Кефирный гриб на сайте studlib.net.ru

Математические модели и методы обоснования управленческих решений и сферы их применения в практике управления

Недоліки: одна особа не завжди є гарним джерелом для прийняття рішення; не використовуються ресурси інших виконавців. . Рішення, що приймається експертом. Переваги: корисний тоді, коли рішення, що приймається експертом має значно більшу цінність, ніж рішення всього колективу; Недоліки: важко дізнатися, хто є експертом; втрачаються переваги групової активності. . Прийняття рішення усередненням індивідуальних думок. Переваги: корисний, коли важко зібрати весь колектив для обговорення, бо питання є терміновим; Недоліки: неполагодженість думок, відсутня можливсть обмінюватись думками. . Прийняття рішення владою після групового обговорення. Переваги: використовуються всі колективні ресурси на відміну від попередніх методів; Недоліки: не дає гарантії впровадження групового рішення, членам групи невідомо, якого рішення чекає керівник; . Прийняття рішення меншістю. Переваги: може використовуватися, коли неможливо зустрітися для прийняття групового рішення; Недоліки: не дає виходу для реалізації можливостей більшості членів групи. . Прийняття рішення більшістю голосів. Переваги: може використовуватись, коли не вистачає часу для узгодженості голосів; Недоліки: майже завжди залишається незадоволена меншість колективу, що в майбутньому загрожує груповій ефективності. . Прийняття рішення узгодженням голосів. Переваги: продукує новаторське творче рішення, використовує ресурси всього колективу, корисне при прийнятті серйозних, важливих та складних рішень. Недоліки: потребує багато часу, психологічної напруги та високої кваліфікації виконавців. Коли я зазначав про універсальність такої класифікації, я мав на увазі, що незалежно від вибору будь-якого з вищеназваних методів, ОПР може застосовувати методи класифікації нижчого ступеню (математичні, статистичні, аналітичні, теоретико-ігрові тощо) в залежності від характеру питання, яке вирішується. Деякі науковці вважають, що не слід плутати саме методи прийняття управлінських рішень з методами їх обгрунтування. Якщо дотримуватись такої точки зору, то можна сказати, що вищеперелічені методи відносяться до методів прийняття рішень (інколи їх ще називають стилями прийняття рішень), а методи обгрунтування управлінських рішень використовують якісь формалізовані моделі і мають іншу класифікацію. Посилаючись на лекцію №4 Соболя С.М. нижче приведена схема такої класифікації (Див. Рис.2). Згідно з даною схемою методи обгрунтування управлінських рішень підрозділяються на дві основні групи: кількісні та якісні методи. До якісних методів відносяться лише експертні методи, а решта методів (класифікація за ступенем визначеності) відноситься до кількісних. Якщо заторкнути тему даної роботи, то виникає питання, які з цих методів прийнято вважати математичними? В.М. Трояновський в своїй книзі “Математичне моделювання в менеджменті” дає математичне обгрунтування для всіх методів прийняття рішень. (Рис. 2).До математичних методів згідно його слів відносяться і експерті методи, і статистичні, і методи прогнозування, і методи лінійного програмування та багато інших. Всі вони будуть досконально розглянути в наступному пункті плану. Поки що коротко розглянемо кожен з методів, вказаних на схемі. o Аналітичні методи.

Якщо пригадати другу схему (див. рис.2), то за вказаною там класифікацією всі вищеперелічені моделі використовувалися при застосуванні кількісних методів обгрунтування управлінських рішень. Як бачимо зі схеми, серед якісних методів існує лише один – експертний метод, який базується на використанні математичних моделей. Передусім слід визначити термін “експерт”. Експерт – це людина, яку ОПР або аналітична група, що проводить експертизу, вважає професіоналом достатньо високого рівня в деякому питанні, чиї оціннки і судження з приводу об’єкту експертизи враховуються при прийнятті рішень. Під експертизою розуміють проведення групою компетентних спеціалістів виміру деяких характеристик для підготовки прийняття рішення . Експертиза пов’язана з деяким оцінюванням об’єктів. Оцінки бувають різних видів. Насамперед, це кількісні оцінки (наприклад ціна товару), далі можна виділити бальні оцінки (їх вже слід віднести до якісних), також дуже розповсюджений вид оцінки – ранжування. Під ранжуванням розуміють впорядкування об’єктів згідно з убуванням їх переваг. Прикладом ранжування може бути визнначення призерів деякого конкурсу. Інший метод експертного оцінювання – метод попарного порівняння – вказання переважаючого об’єкта в кожній парі об’єктів, що оцінюються. Для отримання і обробки кількісними методами якісної експертної інформації можуть використовуватись вербально-числові шкали, в склад котрих входять змістовно описувані найменування її градацій і відповідні їм числові значення або діапазони числових значень. Широке розповсюдження отримала вербально-чилова шкала Харрінгтона (див. табл. 6). Таблиця 6: Шкала інтенсивності критеріальної властивості. Найменування градації Числові інтервали Дуже висока 1,0-0,8 Висока 0,8-0,63 Середня 0,63-0,37 Низька 0,37-0,2 Дуже низька 0,2-0,0 Звичайно, приведене описання експертних оцінок не являється вичерпним. Вище перелічені лише деякі основні типи оцінок, але також неповний перелік дає достатнє уявлення про різномаїття можливостей оцінювання при проведенні експертизи.3. Застосування математичних моделей і методів в практиці управління. Чи легко собі уявити сучасного українського підприємця, що сидить в своєму офісі та креслить на папері симплекс-таблицю? Звичайно, що ні. Але в розвинених західних країнах не лише на фірмах створюються економетричні, аналітичні відділи, але й цілі науково-дослідні інститути працюють над розробками математичних моделей, які потім упішно використовуються в економіці, менеджменті, фінансовій та банківській сферах тощо. Чому ж нашій країні таке низьке місце приділяється даній методології? Справа в тому, що поняття «менеджмент» та «менеджер» для наших підприємців мають зовсім не той відтінок, який їм слід би мати. Після розпаду СРСР все більш менш активне людство почало оволодівати підприємницьким сектором економіки. З’явилося багато до цього часу невідомих термінів: бартер, біржа, холдінг, дивіденд, менеджер, брокер і ще дуже багато інших. В старій системі освіти цими термінами не оперували, а американська наука менеджмент взагалі була чужою. Як правило в більшості випадків підприємницький сектор окупували ті люди, які дуже віддалені від економічних та управлінських знань.

