспо­сабливаются к изменениям среды, поскольку обла­дают большим генофондом, то есть значительным генетическим резервом, который и определяет приспособительные возможности.

Народы Украины, Молдовы, Белоруссии (Доклад)

Но для некоторых ферментов в настоящее время доказана возможность восстановления их каталитической активности в случае обратимого процесса денатурации белка. Известны и такие ферменты, максимальная активность которых проявляется при более низких температурах. «Например, каталаза, температурный оптимум которой лежит в пределах между 0-10С» (Г. А. Смирнова Основы биохимии). Понижение температуры снижает скорость ферментативных реакций. Большинство ферментов при 0 С ещё не утрачивают своих каталитических свойств, но при замораживании химические реакции прекращаются. При последующем оттаивании, если соблюдается определённые условия, ферментативная активность клеток может быть восстановлена. ВЛИЯНИЕ  При изучении действия давления на скорость ферментативных реакций необходимо, прежде всего, учитывать, как и при изучении других факторов, возможность денатурации ферментов при высоком давлении. Если константа скорости ферментативной реакции растёт с повышением давления, то образование активного комплекса происходит с уменьшением объёма и наоборот, если при увеличении давления образование активного комплекса сопровождается увеличением объёма, то константа скорости реакции снижается.

Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

Специальные люминесцентные органы — фотофоры, имеющие вид круглых бляшек диаметром 0,03—0,08 мм, густо усеивают всю нижнюю часть туловища (книзу от средней линии тела), а также грудных и брюшных плавников. При возбуждении акулы вся брюшная поверхность ее тела и нижние края боков светятся ровным бледно-зеленоватым светом, ярко вспыхивая при резкихдвижениях рыбы и затухая при ее успокоении.Свечение карликовой акулки иноиа может быть очень интенсивным. Известен с случай, когда плавающую ночью у поверхности рыбу заметили с борта судна на расстоянии 15 м. Способностью к люминесценции обладают и не которые другие виды пряморотых акул, также ведущие полуглубоководный образ жизни. Особойяркости свечение достигает у Isib ius biasilie -sis — небольшой акулы, достигающей в длину 45—50 см и распространенной в тропических водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Этот вид отличается очень своеобразным способом питания. Несмотря на малые размеры, акула смело атакует тунцов и акул, а также кальмаров, дельфинов, китов и выкусывает куски кожи и мяса, оставляя на теле жертв характерные круглые шрамы.

Транспортная система Украины

Это состояние чаще встречается у женщин, чем у мужчин, и нередко является следствием повреждения щитовидной железы собственной иммунной системой организма (аутоантителами). Обычно отмечают сонливость и непереносимость холода. В тяжелых случаях иногда развивается кома и может наступить смерть. Для лечения гипотиреоза используют препараты высушенной щитовидной железы животных, а в последнее время – таблетки синтетического Т4. Избыточная секреция тиреоидных гормонов приводит к гипертиреозу, или тиреотоксикозу. Наиболее распространенная форма гипертиреоза – диффузный токсический зоб, или базедова болезнь, описание которой см. в статье ЗОБ. Рак щитовидной железы обычно требует хирургического лечения, иногда в сочетании с введением радиоактивного йода. Этот вид рака чаще встречается у лиц, перенесших облучение головы и шеи. Особенности гормональной регуляции обмена углеводов при мышечной деятельности. На любой процесс жизнедеятельности организма расходуется энергия. Эта энергия образуется в результате распада различных химических веществ - углеводов, жиров (реже - белков), поступающих в организм вместе с пищей.