Найчастіше у житті трапляється так, що бажаний стан дещо віддалений або взагалі відсутній і той стан який існує в конкретний момент прийнято називати фактичним станом, тобто тим, що не залежить від волі особи, яка приймає рішення (ОПР). Отже, якщо фактичний стан не відповідає бажаному стану, то має місце проблемна ситуація, або проблема, виробітка плану подолання якої і складає сутність задачі прийняття рішень. Проблемна ситуація може виникати за умов коли: . функціонування управлінської системи в певний момент часу не забезпечую досягнення бажаних цілей організації; . функціонування цієї системи не може забезпечити досягнення цих цілей і в майбутньому; . система вимагає докорінних змін поставлених цілей. Виявлення проблемної ситуації являє собою 1-й етап процесу прийняття рішень. Для того, щоб не забігати наперед, слід зробити перелік всіх етапів цього процесу, лише після чого перейти до розгляду власне методології процесу. Таким чином процес прийняття управлінських рішень складається з наступних етапів: Рис.1 Другий етап процесу прийняття рішень – це накопичення інформації з проблеми, а саме збирання відомостей щодо проблеми, яка вирішується. На третьому етапі при опрацюванні альтернатив менеджер повинен враховувати такі вимоги як взаємовиключність альтернатив та забезпечення однакових умов описування альтернатив. Коли на 4-му етапі ми підходимо до оцінки альтернатив, то наші альтернативи повинні умовно пройти крізь “3 сита”: 1. Чи є альтернатива реалістичною? 2. Чи відповідає альтернатива можливостям організації? 3. Чи є прийнятливими наслідки реалізації альтернативи? Тепер, коли описані всі етапи процесу прийняття рішень, слід визначити саме поняття прийняття рішення: прийняття рішення – це порівняння альтернатив за очікуваними ефектами їх реалізації на закладі критеріїв етапу діагнозу проблеми і прийняття остаточного рішення . Кінцевим результатом задачі прийняття рішень являється рішення. Із змістовної точки зору рішенням може бути курс дії, спосіб дії, план роботи, варіант проекту тощо. Рішення являється одним з видів розумової діяльності і волевиявлення людини. Перед тим як перейти до розгляду моделей та методів прийняття управлінських рішень, слід зазначити, що не кожен метод може застосовуватись в будь-якій ситуації. Тобто кожне рішення або кожна задача прийняття рішення може вирішуватися в різних умовах. Для визначення цих умов слід провести класифікацію задач прийняття рішень за різними ознаками (ступінь визначенності інформації, зміст рішень, направленість рішень тощо), серед яких нас найбільше цікавить ступінь визначеності інформації – ступінь повноти і достовірності даних, необхідних для прийняття рішеннь. За ступенем повноти визначеності інформації задачі прийняття рішень класифікують на три групи: V задачі в умовах визначеності; V задачі в умовах ймовірнісної визначеності; V задачі в умовах невизначеності. Отже, для кожної групи умов в практиці управління використовуються та чи інша методологія. Прийняття рішень в умовах визначеності провадяться при наявності повної і достовірної інформації щодо проблемної ситуації, умов рішень і наслідках його реалізації.

За проектные решения должен отвечать исполнитель (в рамках аутсорсинга) либо специально подготовленная группа поддержки от заказчика. За развитие контента представители заказчика, в соответствии с закрепленными бизнес-направлениями (зонами ответственности по компонентам модели). То есть проектные решения модели бизнес-архитектуры нужно рассматривать как некоторый механизм, с которым должен уметь работать заказчик и который должен им самостоятельно использоваться для накопления, систематизации, документирования знаний о ключевых аспектах деятельности организации, мониторинга состояния и принятия обоснованных управленческих решений. Прямое, а не опосредованное через исполнителя, управление заказчиком контентом модели бизнес-архитектуры является необходимым условием оперативного внесения изменений и таким образом постоянной поддержки актуальности модели. Отдача исполнителю на аутсорсинг контента модели порождает повышенные риски в задержках внесения изменений, обеспечении информационной безопасности и коммерческой тайны вследствие доступа сторонних сотрудников к конфиденциальным сведениям, выхода за бюджеты на поддержку модели

РЕФЕРАТЫ:

Использование директ-костинга в системе оперативного контроллинга как инструмента финансового анализа и обоснования управленческих решений на предприятии

Другие типы опухолей - тератомы, эктопические новообразования и т.д, встречаются в плаценте весьма и весьма редко; то же самое можно сказать и частичном пузырном заносе, который относится скорее к атипичным явлениям, чем к опухолям. Иногда в плаценте встречается особое патологическое состояние, которое называется хорангиоз (ангиоматоз сосудов плаценты). По своей сути - это ненормально увеличенное количество кровяных капилляров (самых мелких по диаметру сосудов) в ворсинах ограниченной области плаценты. Чаще всего самостоятельного значения это явление не имеет, но нередко сочетается с врожденными пороками развития у плода. Аномалии расположения и прикрепления плаценты Это нарушения размещения плаценты в полости матки, а также качественные изменения контакта плацентарных ворсин с маточной стенкой. В норме плацента не должна слишком близко подходить к внутреннему маточному зеву (так называется выход из матки, ведущий в шеечный канал; именно через него проходит малыш, когда появляется на свет). Тем более, плацента ни в коем случае не должна перекрывать этот выход ни частично, ни полностью. Кроме того, обычно ворсины плаценты не проникают лишком глубоко в стенку матки, по крайней мере этот контакт должен быть ограничен только поверхностным слоем.

Управленческие проблемы и их решение

Поочередное подтягивание ноги к груди и животу. 3—4 раза. Не допускать значительной болезненности. Темп средний, дыхание произвольное. 3. И. п.— стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. Ходьба с постепенным ускорением и замедлением. 60 с. Дыхание глубокое, ритмичное. Основная часть 1. И. п.—то же. Дыхательное упражнение. 2—3 раза. Вдох и выдох через нос. Рис. 11. Комплекс упражнений ЛГ для больных экссудативным плевритом (основной период) 2. И. п.— стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты, кисти на затылке. Повороты туловища в стороны. 4—5 раз. Темп средний, дыхание произвольное. 3. И. п.— стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Сгибание рук с касанием плеч, выпрямление рук в стороны, сгибание рук с касанием пальцами плеч, возвратиться в и. п. 3—4 раза. Дыхание произвольное, вдох и выдох через нос, темп средний. 4. И. п.— то же. Наклоны туловища в стороны. 4—6 раз. Темп средний. 5. И. п.— то же. На вдохе поднять руки вверх, на выдохе опустить с последующим надавливанием на грудную -клетку в области диафрагмы. 5—6 раз. Темп средний, выдох через нос, продолжительный. 6. И. п.— стоя, ноги вместе, руки на поясе.

Экономическое обоснование хозяйственных решений

Татьяна сразу полюбила Онегина, а он сумел полюбить ее только после глубоких потрясений, происшедших в его охлажденной душе. Но, несмотря на то, что они любят друг друга, они не могут стать счастливыми, не могут соединить свою судьбу. И виноваты в этом не какие-нибудь внешние обстоятельства, а их собственные ошибки, их неумение найти правильный путь в жизни. Над глубокими причинами этих ошибок заставляет Пушкин размышлять своего читателя. На простую сюжетную линию романа нанизано множество картин, описаний, показано множество живых людей с их различной судьбой, с их чувствами и характерами. У Пушкина все это "собранье пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных" показывало Эпоху. Какова же главная мысль, главная идея "Евгения Онегина"? Она состоит в том, что счастливо могут жить лишь люди мало думающие, мало знающие, у которых нет стремлений к высокому, духовному. Люди с чуткой, высокой душой обречены на страдания. Они либо гибнут, как Ленский, либо вынуждены томиться "в бездействии пустом", как Онегин, либо молча страдать, как Татьяна.

Совершенствование методов проектирования кораблей и обоснование проектных решений

После обработки доманик шел на изготовление покрытия полов в церквях, крышек столов, подоконников и различных мелких поделок. Другие минерально- сырьевые природные ресурсы в рамках традиционного природопользования использовались незначительно. Верхнепечорские охотники добывали свинцовую руду из месторождения на р. Илыч для получения свинца на ружейные пули. На р. Пезмог (приток Вычегды) местные жители добывали алебастр, который шел на штукатурку, а в районе Кажымского завода использовалась для аналогичных целей белая глина, добываемая в прибрежных обнажениях Сысолы. На нижней Вычегде местные крестьяне кустарным способом добывали охристые краски. А на реках Ухта и Вымь коми жители этих мест собирали в лукошки из еловой коры всплывающую на поверхность нефть для освещения и смазывания тележных колес. Народное жилище. /© Н.Д.Конаков,опубл. в с.248 / Среди большого разнообразия жилых крестьянских построек Коми края середины XIX-начала XX века, сохранившихся в населенных пунктах республики, лишь два типа изб локализуются на территории с преобладающим коми населением.