Топливно-энергетический комплекс Украины

Некоторые вирусы оставляют в оперативной памяти небольшие резидентные программы, которые не распространяют вирус. Такие вирусы считаются нерезидентными. Резидентными можно считать макро-вирусы, поскольку они постоянно присутствуют в памяти компьютера на все время работы зараженного редактора. При этом роль операционной системы берет на себя редактор, а понятие «перезагрузка операционной системы» трактуется как выход из редактора. В многозадачных операционных системах время «жизни» резидентного DOS-вируса также может быть ограничено моментом закрытия зараженного DOS-окна, а активность загрузочных вирусов в некоторых операционных системах ограничивается моментом инсталляции дисковых драйверов OC. Использование СТЕЛС-алгоритмов позволяет вирусам полностью или частично скрыть себя в системе. Наиболее распространенным стелс-алгоритмом является перехват запросов OC на чтение/запись зараженных объектов. Стелс-вирусы при этом либо временно лечат их, либо «подставляют» вместо себя незараженные участки информации. В случае макро-вирусов наиболее популярный способ — запрет вызовов меню просмотра макросов.

Пищевая промышленность Украины

Сложно-рефлекторная (“мозговая”) фаза желудочной секреции называется так потому, что она состоит из двух компонентов: условно-рефлекторного и безусловно-рефлекторного. Условно-рефлекторное отделение желудочного сока происходит при раздражении обонятельных, зрительных, слуховых рецепторов запахом, видом пищи, разговором о пище и звуковыми раздражителями, связанными с приготовлением пищи. Желудочный сок, отделяемый в этот период И. П. Павлов назвал запальным или аппетитным. Он представляет собой ценность, т. к. богат ферментами, его отделение сопровождается ощущением, аппетита и создает условия для дальнейшего нормального пищеварения в желудке и кишечнике. При поступлении пищи в полость рта начинается безусловно-рефлекторное отделение желудочного сока. На первую фазу сокоотделения желудка наслаивается вторая, которая состоит из двух компонентов — желудочной и кишечной фазы. Желудочная фаза наступает при соприкосновении пищевого содержимого со слизистой оболочкой желудка. Отделение желудочного сока в эту фазу осуществляется за счет раздражения механорецепторов слизистой оболочки желудка, а затем за счет гуморальных факторов — продуктов гидролиза пищи, которые поступают в кровь и возбуждают железы желудка.

Социально-экономическое развитие современной Украины

Наиболее часто встречаются белки, включающие 100-400 аминокислотных остатков, но известны и такие, молекула которых образована 1000 и более остатками. Белки могут состоять из нескольких полипептидных цепей. В таких белках каждая полипептидная цепь носит название субъединицы. 11ФУНКЦИИ: Биологические функции белков в клетке чрезвычайно многообразны. Они в значительной мере обусловлены сложностью и разнообразием форм и состава самих белков.1 Строительная функция- построены оргонойды.2 Каталитическая- белки ферменты.( амилаза ,превращает крахмал в глюкозу )3 Энергетическая- белки могут служить источником энергии для клетки. При недостатке углеводовили жиров окисляются молекулы аминокислот. Освободившаяся при этом энергия используется на поддержание процессов жизнедеятельности организма.4 Транспортная – гемоглобин (переносит кислород )5 Сигнальная –рецепторные белки участвуют в обрзовании нервного импульса 6 Защитная – антитела белки 7 Яды ,гормоны- это тоже белки (инсулин, регулирует потребление глюкозы) 12.ФЕРМЕНТЫ (от лат. ferme um — закваска) (энзимы), биологические катализаторы, присутствующие во всех живых клетках.

Бюджет Украины на 1997 г.

Таким образом, во многих работах показано, что в случаи амфибий донорами ядер могут стать лишь зародыши на ранних стадиях развития. Некоторые авторы называют подобные эксперименты клонированием амфибий, хотя правильнее их называть клонированием эмбрионов амфибий, так как в этом случае размножают бесполым путём не взрослых животных, а их зародышей. Дифференцировка клеток в ходе развития позвоночных сопровождается инактиваций неработающих генов, поэтому клетки теряют тотипотентность, дифференцировка становится необратимой. В конце концов, у одних клеток происходит репрессирование генома, у других в той или иной степени деградирует ДНК, а в некоторых случаях разрушается даже ядро. Однако на ряду с дифференцируемыми клетками, культивируемыми i vi ro клеточные популяции содержат малодифференцируемые стволовые клетки, которые и могут быть использованы как доноры ядер для клонирования млекопитающих. Опыты с амфибиями показали, что ядра различных клеток одного и того же организма генетически идентичны и в процессе дифференцирвки постепенно теряют способность обеспечивать развитие реконструированных яйцеклеток, однако серийные пересадки ядер и культивирование клеток i vi ro в какой-то степени увеличивают эту способность.