Экономическое обоснование хозяйственных решений

Третий ответ заключается в том, что конечная истинная ценность — это Многоликая Бесконечность, обнимающая все разли­чия, беспредельно качественно и количественно. Человеческий: ум, которому положены определенные пределы, не может вос­произвести ее доподлинно, не может охватить ее. Эта Многоли­кая Бесконечность невыразима. Мы способны лишь на очень, отдаленное приближение к трем Ее аспектам: рациональному (логическому), чувственному и сверхчувственному (сверхразу­му). Все три аспекта реальны и гармонически соединяются в Ней. Реальны Ее сверхчувственно-разумные и чувственные ценности. Она может называться Богом, Дао, нирваной, Священным Ничто, сверхсущностью (у Дионисия Ареопагита) и «расчлененной эстетической непрерывностью» (у американского философа истории Ф.С.К. Нортропа). Эта типично мистическая концепция конечной истины, ре-Шэности и ценности (и основанная на ней соответствующая суперсистема) называется идеалистической (интегральной). Каждая суперсистема содержит в себе обширные системы, описанные выше. Сенситивная суперсистема образуется из сенситивной науки, сенситивной философии, сенситивной религии (или чего-то в этом роде), сенситивного искусства, сенситивной морали и права, экономики и политики и одновременно — из сенситивно мыслящих личностей, групп, из базирующихся на чувственном учении стилей жизни и социальных институтов.

Обоснование инвестиционных решений

Инвестиционные компании могут заниматься организацией выпуска ценных бумаг и выдачей гарантий по их размещению на пользу третьим лицам, вкладывать средства в ценные бумаги от своего имени и за свой счет, в том числе путем котирования ценных бумаг, по которым инвестиционная компания обязуется их продавать и покупать. Классифицировать биржи можно по разным критериям. С точки зрения организационной структуры выделяются два основных их типа. Одни являются публично-правовыми учреждениями, другие - организованы в виде частных компаний и ассоциаций, имеющих различные юридические формы (акционерные общества, ассоциации, смешанные предприятия). Например, Лондонская и Нью- Йоркская биржи основаны на принципах частного предпринимательства, а биржи Франции и Германии созданы государством. В настоящее время разница между ними уменьшается, возрастает государственное регулирование биржевой деятельности. Фондовая биржа - некоммерческая организация, она не преследует цель получения собственной прибыли, основана на самоокупаемости и не выплачивает доходов от собственной деятельности своим членам.

Применение политического дискурс-анализа в решении идеологических задач (На примере медиатизации политических текстов)

В числе примеров — горнорудная промышленность ЮАР, сельскохозяйственные плантации в Доминиканской Республике, Малайзии и Испании, каучуковая и резиновая промышленность Малайзии. Нельзя, разумеется, отрицать и негативные последствия иммиграции, которые в развитых странах связаны, прежде всего с понижением в результате притока иммигрантов реальных зарплат неквалифицированной рабочей силы. Например, в США один из каждых четырех занятых с образованием менее 12 классов — иммигрант. Иммигранты занимают места в секторах, производящих не торгуемые товары, которые в противном случае могли бы перейти к местным рабочим, в результате торговли оказавшимся вытесненными из секторов, производящих торгуемые товары. (Наглядно последствия ММРС для стран показаны в таблице 3.) Заключение. Миграция рабочей силы представляет собой переселение трудоспособного населения из одних государств в другие сроком более чем на год, вызванное причинами экономического и иного характера, и может принимать форму эмиграции (выезда) и иммиграции (въезда).

Применение программного комплекса AnsysIcem к решению задач химической промышленности

Государству принадлежит исключительное право владения, пользования и распоряжения соответствующей территорией и находящимися на ней ресурсами.Современное международное право запрещает насильственное изменение государственной территории. Территория государства неприкосновенна и не может быть объектом военной оккупации или других насильственных действий. Не признаются никакие территориальные приобретения или иные выгоды, полученные в результате применения силы или угрозы силой.Территория государства может изменяться в результате:разделения существующего государства, выхода части террито„рии из состава государства, объединения двух или нескольких госу дарств;национально-освободительной борьбы и реализации права на самоопределение;обмена государственными территориями по соглашению сторон(так, по Соглашению 1954 г. СССР и Иран обменялись участками своей территории);применения мер ответственности за агрессию (например, оттор"жение Пруссии от Германии в 1945 г. и передача Восточной Пру^— Польше и СССР);цессии — уступки права на территорию (в настоящее время используется).Пределы территориального верховенства государства обознач ны государственными границами.Государственная граница — это линия и проходящая тк этойвертикальная поверхность, определяющая государственную л питорию, пространственный предел государственного суверенитета.Прохождение границы устанавливается:на суше — по характерным точкам, линиям рельефа или ориентирам; ,на море — по внешнему пределу территориальных вод (границы территориальных вод между противолежащими или смежными государствами определяются по соглашению между ними);на реках — по середине главного фарватера либо (в некоторых случаях) по их середине.Государственные границы устанавливаются в договорном порядке.

Экономическое обоснование технических решений в курсовых и дипломных проектах

Впечатления, которые человек получает об окружающем мире, оставляют определенный след, сохраняются, закрепляются, а при необходимости и возможности – воспроизводятся. Эти процессы называются памятью. “Без памяти, - писал С.Л. Рубинштейн, - мы были бы существами мгновения. Наше прошлое было бы мертво для будущего. Настоящее, по мере его протекания, безвозвратно исчезало бы в прошлом”. У человека есть три вида памяти: произвольная, логическая и опосредствованная. Первая связана с широким волевым контролем запоминания, вторая – с употреблением логики, третья с использованием разнообразных средств запоминания, большей частью представленных в виде предметов материальной и духовной культуры. Основные виды памяти: Мгновенная, или иконическая; память связана с удержанием точной и полной картины только что воспринятого органами чувств, без какой бы то ни было переработки полученной информации. Воображение может быть четырех основных видов: активное, пассивное, продуктивное и репродуктивное. Активное воображение характеризуется тем, что, пользуясь им, человек по собственному желанию, усилием воли вызывает у себя соответствующие образы.

Обратная сила закона. Теория и практика применения на примере преступлений против собственности

Налог на прибыль организаций - один из главных доходных источников федерального бюджета, а так же региональных и местных бюджетов. Налог на прибыль как прямой налог должен выполнять свое функц. предназначение – обеспечивать стабильность инвестиционных процессов в сфере пр-ва и законное наращивание капитала. Плательщики – пр-я и орг-и, явл. Юр. лицами и осущ. Предприн. Деят-ть; ком. банки, филиалы иностранных банков, пр-я и орг-ции, занимающиеся страх. Деят-тью; малые пр-я. Пр-я помимо налога на прибыль уплачивают налоги со следующих видов доходов: доход в виде дивидендов, полученный по акциям, доход от долевого участия в др.пр-ях. Налоги с доходов взимаются у источника выплаты этих доходов по ставке 15% и зачисляются в доход фед.бюджета. Налог на прибыль 24%, из них 7,5% поступает в федеральный бюджет, 16,5% в местный. При переходе на упрощенную систему учета, субъекты малого предпринимательства освобождаются от налога на прибыль и уплачивают налог по ставке 6% от дохода, 15% от дохода, уменьшенного на величину расходов.

Вексель и вексельное кредитование: содержание и российская практика применения в кредитных учреждениях

Имели ацтеки обширные знания в области астрономии, которые унаследовали от более древних культур. Цивилизация ацтеков насле- довала также архитектуру пирамид, скульптуру и живопись.Ацтеки добывали и обрабатывали золото, серебро, уголь. Они построили множество дорог и мостов. У ацтеков было развито искусство танца и множество видов спорта; театр и поэзия.Ониэ имели игру в мяч очень похожую на се- годняшний баскетбол. И, согласно легенде, капитану команды, кото- рая однажды проиграла, отрубили голову. У ацтеков было очень хорошо поставлено образование, препода- вались такие дисциплины, как: религия, астрономия, история зако- нов, медицина, музыка и искусство войны. Государство инков достигло своего апогея в XY веке. Его население насчитывало более 12 миллонов человек. Религия инков имела культ бога Солнца, согласно которому они назначали своих императоров. Общество не строилось на основах демократии, так как делилось на классы. Народ должен был заниматься сельских хо- зяйством или ремеслами и был обязан обрабатывать земли. Торговля была развита плохо.

Практика применения валютного векселя

Стали обыкновенного качества бывают только углеродистыми (до 0,5 % С), качественные и высококачественные – углеродистыми и легированными. По степени раскисления и характеру затвердевания стали классифицируют на спокойные, полуспокойные и кипящие. Раскисление – процесс удаления из жидкого металла кислорода, проводимый с целью предотвращения хрупкого разрушения стали при горячей деформации. Полуспокойные стали по степени раскисления занимают промежуточное положение между спокойными и кипящими. По структуре в равновесном состоянии стали, делятся на: 1) доэвтектоидные, имеющие в структуре феррит и перлит; 2) эвтектоидные, структура которых состоит из перлита; 3) заэвтектоидные, имеющие в структуре перлит и цементит вторичный. 2. Маркировка, расшифровка, свойства, термическая обработка и область применения. 2.1 Углеродистые конструкционные стали Стали обыкновенного качества выпускают в виде проката (прутки, балки, листы, уголки, трубы, швеллеры и т.п.) в нормализованном состоянии и в зависимости от назначения и комплекса свойств подразделяют на группы: А, Б, В.

Принятие решений в экологической геоинформационной системе на основе нечеткой модели классификации

Тольятти известен во ваем мире прежде всего как центр автомобильной промышленности. Его называют «русским Детройтом». В мире хорошо известна торговая марка «Лада». Стариное парусное судно – ладья – стала символом автомобиля, завода и самого города. Это визитная карточка автозавода. Помимо автозавода в городе функционируетр 59 предприятий, на которых производятся около 2% всей продукци России. Это – автомобили, трансформаторы, каучук, миниральные удобрения, фосфор, моющие средства, оборудование для производства цемента, строительные и отделочные материалы и многое другое. Совокупная промышленная продукция оценивается в 17.198,9 млн. рублей, поэтому город и весь Самарский регион представляет большой интерес для деловых людей. Самарский регион является сегодня, по оценке авторитетного журнала «Эксперт» , одним из наиболее привлекательных для зарубежных инвесторов, К тому же регион занимает первое место по минимуму экономического и политического риска. Об интересе со стороны западных бизнесменов говорит тот факт, что с предприятиями региона сотрудничают такие всемирно известные фирмы, как «Бош» , «Хенкель», «Дженерал Моторс», «Фольксваген» и другие.