Государственное регулирование доходов населения на Украине

Зачастую врачи лечат больных длительным “гипнозом-отдыхом”. Этот способ имеет перед другими большое преимущество, так как не требует введения в организм больного лекарств, которые не всегда безвредны. Особенно широко пользуются гипнозом как способом повысить внушаемость больного при психотерапии, то есть лечении путём воздействия словом врача на психику больного. Лечение внушением в состоянии гипноза приносит большую пользу при нервных расстройствах – истерии, неврозе навязчивых страхов, а также в борьбе с алкоголизмом. Однако неумелое и неправильное применение гипноза может нанести вред здоровью, особенно у тех, кто легко поддаётся внушению. Литература. 1. Е. И. Чазов “Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь”. 2. А. Г. Хрипкова “Мир детства: Юность”. 3. Л. Л. Рохлин “Сон, гипноз, сновидения”. 4. А. Н. Бакулев, Ф.Ф. Петров “Популярная медицинская энциклопедия”. 5. И. П. Павлов ПСС т3-4. 6. Д. З. Капустин “Здоровье мужчины” перевод с англ. 7. П. А. Самсонов “Организм мужчины” перевод с англ.

Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

Официально эта позиция была озвучена 5 октября 2001 года. 7 октября Узбекистан и США подписали соглашение о предоставлении последним воздушного пространства Узбекистана, а также необходимой инфраструктуры одного из аэродромов. Соглашение не определяло сроки военного присутствия США и касалось использования авиабазы только в рамках антитеррористической операции в Афганистане. При этом было заявлено, что «с территории Узбекистана не допускается осуществление боевых наземных операций против Афганистана», а также «не разрешается осуществление бомбово- штурмовых операций». Было определено, что боевые самолеты могут осуществлять посадку на аэродромах Узбекистана («Ханабад», «Кокайды» и «Тузель») только «в исключительных случаях». В соответствии с Соглашением вооруженным силам США была передана авиабаза «Ханабад», которая используется в гуманитарных целях, а также для поисково-спасательных операций и разведывательной деятельности. По словам президента И. Каримова, на базе дислоцируется около 1,5 тысячи военнослужащих США. По данным Международного института стратегических исследований – около 1200 (в рамках операции E duri g Freedom).

Принцип налогообложения /Украина/

Впервые подобная ракета была испытана в СССР еще в 1957 году, в настоящее время на вооружения Ракетных Войск Стратегического Назначения состоят ракеты нескольких типов, базирующиеся на мобильных пусковых установках, в шахтных пусковых установках, на подводных лодках. В основе действия термоядерного оружия лежит использование термоядерной реакции с водородом или его соединениями. В этих реакциях, протекающих при сверхвысоких температурах и давлении, энергия выделяется за счет образования ядер гелия из ядер водорода, или из ядер водорода и лития. Для образования гелия используется, в основном, тяжелый водород – дейтерий, ядра которого имеют необычную структуру – один протон и один нейтрон. При нагревании дейтерия до температур в несколько десятков миллионов градусов его атому теряют свои электронные оболочки при первых же столкновениях с другими атомами. В результате этого среда оказывается состоящей лишь из протонов и движущихся независимо от них электронов. Скорость теплового движения частиц достигает таких величин, что ядра дейтерия могут сближаться и благодаря действию мощных ядерных сил соединяться друг с другом, образуя ядра гелия.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.