Практика применения норм АПК РФ об объяснениях лиц, участвующих в деле

На собрании 28 июля 1951 года в Бонне компаньонами по предприятию выступали Федеративная Республика Германии и федеральная земля Нижняя Саксония. Было принято решение об изменении акционерного капитала. Его номинальный размер в 150 миллионов рейхсмарок был преобразован в 60 миллионов марок ФРГ. Вновь определилась форма предприятия — "Фольксваген ГмбХ" (общество с ограниченной ответственностью). Однако так и не прояснился вопрос о том, в чью собственность теперь окончательно должно перейти предприятие. Это было урегулировано лишь бундестагом Германии 2-го созыва с опорой на закон, параграф 2 которого звучал следующим образом: "Доли в "Предприятии Фольксваген ГмбХ", принадлежавшие бывшему Попечительскому обществу по хозяйственным предприятиям (ПОХП) ГмбХ и бывшему управлению имуществом Немецкого трудового фронта (НТФ) ГмбХ, с 24 мая 1949 года переходят к Федеративной Республике Германии". Таким образом, для предприятия Фольксваген были установлены экономико-политические рамочные условия, в соответствии с которыми оно могло развиваться в среде социальной рыночной экономики.

Практика применения нового Трудового кодекса РФ в вопросах регулирования режима труда

Между тем отношение к книге тоже менялось, и на этом пути своеобразным промежуточным этапом стало чтение лубочной литературы, неоднократно высмеянной на протяжение 19 века. Самые низшие из грамотных слоев – крестьяне и посадские люди – одновременно были самыми консервативными. Но и этой группе, как и той, что находилась ниже ее по образовательной лестнице, то есть неграмотным, был присущ интерес к лубочной книге. Производство последней стало доходным делом, и целые села в окрестностях Суздаля занимались этим промыслом. Лубочные картинки имели самую обширную аудиторию. Они висели и в избе неграмотного крестьянина, которому однажды прочитали подписи к картинкам, а в дальнейшем они становились отправной точкой народной фантазии. Но и более высокие по социальному статусу группы: от городского мещанина и до мелкого провинциального чиновника не отворачивались от них, выпуская тем самым на волю скрытую стихию «карнавального начала», которое было своеобразной прививкой от социальной депрессии и бесперспективности. Аристократия оставалась верна себе: почти на целый век с лишним она обособилась от корней национальной культуры, все более ориентируясь на Запад, черпая мысли, эмоции, стиль поведения из интернациональной сокровищницы европейской культуры, даже если это оставалось только поверхностным подражанием. По наблюдению А. Рейтблата (От Бовы к Бальмонту. М., 1991. С.11), аристократия стала читать русскую литературу лишь тогда, когда она получила мировое признание, то есть с середины 19 века.

Решение задачи с помощью математической модели и средств MS Excel

Отвечаю сжато, скупо, лаконично, остроумно - характерно для меня. "Штаны потеряешь." Глупо. Бежал достойно, хотя и тяжело дыша. "Все уже работают, а он лезет". Ну, не лезет, а идет к себе. А насчет "все работают", то ха-ха-ха. И я могу обернуться и прокричать назад большое оскорбление. "Не надо вязанье в кобуре держать." Поднимите ее. Отстегните портупею и дайте ей воды. Она мне не интересна. Так. Кто еще? Ночь приходит, а народу много. Всем, кому не ответил днем, отвечаю сейчас. Каждый, кто хочет, найдет меня в любое время ночью в постели. Я его жду. Иду дальше, сохраняя хладнокровие и выдержку. Он. Вы. Я - к нему. Нет уж, пропустите. Отстраняю рукой, вхожу. Он. Вы. Слушайте. Вы собрали вокруг себя подхалимов и думаете, что правда к вам не просочится. Она просочилась. Она здесь. Я в белье. Да, я в ночном. Никто ему не скажет, кроме меня, ты стар. Твои традиции, которые ты так уважаешь, - гибель твоя. Твои друзья, к фальши которых ты так привык, гибель твоя. Твое самолюбие - гибель твоя. Твоя принципиальность - гибель твоя.

Практика применения системно-ситуационного подхода в управлении (на примере ГОУ СПО Кемеровский педагогический колледж)

Гепатит С небезосновательно сравнивают по тяжести со СПИДом. Но самое тяжёлое течение гепатита вызывает сочетание двух и более вирусов, например В и D или B и С. Встречается даже B D C. В этом случае прогноз крайне неблагоприятный. Зачастую признаки хронического вирусного гепатита слабо выражены, что позволяет человеку до поры до времени не обращать внимание на болезнь. Нередко явные клинические проявления болезни обнаруживаются уже на стадии цирроза. Цирроз возникает приблизительно у 20% больных вирусным гепатитом С. К этому осложнению могут также привести гепатит В в сочетании с гепатитом D или без него. Наличие цирроза создает препятствия для нормального кровотока в печени. Кровь вынуждена искать дополнительные обходные пути, что приводит к расширению кровеносных сосудов в области пищевода и желудка. Эти расширенные кровеносные сосуды называются варикозными венами, они растягиваются и могут стать источником кровотечения, что требует неотложкой врачебной помощи. Ещё одна проблема, связанная с развитием цирроза печени - асцит (скопление жидкости в брюшной полости), который внешне проявляется увеличением живота в размерах.

Практика применения сезонных пошлин в Российской Федерации

Крестовые сестры имели профессиональную медицинскую подготовку. Жизнь общины определялась Уставом - почти монастырским. Трудовой день, длившийся с раннего утра до глубокой ночи, начинался и заканчивался молитвой. Работали сестры безвозмездно. По Уставу община должна была поддерживать их в случае болезни и обеспечивать в старости. Первым испытанием стала холера 1872 года. Большинство наемных работников в страхе разбежались. Все тяготы ухода за больными, весь смертельный риск легли на плечи сестер, которые исполнили свой долг до конца. Немало их погибло. Община росла, старые помещения около Полицейской больницы становились тесными. В 1872 году княгиня Шаховская приобретает на свои средства большую усадьбу в Лефортове, на берегу речки Синички, вблизи Главного военного госпиталя (сейчас Госпитальная площадь, 2). Здесь община располагалась до 1917 года, постепенно обустраивая всю территорию. Вначале был отреставрирован особняк, в котором жили сестры. Красивое в классическом стиле здание сохранилось по сей день - напротив храма Петра и Павла.

Теория и практика применения лазерной спектроскопии (на примере анализа объектов окружающей среды)

Он возражал и тем философам (в частности Спенсеру), которые считали, что в результате приспособления человека к окружающей среде и развития человеческого организма у человека в будущем вырастут крылья. Он писал: «Сила человека — его паровые машины, быстрота его — паровозы и пароходы, а крылья уже растут у человека и развернутся тогда, когда он выучится управлять произвольно движением аэростатов». Это говорилось более чем за полвека до появления первых аэропланов. В своей статье «Труд в его психическом и воспитательном значении» Ушинский поднялся даже до констатации общественных противоречий: «потребность больших и больших капиталов для всякого самостоятельного производства увеличивается; число самостоятельных производств уменьшается; одна громадная фабрика поглощает тысячи маленьких и превращает самостоятельных хозяев в поденщиков; один дуреет от жира; другой дичает от нищеты; одного губит богатство, другого крайняя бедность превращает в машину.» Но, нарисовав в таких сильных выражениях ужасающую картину общественных противоречий, правильно подметив факты концентрации капитала и крушения мелких производств, не выдерживающих конкуренции с крупными, Ушинский вследствие классовой ограниченности своего мировоззрения не сумел вскрыть причину этих противоречий, не поднялся до понимания классового строения общества и классовой борьбы и не мог, следовательно, увидеть действительных путей уничтожения этих общественных противоречий.

Принятие управленческих решений

Для рекреации очень важно учитывать термический дискомфорт как перегрева в летний период, так и переохлаждения в зимний. Режим влажности. В биоклимате учитываются две основные характеристики влажности: относительная (процентное содержание водяного пара в объеме воздуха) и абсолютная (влагосодержание воздуха или плотность водяного пара в мб). Для рекреационных целей важна относительная влажность в дневные часы. Зимой почти повсеместно относительная влажность высокая, ее суточный ход не выражен, преобладают "влажные" дни с влажностью около 80 %. В теплый период ночные значения влажности бывают достаточно высоки: 70—80 %, а днем они падают до 50—60 %. В отдельные "сухие" дни влажность воздуха днем опускается до 30 % и менее. Наиболее часто "сухие" дни отмечаются в мае. В целом для здоровых людей благоприятна относительная влажность в 40—60 %. Длительная влажность менее 30 % действует иссушающе на кожу. Однако существует определенный контингент больных, страдающих нефритами, для которых лечение в сухом климате жизненно необходимо. В Туркмении есть всемирно известный курорт Байрам-Али, расположенный в пустыне, где относительная влажность постоянно удерживается на уровне менее 20 %, что обусловливает выведение шлаков из организма больных за счет потоотделения.

Совершенствование процесса принятия управленческих решений

Часто автор, как в народных произведениях, ставит эпитет после слова, к которому он относится; также как «Со восточной со сторонушки подымались ветры буйные, расходились тучи черные » . Все богатство словарного запаса подчинено воспроизведению картин. Буйство природы, пышной, могучей, сливается с бытом русского человека, такого же сильного и прекрасного. Песенная и в то же время сказочная интонация жизнеутверждающего праздника любви, природы захватывает читателя, и этому способствует народно-поэтическая основа текста. «Не стучит, не гремит, не копытом говорит, безмолвно, беззвучно по синему небу стрелой каленой несется олень златорогий. Без огня он юрит, без крыльев летит, на какую тварь ни взглянет, тварь возрадуется. Тот олень златорогий — око и образ светлого бога Ярилы—красное солнце» . В картине, с четким ритмическим рисунком, ощущается огонь, солнце, все сливается в гимне любви и счастья. В певучем языке Печерского читателю приоткрывается душа художника с ее глубокой интуицией, богатством подсознательных чувств.

Принятие управленческих решений

Он пишет о поражении в назидание потомкам. Ведь “Слово” – это, помимо всего прочего, и предупреждение не повторять своих же ошибок. К сожалению, история редко обходится без этого. Гибкий ритм “Слова” подчинен содержанию. Ритм меняется, близко следуя смыслу, идее произведения. В этом точном соответствии ритмической формы и идейного содержания “Слова” - одно из важнейших оснований своеобразной музыкальности его языка. Смысл же произведения просматривается легко. “Слово” было непосредственным откликом на события похода Игоря. Автор, чувствуя сильнейшую боль за свою землю, говорит о разрозненности княжеств Руси, о междоусобицах. “Слово” проникнуто теплым, нежным и сильным чувством любви к Родине. Оно напоено им. “Слово” было призывом к прекращению усобиц, к объединению перед лицом могучего внешнего врага. На примере поражения Игоря автор показывает последствия раздробленности Руси. Он обращается ко всем князьям, как бы призывая их к ответу и требовательно напоминая об их долге перед Русью. Он зовет их защищать Родину.

Концепция принятия управленческого решения в современной литературе

Описывая московское дворянство, Пушкин зачастую саркастичен: в гостиных он подмечает “бессвязный, пошлый вздор”. Но вместе с тем поэт любит Москву, сердце России: “Москва как много в этом звуке для сердца русского слилось” (читать такие строки москвичу должно быть вдвойне приятно). Современная поэту Россия – деревенская. Вероятно, поэтому галерея персонажей поместного дворянства в романе наиболее представительная. Посмотрим на персонажей, представленных нам Пушкиным. Красавец Ленский, “с душою прямо геттингенской”, - романтик немецкого склада, “поклонник Канта”. Но стихи Ленского подражательны. Они насквозь пародийны, но в них пародируются не отдельные авторы, а сами штампы романтизма. История матери Татьяны достаточно трагична: “Не спросясь совета, девицу повезли к венцу”. Она “рвалась и плакала сначала”, но заменила счастье привычкой: “Солила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы”.Отставному советнику Флянову поэт дает красочную характеристику: “Тяжелый сплетник, старый шут, обжора, взяточник и плут.” Появление романа Пушкина “Евгений Онегин” оказало огромное влияние на дальнейшее развитие русской литературы.

Классификация управленческих решений

Во "всесожигающем костре" дивных страстей и уединенных печальных дум рождается эта удивительная энергия творчества. "Есть сила благодатная В созвучье слов живых, И дышит непонятная, Святая прелесть в них". Там, где есть такая внутренняя сила, такая молодость творческого духа, вера, надежда и любовь, такой деятельный гений, - там демоны отчаяния и одиночества отступают и начинает звучать слабый голос внутреннего человека, добившегося наконец своей красоты и правды. Белинский вспоминал, что Лермонтов "затевал в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые".             III. Заключение. Значение лирики Лермонтова. Стихотворения, сделавшие Лермонтова поэтом – трибуном, содержат в себе основные мотивы лирики. Конечно, это прежде всего мысль о высоком гражданском служении поэзии. Это и чувство глубокой, благородной, бескорыстной любви. Это и горькое переживание одиночества в пошлой и равнодушной среде нередко принимающее у Лермонтова окраску «мировой скорби». Это и протест против палачей «Свободы, Гения и Славы». Наконец, это сыновнее чувство к Родине и народу, чьи сокровенные думы, мечты и надежды так верно угадал и выразил великий национальный поэт Пушкин.

Технология процесса принятия и реализации управленческих решений

Дом ее был трехэтажный, старый и зеленого цвета. И дом № 63, и дом № 73 сейчас желтые, но оба имеют «срезанный угол»: «Сонина комната походила как будто на сарай, имела вид весьма неправильного четырехугольника Стена с тремя окнами, выходившая на канаву, перерезывала комнату как-то вглубь; другой же угол был уже слишком безобразно тупой » Двор и лестница в доме № 63 больше подходят описанным в романе. «Отыскав в углу на дворе вход на узкую и темную лестницу, он поднялся наконец во второй этаж и вышел на галерею, обходившую его со стороны двора » Дом Сони был типичным доходным домом, жильцы которого, снимая квартиры у владельца, сдавали в свою очередь комнаты другим. Так, Соня жила в «девятом нумере», на дверях которого было написано мелом: Капернаумов портной. А «шагах в шести» от ее двери находилась дверь в комнаты, которые сдавала «мадам Ресслих, Гертруда Карловна». В них поселяется еще один герой, который, впрочем, по своему состоянию вполне мог бы снять что-нибудь поприличнее. Но Достоевский позволяет себе некоторые «условные допущения», и Свидригайлов оказывается соседом Сонечки.


Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады

Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады.